14
JISAS KAT VATNYAVAK WANJA VAK
Nandinya vɨlɨlɨk yindɨ mala Judana pesto lɨgiyandɨ. Wan pestomba tamba God ndi kat kwunatnda vak kat yelavɨka tugula nao kɨga lɨndi. God kat walɨga njambwi nɨmbagwi nyaangɨt pɨlɨwutɨga nɨmbo Jisas kat pagwuga kwutaa vatnyavak wandi. Wan pesto la njɨmblamba kai wata wandi. Ndɨ kat kapmba kwutaa vatnyaneyan nɨma sakwat nɨmba vɨlaa kai walaa nɨma vat yigiyandi waa wandi.
KƗTA LAGWA APMA NJANGU VEILƗGA NGWAAT JISASNA MBANGIMBA SALƗTƗ
Jisas Betanimba lɨga tat kawiya kɨla nyan Saimona ngaymba lɨga njambamba ndaa lɨndɨ, kɨta lagwa kaambapmba kwutnja aw kwutaa yalɨ. Wan awmba nat walɨnja apma njangu veilɨga ngwaat tɨndɨ. Wan ngwaat nɨma sanya kwiga klalɨnja ngwaakna. Aw tagulaa ngwaat ndɨna nambumba salɨtɨ. Nat nɨmba kat waleavat wandi. Manda kat ngwaat ndɨna nambumba kwo salɨtnyɨn waa wandi. Wan ngwaak wenga klagelɨ. Klalelaa sanya kwo lɨga nɨmba kat kwigelɨ. Wupma lɨ kat waa waleavat tɨndi. Jisas ndi kat wandɨ. Lɨ kat ke yiga wungivat. Manda kat lɨ kat vat yigiyangwuk. Wun kat apma vat yiga kwunatɨ waa wandɨ. Kwo lɨga nɨmba njɨmbla njɨmbla ngwutnogwinala lɨgiyandi. Njɨmbla njɨmbla ndi kat apma vat yigiyangwuk. Wun njɨmbla njɨmbla ngwutnogwinala ana lɨgiyowun. Lɨla maawupmba yelavɨtaa apma vat yilɨ. Kiyawun maa wun kat waagumba taaganjeya vak kat yelavɨtaa salɨtɨ. Ngwuk kak wowun. Wan apma nyaangɨt mbutnjeya kava kavamba lɨlai kwutna vak kak lɨ kat yelavɨtaa mbukiyandi.
JUDAS JISAS KAT VATNYAVAT TA NƗMBA KAT KAMWIN KWINDƗ
10 Judas Iskeriot wan tamba vɨli kiyeli vɨlɨlɨtna kɨta nyan God kat kwunatɨga njambwi nɨmba kat Jisas kat sɨnjangat kamwin kwivat yindɨ. 11 Wan njambwi nɨmba Judas waa nyaangɨt wutaa nolin ngwandɨlaa ndɨ kat sanya kwivat wandi. Judas Iskeriot Jisas kat vatnyanjeya vak kat ndɨna maawupmba kwaka yelavɨtndɨ.
PESTONA KƗGƗNDA JISAS NDƗNA KWUPMBA LA NƗMBANALA KƗNDƗ
12 Tagula nao kɨlɨnja pestona kɨta wan nandinyamba God Juda kat tamba kwunatnda pestona sip sip vatnyandi. Vatnyandi maa Jisas ndɨna kwupmba la nɨmba kat wandɨ. Pestona nɨma kɨgɨnda andamba yiga kɨgiyanɨn yelavɨk ngwula waa wandɨ. 13 Ndɨna kwupmba la nɨmbana vɨlɨlɨk palɨ kat wandɨ. ngepma wulei mbɨla. Ngepma wuleilaa ava yambɨmba kɨta nyan ngu awmba naangalaa kiyalɨga nyan mbɨk kat sɨla klakɨvaa yigiyandɨ. Ndɨna kwupmba ay mbɨla. 14 Ngay wuleindɨ maa wan ngay kwutna nyan kat awa mbɨla. Sɨmogwi lɨga nyan wandɨ waa awa mbɨla. Wunai wuna kwupmba la nɨmbonala God Juda kat kwunatnda pestona kɨgɨnda kɨneya kava andamapmba lɨgandɨ waga awa mbɨla. 15 Nɨma tɨmbu vɨlɨnge awlak ngemba la kava mbɨk kat sɨmogwigiyandɨ. Wan kava kwo kava ana ndɨ. ngayna nda ngilɨga. Wan ngay nɨn kat tamba kwundatndɨ waa wandɨ Jisas. 16 Ndɨna kwupmba la mbɨk vɨlɨlɨk palɨ ngepma yimbɨk. Yilaa Jisas mbɨk kat waa nyaangɨtmba tɨndɨ, vɨmbɨk. Kɨgɨnda kwupmbɨk.
