11
JON NDƗNA MBAAPMAMBA LA NƗMBA KAT WANDƗ, JISAS KAT VƗVAT YANDI
Jisas ndɨna mbaapmamba la tamba vɨli kiyeli vɨlɨlɨk nɨmba kat yinjeya vak kat mbuka walaa ndi kat kwagalalaa nyaangɨt mbupmat laataa ngepma ngepma yindɨ. Ngu yagula Jon ndɨ kat kalambusmba taagandi, lɨndɨ. Kraist kwuta njɨvwa kat wutaa Jon ndɨna mbaapmamba la nɨmba kat wandɨ. Kraist kat yiga wagala ngwula. Wandɨ maa yiga Jisas kat wagalandi. Nɨn kat ambuk. Tat Jon njɨvɨa kwuka lɨga wandɨ. Kɨta nyan wuna kwupmba yaigandɨ wandɨ. Mɨn kat wandɨ? E? Kanda kat wandɨ waa wagalandi.
Jisas ndi kat kat wandɨ. Kwutuwa njɨvwa vɨga wukngwa vak lungwamataa yiga Jon kat ambuk. Mɨni kiyala lɨga nɨmba kwunakwun mala apma mɨna vɨlɨgandi. Man kɨvɨ wata la nɨmba kwunakwun mala laataa apma man veilɨgandi. Kawia kɨga la nɨmba wowun mala kawia kasɨlɨgandɨ, kwo lɨlɨgandi. Waan wutapman nɨmba kat wowun mala laatɨgandi. kwondu kapman kwo lɨga nɨmba kat wan apma nyaangɨt mbutɨgowun. Kɨta nyan wun kat vɨlaa ndɨ God wandɨ, yaa nyana waa yelavɨka lɨndyan ndɨ apma maawut sɨka lɨga nyana waa wandɨ Jisas.
Jona mbaapmamba la nɨmba Jon ta kavat lungwamataa yindi maa Jisas wan nɨma sakwat nɨmba kat Jon yeta vak kat ndi kat mbutndɨ. Jon ndinyangu lapman kavamba lɨndɨ, vɨvat yingwa njɨmbla ndɨ kat angamak yelavɨka yingwuk. Mwuk kwutɨndɨ, kɨpmamba lɨga yuwi ava yuvut yilɨnda vak vla lɨga nyana waa yelavɨka ndɨ kat vɨvat yingwuk? Kai. Jon wupma ana lɨndɨ. Ndɨ tagula nyana. Ndɨ apma waavwi kwuso lɨga nyana waa yelavɨka ndɨ kat vɨvat yingwuk? Jon wupma ana lɨndɨ. Apma waavwi kwuso lɨga nɨmba ndi apma ngaymba yetɨlɨga nɨmba ndi. Ndɨ apma ngay kai. Ndɨ profetna waa yelavɨka ndɨ nat profet kat kwulatndɨ. Ndɨ ndina njambwi nyana. 10 Tamba God waa nyaangɨt pɨlwuta nɨmba ndi Jon kat pɨlɨwutndi.
God wandɨ. Kan nyan wuna nyaangɨt mbutɨga nyana.
Ndɨ tatak yiga mbukiyandɨ. Ngɨni yimeya yambɨ
kwukiyandɨ waa God wandɨ ndɨna nyan kat waa tamba la nɨmba pɨlɨwutndi.
11 Ngwuk wutaa yelavɨk ngwula. Kan kɨpmamba la nat nɨmba kat aywaa Jon ndɨ kwulatɨgandɨ. Nyinangwut wuleila nyan God vɨga lɨga mat nyan ndɨ Jon kat kwulakiyandɨ.
