11
Pita siya om komii Jerusalem hɨran iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yai sɨmiir boɨnmɨmauugɨn.
Aposel kamɨm sɨma mɨ Jisɨs siir isidɨn nu Judia hɨr nwowɨm sɨma bɨdi wakaekiyɨm, nhɨrɨm Juda iikam tani mɨ sɨmiir nhɨrɨm Adi Komii siir yaiya saiir wara mɨ ɨkɨn wakae. Mɨ sɨma ɨna yaɨngwo tɨbmiikiyɨm. Mɨ ɨiya Pita siya om Komii Jerusalem hɨriir napnɨmbɨidinamɨn mɨ kamɨm mɨoɨs kɨtiyɨm sɨma saɨkar yɨnkɨn waomwarkɨi boɨn. Sɨma boɨnki, kɨra tɨ kamɨm mɨoɨs kɨt karamae nwowiyɨm nae sɨmiir omaka bɨdi inɨ ɨdwokai aenakiyɨn. Mɨ Pita siya boɨnmauugɨn iikamɨm sɨmiir digworaekwo whɨekakɨm mɨ siya boɨnki.
Kara om Jopa hɨr nwowɨn mɨ kara nhwo ha kwɨsboɨnɨn mɨ dimɨn whɨrɨn nhwonan kara whɨn kɨg wɨnkɨn nɨnomor kou hɨrankɨ nɨtɨn ɨni nɨbmɨrnan ywowa. Taka nɨbmɨra saiir haɨmii haɨmii whiiyɨm uridni bɨdi yɨnki amamasukiyɨm ɨrɨpa. Mɨ saeya ɨni kariiramar hɨrɨrɨunaiiniya. Kara bɨdi sɨbgu kɨgnɨnoknɨnkiyɨm, tɨkɨ dimɨnɨm saiir yainau nwokainaiiniyɨm. Wraisupai wraisupaiyɨm niimauanɨm mɨpuk ɨpiyɨn mɨ ɨt, tɨ hɨnɨɨn hɨnɨɨn wraisuɨm, saiirara nwokainaiinikɨm. Mɨ ɨni kara wakaekiya yai kwɨra kauwok boɨnkiya kariirɨm. Kɨra wara wraisuɨm sɨmiir dɨsomsom anagae! Mɨ kara ɨna wakae boɨnkiyɨn, Bɨiyan Inkam Komii. Kɨbɨe idwai! Kara pɨ hɨriinan wraisuɨm krɨma haiyaiyɨm kara pɨ sɨmiir swokɨ ae rani, sɨma wraisu paiigɨ waeyao. Mɨ ta yaiya, kwɨsaka ha swokɨ boɨnkiya nɨnomor kou hɨr, saeya hɨnɨɨna boɨnkika, dimɨn wadɨe Adi Komii siya tɨrkiyɨn siirɨn ha kɨpi boɨn, dimɨn biyɨekɨn. Nɨɨngaka. 10 Mɨ tɨkɨ dimɨnɨn kwoɨmaka, ha nɨnkɨnyaeyaogugunamɨn mɨ siya ɨna swokɨ amɨn nɨnomor koua hɨriir. 11 Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkikɨn tɨkɨ kam nwoɨmɨm, omaka kara nwowɨna ɨni saiir akpitga yamɨkwoniyɨm. Inkam komii nwɨrɨn nu Sisaria hɨranɨn siya kariiram nɨkropkikɨn sɨmiirɨn. 12 Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnmauugɨn kariirɨn, kɨra sɨmaka dam. Kɨriir kwoɨnɨn kɨpi naɨngwoyɨmyoknanae. Mɨ tɨkɨ nomiiyau ɨriiyar nwɨrɨm sɨma ɨni kanakar yɨnkɨn ɨtɨm. Mɨ krɨmar yapiiyam siir omaka aiir. 13 Mɨ siya krɨmiirɨn Adi Komii siir paekwosɨmɨn siya kɨgɨn, siir omakanau hɨr nɨmbiyamɨn, siir boɨnmauuwɨn. Adi Komii siir paekwosɨmɨn siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, om Jopa hɨran kam nhɨrɨm Saimon siirɨm dɨkropki. Mɨ siya pɨ sɨmaka swokɨ ɨnkɨn ɨtɨm. Mɨ siir inɨg whɨrɨn Pitakɨn. 14 Mɨ siya wɨ kɨriir boɨnmauuwi Adi Komii siya kɨriir dimɨn biyɨeyɨm wɨ panɨɨna nɨinak ɨtkiigɨigii? Mɨ siya wɨ kɨriir omakaɨn inkamɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ sɨmiir warar mɨ ɨinak ɨtkiigɨigii mɨ sɨmiirɨn wɨ siyar swokɨ ɨkɨunaei. 15 Ɨiya kara yai sɨmiirar nikɨ boɨnmɨmauuɨn mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨna yanɨnkɨnɨu ɨuwɨn sɨmiir. Bɨiya krɨma nikɨ tɨra saiir hɨriinan. 16 Mɨ ɨni kara swokɨ aɨngwowarkaigiyɨn, ta yaiya Bɨiyan Inkam Komii siya boɨna. Siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, Jon siya baptais haigɨnɨugɨm inkamɨm sɨmiirɨn op aiir. Mɨ wɨ kara hauugi Adi Komii siir naeyɨuɨn wɨ krɨmiir nanɨnkɨnɨuni. 17 Bɨiya krɨma, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siiramar naɨngwo tɨbmiikɨm. Mɨ Adi Komii siya naeyɨuɨn krɨmiirɨn ɨni hindara prɨihauuginan ywokiyɨn. Mɨ tariinanɨn ɨriipɨ hɨriinan, Adi Komii siya ta hɨriinan prɨihauua ɨni saiir kaimwowar swokɨ kwahauuɨn, tɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir. Mɨ kara wɨ dɨgar nwowi Adi Komii siir yai aiir nɨriiyɨu boɨnɨm, aniya? Nɨɨngaka. Pita siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn. 18 Mɨ ɨiya sɨma ta Pita siir yai aiir wakaeyɨm mɨ sɨma ɨni hindara wakaemumuɨm, yai bɨri wakae boɨnkɨm. Mɨ sɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir inɨg ɨiir hainanɨm mɨ sɨma boɨn mɨ Adi Komii siya tɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir mhɨi kwoɨn ɨmiir asi nɨmkpɨt haigikɨm. Mɨ sɨma wɨ omwaiya nwokɨ waiyayokiyokɨiyɨm. Ɨriig.
