2
Axi belom c’al a Cristo in ey ejtil i soldado
Nan tu tsu’tal Timoteo ejtil max tata’ pel tu tsacamil. U lej le’ abal ca lej tsapnanchi in alhua’ inictal a Cristo Jesús cum it ts’at’bath c’al jaja’. Nan tu exobchamalits an chubaxtalab junat c’al xi q’ue’at i ebchalabchic u exobchamal jaye. Ja’its antsana’ an cau ca exobchixnanchite i ebchalabchic axi pel i pututh inic, ani jaja’chic jaye quin ejtou quin huat’banchi an chubaxtalab c’al q’ue’at i inicchic.
Ca lej luba’ ca baju tit alhua’ soldado c’al a Jesucristo jant’ini’ tin cuxuyal an soldado jahuaquits tam yajchictalab quin tamu. Jitats in lej t’ajal ti soldado in junini’ putuhual c’al in uchbil c’al an oc’lec soldado. Yab in hualcal tim ba’ ca xaybinchat in tsalap c’al pil i t’ojlab. Antsana’ ne’ets ca culbe an oc’lec soldado. Jitats ubat’ ani max yab ca ubat’in jant’ini’ in uchbil, ni jant’o yab ne’ets quim baju quin ata’. Pel in uchbil an t’ojnal tsabal ca tsapic t’ojon abal quin ela’ yan i hualilab. Ca lej alhua’ tsalpachiquinchi axe’ xi cau jahua’ nan tu olchamalits, ani an Ajatic ne’ets ti tolmiy abal ca quithat ejtiy.
A Jesucristo pel i at ja’ub xits’lab c’al an ts’ale David. Ca lej t’ila’ abal ejtha ani calejits ti al an jolimtalab. Ja’its jaja’ ax u olnanchal im bij tam cu olna’ an alhua’ cau. Cum tin olnom c’al an alhua’ cau, jaxtam u lej yajchicnal yan jant’o. Ma cum in tsu’tat ejtil max nan pel im pojcax inic, jaxtam in huic’at c’al i calaniyo pat’al. Aba ani’ in huic’chin u anam t’u’ul, in cahuintal a Dios yab u ejtohuab ca huic’chin. 10 U cua’al u culbetal cu yajchicna’ max antsana’ ta ca jec’ontha axi bijithits c’al a Dios ne’ets ca jec’ontha. Ca ts’at’ba c’al a Cristo Jesús ani quim baju ca c’uajiy abal ets’ey tin ts’alat c’uajattal a Dios.
11 Lej chubax jant’ini’ tu thuchath huahua’ tu belom c’al a Cristo antse’:
Max i cua’al i culbetal cu tsemets tin cuenta a Cristo, ne’ets jaye cu tsab c’uajiy ejatlith c’al jaja’.
12 Max qui cuxuy an yajchictalab tin cuenta an alhua’ cau, ne’ets cu punuhuat tu junax ts’ale c’al a Cristo.
Max qui tsinc’onchi im bij c’al i at inic, antsana’ jaja’ ne’ets tucu tsinc’onchi i bij c’al in Tata.
13 Max huahua’ yab qui putu c’al i uchbil c’al a Cristo, jaja’ bel im putuhual c’al jahua’ tu bijchith uchamalits.
A Dios ets’ey pel i pututh inic cum ja’its in t’ajtal ey.
Axi pel i alhua’ t’ojnal c’al an Ajatic
14 Ca t’iloxnanchi an ebchalabchic axe’ xi cau axi nan tu thuchanchal. Ca lej ucha’chic abal pel in uchbil c’al an Ajatic yab ca hueutsíxin c’al an cau. Lej jolat an hueutsixtalab, cum tocat u othpinchab in tsalap jitats quin ats’anchi. 15 Ca lej luba’ tit alhua’ t’ojnal c’al a Dios abal yab quit elchin a tithe tin tamet jaja’. Ca bolith exobna’ an chubaxtalab in cahuintal a Dios. 16 Yab ca bina’ a xutsun c’al i jolat t’ilab axi expith pel in ts’ejcabil an inic, cum pel i cau axi c’al tu pilmel an inicchic c’al a Dios. 17 Pel i exobchixtalab ejtil i t’it’ axi tocat c’apupul in t’ajal an t’u’lec. Ca tsu’u a Himeneo ani a Fileto jant’ini’ ti t’ajchinenec c’al nixe’ xi cau. 18 Cum pilmejits yabats ts’at’at c’al an chubaxtalab, in ulalchic abal ejthachitscua’ an tsemelomchic ani yabats ne’ets ca ejtha tam ca chich a Cristo. Tocat xe’etschic in le’ quim pilmetha’ jaye an ebchalabchic abal yabats quim bela’ a Cristo. 19 Aba ani’ hua’ats jita’chic pilmethachits, bel a Dios in cua’al im bichohuil axi junini’ ts’at’atits c’al an chubaxtalab. Ani thuchathits abal a Dios in lej alhua’ tso’obits jita’ pel in lej c’al. Thuchathits jaye abal jitats quin ulu abal jaja’ pel in c’al a Cristo, pel in uchbil quin t’ajat jilcachiquiy an hualabtalab.
20 Tin q’uima’ i rico inic hua’ats i eyextalab oro ani hua’ats i eyextalab plata. Jaye hua’ats axi pel i te’ ani axi pel i anam, pilchic in jalbil ani pilchic tu eynal. Antsana’ jaye pilchic tu eynal in t’ojnalilchic a Dios. 21 Axi ca xe’tsin t’ocat tim ba’ ani yab ca ts’at’ey c’al jita’ in t’iloxnal i jolat t’ilab, ne’ets quim baju in ey ejtil an eyextalab oro ani an eyextalab plata ax in lej cua’al in jalbil. Ne’ets ca c’uajiy t’ojojothits abal ca ejtohuat ca eyentha c’al an Ajatic c’al jahuaquits tam alhua’ t’ojlab.
22 Tata’ tit cuitol yab ca hualca’ ta ba’ quit quinoc’nanchat a ichich c’al a hualbith le’nomtal, tocat ca lej punu ta ichich ca t’aja’ jahua’ bolith. Ca luba’ ca ne’tha’ a ichich belom ani c’anithom ani jun ejet. Antsana’ ca junax t’aja’ c’al an ebchalabchic axi t’ocat in ichich ani lej palenchix c’al an Ajatic. 23 Yab ca tolmiy ti t’ilom an inicchic ax in t’ilomnalq’ui i cau axi jolat ani c’al tu macu’bel in tsalap an inic. A tso’obits abal c’al nixe’ xi t’ilomtalab tocat u ts’i’quinal i hueutsixtalab. 24 Yab in tomnal in t’ojnalilchic an Ajatic ti hueutsix, tocat quin c’anitha’ patal an inicchic. Quin c’aya’na’chic ani quin lej huit’a’ ti exobchix c’al an chubaxtalab. 25 Quin ne’tha’ tsa’at in ichich ti exobchix. Quim bolithmethanchi in tsalap jitats tomolnax c’al an chubaxtalab. Lequitsq’ui max ca jalc’unchat in tsalap ani quin exla’ an chubaxtalab c’al in tolmixtal a Dios. 26 Max quin exla’its an chubaxtalab, ne’ets ca hualcanchat in tsalap ani yabats ne’ets ca huic’at co’onchat c’al an teneclab. Antsana’ yabats ne’ets quin t’aja’ jahua’ ca le’na c’al an teneclab.