23
Yisu hathaŋ Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ
(Mak 12:38-39; Luk 20:45-46)
Yisu hanaŋ hadêŋ avômalô lubuŋlubuŋ takatu lôk anêŋ ŋê ku nena, “Ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ lôk Palisi ma môlônim ŋê bêŋbêŋ êdôŋ môlô hathak Mose anêŋ abô. *Ba intu nosopa ŋê êŋ iniŋ abô sapêŋ. Ma doŋtom thêlôda miŋ ethak esopa iniŋ abô ami ma mi. Aêŋ ba miŋ nundum êtôm atu ba thêlô idum ami. *Thêlô êv balabuŋ anêŋ malaiŋ lomaloma hadêŋ avômalô ek nesopa. Nôm êŋ ma hatôm vak malaiŋ kambom. Ma doŋtom thêlôda miŋ êv sa dokte ami.
*“Ŋê takêŋ ethak epesaŋ vak yaônena ek netak Wapômbêŋ anêŋ abô êndôk ba ibutiŋ hêk luvôŋiŋ lôk baheŋiŋ. Ma ethak ibutiŋ yak daim hamiŋ iniŋ kwêv anêŋ daŋ hêk veŋiŋ luvi ek injik thô nena ŋê êvhaviŋ Wapômbêŋ. Lôk epesaŋ iniŋ vak yaô lôk yak daim takatu ba bêŋ ek avômalô vi iniŋ ek avômalô nêgê ba nebam i. *Ma avômalô eŋgabôm nôm bêŋ, ma leŋiŋhaviŋ nejaŋ nôm êmô ŋê bêŋbêŋ iniŋ loŋ ethak êmô. Lôk leŋiŋhaviŋ nêmô êtôm ŋê bêŋbêŋ êmô unyak yeŋ kapô. Ethak i loŋ ethak doŋtom halôk ma leŋiŋhaviŋ avômalô bêŋ anôŋ nenaŋ nena, ‘Waklêvôŋ anyô bêŋ’ lôk nebam i nena ‘Kêdôŋwaga’.
“Môlônim Anyô Bêŋ ma doŋtom iyom ma môlô ma ŋê lôk iviyaŋ sapêŋ. Ba intu miŋ malemimkilik ek avômalô nebam môlô nena ŋê bêŋbêŋ ami. Ma môlônim lemambô ma doŋtom iyom hamô malak leŋ. Ba intu miŋ nodam anyô pik te nena môlônim lemambô ami. 10 Ma môlônim kêdôŋwaga ma doŋtom iyom. Yani ma Mesia atu. Ba intu miŋ anyô te endam môlô nena ‘kêdôŋwaga’ ami. 11  *Ôpatu ba hadum môlônim ku ek hêv môlô sa, yani êŋ intu tem imbitak anyô lôk athêŋ bêŋ. 12  *Ma ôpatu ba habam yanida, yani êŋ tem imbitak anyô athêŋ mi. Ma ôpatu ba hatauviŋ i, yani êŋ tem nebam yani.
Yisu hathaŋ ŋê bêŋbêŋ sapêŋ
(Mak 12:40; Luk 11:39-52; 20:47)
13 “Alikaknena môlô Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ! Môlô onaŋ auk mavi ma doŋtom môlô udum kambom ba uik Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak anêŋ unyak abôlêk siŋ ek avômalô. Môlôda ôdô ek numbitak nôyô loŋ êŋ. Ma anyô te hadum ek imbitak êyô, êŋ ma môlô umiŋ yani loŋ siŋ.
14 “Alikaknena môlô Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ! Môlô onaŋ auk mavi ma doŋtom môlô udum kambom. Môlô othak owa avi tôp iniŋ unyak lôk nômkama sapêŋ! Ma doŋtom môlô othak oteŋ mek daim bêŋ ek avômalô nebam môlô. Ba intu môlônim vovaŋ tem imbitak bêŋ anôŋ ek avômalô vi iniŋ.*
15 “Alikaknena môlô Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ! Môlô onaŋ auk mavi ma doŋtom môlô udum kambom. Môlô othak oveŋ pik lôk ŋgwêk sapêŋ ek ôdôŋ avômalô hathak môlônim auk. Ma avômalô takêŋ esopa môlônim auk ba idum kambom takêŋ ma hatôm anyô ju iniŋ kambom idum bôlôŋ ju ba tem ini loŋ atum lôkmala êtôm môlô.
