13
Jesúdɨ ie llofueoicaigano eɨllɨaɨna jocua rafue
Pascua railla rafue riacana areruido ia, Jesús ie Moo dɨne abɨdo jaiacanana uiñote. Naimacɨ dɨga naimɨe nia ia, ie comɨnɨna jaca eo isiruite. Jesúna gaɨtatallena, naie facaise Taɨfedɨ Judas Iscariote mɨcorɨ comecɨna feidote. Judas mɨcorɨ Simón jito. Jesúdɨ ie uai ie Moomona feiñuana uiñote. Ie Moo dɨnena billana uiñote. Ie Moo dɨne abɨdo jaillena jɨaɨ uiñote. Nairuido Jesús caɨ dɨga guite. Guilla meinoconi, Jesús a naidacaida ie abɨmo ite ɨniroina duiñode. Abɨ dora dɨga ie moillɨna ferɨnote. Janorede nogomo jɨnuina totaja mei, caɨ eɨllɨaɨna jocode. Safenaillena, ie dora dɨga dote. Simón Pedro dɨne naimɨe ria, Pedro jɨcanote:
—Nama, ¿cue eɨllɨna jɨaɨ jocoitɨo?
Jesús uai ote:
—Cue fɨnoca rafuena birui uiñoñedɨo; iadedɨ jɨaɨruido uiñoitɨo.
Pedro uai ote:
—Cue eɨllɨna jaca jocoñeitɨo.
Jesús uai ote:
—O eɨllɨna cue jocoñenia, cue facaina iñeitɨo.
Pedro uai ote:
—Nama, dama cue eɨllɨna jocoñeno. O facaina raise cue illena, cue onollɨ, cue ɨfogɨ dɨga, jɨaɨ joco.
10 Jesús uai ote:
—Nana o abɨna jocoñeitɨcue. Da o eɨllɨna jocoitɨcue. Jai noidɨmɨe mena icaiño noiñede. Ie abɨ jai jeanide. Dama ie eɨllɨna nɨbaɨ dane jocoacade. Omoɨ comecɨaɨ jɨaɨ jai jeanide; iadedɨ omoɨmona damɨe comecɨ nia jearede.
11 Naimɨena gaɨtataiacadɨmɨena naimɨe uiñua jira, iese llote.
12 Caɨ eɨllɨaɨna jocua mei, ie ɨniroi dane jɨtaja mei, dane ana raɨnadajanona, caɨmo jɨcanote:
—Omoɨmo aillɨ cue fɨnoca rafuena nɨbaɨ raise cacaiñedomoɨ. 13 Cuena “Caɨ Nama” raicabitomoɨ. “Caɨ llofueraɨma” cuena jɨaɨ raicabitomoɨ. Iese cuena omoɨ raia, mare. Ie isoi itɨcue. 14 Omoɨ Namadɨcue. Omoɨ llofueraɨmadɨcue; iadedɨ omoɨ mullaɨma isoi itɨcuedena, omoɨ eɨllɨaɨna jai jocodɨcue. Omoɨ jamai bue isoidɨnomona, omoɨ eɨllɨaɨna danɨrie jocua. 15 Cuemona fueo. Abɨ ɨedoñeno cue isoi omoɨ jai. Cue afemo iñedomoɨ. 16 Uanai omoɨmo llotɨcue. Mullaɨma ie nama afemo iñede. Oretagamɨe ie oretatɨmɨe afemo iñede. Ie isoide. Cue afemo iñedomoɨ; ia omoɨ eɨllɨaɨna jocodɨcue. “Jɨaɨmɨe afemo itɨcaɨ” raillanomo comecɨna omoɨ facañeno. 17 Bicɨno omoɨ uiñuamona, iese omoɨ fɨnoia, caɨmare iitomoɨ. 18 Nana omoɨna iese ñaɨñedɨcue. Nana cue fetocanona uiñotɨcue. David mɨcorɨ jaie llote: “Cue dɨga guitɨnomona damɨe cuena enoidɨmɨe ite”. 19 Bie nia suiñenia, iena jai llotɨcue. Iena cuemo suilla mei, David mɨcorɨ llogacɨno raise ɨɨnoitomoɨ. 20 Uanai llotɨcue. Cue oretagamɨena bu feiñoia, cuena jɨaɨ feiñote. Bu cuena feiñoia, cuena oretatɨmɨena jɨaɨ feiñote.
