21
An tsemchith uxum axi lej binom c’al an c’ac’naxtalab tumin
(Mr. 12.41–44)
C’uajat a Jesús ti al am pulic tiyopan in met’al an ricochic u che’el quim bina’ an c’ac’naxtalab tumin al am poc’te’. In tsu’u jaye chich jun i ts’ejhuantal tsemchith uxum im bina’ tsab i tsacam tumin cobre. Tam a Jesús in ulu:
―Lej chubax nan tu uchalchic abal axe’ xi ts’ejhuantal tsemchith uxum in lejat bina’ yab ejtil xi q’ue’at im bina’. Axi q’ue’atchic im bina’ i jilc’omach tumin, ani jaja’ aba ani’ ts’ejhuantal in tala’ bina’ jahua’ in cua’alac quin cuxuthna’.
Ne’ets ca pacluhuat am pulic tiyopan ti Jerusalén
(Mt. 24.1–2; Mr. 13.1–2)
Talchic i inic taja’ al am pulic tiyopan in t’iloxnal in alabental an tiyopan c’al an t’ujub ani c’al patal jahua’ binathits ti c’ac’naxtalab. Tam a Jesús in ucha’chic:
―Ne’ets quim baju a q’uicha ca tala’ pacluhuat c’al i inicchic am pulic tiyopan axi xohue’ a tsu’talchic, ma ni jun i t’ujub yab ne’ets ca jilc’on t’i’póx c’al in at t’ujub.
An tsu’bixtalab axi ne’ets ca t’ajan
(Mt. 24.3–28; Mr. 13.3–23)
Tam conoyab a Jesús c’al jaja’chic:
―¿Exobchix, jayq’ui’ ne’ets ca t’ajan antsana’? ¿Jant’o tam tsu’bixtalab qui aychi abal qui exla’ max thubat ne’ets ca taley an q’uij q’uicha?
A Jesús in toc’tsiychic:
―Ne’ets ca chich yan i inic ti timc’ox c’al nana’. Ne’ets quin uluchic abal jaja’its a Cristo axi abnenec c’al a Dios ani hue’its ne’ets ca taley an q’uij q’uichacua’. Ca lej t’aja’ ti cuentachic yab quit ts’at’ey c’al jaja’chic abal yab quit c’ambiyat. Yab quit jiq’ueychic tam quit t’ilchin i pejextalab ani i jec’omtalab, cum antsana’ ti bijithits abal ne’ets ca thayc’an. Yabaye ne’ets ca thubat taley an q’uij q’uicha.
10 Cahue a Jesús in ulu:
―I pulic bichoulom ne’ets ca pejéxin c’al pil i pulic bichoulom. An ts’alechic ne’ets ca tomolnáxin jun c’al xi jun. 11 Abal ju’tamq’ui ne’ets ca lej t’elelats an tsabal, ani ne’ets ca hua’tsin an jayil ani yan i yau’lats. Ti eb ne’ets ca tsu’tat i labith t’ajbilab ti tsu’bixtalab axi c’al ne’ets ca lej jiq’uey an inicchic.
12 Tam yabaye antsana’ ca t’ajan, oc’oxe tata’chic ne’ets quit othna. Ne’ets quit yac’uan ani quit ne’tha quit ts’ejca ti al in tiyopanilchic an Israel, ani jaye ne’ets quit baliyat al i huic’axte’. Ne’ets quit bina tin c’ubac i ts’alechic ani i gobernadorchic c’al tin ebal nana’ u bij. 13 Tam antsana’ quit t’ajchinchic ne’ets ca ejtou tiquin olnanchi u bij tin tamet a tomolnaxilchic. 14 Yab quit tsalpaxinchic ani yab ca oc’chith tsalpay jant’ini’ ti ne’ets ca toc’tsiy an jolbixtalab. 15 Cum tamna’its nan ne’ets tu pitha’chic i cau ani i tsalap, ani a tomolnaxilchic yab ne’ets quin ela’ jant’ini’ ti toc’tsiy. 16 Ma a tata ani a mim ani a ebchal, ani a at xits’al, ani a ja’ub ne’ets ti bina’ tin c’ubac a tomolnaxil. Ma talchic tata’ ne’ets quit tsemtha. 17 Jat’hua’ tim patalchic an inic ne’ets ti at’a’chic c’al tin ebal nana’ u bij. 18 Aba ani’ ne’ets quit t’ajchin antsana’, bel yab ne’ets ca q’uibey ma ni jun a xi’il ta oc’. 19 Expith c’al a t’ayath cuxuthtal ne’ets quit jalunthachic.
