2
MAN TAAMBA KƗVU WAKNA NYAN KAT JISAS KWUNATNDƗ
Samat tɨga Kapaneamat Jisas yindɨ. Ndɨna ngaymba lɨnda vak kat wutndi. Nɨma sakwat nɨmba yisolaa lɨndi maa ngwutnyala wavamba ndinyngu mɨna tata lɨndi maandi kat wan apma nyaangɨt mbutɨndɨ. Man taamba kɨvɨ watna nyan kat aynat nɨmba kwutaa Jisas ta kavat kiyandi. Nɨma sakwat nɨmba lɨndi. Jisas takava yinjeya yambɨ kai. Sambange njɨk plalaa yaawaba tulaa sandandi, sɨndu kwalɨnda njambonala ndaindɨ. Ndina mbangw wiyo waavi taagalɨnja vak kat Jisas vɨlaa kɨvɨ watna nyan kat wandɨ. Mɨn mɨnai kavle vat yetɨlɨma vat kat lɨmbwigiyowun waa wandɨ Jisas.
Moses kwiya lo sɨmogwilɨga nɨmba maawupmba sɨka wagalalɨndi. Jisas manda kat wupma wandɨ waa maawupmba sɨka wagalandi. God kat kavle vat wandɨ waa yelavɨtndi. God mɨna kavle vak kat lɨmbwigiyandɨ waa yelavɨtndi. Jisas ndina naawupmba sɨka wagalanja vak maawupmba vɨlaa wandɨ. Maawupmba sɨka manda kat wagalalɨgangwuk waa wandɨ. Mandana nɨma njɨvwa. manai kavle vat yeta vak kat lɨmbwigiyowun waweyan nɨma njɨvwa? Mɨna njamba kwutaa laataa yetɨ waweyan nɨma njɨvwa? waa wandɨ. 10 Wun Godna vak sɨmogwi lɨga nyan wun. Kavle vak kat lɨmbwiweya kwondu wunamba lɨgandɨ. lɨmbwiweya vak kat ngwuk kat sɨmagavak kat man taamba kɨbɨ watna nyan kat ngi vat wowun waa wandɨ Jisas. 11 Mɨn kat wowun. Laataa njamba kwutaa ngay ay. 12 Wandɨ, laataa njamba kwutaa yindɨ maa vɨndi. Wungi kat tɨga ngɨpalɨga ndalaa God kat nɨma tɨndangat yelavɨka wandi. Tak wupma ana vɨlɨnɨn waa wandi.
JISAS LIVAI KAT YAGWA WANDƗ
13 Jisas nat samba waambu sapmba yindɨ maa ndinyangu nɨma sakwat yisolaa lɨndi. Ndi kat sɨmogwiga wandɨ. 14 Samat yiga Alfiasna nyan Livai kat takis sanya yaagilɨnja gaymba lɨndɨ, vɨlaa wandɨ. Wuna kwupmba yagwa waa wandɨ. Wandɨ, laataa ndɨna kwupmba yindɨ.
15 Jisas Livaina ngaymba njambamba nao kɨga lɨndɨ. Takis sanya klalɨga nɨma sakwat nɨmbagwi kavle vat yilɨga nɨmbo Jisasonala lɨndi. ndɨna kwupmba la nɨmba ndɨnanala lɨndi. Ndɨna kwupmba la nɨmba nɨma sakwatna. 16 Ferisi walɨnja kɨt vapmba yetɨga nɨmbana nyaangɨt pɨlɨwutɨga nɨmba kɨlɨndangat vɨlaa ndɨna kwupmba la nɨmba kat wagalandi. Kavle vat yetɨg nɨmbagwi takis sanya klalɨga nɨmbanala manda kat kɨlɨgandɨ waa wagalandi. 17 Wagalandi, Jisas wutaa wandɨ. Kwo lɨga nɨmba dokta kat ana yilɨgandi. Yelogwenga tɨga nɨmba mɨna yilɨgandi. Apma vat yetɨlɨga nɨmba kat kwunapmak ana yawun. Kavle vat yetɨlɨga nɨmba kat kwunapmak yawun waa wandɨ Jisas.
KƗGƗNDA KƗVAK KAT KAI WALƗNJA VAK KAT JISAS MBUTNDƗ
18 Ngu yagulɨga Jona kwupmba la nɨmbagwi Ferisio kɨvak kak kai waga lɨndi. Nat nɨmba Jisas kat yalaa walɨndi. Jona kwupmba la nɨmbagwi Ferisio kɨvak kak kai waga lɨndi waa walɨndi. Mɨna kwupmba la nɨmba wupma ana lɨlɨgandi waa walɨndi. Wupma manda kat yilapman yilɨgnadi waa wandi. 19 Jisas ndi kat awat wandɨ. Kupi lagwa klaa nyan tɨndyan vɨga lɨlɨga nɨmba kɨvak kak kai waigandi? waa wagalandɨ. Kupi lagwa klaa nyan ndinanala lɨndyan kɨvak kak kai ana waigandi waa wandɨ Jisas. 20 Kupi lagwa klaa nyan yindeya sɨva yaigandɨ. Yindeyan kɨvak kak kai wagiyandi waa wandɨ.
21 Tamba ngɨlɨkna waavwimba kupi waavwi taagalaa tavanjeyan ngɨni wan waavwi nɨmamba gɨlɨkiyandɨ. 22 Tamba sɨmbɨmba tavanja awmba kupi nɨma ngu ana salakyandi. Salatnjeyan nɨma nguna mbiyak nɨma yindɨ maa sɨmbɨ kɨkɨk waa mbɨlɨgiyandɨ. Mbɨlɨndɨ maa nɨma ngu kɨpmamba salaka yigiyandɨ. Nɨma nguagwi wan sɨmbo kavle yigiyandɨ. Kupi nɨma ngu kupi sɨmbɨmba mɨna salatɨgandi vɨlɨgangwuk waa wandɨ Jisas.
NJƗVWA LAPMAN NANDINYAMBA JISASNA KWUPMBA YETA NƗMBA YUWI SƗK SƗGƗTNDI
23 Jɨvwa lapman nandinyamba ambugava yilɨndi maa Jisasna kwupmba la nɨmba kɨlɨnja yuwi sɨk sɨgɨtɨndi. 24 Sɨgɨtnja vak kat vɨlaa Ferisi Jisas kat wagalandi. Avɨ. njɨvwa lapman nandinya kat yetɨlɨna vapmba ana yetɨlɨgandi waa wandi.
25-26 Wandi, Jisas wandɨ. Tamba la nyan Devit ya vak kat pɨlɨwutnja nyaangɨt vɨngwuk? waa wandɨ. Kwo lɨga wundɨ kat tɨga Devit ndɨnowinala la nɨmba Godna gay wuleilaa God kat kelonja naaw kɨndi. God kwunatɨga njambwi nyan Abaita tɨndɨ maa kɨndi. God kat kwunatɨga nɨmba mɨna kelonja naaw kɨlɨgandi. Devit ndɨ kilaa ndɨnogwinala la nɨmba kat kwindɨ. Wupma wukngwuk? waa wandɨ Jisas.
27 Jisas ndi kat wandɨ. God njɨvwa lapman nandinya taagandɨ. ndinyangu yaat njawinjangat taagandɨ. njɨvwa lapman nandinyana vapmba yetɨnjangat God dinyangu kat ana kwutndɨ. 28 Ngwuk kɨta vak vɨngwangat wowun. Wun Godna vaksɨmogwi lɨga nyan njɨvwa lapman nandinya kat vɨga lɨgowun waa wandɨ Jisas.