9
JISAS MAN TAAMBA KƗVƗ WATNA NYAN KAT KWUNATNDƗ
Jisas kat kai wandi maa njaambɨt kulaa valɨgega ndɨna angwa ngepmamba kawindɨ. Man taamba kɨvɨ watna nyan njambɨmba ndaa lɨndɨ maa nat nɨmba ndɨ kat walalaa kiyandi. Jisas ndɨ kat kwunakiyandɨ waa maawupmba yelavɨtnja vak kat vɨlaa Jisas wandɨ. Wuna nyan mɨn nɨma maawut ke yelavɨka. Kavle vat yiga yetɨma vak tamba sɨlɨmbwigowun waa wandɨ Jisas.
Moses kwiya nyaangɨt sɨmogwi lɨga nɨmba wutaa maawupmba yelavɨka lɨndi. Wan nyan God kat kavle vat wandɨ waa yelavɨka lɨndi.
Maawupmba yelavɨka tɨnja vak kat Jisas vɨlaa wandɨ ndi kat. Ngwutna maawupmba manda kat kavle vak yelavɨka lɨgangwuk. Kavle vat yiga yetɨma vak kat sɨlɨmbwigiyowun waweyan njambɨ kwagalalaa laataa yetɨ waweyan kɨmbɨt vɨlɨlɨk nyaangɨt kɨta vatna. Wun Godna vak ndinyangu kat sɨmogwi lɨga nyan wun. Kavle vat yetɨnja vak kat sɨlɨmbwiweya kwondu ngilɨga wunamba. Wuna kwondu ngwuk kat sɨmogwivat wowun. Ndi kat ndɨna kwondu sɨmogwivat man taamba kɨvɨ watna nyan kat vɨlaa wandɨ. Mɨn laataa mɨna njambɨ walalaa ngay ay wandɨ. Wandɨ maa laataa yindɨ. Nat nɨmba vɨlaa ngɨpali walaa vaaka lɨndi. Vaaka lɨga wandi. God wan nyan kat nɨma kwondu kwindɨ waa Godna sɨ kwutaa katsondi.
JISAS MATYU KAT YAGWA WUNA KWUPMBA WANDƗ
Jisas wan ngepma kwagalalaa yiga takis sanya kla lɨga nyan kat vɨndɨ. Ndɨna sɨ Matyu. Takis sanya klalɨnda ngaymba lɨndɨ. Jisas ndɨ kat vɨlaa wuna kwupmba laataa yagwa wandɨ. Wandɨ maa laataa yindɨ ndɨna kwupmba.
10 Nat nandinya Jisas ngaymba lɨga nɨma sakwat nɨmbonala nao kɨga lɨndɨ. Ndɨnogwinala kɨla nɨmba nɨmbonala nao kɨga lɨndɨ. Ndɨnogwinala kɨla nɨmba takis sanya klala nɨmbo kavle vat yiga yetɨ lɨga nɨmbo kɨta vat yisolaa lɨga nao kɨlɨndi. 11 Ferisi yalaa nao kɨlɨnja vak kat vɨlaa Jisasna kwupmba la nɨmba kat wandi. Takis sanya klalɨga nɨmbo kavle vat yiga yetɨlɨga nɨmbo manda kat ngwula njambwi nyan nao kɨlɨgandɨ waa wandi.
12 Wanja vak Jisas wutaa ndi kat wandɨ. Apma vat kwo lɨga nɨmba dokta kat ana yilɨgandi. Yelogwen kat ta nɨmba mɨna yilɨgandi. 13 Ngwuk tamba God wandɨ, pɨlɨwutnja nyaangɨtna angwa vak ana vɨga lɨgangwuk. Kupma pɨlɨwutndi.
Kwanda kwanda vatnyalaa wun kat ke kwiga. Nat
nɨmba kat nɨma vak yelavɨka ndi kat kwunak ngwula
waa wandɨ God
waa tamba pɨlɨwutndi. Wun apma vat yetɨlɨga nɨmba kat kwunapmak ana yawun. Kavle savle yetɨlɨga nɨmba kat mɨna kwunapmak yawun waa wandɨ Jisas.
KƗGƗNDA KƗVAK KAT KAI WANJA VAK
14 Ngu yagula Jona kwupmba la nɨmba yalaa Jisas kat wandi. Nɨnogwi Ferisio nɨma sakwat njambɨ kɨgɨnda kɨvak kat kai walɨganɨn. Mɨna kwupmba la nɨmba ndi wupma ana yilɨgandi waa wandi.
15 Wandi maa Jisas tamba la nyaangɨtno ndɨnai kiya kupi nyaangɨt kat ndi kat mbuka wandɨ. Kɨta nyan taagwa klandeya njɨmbla nɨma kɨgɨnda kwutndi. Ya nɨmba wan kɨgɨnda kɨvak kat kɨlɨp mbangɨ yiga ana lɨndi. Wan kapti kwukna nyan yindɨ maa ndina mbangɨ kɨlɨp mbangi yindɨ, kɨgɨnda kɨvak kat kai waigandi.
16 Tamba ngɨlɨkna waavwimba kupi waavwi taagalaa tavanjeyan ngɨni wan waavwi nɨmamba ngɨlɨkiyandɨ. 17 Tamba sɨmbɨmba tavanja awmba kupi nɨma ngu ana salakiyandi. Salatnjeyan nɨma nguna mbiyak nɨma yindɨ maa sɨmbɨ kɨkɨk waa mbɨlɨgiyandɨ. Mbɨlɨndɨ maa nɨma ngu kɨpmamba salaka yigiyandɨ. Nɨma nguagwi wan sɨmbo kɨta kɨta kavle yigiyandɨ. Kupi nɨma ngu klalaa kupi sɨmbɨmba mɨna kwutaa salatndi maa kwo lɨgiyandɨ waa ngambundɨ Jisas.