20 Tam ca tsu’uchic tontsimathits am bichou Jerusalén c’al i soldadochic, tam ca lej tso’obna’ abal im bajumalits an q’uicha ne’ets ca talabetha nixe’ xi bichou. 21 Tamits ca pit’c’on ani ca c’ale ti ts’en patal ax u c’uajil ti bichoulom Judea ani ti bichou Jerusalén. Ani yab ca huichiy tim bichou ax u t’ojnal alte’. 22 Tam quim bajuhuits antsana’ lej yajchic an yajchictalab, jats abal u putnal an T’ocat Thuchlab jant’ini’ ti thuchathits. 23 Lej ts’ejhuantal an uxum axi co’oth c’al i tsacam ani i uxum axi chuchuthome c’al i tsacam tam quim baju nixe’ xa q’uicha. Tam ojni’ an inicchic ne’ets ca lej yajchiquiyat ani ca lej t’e’pipin. 24 Yantalam ne’ets ca tsemtha ti al i pejextalab ani yantalam ne’ets ca ne’tha huic’at al pil i bichou. Ne’ets ca c’unat co’oyat am bichou Jerusalén c’al i pil inicchic, ma tam ta ca taleyits an q’uij yabats ca jilchin c’al a Dios quin co’oy.
Jant’ini’ ne’ets ca tsu’tat tam ca chich junil in Juntal patal an inicchic
(Mt. 24.29–35, 42–44; Mr. 13.24–37)
25 Tihua’ ti eb a Dios ne’ets quin t’aja’ i labith t’ajbilab ti tsu’bixtalab c’al a q’uicha ani c’al a its’ ani c’al a otchic. Teje’ tsabal patal an inicchic ne’ets ca jilc’on lej c’upupul in tsalap. Ne’ets ca lej jiq’uetha c’al in cahuith am pulic lejem lej tsapic tumumul. 26 Ne’ets ca lejat luxan an inicchic c’al xi yantalam i c’ac’athtalab axi taye tal, ma patal jahua’ c’uajat ti eb ne’ets ca t’elelats ani yabats ne’ets ca c’uajiy tin aytal. 27 Ani ma tamits ne’ets quin tsu’tat in tal nana’ tin Juntal patal an inicchic. Ne’ets quin chich al i tocoulom cu tejhua’metha’ u lej tsap ani u lej ts’alat. 28 Tam ca tujeyits antsana’ jant’ini’ xo’ tu uchal, ca lej luba’chic tiquin inicna’ cum hue’its tal ne’ets quit lej jum putat jaluntha.
29 A Jesús in olchiyechic q’ue’at i jalpith cau jaye antse’:
―Ca met’a’chic an te’ higuera ani q’ue’at i te’chic jaye. 30 Tam ca tsu’u u puthnalits in xequel, tam a exlalits abal hue’its ta tal an c’ac’al q’uij. 31 Antsana’ tam tata’chic ca tsu’uchic abal u t’ajnalits patal axe’ jahua’ tu uchamalits ne’ets ca t’ajan, tam ca exla’its abal hue’its nan ne’ets quin chich cu t’aja’ tin lej Ts’ale teje’ tsabal.
32 Lej chubax nan tu uchalchic abal yab ne’ets ca thubat taley a juntalchic, ma oc’ox ca t’ajanits patal jahua’ axe’ nan tu olchamalchic. 33 An eb ani an tsabal jats ne’ets ca taley, expith nan u cahuintal ojni’ jats ni jayq’ui’ yab ne’ets ca taley. Ets’ey ne’ets ca putun.
34 Ca lej t’aja’chic ti cuenta abal yab ca hualca’ a ichich ca t’ujbathmetha c’al jahuaquitsq’ui tam hualabtalab. Yab quit uts’alin ani yab ca xijc’ath tsalapna’ an yejenchixtalab axi teje’ tsabal. I ca chich nixe’ xa q’uicha tam yab a t’ilt’om. 35 Cum jun jic’tohual ne’ets ca chich tim puhuel an tsabal an yajchictalab axe’ nan tu olchamal. 36 Quit c’uajiychic ets’ey ts’ejcacath a ichich ani quit ets’ey olon abal ca ejtou quit jaluntha c’al patal nixe’ xi huat’ath c’athpich yajchictalab axi taye tal. Antsana’ ti ne’ets ca ejtou quit utey nana’ tu tamet tin Juntal patal an inicchic tam quin chich junil.
37 U exobchichixe a Jesús ti al an tiyopan tam q’uicha, ani u c’alel ca jilc’on ti al am bolchal Olivos tam acal. 38 Chuthel chuthel thajujulaque u che’el jat’hua’ patal am bichou ti al an tiyopan abal quin ats’anchi in exobchixtal a Jesús.