2
Abô hi Epesus
*Ma ôpêŋ hanaŋ hadêŋ ya nena, “Oto abô ni êndêŋ aŋela atu ba hayabiŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Epesus aêntêk:
Abô êntêk halêm anêŋ ôpatu ba havaloŋ vuliŋ baheŋvi ba lahavuju hamô baŋ vianôŋ ma haveŋ atum lam gol baheŋvi ba lahavuju malêvôŋ. Ba hanaŋ nena: *Yahayala môlônim bôk lo loŋ lôk unim ku takatu ba udum ba umiŋ lôklokwaŋ. Ma ôpôlik hathak ŋê kambom. Ma bôk olaŋô ŋê takatu ba esau nena thêlô ma aposel ba oyala nena thêlô ma ŋê abôyaŋ. Ma ovaloŋ yenaŋ athêŋ loŋ ba malaiŋ lomaloma hapôm môlô ma doŋtom umiŋ lôklokwaŋ lôk lemimvidoŋ ma miŋ vau ami.
Ma doŋtom môlônim kambom te hamô ba yahadô. Môlô miŋ lemimhaviŋ ya hatôm môŋ sêbôk ami. *Aêŋ ba lemimimbi kobom mavi sêbôk ma tem ôŋgô nena môlô lêk ôêv yak bêŋ anôŋ. Aêŋ ba node kapôlômim liliŋ ek nosopa loŋôndê mavi sêbôk atu. Ma mi ma tem yasôk ek yanêm môlônim atum lam vê. Ma doŋtom môlô othak udum nôm mavi te nena môlô ôpôlik hathak avômalô takatu ba esopa Nikolas anêŋ kobom hatôm atu ba yahapôlik aêŋ iyom.
*Opalê atu ba lôk lêndôŋ ma endaŋô abô takatu ba Lovak Matheŋ hanaŋ hadêŋ avômalô ôdôŋ takatu ba êvhaviŋ. Ŋê takatu ba leŋiŋvidoŋ ba miŋ êv yak ami ma tem yatak thêlô ek nejaŋ alokwaŋ va atu ba hêv lôkmala hamô Wapômbêŋ anêŋ loŋ mavi anôŋ kapô.”
Abô hi Smelna
Ma ôpêŋ hanaŋ hathak loŋbô nena, “Oto abô ni êndêŋ aŋela atu ba hayabiŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Smelna aêntêk:
Abô êntêk halêm anêŋ ôpatu ba hamôŋ ba haveŋ yam ma bôk hama ba haviyô hathak loŋbô. Ma yani hanaŋ aêntêk: *Yahayala malaiŋ lomaloma hapôm môlô ba ômô thavuthiŋ, ma doŋtom môlô ma ŋê lôk nômkama bêŋ hêk Wapômbêŋ ma. Ma yahayala abô kambom takatu ba avômalô vi enaŋ hathak môlô. Thêlô esau nena thêlô ma Wapômbêŋ anêŋ avômalô Islael ma doŋtom mi. Thêlô ma Sadaŋ anêŋ avômalô. 10  *Miŋ môlô nôkô esak malaiŋ takatu ba tem êpôm môlô ketheŋ ami. Odaŋô! Sadaŋ tem indum ek avômalô netak môlô doho êndôk koladôŋ ek nesaê môlô. Ma môlô noja malaiŋ êtôm wak laumiŋ. Numiŋ lôklokwaŋ endeba noma ma tem yanêm lôkmala atu ba nêmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ anêŋ kuluŋ gol êndêŋ môlô.
11  *Opalê atu ba lôk lêndôŋ ma endaŋô abô takatu ba Lovak Matheŋ hanaŋ hadêŋ avômalô ôdôŋ takatu ba êvhaviŋ. Ŋê takatu ba leŋiŋvidoŋ ba miŋ êv yak ami ma tem miŋ neja malaiŋ esak ŋama atu ba haveŋ yam ami.”
Abô hi Pelgamum
12 Ma ôpêŋ hanaŋ hathak loŋbô nena, “Oto abô ni êndêŋ aŋela atu ba hayabiŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Pelgamum aêntêk:
Abô êntêk halêm anêŋ ôpatu ba havaloŋ biŋ vovak ba ma hêk luvi. Hanaŋ aêntêk: 13 Yahayala loŋ atu ba môlô ômô. Loŋ êŋ ma Sadaŋ da hamô ba hayabiŋ, ma doŋtom môlô ômô loŋ êŋ ba ovaloŋ yenaŋ athêŋ loŋ lôklokwaŋ. Ma hadêŋ waklavôŋ atu ba ik Antipas vônô hêk môlônim malak ma môlô miŋ otak unim ôêvhaviŋ ya ami. Yani hêvhaviŋ ya bêŋ anôŋ ba hanaŋ yenaŋ abô bêŋ hêk Sadaŋ anêŋ loŋ.
14  *Ma doŋtom môlônim kambom doho hêk ba yahadô. Môlô doho osopa plopet bô Balam anêŋ abô. Sêbôk ma yani hêv auk hadêŋ Moap iniŋ kiŋ Balak ek êndôk avômalô Islael leŋiŋ ek nindum kambom ba nejaŋ nôm takatu ba bôk hêv hadêŋ ŋgôk lôk nindum sek waliliŋ. 15 Aêŋ iyom ma môlô doho osopa Nikolas anêŋ abô. 16 Aêŋ ba node kapôlômim liliŋ. Mi ma tem yasôk ketheŋ oyaŋ ba yaŋgik vovak esak yenaŋ biŋ vovak atu ba hale yaveŋbôlêk êndêŋ môlô takatu ba miŋ ole am liliŋ ami.