12 Tat jon nyaangɨt mbuka yliɨndan yiga yaa kan mbambala kavle nɨmba wuna njɨvwa kalɨpmak kat walɨgandi. Kwutɨma njɨvwa nɨna maawupmba apgwup mɨla waa wun kat walɨgandi. ndina kwundi wutapman nyinangwupmba lɨga njambi nyan kɨpmamba lɨga nɨmba kat vɨga lɨndangat kan kwutuwa njɨvwa kwutɨgowun. 13 Njambwi nyan kan vɨga lɨndeya vat tamba la profet mbutɨndi. Moses ndɨno wan nyaangɨt mbutɨndɨ. Jon ndɨno wan nyaangɨt mbutɨndɨ. 14 Ndinai mbuta nyaangɨt wuka lɨngweyan apma vatna. Jon tamba la nyan Ilaija mbutnda vak vla mbutɨndɨ. Tamba la nɨmba pɨlɨwutndi. ngɨni Ilaija yaigandɨ waa pɨlɨwutndi Mbambala Ilaija tamba yalaa lɨgandɨ, Jona.
15 Apma maawut yelavɨka lɨgiya nɨmba kan mbutuwa nyaangɨt kat wutaa yelavɨka lɨgiyandi. 16 Mbambala kan kɨpmamba lɨga nɨmba kwuka yetɨnja vak ngwuk kat mbukiyowun. Ndi mat nyangu vla lɨgandi. Ngepma nɨndɨmba ndaa lɨga nat nyaangu kat walɨgandi. 17 Mbangu kwundi waga tamba kwangu viyanɨn. Mbɨk ana mbangu veiga lɨgambɨk. Nɨn nglasa kwundi nglasɨka nglalɨnɨn. Mbɨk ana nglasaka nglalɨgambɨk. Yilɨna vak ana nɨna kwupmba yina vla yiligambɨk waa mat nyangu walɨgandi. 18 Jon yalaa kɨgɨnda kɨvak kat kai walaa lɨga nɨma ngu ana kɨlɨndɨ. Mbambala lɨga mat nyangu vla lɨga nɨmba ndɨ kat vɨlaa wandi. manda kat wupma yilɨgandɨ. Ndɨ tungwengwan yiga nyana waa wandi. 19 Wun Godna vak sɨmogwi lɨga nyan yalaa kɨgɨnda kɨga nɨma ngu kɨlɨwun. Mbambala lɨga mat nyanagu vla lɨga nɨmba wun kat vɨlaa wandi. Ndɨ kavle nyana. Kɨgɨnda kɨga nɨma ngu nɨma sakwat kɨlɨga nyana. Takis sanya klalɨga nɨmbo kavle vat yetɨlɨga nɨmbana alɨ nyana waa walɨndi. Ndi God wandɨ, yelavɨka lɨnja maawupmba ana lɨgandi. Kavle maawut yelavɨka lɨgandi. kwutuwa apma njɨvwa vɨlaa Godnonala lɨga kwutɨgandɨ waa waigangwuk waa wandɨ Jisas.