16  * “Alikaknena! Môlô ma hatôm ŋê maleŋiŋ pusip ba yaŋ halom yaŋ haveŋ loŋôndê ba othak onaŋ nena, ‘Anyô te havak balabuŋ hathak Wapômbêŋ anêŋ unyak, êŋ ma nôm yaôna ba yani hatôm êmbôliŋ dôm êndêŋ abô êŋ. Ma doŋtom anyô te havak balabuŋ hathak gol atu ba hamô Wapômbêŋ anêŋ unyak, êŋ ma nômbêŋ ba yani indum êtôm atu ba yani hanaŋ.’ 17 Môlô ŋê molo lôk malemim pusip! Wapômbêŋ anêŋ unyak ma nômbêŋ ek gol. Ek malê nena Wapômbêŋ anêŋ unyak hadum ba gol êŋ habitak matheŋ.
18 “Ma môlô othak onaŋ abô bute haviŋ nena, ‘Anyô te havak balabuŋ hathak loŋ êbôk da, yani êŋ hatôm êmbôliŋ dôm êndêŋ abô êŋ. Ma doŋtom anyô te hêv da ba havak balabuŋ hathak da êŋ, êŋ ma yani indum êtôm atu ba yani hanaŋ.’ 19 Môlô ŋê malemim pusip! Loŋ êbôk da ma nômbêŋ ek nôm atu ba anyô hêv hatôm da. Ek malê nena loŋ êbôk da hadum ba da êŋ habitak matheŋ.
20 “Ba intu Anyô te havak balabuŋ hathak loŋ êbôk da, yani lêk havak balabuŋ hathak loŋ êbôk da lôk da atu ba hamô haviŋ. 21 Ma anyô te havak balabuŋ hathak unyak matheŋ êŋ, yani êŋ lêk havak balabuŋ hathak unyak matheŋ lôk Wapômbêŋ atu ba hamô unyak matheŋ êŋ kapô haviŋ. 22  *Ma anyô te havak balabuŋ hathak malak leŋ, êŋ ma hatôm havak balabuŋ hathak Wapômbêŋ lôk loŋ atu ba hayô hamô ek hayabiŋ nômkama sapêŋ.
23-24  *“Alikaknena môlô ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ lôk Palisi! Môlô lôklokwaŋ ba osopa balabuŋ yaônena ma balabuŋ bêŋ ma môlô ôthôŋ paliŋ. Môlô othak usup ava nenanena atu ba hadum nôm vasiŋ ma uik sam hi ôdôŋ laumiŋ ba ôêv te hadêŋ Wapômbêŋ hatôm da. Ma doŋtom môlô othak ubuliŋ avômalô ba miŋ udum thêthôŋ hadêŋ i ami lôk miŋ ôêv kapôlômim ek i ami. Ma miŋ môlô ôêvhaviŋ ba osopa Wapômbêŋ anêŋ abô sapêŋ ami.
“Môlô othak ôêv thêmathôm vê hêk môlônim nôm, ma doŋtom bok kamel ma môlô ôtôkwêŋ paliŋ! Ba intu môlô hatôm anyô mapusip te ba halom anyô yaŋ haveŋ loŋôndê. Notak auk takêŋ ma nosopa balabuŋ bêŋbêŋ lôk balabuŋ yaônena imbiŋ.
25  *“Alikaknena môlô Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ! Môlô osau avômalô ba othak uthik unim tase lôk belev anêŋ vidôm iyom. Ma doŋtom nôm takatu ba oŋgasô halôk ma bôk owa vani ba oaŋ paloŋ. 26 Ba intu môlô ŋê malemim pusip! Nusik tase lôk belev vi kapô ek viyaiŋ imbitak mabuŋ imbiŋ!
27  *“Alikaknena môlô Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ! Môlô osau avômalô hatôm valu atu ba hamô siô ma esaba hathak nôm thapuk ek nepesaŋ mavi anôŋ. Ma doŋtom siô kapô ma putup hathak ŋê ŋama iniŋ lokwaŋ bôk hapalê hamô. 28  *Ba intu avômalô êyê môlônim bôk lo loŋ ma thêlô esoŋ nena môlô ma ŋê thêthôŋ. Ma doŋtom môlônim kapôlômim ma putup hathak ku esau avômalô lôk auk ôdô Wapômbêŋ anêŋ abô.
