12
POL SƗMAPMBA GOD WAA NYAANGƗK KAT VƗNDƗ
Wuna sɨ avla katsoga wawa vak kat ana woviyagugalɨgowun. Apma vat ana ndɨ. Kavla vatna. Wan apma njɨvwa kwutɨwa vak kat wuna lak ana wuna sɨ kwusogiyowun. Sɨmapmba vɨga njambwi nyananamba klawa nyaangɨk kat ngwuk kat mbupmat yigowun. 2-3 Tamba vɨli kiyeli aynat naambi tamba wun sɨmapmba vɨwun. Wan njɨmbla Kraistna mbaapmamba wuleilaa lɨwun. Wun nyinangwut wokelaa wan vat vɨwun. Wuna mbango maawutno wokendɨ? Kait mɨna wokendɨ? Ana vɨga lɨgowun. God mɨna vɨga lɨgandɨ. God tɨga kava wokewun. God tɨga kava wokelaa nyaangɨt ndinyangu kat ana alɨpsɨga mbukiyowun. Wan nyaangɨt mbukweyan ana nglaatndɨ. Wan wokelaa wukwa vat nɨma vatna. Kwutɨwa njɨvwa nɨma vat ana ndɨ. Kwutɨwa njɨvwa kat yelavɨtaa wuna sɨ ana katsogiyowun. Wokelaa wukwa nyaangɨk kat mɨna wuna sɨ katsogiyowun. Apma vat yetɨlɨma vak kat wun kat ambuk waa kɨta nyan wandeyanwun kat kavle vat yinja vak kat ndɨ kat mbukiyowun. Wuna sɨ kwusoga wavat tɨweyan nɨma sakwat nyaangɨt ngilɨga. Kɨta nyan ndɨ avla ndɨna sɨ kwusoga wandeyan apma vat ana ndɨ. Wuna sɨ kwusoga wandeyan apma vat aa ndɨ. Wuna sɨ kwusoga waweyan apma vat ana ndɨ. Wuna sɨ kwusoga waweyan ndi wutaa waigandɨ. Wan nyan apma nyana njambwi nyana waigandi. Wuna nyaangɨt mɨna wutaa walɨnjangat kai wowun. Yetɨlɨwa vak kat vɨlaa wanjeyan ana kai waigowun.
POLNA MBANGƗMBA YELOGWEN KƗTA LƗNDƗ
Nyinangwupmba wokelaa vɨwa vak apma vatna. Wun apma nyan wun waa waweya vak kat njambwi nyan wun kat kai wandɨ. Ngi kat tɨga wun kat yelogwen kɨta God wandɨ maa Seten wun kat kwindɨ. Wan yelogwen wun kat vɨtɨndɨ, apma nyan wun waa ana walɨgowun. Njambɨ kuvut nɨma nyangat wagalawun. Kan yelogwen kat kwutaa yaagi waa wagalawun. Wagalawun maa wun kat wandɨ. Kai. Ana yaagigiyowun. Mɨn kat wuna njɨvwa kwupmeya ava kwigiyowun. Yelogwen kat tɨmɨn ma mɨna ava ngɨlɨndɨ, mɨn kat kwiweya avamba nɨma njɨvwa kwuka lɨgiyamɨn waa wandɨ God. Ngi kat tɨga nat nɨmba kat waigowun. Wun ava lapman nyan wun. Kwutɨwa njɨvwa Kraist wunkat kwiya avamba kwutɨgowun waa waigowun. 10 Kan yelogwen wun kat vɨtɨga vak kat ana nɨmamba yelavɨka lɨgowun. Kraistna njɨvwa kwutɨwa njɨmbla kavle vat wun kat yaga, wun kat njɨka waga, wun kat kai walɨnja vak kat ana nɨmamba yelavɨka lɨgowun. Wuna ava ngɨlɨndɨ maa God kwiya avamba nɨma sakwat njɨvwa kwulaka kwukiyowun.
