(Wok Pris)
Bämop Äma Epän
Irit kuŋat-kuŋatta ba Anutu iniŋoret-oretta jukuman
16
Bämop Äma Epän 16:1-34
Momi ärutta kowata
1-2  *Bianiinik Yawe Anututä Moses ŋode iwetkuk; Bämop äma intäjukun täŋpani wäpi Aron ŋode iwet; Yawe näkä gubam kubätä uwäk täŋirän äpä momi pekpek täŋo bägup topmäk-topmäk gäpe u täpani terak itak uken ahäk täyat. Topmäk-topmäk gäpe uwä näkŋo yot gänaŋ bägup kudupitä kudupiinik, bagata tek pewä wädäwani u mädeni käda itak. Näkä u it täyat unita jukuman kehäromi gäwetat; Gäk bägup uken jop nämo ärowen. Nämo, kepma näk nadäŋ tamik täyatken ugän täga ärowen. Täŋ gäkŋaken gärip terak äroŋpäŋä kumbenta. *Eruk bägup kudupitä kudupiinik u ärokärok kadäniken ärowayäŋ nadäŋpäŋä intäjukunä gäkŋaken momikata yäŋpäŋ bulimakau kubä utpäŋ ijiŋkaŋ sipsip ämani kubä näk naniŋ oretta ärawata ude uren.
Ude täŋkaŋ ume ärutpäŋ tek mebäri kubä ŋode täŋpen; Nep täŋpäŋ tek käroŋi wädäwi äroneŋ. U täŋpäŋ pioŋta tek säkgämän kubä yaben. Ude täŋpäŋ tek moräkpäŋ gwäkkaken gwäpäta ude pädä täwen. Tuŋum ude täŋiri Isrel ämawebe äbottä sipsip ämani kubäkät meme ämani yarä u yäpmäŋ äbä gamineŋ. Täŋpäkaŋ meme uwä momi ärutta kowata api däpen. Täŋpäŋ sipsip ämani uwä näk naniŋ oretta ärawata ude uren.
Täŋkaŋ bulimakau ämani kubä gäkŋaken momita yäŋpäŋ ba ini äbot täŋo momita kowata utpäŋ ijiwen. Ude täŋpäŋ meme yarä uwä yäpmäŋpäŋ yottaba Yawe näkä it täyat u yämabamken kwen. Ude täŋiri Yawe näkä ŋode api gäwoŋärewet; Meme depäŋ näk naniŋ oretta api uren, ba depäŋ kome kawukiken iniŋ kireŋpewi kukta biŋam api täŋpek. 9-11 ...
12 Gäk alta terak kädäp ijiwani uken nanik kädäp pärin käbot gänaŋ peŋpäŋ, ukät imaka keŋkeŋi gupe käbäŋi säkgämän pewä ahäkta yäwani u bok poriŋpäŋ yäpmäŋkaŋ Bägup kudupitä kudupiinikken ärowen. 13 Kuŋkaŋ imaka keŋkeŋi u kädäp pärin terak äreŋ täŋpi äpmoŋirä gupe käbäŋi säkgämäntä topmäk-topmäk gäpe momi pekpek bägup ikek u uwäk täŋpäŋ irek. Ude nämo täŋpayäŋ täno uwä ini ugän api kumben. 14 Ude täŋkaŋä ketka nanaki kubätä bulimakau täŋo nägäri gänaŋ yäputkaŋ momi pekpek bägup, topmäk-topmäk gäpeni gäpäniken itak uterak kwarut ibat. Ude täŋkaŋ nägät ätu kadäni 7 ude topmäk-topmäk gäpe täŋo iŋamiken kwarut ibat.
15-17  *Meme Yawe näk naniŋ oretta iwoyäwani u utpäŋ unitäŋo nägäri Bägup kudupitä kudupiinikken bulimakau täŋo nägäripäŋ täno udegän kwarut täŋpi kut. Täŋpäŋ nägät ätu näkŋo yottaba terak imaka, kwarut täŋpi kuneŋ. Nadätan, gäk kubä-tägän näkŋo yottabaken ärokta ganiŋ kiretat. Täŋpäkaŋ Bägup kudupitä kudupiinikken u peŋpäŋ äpäŋpäŋä alta ainpäŋ täŋpani u iŋamnaken kuräki itta bulimakau ukät meme unitäŋo nägäri ätu yäpmäŋpäŋ käwuri kukŋi kukŋi kudup äruren. Ude täŋkaŋ alta u terak ketka nanaki kubätä kadäni 7 ude nägät kwawut ibaren. Ude täŋiri alta uwä iŋamnaken kuräkiinik api irek. 18-19 ...
Meme nämo urani
20-21 Meme nämo urani u yäŋikŋat yäpmäŋ yottaba dubiniken äben. Ude täŋpäŋ ketka yarä, bok gwäki terak peŋpäŋ ämawebe täŋo momi kuduptagän yäŋahäwen. Ude täŋkaŋ äma kubä iwoyäwikaŋ unitä meme u yäŋikŋat yäpmäŋ kome kawukiken kwek. Ude yäŋikŋat yäpmäŋ kuŋirän ämawebe täŋo momi u kotaŋpäŋ yäpmäŋ kwek. 22 Täŋpäkaŋ meme uwä kome kawuki bämopikeninik kaŋ tewän kwän.
23  *Ude täŋ paotpäŋä, Aron gäk näkŋo yottabaken äroŋpäŋ ume ärutkaŋ, bämop äma täŋo tek äneŋi täŋkaŋ, tek Bägup kudupitä kudupiinikken täŋkaŋ ärono u ini ugän pe. Ude täŋkaŋ yäman äpäŋpäŋ sipsip ämani näk naniŋ oretta iwoyäwani u utpäŋ ijiwen. Tom unitäŋo gakŋiwä alta ainpäŋ täŋpani uterak ijiŋiri gupetä äroŋirän kaŋkaŋ gäripi nadäwet. 24-25 ... 26 Täŋpäkaŋ äma meme yäŋikŋat yäpmäŋ kweko u äbäŋpäŋä ini gupi ba teki kudup ärut kireŋkaŋä eruk yotpärareken kämi ärowek. 27  *Täŋpäkaŋ äma kubätä bulimakau kenta meme gupi tohari kokkok itneŋo u yäpmäŋ äpämaŋ päŋku yotpärare gägäniken pewän ijineŋ. Ude täŋkaŋ äma uwä gupi teki kudup ärutpäŋ tek kodaki täŋkaŋ äneŋi yotpärare gänaŋ täga äbek. 28 ...
29  *Nadätan? Kepma uken ämawebe kuduptä ketem kubä nämoinik näneŋ. Ude tänayäŋ täŋo unitäwä ŋode api näwoŋärewek; Ämawebe u mominita mäyäk bureni-inik nadäŋpäŋ nak jop itkaŋ. Kepma u uwä orekirit kepma bureni kaŋ ahäwän. Kubätä piä kubä nämo täŋpek. 30-33 ... 34 Eruk, obaŋi obaŋi kepma ŋodeken Isrel ämawebetä orekirit käbeyä täŋpäŋ näkä momini peŋ yämetta kädet täkaŋ ŋodegän kaŋ ahäk täŋpän.
* 16:1-2 Hib 6:19 * 16:3 Hib 9:7 * 16:15-17 Hib 9:12 * 16:23 Ese 44:19 * 16:27 Hib 13:11 * 16:29 Wkp 23:26-32; Nam 29:7-11