17 Ngan ndandɨ maa wan tamba vɨlɨi kiyeli vɨlɨlɨk nɨmbanala Jisas laataa yandɨ. 18 Njambamba ndaa lɨga kɨlɨndi maa Jisas wandɨ. Ngwuk kak wowun. Ngwula kɨta nyan wun kat sɨnjangat kamwin kwilɨga nyana. Wunagwinala kɨlɨga nyan kamwin kwilɨga nyana waa wandɨ. 19 Wutaa ngɨpaliga ndalaa yelavɨka lɨndi. Jisas kat kɨta nyan kɨta nyan wagalandi. Wun kat wamɨn? Waa kɨta kɨta wagalandi. 20 Jisas ndi kat wandɨ. Ngwutna nat nyan kɨgiyand. Kɨta nombe awmba kɨga lɨli. 21 Wun Godna vak sɨmogwi lɨga nyan wun. Wun kat tamba pɨlɨwuta nyaangɨtmba yigiyandi. Wun kat kamwin kwigiyaa nyan ndɨ kat miwa ay. Ndɨ kat nyɨme kwutapman yigelan apma vat tɨgendɨ waa wandɨ Jisas.
JISAS NDI KAT NAO KLALAA KANSAGA KWINDƗ
22 Kɨlɨndi maa Jisas nao klandɨ. Klalaa God kat wagalalaa lɨmba ngɨlɨlaa kwiga wandɨ. Agla wuna sɨmna wɨmba kwiwa. 23 Ngu la andagava klalaa God kat wagalaa tulaa kɨta kɨta nyan kat kwindɨ, kɨndi. 24 Ndi kat wandɨ. Wan ngu wuna yelogwena. Paak vla lɨgandɨ. Nɨma sakwat nɨmba kat kwunapmak wuna yelogwen salɨkiyandɨ. 25 Ngwuk kak wowun. Glepna ngu kɨpmamba lɨga ana nat njambɨk kɨgiyowun. God vɨga lɨga kavat wuleilaa kupi apma ngu kɨgiyowun waa wandɨ Jisas.
26 God kat mbangu kwundi walaa wan ngay kwagalalaa Oliv walɨnja nduwiat yindi.
PITA KAT JISAS NGƗNI WUN KAT KAI WAIGAMƗN WAA MBUTNDƗ
27 Jisas ndi kat wandɨ. Ngwuk aywaa wun kat kwagalagiyangwuk. Tamba la nɨmba pɨlɨwutndi.
Sip sip vɨga lɨga nyan kat God vatnyandɨ mala
sip sip kava kava vaka yigiyandi
waa pɨlɨwutndɨ waa wandɨ Jisas.
28 Kiyalaa laataa tata Galili yigiyowun waa wandɨ. 29 Pita ndɨ kat wandɨ. Nat nɨmba mɨn kat kwagalanjeyan wun ana kwagalagiyowun waa wandɨ. 30 Jisas ndɨ kat wandɨ. Mɨn kat wowun. Mbambala ngan wun kat njambɨ kuvuk kai waigamɨn. Kai wamɨn maa nyaaga njambɨ vɨli viyaigandɨ. 31 Pita nɨma kwundimba wandɨ. Mɨn kat ana kai waigowun. Mɨnai kiyaa vapmba kiyaweyan kiyalapman nda? Waa wandɨ Pita. Aywaa ngivak wandi.
GETSEMANI WALƗNJA KAVAMBA JISAS GOD KAT WAGALANDƗ
32 Getsemani walɨnja kavat yindi maa Jisas ndɨna kwupmba la nɨmba kat wandɨ. Ngwuk wumba ndaa alɨ ngwula. Wun God kat yiga wagalagiyowun waa wandɨ. 33 Nat Nɨmba kat kwagalalaa Pita, Jems, Jon kat Jisas ndi kat kwutaa samat kalindɨ. Jisas nɨma vak kat yelavɨtndɨ. 34 Ndi kat wandɨ. Wuna maawut nɨma vat yelavɨtɨgowun. Kiyalaa lsvla lɨgowun. Ngwuk alɨ ngwula waa wandɨ. 35 Jisas samat yiga kɨpmamba ndalaa God kat wagalandɨ. Wungivat vat wun kat yilandɨ waa wagalandɨ. 36 Ndina kwundimba aba waa nyaek kat wandɨ. Mɨn aywaa alɨpsɨga kwutɨgamɨn. Wungivat vak wun kat yilandɨ. Wupma mɨna maawutmba kwuka yetɨ. Wuna maawupmba ke kwuka yetɨga waa wandɨ Jisas God kat.
