14
Ajat xi 144,000 inicchic
Taley u tsu’u cubat an Cordero axi pel i Ajatic ti al am bolchal im bij Sion. Ani c’al jaja’ hua’ats bucchic inic c’al tse’ i mil i inicchic thuchath tim piq’uib im bij jaja’ an Cordero ani im bij in Tata ti eb. U ats’a’ tal ti eb i cau lej cahuith ejtil tam lej tumumul an ja’ al i pulic itse’ ani ejtil max lej tsapic tumumul an mamlab. U ats’a’ jaye ejtil max u t’eneyab yan i arpachic. Ani u ats’a’ i it ajatlab tin tamet tin lej ts’alat coytal a Dios. Ani c’uajatchic taja’ c’al a Dios xi tse’ i ejattalab ani xi jun inic c’al tse’ i yejtselchic. Expith in ejtohual quin ajatna’ nixe’ xi it ajatlab xi bucchic inic c’al tse’ i mil jec’onthachits. Pel i inicchic axi t’ocat, ni jayq’ui’ yab in t’ajamal jant’o quithab c’al i uxum. U ts’at’el c’al an Cordero ju’tamits ca xe’tsin jaja’. Cum jec’onthachits ani jum putat binathits c’al a Dios ani c’al an Cordero jaxtam u tsu’tab ejtil max pel i pithoblabchic c’al jaja’ a Dios ani c’al an Cordero. Ni jun jaja’chic yab u janamcau. Cum t’oquethachits c’uajatchic tin tamet tin lej ts’alat coytal a Dios, ani yabats in cua’al ni jun i hualabtalab.
Cau ox i ángelchic
Taley u tsu’u jun i ángel xe’ets ti jumumul ts’ejel eb. Ne’ets ti olnanchix c’al an alhua’ cau axi ne’ets ca ohuey abal ets’ey. Ne’ets quin olnanchi tim patal am bichouchic ani tim patal am pactha’ bichoulomchic, tim patal i at juntal xits’talab ani tim patal jahuaquits in cahuintal. Cau lej cahuith an ángel. In ucha’ am bichouchic:
―Cum im bajuhuits an hora tam a Dios ne’ets ti ts’ejca’chic, jaxtam ca c’ac’na’ a Dios ani ca ajatnanchi im bij. Ca c’ac’na’ cum ja’its in ts’ejcamal an eb ani an tsabal, ani patal am pulic lejemchic ani patal i elel ja’.
Tam chich junaque i ángel in ulu:
―Lej chubax jun t’ajat q’uibeyits nixe’ xi pulic bichou Babilonia cum hualbinenec ani in t’ajamal abal an inicchic ca hualbin. Ejtil max im pithamal tim patal an inicchic am pactha’ bichoulomchic i vino abal ca uts’alin ani quin t’aja’ jahua’ quithab.
Tam chich i oxchilab ángel in tsapic ulu:
―Quin ats’a’ axe’ xi cau jitats ca ts’o’manchat tim piq’uib o tin c’ubac c’al an numero ax in le’ quin ulu pel i c’alab c’al nixe’ xi huat’ath pulic tse’ acan. Jats nixe’ axi ts’ejcanchat in t’ipoth hual ani c’ac’nab ejtil max pel i dios. Quin t’aja’ ti cuenta jant’o ne’ets ca t’ajchin c’al a Dios max quin c’ac’na’ nixe’ xi tse’ acan. 10 Ne’ets ca tsacuy a Dios tin ebal in hualab nixe’ xi c’ac’nax, ani ne’ets ca abchin i huat’ath yajchictalab. A Dios in tsalpayamalits jant’o tam yajchictalab ne’ets quin abchi ani in cua’alits t’ojojoth. Ani ne’ets junax c’al an Cordero axi pel i Ajatic ani c’al an ángelchic quin jolouchic ti al an c’amal abal quin yajchicna’ jaja’chic axi c’ac’nax c’al nixe’ xi huat’ath pulic tse’ acan. 11 Ani taja’ ne’ets ca yajchiquiyat ti al an c’amal jun ti ets’ey xumumul am pau. Q’uicha ani acal ne’ets quin yajchicna’ jitats c’ac’naxin c’al nixe’ xi tse’ acan ani ts’o’manchat c’al im bij. 12 Jaxtam in tsacamilchic a Dios yab ca c’ac’naxin c’al nixe’ xi tse’ acan, quim putu c’al in uchbil c’al a Dios ani quin junini’ aynanchi im belil a Jesucristo.
13 Tam u ats’a’ jun i cau tal ti eb tin ucha’:
―Ca thucha’ jun i cau antse’: Ma xohue’ ne’ets ca culbe jitats ca tsemtha tin ebal abal pel i belom c’al an Ajatic. Ne’ets ca coyotsits c’al i t’ojlab axi teje’ tsabal. Ne’ets ca t’ajchin ti cuenta c’al a Dios jant’ini’ ti xe’tsin teje’ tsabal tin cuenta in t’ojlabil an Ajatic. Antsana’ in ulal an Espíritu Santo i cau axi lej chubax.
An cotlats
14 Tam u tsu’u jun ejtil i inic quetel al i thac tocou. In cua’al tin oc’ i corona oro ani tin c’ubac i hui’ith cutsmath cutsil. 15 Cale tin tiyopanil a Dios ti eb jun i ángel quin tauna’ axi quetel al an tocou. Lej cahuith in ucha’:
―Cum huejnequits an hualilab ani im bajuhuits in q’uijil an cotlats, ca c’uanchi tit cotol.
16 Tam in c’uanchi ti cotol tim puhuel an tsabal. Ne’ets cototol ani mulcucul c’al an hualilab.
17 Tam cale junaque i ángel al nixe’ xi tiyopan ti eb, in ne’thal jaye jun i hui’ith cutsmath cutsil. 18 Ani tauna lej tsapic c’al junaque i ángel axi cale jun ti c’uajat an ts’acnaxtalab jun tu binab i ts’acchixtalab a Dios. Pel i ángel axi pel i cuentalom c’al an c’amal. Uchan xi jun:
―Cum huejnequits an lab t’uthub tihua’ ti tsabal, ca c’uanchi tit cotol.
19 Tam an ángel in c’uanchi ti cotol. Ne’ets cototol ani mulcucul tim puhuel an tsabal c’al in hualil an lab t’uthub. Taley in jolou an lab t’uthub al i balixtalab jun ta ca huat’iyat abal ca cale in ja’lil. Antsana’ ejtil ne’ets ca t’ajchin an inicchic tam ca abchin xi lej c’ac’ath yajchictalab c’al a Dios. 20 Ejtil max ne’ets ca huat’iyat nix an lab t’uthub eleb ti al am bichou. Ne’ets ca cale tolcocol lej yan in ja’lil an lab t’uthub, ma ne’ets ca belats ox i bo’chic inic i kilómetrochic. In t’eq’uem ne’ets quim baju ma tin hui’ am bichim. In ja’lil an lab t’uthub pel i t’ipchixtalab c’al in xits’al an inicchic axi ne’ets ca tsemets c’al an yajchictalab ca abchin c’al a Dios.