17  *Opalê atu ba lôk lêndôŋ ma endaŋô abô takatu ba Lovak Matheŋ hanaŋ hadêŋ avômalô ôdôŋ takatu ba êvhaviŋ. Ŋê takatu ba leŋiŋvidoŋ ba miŋ êv yak ami ma tem yanêm nôm ‘mana’ êndêŋ thêlô hatôm bôk yahêv hadêŋ Islael êmô loŋ thiliv. Mana êŋ ma lêk hamô loŋ kapô. Ma tem yanêm thêlô valu thapuk te lôk athêŋ lukmuk atu ba eto hathak. Anyôla miŋ hayala athêŋ lukmuk êŋ ami ma ôpatu ba hawa iyom intu hayala.”
Abô hi Taiataila
18  *Ma ôpêŋ hanaŋ hathak loŋbô nena, “Oto abô ni êndêŋ aŋela atu ba hayabiŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Taiataila aêntêk:
Abô êntêk halêm anêŋ Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ atu ba madaluk hatôm atum dahalaŋ ma vakapô hatôm aeŋ mayav atu ba habi kêdêkêdê. Hanaŋ aêntêk: 19 Yahayala môlônim kobom. Yahayala môlônim lemimhaviŋ lôk ôêvhaviŋ ma ôêv avômalô sa ba umiŋ lôklokwaŋ iyom. Hadêŋ môŋ ma môlô udum ku dokte, ma doŋtom lêk môlô udum ku bêŋ.
20  *Ma doŋtom môlônim kambom te hêk ba yahadô. Avi te hatôm Jesebel hamô haviŋ môlô. Yani hasau nena yani ma avi plopet te, ma doŋtom yani anêŋ abô halom yenaŋ ŋê ku ek nindum sek waliliŋ lôk nejaŋ nôm takatu ba êv da hadêŋ ŋgôk. Yani hadum kambom takêŋ, ma doŋtom môlô miŋ ôêv yani vê ami! 21 Yahêv waklavôŋ ek yani ende kapô liliŋ ba etak anêŋ sek waliliŋ, ma doŋtom mi. Yani hadô. 22 Odaŋô! Tem yanêm lijiŋ bêŋ êndêŋ yani lôk yanêm malaiŋ bêŋ êndêŋ ŋê takatu ba idum sek haviŋ yani ba miŋ ele kapôlôŋiŋ liliŋ ami. 23  *Ma tem yaŋgik yani anêŋ avômena pôpônô. Aêŋ ba avômalô ôdôŋ êvhaviŋ lôkthô tem neyala nena ya ôpatu ba yahayê avômalô kapôlôŋiŋ lôk iniŋ auk. Ba tem yanêm vuli êndêŋ môlô tomtom êtôm nôm takatu ba udum. 24 Ma doŋtom lêk yahêv ku doŋtom iyom hadêŋ môlô vi anêŋ Taiataila atu ba miŋ osopa yani anêŋ abô ami. Lôk miŋ oyala nôm atu ba elam nena, ‘Sadaŋ anêŋ auk loŋ kapô’ ami. Ku êŋ ma 25  *nobaloŋ unim auk loŋ endeba yatup am.
26 Ŋê takatu ba leŋiŋvidoŋ ba miŋ êv yak ami ma idum yenaŋ yaleŋhaviŋ aleba hayô anêŋ daŋ, ma tem yanêm athêŋ bêŋ êndêŋ thêlô ek neyabiŋ avômalô pik lôkthô. 27  *Thêlô tem neja kôm aeŋ ek neyabiŋ avômalô pik lôklokwaŋ ba nimbi thêlô ba nipup nenanena êtôm uŋ anôŋ. Wakamik bôk hêv athêŋ bêŋ hadêŋ ya ba tem yandum aêŋ iyom êndêŋ thêlô. 28  *Ma tem yanêm vuliŋ lôkbôk êndêŋ thêlô imbiŋ. 29 Opalê atu ba lôk lêndôŋ ma endaŋô abô takatu ba Lovak Matheŋ hanaŋ hadêŋ avômalô ôdôŋ takatu ba êvhaviŋ.”
* 2:1 ALK 1:16 * 2:2 1Jon 4:1 * 2:5 ALK 3:3 * 2:7 Stt 2:9; ALK 22:2,19 * 2:9 2Ko 11:14-15; ALK 3:9 * 2:10 2Ti 4:8; Jem 1:12 * 2:11 ALK 20:14; 21:8 * 2:14 Nam 22:1–25:2; 31:16; 2Pi 2:15 * 2:17 Kis 16:4,14-15,33-34; Ais 62:2; Jon 6:48-50 * 2:18 ALK 1:14-15 * 2:20 1Kiŋ 16:31; 2Kiŋ 9:22 * 2:23 Sng 7:9; Jer 17:10; ALK 20:12-13 * 2:25 ALK 3:11 * 2:27 Sng 2:9 * 2:28 ALK 22:16