19
Avômalô leŋ êbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ
Yôv ma yahalaŋô kaêk te hatôm avômalô bêŋ anôŋ voŋvoŋ anêŋ leŋ ba enaŋ,
“Aleluya!
Alalôaniŋ Wapômbêŋ iyom hatôm nêm avômalô bulubiŋ,
ma yani ma lôklokwaŋ lôk athêŋ lôkmaŋgiŋ anêŋ alaŋ.
*Ek malê nena yani halaŋô abô ba anêŋ abô ma avanôŋ ma thêthôŋ.
Yani hêv vovaŋ hadêŋ avi sek waliliŋ atu ba hasau avômalô pik ek nindum kambom lomaloma,
ma hik anêŋ ŋê ku leŋkadôk liŋ.”
Hathak loŋbô ma thêlô enaŋ,
“Aleluya!
Anêŋ atum yova hathak ba hi wak nômbêŋ intu sapêŋ.”
Ma avaka 24 takatu lôk nôm lôkmala ayova atu êv yak halôk biŋ ma êv yeŋ hadêŋ Wapômbêŋ atu ba hamô anêŋ loŋ hayabiŋ avômalô. Ba enaŋ,
“Avanôŋ. Aleluya!”
Ma abô halêm anêŋ loŋ hayabiŋ avômalô ba hanaŋ,
“Môlô atu ba Wapômbêŋ anêŋ ŋê ku
lôk ŋê takatu ba ôkô ek yani,
ma ŋê athêŋ yaô lôk athêŋ bêŋ,
môlô lôkthô nômbô alalôaniŋ Wapômbêŋ.”
*Ma yahalaŋô voŋvoŋ bêŋ hatôm avômalô lubuŋlubuŋ hatôm ŋaŋ bêŋ halaŋ ba pôk ma hatôm kakalu lôklokwaŋ hik hamiŋ ba halam,
“Aleluya,
lêk alalôaniŋ Anyô Bêŋ Wapômbêŋ Lôklokwaŋ hayabiŋ nômkama lôkthô!
*Boksipsip Nakaduŋ anêŋ waklavôŋ enja avi lêk halêm
ba yanavi lêk hapôpêk i yôv.
Ba intu alalô nambôi ba leŋiŋmavi ma nanêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ yani.
Sôp kêkêlô thapuk mabuŋ mavi bôk êv yôv hadêŋ avi êŋ ek ipuk.”
Sôp kêkêlô thapuk anêŋ ôdôŋ nena avômalô matheŋ iniŋ ku mavi.
*Ma aŋela hanaŋ hadêŋ ya nena, “Oto aêntêk: Ŋê takatu ba bôk elam i yôv ek nêyô nejaŋ Boksipsip Nakaduŋ anêŋ waklavôŋ enja avi anêŋ nôm nêmô lôk leŋiŋmavi.” Vêm ma hanaŋ hadêŋ ya nena, “Êntêk ma Wapômbêŋ anêŋ abô avanôŋ.”
10  *Ma yahêv yak hêk yani valuvi ek yanêm yeŋ êndêŋ yani. Ma doŋtom yani hanaŋ hadêŋ ya, “Dô! Ya anyô ku hatôm o lôk môlôviyaŋ takatu ba ovaloŋ abô atu ba Yisu hanaŋ bêŋ. Wapômbêŋ hathak hêv abô hadêŋ plopet ek nenaŋ abô avanôŋ esak Yisu. Ba intu nêm yeŋ êndêŋ Wapômbêŋ iyom.”
Anyô hayô hamô bokhos thapuk
11  *Ma yahayê leŋ hakyav ba bokhos thapuk te hamiŋ. Ma ôpatu ba hayô hamô ba elam nena “Anyô Hasopa Anêŋ Abô” ma “Anyô Abô Avanôŋ”. Yani hathak hadum abô ba hik vovak thêthôŋ iyom. 12  *Yani madaluk hatôm atum dahalaŋ, ma anêŋ wakadôk ma kiŋ iniŋ kuluŋ bêŋ anôŋ hamô. Athêŋ te eto hêk yani ba anyô te miŋ hayala ami, ma yanida iyom hayala. 13  *Yani hik kwêv daim te atu ba esoŋ halôk thalaleŋ. Yani anêŋ athêŋ nena, “Wapômbêŋ Anêŋ Abô”. 14 Ma ŋê vovak anêŋ leŋ ipuk sôp thapuk mabuŋ mavi kêkêlô ba ethak bokhos thapuk ba esopa yani eveŋ yam. 15  *Ma biŋ vovak ma te hale yani abôlêk ek injik vovak êndêŋ avômalô pik. Yani tem eyabiŋ thêlô esak anêŋ lôklokwaŋ lôk anêŋ kôm aeŋ. Yani tem embak avômalô êtôm evak waiŋ anôŋ pesa ek malê nena Wapômbêŋ Lôklokwaŋ laŋaŋa kambom. 16  *Ma anêŋ kwêv daim anêŋ vavuŋ ma eto athêŋ hayôhêk aêntêk, “Kiŋ iniŋ Kiŋ ma ŋê bêŋbêŋ iniŋ Anyô Bêŋ.”
17  *Ma yahayê aŋela te hamiŋ wak ba halam kaêk lôklala ba hanaŋ hadêŋ menak nômbêŋ atu ba eyovak eveŋ leŋlêvôŋ nena, “Wapômbêŋ hapôpêk nômbêŋ ba nôlêm nosak doŋtom 18 ek oŋgwaŋ kiŋ lôk ŋê vovak laik ma ŋê lôklokwaŋ lo bokhos lôk ŋê takatu ba êyômô lôk avômalô lôkthô iniŋ vathiap. Ma oŋgwaŋ ŋê takatu ba êmô alaŋsi vibiŋ lôk ŋê takatu ba alaŋsi mi ma ŋê bêŋbêŋ lôk ŋê yaônena iniŋ vathiap.”
19 Ma yahayê alim bomaŋ atu lôk pik iniŋ kiŋ lôk iniŋ ŋê vovak ethak doŋtom ek nijik vovak êndêŋ bokhos anêŋ alaŋ lôk anêŋ ŋê vovak. 20  *Ma evaloŋ alim bomaŋ lôk plopet abôyaŋ. Plopet abôyaŋ bôk hadum lavôŋiŋ hathak alim bomaŋ anêŋ lahaviŋ ba hasau avômalô takatu ba ewa alim bomaŋ anêŋ lêlêyaŋ ba êv yeŋ hathak anêŋ dahô atu ba epesaŋ. Êŋ ma ibi plopet abôyaŋ lôk alim bomaŋ halôk atum kasukthôm atu ba hathaŋ hathak atum valu solpa. 21 Ma ik ŋê vovak vi atu ba êmô denaŋ vônô hathak biŋ vovak atu ba hale ôpatu ba hayô hamô bokhos abôlêk. Ma menak sapêŋ eyaŋ iniŋ vathiap ba leŋiŋviyak.
* 19:2 Lo 32:43; ALK 6:10 * 19:6 ALK 14:2 * 19:7 Ais 61:10; ALK 21:2 * 19:9 Mat 22:2 * 19:10 Ap 10:25-26; ALK 22:8-9 * 19:11 Sng 96:13; Ais 11:4; ALK 1:5; 6:2 * 19:12 Dan 10:6; ALK 1:14; 2:17 * 19:13 Ais 63:1-3; Jon 1:1,14 * 19:15 Sng 2:9; ALK 1:16; 14:20 * 19:16 ALK 17:14 * 19:17 Ese 39:17-20 * 19:20 ALK 13:12-17; 20:10