37 Wagalalaa yalaa kuvut nɨmba sɨndu kwalɨndi, vɨndɨ. Pita kat wandɨ. Saimon sɨndu kwamɨn? Laataa lɨga samat ana wun kat kawiga tɨgiyamɨn? Waa wandɨ Jisas. 38 Jisas ndi kat wandɨ. Ke sɨndu kwaga. God kat wagala ngwula. God kat wagalangweyan ngwutna maawut ana kavle yigiyandɨ. Ngwutna maawupmba ana sɨndu kwiganɨn waa yelavɨkngwuk. Ngwula mɨni vali yindɨ, sɨndu kwangwuk. Ngwula nɨni maawupmba yelavɨkngwa vapmba ana yindɨ waa wandɨ Jisas.
39 Nat njambɨ yiga God kat wagalandɨ. Tat wanda wumba nyaangɨtmba wandɨ. 40 Nat njambɨ yalaa ndina mɨni sɨndu yilɨndɨ, sɨndu kwandi, vɨndɨ. Ndɨnai waa nyaangɨk kat wutaa ana kwundi wandi.
41 Njambɨ kuvuk yilaa yalaa ndi kat wandɨ. Tamba sɨndu kwaangwuk? Ngiyambak. Wun kat kwupmak ya nɨmba tabma ngwaya yanja. Wun Godna vat sɨmogwi lɨga nyan wun. Wun kat kavle vat yetɨlɨga nɨmba wun kat kwupmak yaandi waa wandɨ. 42 Laak ngwula. Yigat. Wun kat kamwin kwiya nyan ngwaymba lɨgandɨ waa wandɨ Jisas.
JISAS KAT KWUTAA KALINDI
43 Jisas walɨndɨ maa wan tamba vɨli kiyeli vɨlɨlɨk nɨmbana kɨta nyan Judas yalɨndɨ. God kat kwunatɨga njambwi nɨmbagwi nyaangɨt pɨlɨwutɨga nɨmbao Judana ngwatno nɨma sakwat nɨmba kat ay wandi maa yak kwutaa njay kwutaa Judasonala yalɨndi. 44 Kamwin kwiya nyan tat ndi kat sɨmogwivat yandɨ. Kɨpmwimba wusɨtweya nyan kwutaa agiya wandɨ.
45 Judas Jisas kat yalaa ndɨ kat njambwi nyan walaa kɨpmwimba wusɨtndɨ. 46 Wusɨtndɨ maa ndɨ kat kwutndi.
47 Jisasna ngwaymba la nyan yak kwutaa God kat kwunatɨga njambwi nyana njɨvwa kwutɨga nyana waan kalɨtndɨ. 48 Jisas ndɨ kat wandɨ. Wun sɨkwutɨga nyan ana wun. Manda kat yak kwutaa njay kwutaa wun kat kwupmak yanguwak. 49 Nandinya nandinya ngwulanala Godna ngaymba lɨwun, ana kwukngwuk. Tamba pɨlɨwuta nyaangɨtmba yingwuk waa wandɨ Jisas. 50 Wandɨ, ndɨna kwupmba la nɨmba ndɨ kat kwagalalaa vaaka yindi.
KWANDƗ NYAN KƗTA VAAKA PƗLƗNDƗ
51 Kwandɨ nyan kɨta Jisasna kwupmba yindɨ. Waavwi kɨta kwo kapmalaa yindɨ. Jisasna kwupmba yindɨ. Waavwi kɨta kwo kapmalaa yindɨ. Jisas kat kwuta nɨmba ndɨ kat kwupmat wandi. 52 Ndɨna waavwi mɨna klandi. Kwo vaaka sɨp mɨna pɨlɨga yindɨ.