KOROSINO BETSAIDO KAPANEAM WALƗNJA NGEPMA KUVUKMBA LA NƗMBA KAT JISAS KAI WANDƗ
20 Nat ngepma vɨlɨlɨk yiga wuleilaa Jisas nɨma sakwat nɨma njɨvwa kwutɨndɨ. Wan ngepma nɨmba kwutɨnda njɨvwa yɨlaa wan yetɨnja kavle vat ana kwagalandi. Tɨga lɨna ngɨni wan ngepma wuleilaa wan ngepma nɨmba kat Jisas njɨka wandɨ. 21 Ngwuk Korosin walɨnja ngepmamba lɨga nɨmba ngwuk kat ngɨni kavle vat yaigandɨ. Ngwuk Betsaida walɨnja ngepmamba lɨga nɨmbo ngwulo ngwuk kat kavle vat yaigandɨ. Tamba vɨngwa kwutuwa nɨma njɨvwa tamba la nɨmba Taia Saidon walɨnja ngepmamba la nɨmba vɨganjan ndina kavle vak kat kai waa kwagalagendi. Kavle vak kwagalalaa kavle waavwi ndina mbangɨmba sɨtaa mbaw klalaa ndina mbangɨmba kwukendi. kwutndi maa vɨlaa nat nɨmba ndi kat vɨlaa wagendi. Ndina kavle vat tamba kwagalandi waa wagendi. 22 Ngwuk kat wowun. Ngwuk awuk ngwula. Ngɨni yaiga nandinya God ndinyangu kat vɨga sɨga nagundeya nandinya Taia Saidon walɨnja ngepmamba la nɨmba ndi kat God nɨma vat yigiyandɨ. Ngwuk ngwuk kat nɨma nglei vat yigiyandɨ. 23 Ngwuk Kapaneam valɨnja ngepmamba lɨga nɨmba nɨn apma vat tɨganɨn nyinangwupmba lɨga nɨmba vla lɨganɨn waa yelavɨka lɨgangwuk. Wupma yelavɨka lɨngwa vat ana nglaatndɨ. God ngɨni ngwuk kat kwutaa ya vɨtɨga kavat yisenda kiyandɨ. Ngwutna ngepmamba kwutuwa nɨma njɨvwa tamba la ngepma Sodomba kwukewan ndi kavle yiga yetɨnja vak kat kwagalagendi. God ndi kat ana kwutaa vatngagendɨ. 24 Ngwuk kat wowun. Gɨni yaiga nandinya God nandinya Sodom walɨnja ngepmamba la nɨmba ndi kat God nɨma vat sɨgiyandɨ. Ngwuk ngwuk kat nɨma nglei vat sɨgiyandɨ waa wandɨ Jisas.
WUNA LAK YANGWEYAN NGWUK APMA YAT NJAWIYA LƗGIYANGWUK
25 Wan nandinya Jisas ndɨna nyaek kat wandɨ. Wuna nyaek mɨn nyinangwut kɨpma kat vɨga njambwi nyan mɨn. Mɨna angwa vak apma nambuo lɨga nɨmba kat ana sɨmogwiwun. Save lapman tɨga nɨmba kat mɨna sɨmogwiwun. nambuo lɨga nɨmba kat kai. Ndi kat ana sɨmogwiwun. Wan yima vak apma vakna. 26 Mɨn mɨna yelavɨpma maavupmba wupma yimɨn. 27 Wuna nyaek wun kat mɨna kwondu mɨnai yelavɨka lɨga vat aywaa wuna lak kwimɨn. Wunai yelavɨka lɨga vat nat nɨmba ana vɨlɨgandi. Mɨn kɨta nyan mɨna vɨlɨgamɨn. Mɨnai yelavɨka lɨga vat nat nɨmba ana vɨlɨgandi. Wun kɨta nyan vɨga lɨgowun. Yagwa walaa wunai sɨmogwia nɨmba wundi nɨmba ndino vɨga lɨgandi waa nyaek kat wasɨmblalaa wumba kɨta vat tɨnda nɨmba kat wandɨ.
28 Nɨma vat tɨga njɨvwa kwuka nɨma maawut yelavɨka lɨga nɨmba ngwut aywaa yagwa ngwuyla. Yalaa yat njawiaga apma maawut yelavɨka tɨngweya vat klaigangwuk. 29 Kwutuwa njɨvwa agwuk ngwula. Wun kao mbundɨ nyan ana wun. Ngwuk kat ana njɨka waigowun. Kwutuwa apma nɨma njɨvwa kɨta vat kwukngweyan apma vak yat njawiaga apma maawut yelavɨka lɨngweya vat klaigangwuk. 30 Wuna njɨvwa nɨma vat tɨga njɨvwa ana ndɨ. Ngwuk kat kwiweya njɨvwa kwutɨngweyan ngwutna mbangɨ wiyo waavi laagagiyandɨ waa wandɨ Jisas.