POL KORINMBA LƗGA NƗMBA KAT NƗMA MAAWUT YELAVƗKA LƗGANDƗ
11 Wuna sɨ kwusovak nɨma sakwat nyaangɨt mbukwun. Mbutɨwa nyaangɨt tungwengwan yiga lɨga nɨmba mbutɨga vla mbukwun. Wuna sɨ kwusovak kat ana woviyaguga lɨgowun. Wun kat kai wangwut maa kwusowun. Ngwutnalak wuna sɨ kwutaa kwusongweyan apma vala. Ngwutnogwinala lɨga aposel walɨngwa nɨmba ndina sɨ kwusolɨgangwuk. Wun ndina kwupmba ana lɨgowun. Ngwut manda kat wuna sɨ kwusolapman yilɨgangwuk. 12 Tak ngwulogwinala tɨwa njɨmbla aposelna njɨvwa kwutɨwun, vɨlɨngwuk. Wan tɨwa njɨmbal nat nɨmba wun kat kavle vat yilɨndi, wun ana nɨma vak yelavɨka lɨwun. Wan njɨmbla ndinyangu kat kwunatɨga vak nɨma njɨvwa kwutɨwun. Godna kwondu sɨmogwilɨga vatna njɨvwa nɨma njɨvwa kwutɨwun. Tamba vɨngwuk. 13 Nat nɨmbonala aposelna njɨvwa kwutɨwa vat ngwutnogwinanala lɨga kɨta vat kwutɨwun. Ngwuk kat kɨta vak ana pagwuwun. Ngi kat tɨga ndina kwupmba ana lɨgangwuk. Ndi kat yuwa kɨta vat ngwuk kat ana yiwun. Ndinamba kɨgɨnda sanya klalɨwun. Ngwutnamba ana klalɨwun. Ngwuk kat kavle vat yiwun? E? Kavle vat yimɨn wa yelavɨkngweyan wunkat miwa yiga wan yelavɨtɨngwa vak kwagala ngwula.
14 Kuvut wan njambɨ ngwuk kat vɨvat ya mɨna lɨgowun. Ngwutna kɨgɨnda sanya klavak kat ana yaigowun. Ngi vat nda klavak kat kai wowun. Ngwuk kat mɨna kwutaa Godna mbaapmamba taagavak kat wowun. Kɨgɨnda sanya yisoga nyaek nyɨme kat kwivat mat nyanguna njɨvwa ana ndɨ. Nyaek nyime kɨgɨnda sanya yisoga kwilɨgandi mat nyangu kat. Ngwuk wuna nyangu vla lɨgangwuk. Ngwutnamba manda kat kɨgɨnda sanya klaigowun. 15 Ngwuk kat kwunapmak nɨma njɨvwa kwutɨwan wuna ava mban kangɨt yindangat woviyaguga lɨwangat ngwuk wun kat ana woviyaguga lɨgangwut.
16 Ngwutna nɨmbundawi ana klalɨwun. Ngwutna nat nɨmba yelavɨtɨndi. Pol ana kapmba nɨna nda klalɨndɨ. Pagwugaklalɨndɨ waa yelavɨtɨndi. 17 Korinmba lɨga nɨmba kwigiyaa sanya yiga agla ngwula waa wawa nɨmba ngwutnamba klalaa ana kwutaa lɨndi. Aywaa yiga kwindi. 18 Taitasogwi nɨna mbaapomamba lɨga nat nyan kat ndinamba yiga agla mbɨla waa wowun. Ngwutnamba klalaa mbɨt ana kwutaa lɨmbɨk. Aywaa yigakwigiyambɨt Jerusalemba lɨga nɨmba kat. Tak ngwutnogwinala yetɨwa vak vla Taitas ndɨno yetɨndɨ. Vɨga lɨgangwuk.
19 Wan ngwuk kat mbutɨwa nyaangɨt wuna sɨ kwusongwangat ana ngwuk kat mbutɨgowun. Kraistna mbaapmamba lɨwangat Godna njɨvwa kwutɨgowun. Godna sɨ mbaa viyesandalangwuk mbutɨgowun. Kɨta mbaapma nɨmba, kwutɨna njɨvwa aywaa ngwuk kat kwunapmak kwutɨganɨn. Kwutɨna njɨvwana nat angwa kai. 20 Kɨta vak kɨngi yelavɨka lɨwa. Ngwuk kat yawun maa kavle vat mɨna yetɨlɨngweyanana ngwuk kat woviyaguga lɨgiyowun. Ngi kat tɨga wun kat vɨlaa ana solat sɨga lɨgiyangwuk. Kaawa viya mandɨp mandɨp nyaangɨt ngambulɨngwa vat, tɨpwigwula yiga lɨngwa vat, nat nɨmbakat waleavak kat kai wangwa vat, nat nɨmba kat kimbut yilɨngwa vat, nat nɨmba kat njɨka walɨngwa vat, nat nɨmba kat kwulatɨganɨn waa walɨngwa vat, kapma kapma mbaapma kalɨtɨngwa vak wan kavle vat ngwutnamba lɨndeyan ngwuk kat nɨmamba kimbut yiga lɨgiyowun. Ngi kat tɨga nɨmamba yelavɨka lɨgowun. 21 Tak ngwula nat nɨmba sɨkwuka yambɨsɨk kwuka kavle vat yetɨndi. Ndi wan kavle vat kwagalalaa mandɨp kupi maawut sɨtapman yetɨnjeyan ndi kat nɨma vat yigiyowun. Kupi maawut sɨtapman yetɨnjeyan nɨma vak yelavɨka mɨiwa yiga lɨgiyowun. Ana solat sɨgiyowun. Korinmba lɨga nɨmba wan apma nyaangɨt wunamba wutaa ana kwutaa lɨndi waa wup yiga God kat waigowun ngwuk kat.