17
Yisu liŋkupik habitak yaŋda
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
Wak baheŋvi ba lahavute hale ba hi ma Yisu hawa Pita haviŋ anyô loyaŋ Jems lo Jon ba ethak dumlolê daim bêŋ te ba i. Ma thêlô iyom êmô dumlolê êŋ. *Êŋ ma Yisu liŋkupik habitak yaŋda hêk thêlô maleŋiŋ. Ma thohavloma hatôm wak anêŋ deda, ma anêŋ kwêv sapêŋ habitak thapuk hatôm deda. Ma ketheŋ oyaŋ ma Mose lo Elia êyô ma enaŋ abô haviŋ Yisu ba thêlô êyê. Êŋ ma Pita hanaŋ hadêŋ Yisu, “Anyô Bêŋ, mavi anôŋ ek lêk alalô amô loŋ êntêk. Lemhaviŋ ma tem yandav unyak lôkkupik lokwaŋlô, te ek o ma te ek Mose ma te ek Elia?”
*Pita hanaŋ abô denaŋ ma buliv mabuŋ anôŋ te hayô hava thêlô siŋ. Ma abô te halêm anêŋ buliv êŋ kapô nena, “Intu ma yenaŋ Okna atu ba yaleŋhaviŋ videdauŋ. Ma ya kapôlôŋ mavi hathak yani. Ba nodaŋô anêŋ abô!”
Ŋê ku elaŋô abô êŋ ma êkô ba elaŋ boloba ba êlôk êk pik. Ma Yisu halêm ma hasôm thêlô ba hanaŋ, “Numbiyô, miŋ nôkô ami.” Êŋ ma thêlô esoŋ êyê ma Yisu iyom hamiŋ. Ma anyô ju atu ma mi.
Vêm ma etak dumlolê êŋ ba êlôk ele i ma Yisu hanaŋ lôklokwaŋ nena, “Môlô miŋ nonaŋ nôm atu ba ôyê bêŋ êndêŋ anyôla ami endeba Wapômbêŋ injik Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu liŋ imbiyô ênjêk ŋama esak loŋbô am.”
10  *Ŋê ku enaŋ hik Yisu liŋ nena, “Aisê ka ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ enaŋ nena Elia tem êmôŋ ba êlêm vêm ka Mesia?”
11 Êŋ ma Yisu hanaŋ, “Avanôŋ! Elia tem êlêm ba indum ku ek nômkama sapêŋ imbitak mavi esak loŋbô. 12  *Ma doŋtom yanaŋ êndêŋ môlô nena Elia bôk halêm yôv. Ma avômalô êthôŋ yani paliŋ ba esopa iniŋ leŋiŋhaviŋ iyom ba idum kambom lomaloma hadêŋ yani. Ma tem nênêm vovaŋ êndêŋ Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu aêŋ iyom.” 13  *Ŋê ku elaŋô abô êŋ, ma eyala nena Yisu hanaŋ abô hathak Jon anyô hathik ŋaŋ.
Yisu hêv ŋgôk vê hêk okna te
(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43)
14 Yisu thêlô i êyô ma êyê avômalô bêŋ anôŋ lêk êmô. Ma anyô te halêm hadêŋ Yisu ma halek vadôŋ lêlô hêk yani ma, 15 ma hanaŋ, “Anyô Bêŋ, nêm kapôlôm ek yenaŋ okna. Yani hawa lijiŋ hama yak ba hathak hêv yak halôk ŋaŋ lôk atum. Ma vovaŋ bêŋ hathak hapôm yani. 16 Ma yahawa hi hadêŋ anêm ŋê ku, ma doŋtom thêlô miŋ hatôm nindum yani mavi ami.”
17 Ma Yisu hanaŋ, “Yahamô haviŋ môlô sawa daim ma doŋtom miŋ ôêvhaviŋ ami ma owa auk lokbaŋ aleba yakapôlôŋ lêk hagiap hathak môlô. Noja okna êŋ êlêm!” 18 Ma hathaŋ ŋgôk ba ŋgôk hatak okna êŋ ma ketheŋ oyaŋ ma habitak mavi.
19  *Ŋê ku i hadêŋ Yisu ma enaŋ, “Aisê ka yêlô miŋ hatôm nanêm ŋgôk êŋ vê ami?”
20-21  *Êŋ ma Yisu hanaŋ, “Môlô miŋ hatôm ami ek malê nena môlônim ôêvhaviŋ ma yaôna lôk ba mi! Ava yaôna ma bêŋ anôŋ ek môlônim ôêvhaviŋ! Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô. Môlônim ôêvhaviŋ hatôm ava yaônate iyom, êŋ ma hatôm nonaŋ êndêŋ dumlolê êntêk, ‘Umbiyô ba nu buyaŋ’, êŋ ma tem ni. Ma môlô hatôm nundum nômbêŋ intu sapêŋ!”*
Yisu hanaŋ bôlôŋ yaŋ hathak anêŋ ŋama
(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)
22  *Yisu lôk anêŋ ŋê ku sapêŋ ethak doŋtom halôk Galili ma hanaŋ hadêŋ i nena, “Tem nenaŋ Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu bêŋ ba netak êndôk avômalô baheŋiŋ. 23 Ma tem nijik yani vônô, ma êtôm wak lô ma tem injik yani liŋ imbiyô esak loŋbô.” Ŋê ku elaŋô abô êŋ ma leŋiŋmalaiŋ kambom.
Yisu hêv da unyak matheŋ
24  *Yisu lôk anêŋ ŋê ku i êyô Kapaneam ma ŋê ewa da unyak matheŋ êlêm ma enaŋ hik Pita liŋ, “Môlônim kêdôŋwaga hathak hêv da unyak matheŋ e?”
25 Ma Pita hanaŋ, “Intu êŋ. Yani hathak hêv.”
Ma Pita habitak hayô unyak kapô ma Yisu hanaŋ hik yani liŋ hamôŋ, “Saimon, lemhabi aisê? Pik sapêŋ iniŋ kiŋ ethak ewa da anêŋ opalêla? Thêlôdaniŋ nali mena avômalô vi?”
26 Ma hanaŋ, “Ewa anêŋ avômalô vi.”
Aêŋ ba Yisu hanaŋ, “Nali ma miŋ ethak êv da êŋ ami. 27 Ma doŋtom yahadô alalô nanêm malaiŋ êndêŋ ŋê takêŋ. Ba intu nu kasukthôm ma okaliv lôm. Alim môŋ atu ba hôvôv, êŋ ma onja ba okyav abôlêk. Ma tem nôŋgô valuseleŋ te hamiŋ kapô. Onja valuseleŋ êŋ ba nêm êndêŋ ŋê êŋ ek êtôm da unyak matheŋ.”
* 17:2 2Pi 1:16-18 * 17:5 Lo 18:15; Sng 2:7; Ais 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22 * 17:10 Mal 4:5 * 17:12 Mat 11:14 * 17:13 Luk 1:17 * 17:19 Mat 10:1 * 17:20-21 Mat 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1Ko 13:2 * 17:20-21 Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Matyu hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Ovak balabuŋ ek nôm ba oteŋ mek iyom ma hatôm nêm ŋgôk lôklokwaŋ anêŋ aêŋ vê. * 17:22 Mat 16:21 * 17:24 Kis 30:13; 38:26