29 “Alikaknena môlô Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ! Môlô onaŋ nena môlô ôdô kambom te. Ma doŋtom môlôda udum kambom êntêk. Môlô othak olav unyak mavi hayô plopet bô iniŋ siô ma môlô opesaŋ kamuŋ mavi hamô ŋê thêthôŋ iniŋ siô. 30 Ma môlô othak onaŋ nena, ‘Bumalô iniŋ kambom ma bêŋ ek yêlôaniŋ. Ba intu thêlô ik plopet vônô. Ma yêlô namô imbiŋ bumalô, ma tem miŋ yêlô nadôk ek nijik plopet vônô ami.’ 31  *Aêŋ ba lêk hik thô nena môlô ma ŋê takatu ba uik plopet vônô iniŋ limi ba intu môlô othak udum iniŋ kambom takêŋ haviŋ. 32 Yôv! Môlônu nundum bumalô iniŋ kambom takêŋ endeba êyô anêŋ daŋ!
33  *“Môlô umya kambom! Môlô nyaleŋ kambom anêŋ nali! Wapômbêŋ indum abô ek môlô ma tem môlônu loŋ atum lôkmala. Ma miŋ hatôm nôsôv ba unu ami.
34 “Ba intu tem yanêm plopet lôk ŋê lôkauk ma kêdôŋwaga doho êsôk êndêŋ môlô ma tem uŋgwik vi vônô ma vi ma uŋgwik esak alovalaŋaŋsiŋ. Ma vi ma tem nobali êndôk môlônim unyak yeŋ lôk nudupuniŋ i ba nêsôv mayaliv ba ini lomalak lomalak. 35  *Môlô othak osopa libumi takatu ba bôk ik ŋê thêthôŋ bêŋ anôŋ vônô. Anyô môŋ atu ba ik vônô ma Abel ma ik aêŋ habup hathak aleba hayô Sekalaia, Belekia nakaduŋ. Ik yani vônô hêk unyak matheŋ lôk loŋ êbôk da anêŋ malêvôŋ. Ba intu Wapômbêŋ tem nêm vovaŋ bêŋ êndêŋ môlô. 36 Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô! Avômalô bôlôŋ êntêk tem nêpôm vovaŋ bêŋ esak limi iniŋ kambom.”
Yisu lahiki hathak Jelusalem
(Luk 13:34-35; 19:41-44)
37 “Ai, Jelusalem, Jelusalem! Môlô othak uik plopet pôpônô! Ma ŋê takatu ba Wapômbêŋ hêv halêm ma môlô uik i hathak valu! Alikaknena! Yahadum lôbôlôŋ ek yasup nalumi esak doŋtom êtôm tale tiŋ hasup nali ba êmô banik kapô. Ma doŋtom môlô ôdô. 38  *Odaŋô! Môlônim malak ma tem kambom ba êmô ŋgathiniŋ! 39  *Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô nena môlô tem miŋ ôŋgô ya esak loŋbô ami endeba nonaŋ nena, ‘Wapômbêŋ nêm lamavi êndêŋ ôpatu ba halêm hathak Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ!’ am.”
* 23:3 Mal 2:7-8 * 23:4 Luk 11:46 * 23:5 Kis 13:9; Nam 15:38-39; Lo 6:8; Mat 6:1 * 23:6 Luk 11:43 * 23:11 Mat 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26 * 23:12 Jop 22:29; Snd 29:23; Luk 14:11; 18:14 * 23:14 Ŋê lôkauk vi leŋiŋhabi nena abô 14 êŋ, ma Matyu da miŋ hato ami, ma anyôla hato haveŋ yam. * 23:16 Mat 15:14 * 23:22 Ais 66:1; Mat 5:34 * 23:23-24 Wkp 27:30; Mai 6:8 * 23:25 Mak 7:4 * 23:27 Ap 23:3 * 23:28 Luk 16:15 * 23:31 Ap 7:52 * 23:33 Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7 * 23:35 Stt 4:8; 2Sto 24:20-21 * 23:38 1Kiŋ 9:7-8; Jer 22:5 * 23:39 Sng 118:26