4
At aton sasaj icon: Wüx nop nacualaran aliün mapateay, ajlüy atnej nop najon marang najiüt, masey alinoic nüt nej apmeneay meáwan leaw almajiür miteat nej. Ngo majüic sitiül nej apmeneay meáwan. Nej netam mayar andeac monbeol nej, at netam mayar andeacüw jane ajlüyiw wüx minajiüt nej, leaw atüch a nüt mapiüng miteat nej müünd meáwan leaw almajlüy najcueat cam. Atquiaj tajlüyiiüts icoots aton, tajlüyiiüts atnej namix nine monguich. Cos tarangaats cuajantanej atnej ajlüyayej wüx marangüw jangantanej nipilan. Wüx tatüch a nüt, Teat Dios tüüch miün Micual nej, mawiquiach nej nop nüx nipilan judío nej, wijquiat wüx aaga nüt tealeámban atam marangüch leaw apiüng tiül aaga poch tüünd Moisés. Nej tiün mawün icoots tiül meáwan leawa mipoch Moisés apiüng netam marangüch, atquiaj alndom majlüyiiüts alinomb macual icoots Teat Dios.
Nganüy micual nej icoots, pares tüüch miün Miespíritu Micual nej macül tiül omeajtsaats, alndom masajaats Teat Dios: “¡Xeteat, necual xic!” majaats. Nganüy ique ijlüy micual ic Teat Dios, lango mejlüy at ic nop najon nerang najiüt. Sitiül micual nej ic, aton apmüüch ic aaga leaw lamapiüng apmüüch por Teat Cristo.
Pablo xeyay ayac wüx omeaats meáwan mondüüb Teat Cristo
Naleaing icona nomb wüx nganaw mejawan jane Teat Dios, teajchiün imeajtsan leaw ngome naleaing dios nejiw. Pero nganüy lamejawan jane Teat Dios, aton alndom napiüng Teat Dios lamüüch leaam imeajtsan wüx nej. Jow nganüy, ¿nguineay tendiüman mendililean meajchiün imeajtsan merangan alinomb cuajantanej leaw ngo metam, leaw ngo membeate? 10 ¿Neol tendüyiün wüx leaw tanomb terangan wüx atüch nüt, wüx atüch caaw, wüx atüch neat, at alacas nüt leaw mixejchiün tarangüwa? 11 Sateow ximeaats wüx icona cos jondot aaga najiüt tarangas wüx imbasan ngome tembeat.
12 Xecojow xechijquiaw, xique satün icueajiün mejlüyiün atnej xique sajlüy nganüy cam, cos xique lango nandüüb leaw apiüng tiül aaga poch tüünd Moisés, sajlüy atnej icona tejlüyiün nomb; icona ngome alngün ngo majneaj teyacan xic wüx. 13 Icona lamejawan nguineay tamelichas nasaj icon wüx a najneaj nanderac wüx Teat Cristo, masey axom xic noic monandeow wüx aaga nüt quiaj. 14 Masey aaga monandeow tajiüras quiaj, aag ayaj tajiüras majaraw nguitow sanaíüc wüx. Naleaing icona ngo mepiüngan ngo mind mejawan xic, ngo mepiüngan ngo netam ajcan sajiür monandeow. Ingow aag ayaj icona teajchiün ilajcan menguiayiün saquiaach, atnej nejay nop ángel ocueaj Teat Dios, atnej nejay Teat Jesucristo xic. 15 Jow nganüy, ¿wül apac imeajtsan tejiüran nomba? Cos tiül aaga nüt quiaj sayaag sitiül ndot alndom icona apmesojndiün osaab iniüjcan meajchiün xic. 16 Jow nganüy, ¿ijcüyiün mejawan xic aag sasaj icon leaw naleaingue?