Jesúdɨ ie gaɨtataitɨmɨena llua rafue
(Mt 26.20-25; Mr 14.17-21; Lc 22.21-23)
21 Jesús iese llua mei, ie comecɨ sunaite. Llote:
—Uanai llotɨcue. Omoɨmona damɨe cuena gaɨtataite.
22 Caɨmona ¿nɨmɨe naimɨena gaɨtataite? raillanona, comecɨna facajano, coninɨmo eroridɨcaɨ. 23 Cuena Jesús eo gaɨa jira, Jesús abɨmo itɨcue. 24 Cuena uaiduanona, Pedro cuemo llote:
—“¿Bu ona gaɨtataite?” Jesúmo jɨcano.
25 Ie jira Jesúmo jɨcanotɨcue:
—Nama, ¿bu ona gaɨtataite?
26 Jesús uai ote:
—Bie llomenicona mutajanona, naimɨemo fecaitɨcue —raite. Mutaja mei, Judas mɨcorɨmo fecade. Naimɨe mɨcorɨdɨ Simón Iscariote jito. 27 Llomenicona guilla meinoconi, Taɨfe anamo Judas mɨcorɨ illamona, Taɨfe naimɨe comecɨna feidote. Jesús naimɨemo llote:
—O fɨnoacaga rana raɨre fɨno.
28 Jesús Judas mɨcorɨmo lluana raise uiñoñedɨcaɨ. 29 Judas mɨcorɨ ucubena sedaja jira, jɨaɨno comecɨna facade: “ ‘Caɨ jitaille guille ɨbarisai’ Jesús naimɨemo llote”. Iese lloñenia, “ ‘Janore ucube dueredɨnomo feca’ nɨbaɨ naimɨemo llote”. 30 Guilla mei, Judas mɨcorɨ jino jaide. Naie facaise jai jitɨreficaide.
Jesús ie fiodaillena ñaɨa rafue
31 Judas mɨcorɨ jailla mei, Jesús llote:
—Jusiñamuimona billanona, ɨimana jaidɨcue; ia cue fiodaille facaise jai ride. Cue fiodaillemona comɨnɨdɨ Jusiñamui uai siñonana uiñoitɨmacɨ. 32 Iemona Jusiñamui uai siñonana comɨnɨ uiñoia, Jusiñamuidɨ comɨnɨna cue siño Jitona jɨaɨ uiñotaite. Iese ja fɨnoite. 33 Cue comɨnɨ, dallu omoɨ dɨga bene itɨcue. Jaitɨcue. Cue dɨga iacanitomoɨ. Judíuaɨ illaɨcomɨnɨmo navui cue llua isoi, omoɨmo ja lloitɨcue. Cue jaillɨnomo nia jaiñeitomoɨ. 34 Ie jira jɨaɨe rafuena omoɨmo ja lloitɨcue. Omoɨna cue isiruilla isoi, coninɨna omoɨ isirui. 35 Coninɨna omoɨ isiruillamona, jɨaɨe comɨnɨdɨ cue comɨnɨdomoɨna uiñoitɨmacɨ.
Pedro Jesús dɨga ñaɨa rafue
(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Lc 22.31-34)
36 Naie facaise Pedro naimɨemo jɨcanote:
—Nama, ¿nɨne jaitɨo?
Jesús uai ote:
—Cue jaillɨnomo cue dɨga ja jaiñeitɨo. Jɨaɨruido jaitɨo.
37 Pedro uai ote:
—Nama, ¿bue ñellena ja jaiñetɨcue? O jitaia, o facaina ja fiodaitɨcue.
38 Jesús dɨnena uai ote:
—Cue facaina fiodaiacadɨo. Uanai omo llotɨcue. Nia monaiñenia, ɨitava nia ñaɨñenia, dacaiño amani cuena janoitɨosa.