18 Jisas ngambulɨndɨ maa Judana njambwi nyan yalaa kwali mamba sɨlaa wandɨ. 19 Wandɨ maa Jisas laataa ndɨna kwupmba yindɨ. Jisasna mbaapmamba la nɨmba ndɨno laataa kɨta vat yindi.
20 Yilɨndi maa yaat tɨgɨmbimba yelogwen yilɨndɨ, yetɨla taagwa yalɨ. Naambi tamba vɨli kiyeli vɨlɨlɨk yelogwen yilɨndɨ, yetɨlɨlɨ. Jisasna kwupmba yalaa ndɨna njɨmbwi waavwi sɨnyɨtɨ. 21 Tat yelavɨtɨ. Ndɨna waavwi sɨnyɨkweyan wuna mbangɨ kwo lɨgiyowun waa yelavɨtaa sɨnyɨtɨ. 22 Sɨnyɨtɨ maa Jisas lɨmbalaguga vɨlaa wandɨ. Taagwa nyan nɨmamba ke yelavɨka. Jisas wun kat kwunakiyowun waa yelavɨtɨnya vak vɨlaa nyɨna kavle vak kat tamba kwunakowun. Nyɨn kwo apma vat tɨgiyanyɨn waa walaa 23 Judana njambwi nyana ngay wuleindɨ. Ngay wuleilaa waavi wala nɨmba ngla lɨga nɨmba kat vɨlaa wandɨ. 24 Ngwuk wun kat tula ngwula. Wat taagwa nyan ana kiyalɨ. Sɨndu kwalɨ waa wandɨ maa wutaa ndɨ kat njɨtɨndi. 25 Yindi maa Jisas wat taagwa nyana ngway yilaa lɨla taambamba kwutndɨ, laatɨ. 26 Laataa vak mbutseli mbutsela ngepma ngepma mbuka kalindi, aywaa wutndi.
JISAS MƗNI VƗLAPMAN TA VƗLƗLƗK PALƗ KAT KWUNATNDƗ
27 Jisas wan kava kwagalalaa yindɨ maa mɨni vɨlapman ta mbɨt nyan vɨlɨlɨk ndɨna kwupmba yiga wambɨt. Mɨn Devitna yelangɨ nyan mɨn. An kat miwa ay mɨla waa wambɨt. 28 Jisas ngay wuleindɨ maa ndɨna kwupmba wuleimbɨt. Wuleilaa an kat kwunap mɨla wambɨt. Wambɨt maa Jisas wandɨ. Mbɨk angamak yelavɨka lɨgambɨk. Mbɨk kat alɨpsɨga mbambala kwunakiyowun? waa wagalandɨ maa awa njambwi nyan mɨn alɨpsɨga an kat kwunakiyamɨn waa wambɨt maa 29 Jisas mbɨk kat mɨnimba taamba taagalaa wandɨ. Maawupmba yelavɨka lɨmba vak kat vɨlaa kwunakowun waa wandɨ maa 30 mbɨla mɨn kembandɨ, vɨmbɨk. Jisas mbɨk kat nɨma kwundimba wandɨ. Mbɨk kat kwunatuwa vak mbɨk nat nɨmba kat ke mbuka waa wandɨ. 31 Yimbɨk maa mbutseli mbutsela mbutɨmbɨk, wan kavana ngepma aywaa wutndi wan kwunatnda nyaangɨt.
KWUNDI NGAMBU LAPMAN NYAN KAT JISAS KWUNATNDƗ
32 Yilɨmbɨt maa kwundi ngambu lapman nyan kat kwutaa Jisas la kavat kalindi. Kavle waagan ndɨ kat tavilaa ndɨna tɨgat kulumatndɨ, ana kwundi ngambulɨndɨ. 33 Jisas wan ndɨ kat kwuta la kavle waagan kat savɨlɨndɨ maa wan nyan kwundi ngambundɨ. Nat nɨmba vɨlaa ngɨpaliga ndalaa wandi. Tak nɨn Isrel tɨna kavamba wupma ana vɨlɨnɨn. Apma vatna. 34 Ferisi ndi mandɨp vak wandi. Kavle waagana savɨlɨlɨgandɨ waa wandi ndɨ kat.
JISAS NDINYANGU KAT MIWA YINDƗ
35 Jisas ngepma ngepma yindɨ. Yiga Juda nyaangɨt ngambula ngay wuyleilaa wan apma nyaangɨt ndi kat mbutɨndɨ. God yalaa nɨn kat vɨga lɨgiyandɨ waa wandɨ. Mandɨt mandɨt yelogwen vɨtɨndɨ, ta nɨmba kat vɨlaa kwunatndɨ. 36 Nɨma sakwat nɨmba kat vɨlaa ndi kat miwa yiga lɨndɨ ndi. Ndu nyan vɨga lɨlapman sip sip ta vak vla lɨndi. Ngi kat tɨga ndi kat miwa yiga lɨndɨ. 37 Ndi kat miwa yiga lɨga ndɨna kwupmba la nɨmba kat wandɨ. Nɨma sakwat kɨgɨnda ambugapmba kwo lɨga ak wulɨgandɨ. Vɨlaa sɨgɨka kiya nɨmba kai. 38 Ambugat kat vɨga lɨga njambwi nyan kat wagala ngwula. Nɨma sakwat nɨmba kat ay wamɨn maa ambugatna kɨgɨnda sɨgɨka kiyaigandi waa wagala ngwula njambwi nyan kat waa wandɨ Jisas.