JISAS KAT NJAMBWI NƗMBA YISOLA LA NGAYAT KALINDI
53 God kat kwunatɨga njambwi nyana ngayat Jisas kat kalindi. God kat kwunatɨga njambwi nɨmbagwi Judana ngwatno nyaangɨt pɨlɨwutɨga nɨmbo yisolaa lɨndi wan ngaymba. 54 Pita sɨvlamba lɨga kwupmba yandɨ. Pita God kat walɨga njambwi nyana ngekavamba ndalɨndɨ. njambwi nyana kao lɨlɨga nɨmbonala ndalɨndɨ. Yipma yilɨndɨ, ya waymba yiga ndalɨndɨ.
55 God kat walɨga njambwi nɨmbagwi nat yisolaa la njambwi nɨmbo Jisas kat njɨkiya nɨmbakat kwaka yindi. 56 Nɨma sakwat nɨmba ndɨ kat njɨka wandi. Kɨta vapmba ana ngambundi. Mandɨp mandɨp nyaangɨt woseka ngambundi. 57 Nat nɨmba laataa njɨka wupma wandi. 58 Godna ngay ndinyangu kwutaa ngay sulɨgiyowun. Nandinya kuvut tɨga mandɨk ngay kwukiyowun. Ndinyangu kwutnjeya ngay vla ana kwukiyowun Jisas wandɨ wutnɨn njɨka walɨndi.
59 Kɨta nyaangɨtmba ana ngambundi. mandɨp mandɨp ngambundi. 60 God kat kwunatɨga njambwi nyan nɨndɨmba laataa Jisas kat wagalandɨ. Awat waigamɨn? Mɨn kat wanjangat angamak awat waigamɨn waa wagalandɨ. 61 Jisas awat ana wandɨ. Nat njambɨ God kat kwunatɨga njambwi nyan ndɨ kat wagalandɨ. Mɨn Kraist mɨn? Mɨn Godna nyan mɨn? Waa wagalandɨ.
62 Wandɨ, Jisas awa wandɨ. Ngɨni wun Godna vak sɨmogwi lɨga nyan wun Godna yaagindan naangamba ndalɨgiyowun, vɨgiyangwuk. nyɨnangwutmba lɨga yaigowun vɨgiyangwuk waa wandɨ Jisas. 63 Wandɨ maa god kat kwunatɨga njambwi nyan kimbuk yiga avla waavwi ngɨlɨtaa wandɨ. Ndɨ kat njɨka waiga nat nɨmba kat yagwa ana waiganɨn. Ndɨna ngambu sɨmbla nyaangɨtmba vatnyagiyanɨn. 64 Ndɨnai God kat kavle waa nyaangɨt tamba wukngwuk waa woseka wandɨ. Ngwuk angamak yelavɨkiyangwuk waa wandɨ. Wandɨ, wandi. Ndɨ kiyaigandɨ waa wandi.
65 Nat nɨmba Jisas kat sɨpmiya sandi. Nat nɨmba ndɨna mɨni waavwimba ngilaa viyaga wandi. Kandana viyaa. Viyaa nyana sɨ ambuk wandi. Kao lɨlɨga nɨmba ndɨ kat viyalaa kwutndi.
PITA JISAS KAT KAI WANDƗ
66 Pita ngekavamba lɨga God kat walɨga njambwi nyana njɨvwa kwutɨga tagwanyan ndɨ kat walɨ. 67 Pita ya ngwaymba lɨga mbangɨ kulavi lɨndɨ maa ndɨ kat vɨlaa walɨlɨ. Mɨn Nasaretmba lɨga yaa nyan mɨn. Tamba Jisasonala lɨmɨn waa walɨ. 68 Pita kai wandɨ. Nyɨnai waa nyaangɨk kat ana wuka yelavɨtɨgowun walaa laataa ngegava tɨvwina suwi yambɨ yindɨ. 69 Wat tagwanyan vɨlaa wumba lɨga nɨmba kat walɨ. Jisasna kwupmba la nyan angwiyan yiga waa walɨ. 70 Nat njambɨ Pita kai wandɨ. Tɨga lɨga wumba lɨga nyan Pita kat wandɨ. Mɨn ndɨna kwupmba la nyan mɨn. Mɨn Galilimba la nyan mɨn waa wandɨ. 71 Pita nyaek sɨge yiga wandɨ. Wama nyaangɨt ana vɨga lɨgowun waa wandɨ. 72 Wandɨ, ava nyaaga viyandɨ, ngɨni wumba nyaaga viyandɨ. Pita Jisas ndɨ kat waa nyaangɨk kat yelavɨtndɨ. Wun kat njambɨ kuvuk kai waigamɨn. Wamɨn, nyaaga njambɨ vɨli viyaigandɨ wandangat yelavɨtaa nglandɨ.