15
Yisu hanaŋ hathak nôm takatu ba tem indum anyô lelaik
(Mak 7:1-23)
Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ doho êlêm anêŋ Jelusalem ba i hadêŋ Yisu ma enaŋ hik yani liŋ nena, “Bumalô iniŋ abô majaŋ hanaŋ ek alalô nasik baheŋiŋ vêmam ka miŋ aŋgaŋ nôm ek indum Wapômbêŋ lamavi. Ma aisê ka anêm ŋê ku ibuliŋ abô êŋ ba miŋ ithik baheŋiŋ ami?”
Êŋ ma Yisu hanaŋ, “Aisê ka môlô ubuliŋ Wapômbêŋ anêŋ abô balabuŋ ba osopa môlôda unim abô majaŋ? *Hatôm Wapômbêŋ hanaŋ nena, ‘Nodovak lemami lo lemtami’ ma ‘Ôpatu ba hathaŋ lambô lo talêbô hathak abô kambom, ma nijik ôpêŋ vônô.’ Ma doŋtom môlô othak onaŋ nena anyôla hanaŋ hadêŋ lami nena, ‘Yenaŋ nômkama takatu ba hamô ek yanêm mamu sa, êŋ ma bôk yahanaŋ nena tem yanêm êndêŋ Wapômbêŋ êtôm da. Ba intu miŋ hatôm yanêm mamu sa ami.’ Êŋ ma hatôm môlô ôvôliŋ dômim ek Wapômbêŋ anêŋ abô ba osopa libumi iniŋ bôk lo loŋ. Môlô ŋê kambom! Môlô udum ba avômalô esoŋ nena môlô ŋê wapôm. Ma doŋtom môlô ma ŋê paloŋ anôŋ ba plopet Aisaia anêŋ abô lêk hik anôŋ ba hanaŋ nena,
“ ‘Avômalô êntêk êbô yenaŋ athêŋ hathak veŋiŋbôlêk oyaŋ.
Ma doŋtom kapôlôŋiŋ ma hêk daim bô ek ya.
Thêlô êv yeŋ oyaŋ hadêŋ ya.
Ma ethak enaŋ thêlôda iniŋ abô iyom ba esau nena,
“Êntêk ma Wapômbêŋ anêŋ abô.” ’ ” Aisaia 29:13
10 Ma Yisu halam avômalô nômbêŋ atu ba êlêm hadêŋ yani ma hanaŋ nena, “Môlô nodaŋô ba noyala katô. 11  *Nôm takatu ba anyô hayaŋ halôk abôlêk miŋ hadum yani habitak lelaik ami. Ma doŋtom nôm takatu ba anyô hanaŋ hale abôlêk intu hadum anyô habitak lelaik.”
12 Vêm ma ŋê ku êlêm enaŋ hadêŋ Yisu nena, “Ondaŋô. Palisi elaŋô anêm abô êntêk ba lêk leŋiŋmaniŋ kambom hathak o.”
13 Ma Yisu hanaŋ viyaŋ nena, “Wakamik atu ba hamô malak leŋ tem esapu nôm lôk ŋgalôk takatu ba miŋ yani havatho ami. 14  *Ba miŋ môlô nodaŋô ŋê takêŋ iniŋ abô ami. Thêlô ma ŋê maleŋiŋ pusip ba idum ek nendom avômalô vi embeŋ loŋôndê. Ma anyô mapusip yaŋ halom anyô mapusip yaŋ haveŋ loŋôndê, êŋ ma tem luvi nênêm yak êndôk lôv.”
15 Êŋ ma Pita hanaŋ hadêŋ Yisu nena, “Nuŋgwik abô loŋ kapô êŋ anêŋ ôdôŋ thô êndêŋ yêlô.”
16 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Môlô ôthôŋ haviŋ e? 17 Odaŋô katô! Nôm takatu ba halôk anyô abôlêk ba hi hamiŋ anyô lasoam vêm ma hale yaiŋ ba hi. 18 Ma doŋtom nôm takatu ba hamô anyô kapô ba hanaŋ hale abôlêk, êŋ ma habitak anêŋ anyô kapô ba intu hadum ôpêŋ habitak lelaik. 19 Nôm takêntêk intu hamô avômalô kapôlôŋiŋ ba hale yaiŋ: auk kambom lôk ik anyô vônô ma idum sek haviŋ anyô yaŋ yanavi lôk sek waliliŋ ma vani lôk enaŋ abôyaŋ hathak anyô yaŋ ba idum abô ek yani lôk enaŋ abô kambom hathak anyô vi. 20 Aêŋ ba anyô hayaŋ nôm ba miŋ hathik baŋ ami, nôm êŋ miŋ hadum ba yani habitak lelaik ami. Mi. Kambom takêntêk intu hadum ba ôpêŋ habitak lelaik.”