17 Nejiw ajcüwa nipilan quiaj awüywüyíwan icon; ngome arangüw leawa alndom mambeolüw icon. Nejiw andiümüw mecueatiün leaw saquiajchiün, para mendüjpiün leaw andiümüw. 18 Najneaj xeyay mawüywüyaran jangantanej sitiül naleaing apmayac nej wüx leaw najneaj. Xique meáwan nüt sandiüm nüüch mapac imeajtsan, ngome áagan wüx salnaquiiüb icon. 19 Xecualüw, xeyay ngo majneaj nayaag. Sayaag atnej necoy, sapiüng atnej ayaag necoy montaj wüx apwijquiam micual nej. Aag ayaj sanayaag tanaámb sitiül icona ngome apmendiüman merangan leaw andiüm Teat Cristo. 20 Malüy sapiüng alndom najlüy ninguiaj niüng ijlüyiün nganüy cam, para nasaj icon xiquiay, cos lango najaw cuane alinoic sanasaj icon.
Nguineay tajlüy wüx Agar, at wüx a Sara
21 Jow icona leaw indiüman mendüjpiün aaga poch tüünd Moisés, nganüy isajan xic: ¿Ngwa nganaw mejawana cuane apiünga? 22 Cos apiüng Abraham tajiür ijpüw micual nej. Nop micual aweaag nop najon najtaj nerang najiüt, alinop micual aweaag mintaj nej ngome najon. 23 Aaga micual aweaag najtaj najon marang najiüt, aag ayaj wijquian atnej jangantanej. Pero aaga micual aweaag mintaj nej, aag ayaj tajiürüw cos Teat Dios lamapiüng apmüüch majiürüw micualüw nejiw. 24 Aag ayaj ajiür cuane amb apiüng. Ajcüwa ijpüw montaj quiaj, apiüng wüx ijquiaw ajlüy poch leaw Teat Dios tayac müüch nipilan. Noic aag ayaj leaw tayac müüch nejiw wüx tiüc Sinaí, aag ayaj tüüch a Moisés. Leaw andüüb aaga poch quiaj, ajlüyiw atnej ajcüwa najon monrang najiüt, atnej aaga Agar quiaj. 25 Cos Agar, aag ayaj apiüng wüx a tiüc Sinaí tiül iüt Arabia; at apiüng wüx aaga cambaj Jerusalén, at wüx meáwan nipilan judío, cos ajlüyiw at nejiw najon nipilan marang najiüt. 26 Pero icootsa ajlüyiiüts najneajay, ngo matnej ajcüwa najon monrang najiüt quiaj, cos micual icoots aaga Jerusalén najlüy tiül cielo. 27 Altiül Mipoch Teat Dios apiüng:
Ich mapac imeaats najtaj leaw ngondom mejiür micual;
erpaj napac majüic apac imeaats,
ique nganaw meyaag necoy wüx wijquiaw nop nine.
Cos aaga najcueat najtaj nganüy apmajiür más xeyay micual nej,
ngo matnej nop najtaj nejiür minoj nej.
28 Xecojow xechijquiaw, icona ijlüyiün atnej tajlüy teat Isaac, cos ijlüyiün necualaranan leawa Teat Dios lamapiüng apmüüch. 29 Pero icootsa wijquiajoots, üüch icoots wijquiamoots Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios, ayambüw ombasaats ajcüwa monpiüng netam mandüjpich aag arangüw nipilan judío. Aag ayaj atnej tajlüy wüx teat Isaac, cos micual Agar tayamb nej ombas nej. 30 ¿Cuane apiüng tiül Mipoch Teat Diosa? Teat Dios tasaj teat Abraham: “Iwün iniüng aaga najon nerang minajiütan maquiiüb micual nej, cos micual nej ngondom müünd nicuajind leawa apmaneay micualan”, aw. 31 Atquiaj icootsa xecojow xechijquiaw, ngo majlüyiiüts matnej micual aaga najon nerang najiüt quiaj; icootsa ajlüyiiüts atnej micual mintaj teat Abraham.