17
Da Land Fo Da Manasseh Ohana
Dis da land fo da Manasseh ohana. Manasseh, he da firs boy born fo Joseph. An Makir, he da firs boy born fo Manasseh. Makir da ancesta guy fo da Manasseh peopo live Gilead side. Da Makir guys, dey good fighta guys, so dey get da Gilead an Bashan land. Den da odda Manasseh ohana peopo get land too: da Abiezer, Helek, Asriel, Shekem, Hefer, an Shemida blood lines. Dese da odda boys inside da Manasseh ohana, from da Joseph ohana, an dea blood lines.
Get one guy Zelofehad, from da Hefer, Gilead, Makir, Manasseh blood line. He no mo boys, he ony get girls. Da girl names was Mahlah, Noah, Hoglah, Milkah, an Tirzah. Dey go by Eleazar da Main Pries Guy, Joshua, Nun boy, an da alii guys. Dey tell, “Da One In Charge wen tell Moses fo give us land wit oua braddahs.” So Joshua give dem land wit dea faddah braddahs, jalike Da One In Charge wen tell um fo do. Dass how da Manasseh ohana get ten piece land da west side a da Jordan Riva. Dey awready get da Gilead an Bashan land da east side a da Jordan Riva. Az cuz da five wahines from da Manasseh ohana get land too wit da guys. Den da Gilead land come da property a some a da odda peopo inside da Manasseh ohana.
Da land fo da Manasseh ohana go from da edge a da Asher land to Mikmetat, da east side a Shekem town. Den da edge go south from dea, an go aroun all da peopo dat live by Tappuah Spring. (Da Manasseh ohana own da land aroun Tappuah, but da Efraim ohana own Tappuah town, dat stay on da edge a da Manasseh land.) Da Manasseh land go south to da Kanah Canyon. Had Efraim ohana towns an Manasseh ohana towns inside da Manasseh land, but da edge a da Manasseh land was da north side a da canyon, an go down to da Mediterranean Sea. 10 Da Efraim ohana get da land on da south side a da canyon, da Manasseh ohana get da land on da north side a da canyon. Da Manasseh land go down to da sea. Get da Asher land on da north side, an da Issakar land on da east side.
11 Inside da Asher land an da Issakar land, da Manasseh peopo get Bet-Shan town, Ibleam town, an da peopo from Dor town, Endor town, Taanak town, an Megiddo town, an da small towns aroun dea. (Da town wea da peopo from Dor live, az Nafot.) 12  But da Manasseh guys no can kick out da peopo dat live inside dese towns, cuz da Canaan peopo make up dea mind dey neva goin leave dat place. 13 Laytas, wen da Israel peopo come mo strong, dey make da Canaan peopo work fo dem an no pay um notting. But da Israel peopo no take away da Canaan peopo land.
14 Da Joseph ohana peopo tell Joshua, “How come wen us guys pull straw fo da land, you give us guys ony one piece land fo come oua property? We get plenny peopo, an Da One In Charge wen do plenny good kine tings fo us.”
15 Joshua tell dem, “Fo shua you guys get choke plenny peopo, an da up country Efraim land too small fo you guys. You gotta go up inside da fores wea get plenny trees, an cut um fo clear um up fo make farm land, ova dea inside da land wea da Periz an Refa peopo live.”
16 Da Joseph peopo tell him, “Da up country land still yet not enuff fo us guys. But all da Canaan peopo dat live inside da flat valleys get iron war wagons. Dass all da guys inside Bet-Shean an da small towns aroun dea, an da Canaan guys inside da Jezreel Valley.”
17 But Joshua tell da Joseph ohana guys—dass da Efraim an Manasseh ohana guys—“You guys get plenny peopo. Dass why you guys strong. You guys goin get mo den jus land. 18 You goin get da up country fo yoa property, wit plenny trees too. Cut down da trees, an da whole land goin come yoas. No matta da Canaan peopo get iron war wagons an dey strong, you guys can make dem go way from dea.”
17:4 17:4: Census 26:33; 27:1-11 17:12 17:12: Local 1:27-28