Avi Kenan te hêvhaviŋ Yisu
(Mak 7:24-30)
21 Yisu hatak loŋ êŋ ma hi hamô habobo Taia lo Saidon. 22 Ma avi Kenan te hamô loŋ êŋ ba halêm ma halam nena, “Anyô Bêŋ! Devit anêŋ Lim Lukmuk! Nêm kapôlôm ek ya! Ŋgôk habuliŋ yenaŋ avena kambom anôŋ.”
23 Ma doŋtom yani bônôŋ iyom aleba ŋê ku êlêm ma enaŋ nena, “Avi êntêk halam kaêk haveŋ alalô yam bôsahe! Onaŋ ek yani ni!”
24  *Êŋ ma hanaŋ viyaŋ nena, “Wapômbêŋ hêv ya ba yahalêm hadêŋ avômalô Islael takatu ba eveŋ mayaliv iyom hatôm bôksipsip.”
25 Ma avi atu halêm ma halek vadôŋ lêlô ma hanaŋ, “Anyô bêŋ, nêm ya sa!”
26 Ma hanaŋ hadêŋ avi êŋ nena, “Kambom ek nakaliv avômena iniŋ nôm êndêŋ avuŋ.”
27 Avi êŋ hanaŋ, “Anyô Bêŋ, êŋ ma avanôŋ. Ma doŋtom avuŋ ethak eyaŋ alaŋsi iniŋ nôm mapmap.”
28 Yisu hanaŋ, “O avi hôêvhaviŋ bêŋ anôŋ ba Wapômbêŋ tem êndôk esak anêm lemhaviŋ.” Ma avi êŋ nalavi habitak mavi hathak loŋbô.
Yisu hadum avômalô lôk lijiŋ bêŋ anôŋ mavi
29 Ma Yisu hatak loŋ êŋ ma habup hathak kasukthôm anêŋ Galili. Vêm ma hathak dumlolê te ba hi hamô. 30 Ma avômalô bêŋ anôŋ êlêm hadêŋ yani ma ewa ŋê veŋiŋvuviŋ, lôk ŋê maleŋiŋ pusip, lôk ŋê veŋiŋ lo baheŋiŋ thotho, lôk ŋê veŋiŋbôlêk putup, lôk ŋê lijiŋ lomaloma ba êdô i hêk Yisu valuvi. Ma yani hadum ba ibitak mavi. 31  *Ma avômalô êyê ŋê veŋiŋbôlêk putup enaŋ abô, lôk ŋê veŋiŋ lo baheŋiŋ thotho ibitak mavi, ma ŋê veŋiŋvuviŋ eveŋ, lôk ŋê maleŋiŋ pusip êyê tak. Ma thêlô esoŋ kambom ba êbô Islael iniŋ Wapômbêŋ anêŋ athêŋ.
Yisu havakôŋ avômalô hatôm 4,000
(Mak 8:1-10)
32  *Yisu halam anêŋ ŋê ku êlêm ma hanaŋ hadêŋ i nena, “Yaleŋ hik ya hathak avômalô nômbêŋ êntêk. Thêlô bôk êmô haviŋ ya hatôm wak lô ba iniŋ nôm lêk mi. Ma yahadô yanêm thêlô ba ini oyaŋ. Yakô tem maleŋiŋ etaba êndôk loŋôndê ba nênêm yak.”
33 Ma anêŋ ŋê ku enaŋ nena, “Alalô amô loŋ thiliv ma avômalô bêŋ anôŋ ba intu naja nôm anêŋ êsê ba nanêm êndêŋ i?”
34 Ma Yisu hanaŋ hik thêlô liŋ, “Môlônim polom vithê intu hamô?”
Ma enaŋ nena, “Polom baheŋvi ba lahavuju lôk alim yaônena tomtom.”
35 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ avômalô nômbêŋ atu nena nêndôk nêmô biŋ. 36 Êŋ ma hawa polom baheŋvi ba lahavuju atu lôk alim ma hêv lamavi hadêŋ Wapômbêŋ. Ma haya polom lôk alim ba hêv hadêŋ anêŋ ŋê ku. Ma ŋê ku ewa ba ibi sam hadêŋ avômalô. 37 Sapêŋ eyaŋ ba leŋiŋviyak ma ŋê ku isup nôm wata halôk vak sam baheŋvi ba lahavuju. 38 Anyô iyom intu hatôm 4,000 ma avi lo avômena takatu ba eyaŋ nôm êŋ haviŋ miŋ ekatuŋ i ami. 39 Yôv ma Yisu hêv avômalô ba i ma hathak yeŋ ba hi Magadala.
* 15:4 Kis 20:12; 21:17; Wkp 20:9; Lo 5:16 * 15:11 Mat 12:34 * 15:14 Luk 6:39; Lom 2:19 * 15:24 Mat 10:6 * 15:31 Mak 7:37 * 15:32 Mat 14:14