Om Antiok hɨran inkamɨm ɨna yaɨngwo tɨbmiikiyɨm.
19 Ɨiya sɨma Stiven siir kaiyɨmɨk aokiyɨn mɨ tɨ kamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm, sɨma ɨni hɨkakar ywokiyɨm. Mɨ sɨma nu komii whɨswo Finisia mɨ Saipras mɨ om Antiok hɨr inɨ o naki. Sɨma ta Adi Komii siir yai aiirɨn ɨkɨ om nhɨrɨm sɨmiir wara bɨ boɨnmɨmauugɨm. Nɨɨngaka. Sɨma Juda iikamɨm sɨmiirara boɨnmɨmauu haigɨnɨugɨm. 20 Mɨ kam nhɨrɨm sɨmaka hɨrar nɨnkɨn okɨm. Mɨ tɨ kamɨm, tɨ nu whɨswo Saipras mɨ Sairini sowiir hɨrankɨm. Mɨ ɨiya sɨma om Antiok tɨriir nɨmbiniyɨm mɨ sɨma Judan iikam tani Grik sɨmiir wara mɨ boɨnmɨmauu. Mɨ sɨma Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs siir Yai Kɨbiya Yokwo Komii saiir nwowa, saiirɨn wara mɨ ɨnkɨn boɨnmɨmauu. 21 Mɨ Bɨiyan Inkam Komii siir kɨrɨeya sɨmaka hɨrar nwoka. Mɨ iikam whɨekakɨm sɨma ɨna yaɨngwo tɨbmiiyɨm. Mɨ sɨma ɨna yamɨm Bɨiyan Inkam Komii siirɨm.
22 Om komii Jerusalem hɨran iikamɨm Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm, sɨma ta yai aiir wakaewɨnɨm mɨ sɨma Banabas siir yɨkropki om Antioka hɨriir. 23 Mɨ ɨiya siya ha nɨmbiyamɨn mɨ siya ɨna inɨ kɨgɨu, Adi Komii siir naɨngwobumbuwa sɨmiir hɨr nwowi. Mɨ siya ɨni maɨrgɨmaɨrga inɨ owɨuwɨn. Siya ɨkɨ iikam whɨekakɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir boɨnɨurwokaigɨn, sɨmiir Bɨiyan Inkam Komii siirɨm nwokɨ ami ɨinokɨinokɨn. 24 Banabas siya inkam wadɨekɨn mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨni siirar yanɨnkɨnɨuniyɨn mɨ ta siir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe asi namwoɨuga. Mɨ ɨiya sɨma siir yai wakaeyɨm mɨ iikam isid bripriyɨn, sɨma ɨni Bɨiyan Inkam Komii siir isid ɨiirarama swokɨ ɨtɨm. 25 Mɨ mhoɨiya Banabas siya ɨna yamɨn, om whɨrɨn Tasas dapiyɨn siir. Mɨ siya Sol siirɨm inɨ hanɨsrɨu. 26 Siya siir ninɨ kɨgɨuɨn mɨ siirɨn ɨni om Antiok hɨriir yɨkɨunamɨn. Bɨewiiyɨn whɨr sowa nwowɨn. Sowa iikamɨm om Antiok hɨranɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmaka nɨdwo boɨnaigɨm. Mɨ iikam isid komiiyɨn sowa boɨnmɨmauu Adi Komii siir yai aiir. Om Antiok hɨrɨn, kamɨm kɨgna mɨriiyɨm bɨigɨ bɨiyɨn sɨmiir inɨgɨm hɨnɨɨna dapkɨm Kristen.
27 Mɨ ta ɨiya profet kamɨm sɨma om komii Jerusalem siir haiburgigɨm mɨ ɨni om Antiok hɨr yamwoɨuɨm. 28 Profet inkam nwɨrɨn siir inɨgɨn Agabaskɨn. Mɨ siya Adi Komii siir naeyɨu siir kɨrɨeya saiir yokwoki. Mɨ siya yai komiiya kwɨra boɨnmauugi. Siya ɨna boɨnkiyɨn, mhoɨiya mhɨi komiiya wa naoki, tɨ omom omomɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm. Mɨ ɨiya tɨ dimɨnɨn siya nɨmbiyamɨn mɨ Krodias siya inkam komii nwokɨn omom omom kɨgrɨraowam. 29 Mɨ kamɨm om Antiok hɨranɨm kɨgna mɨriiyɨm, sɨma ɨrɨpa yai mɨnan nomboɨntɨbmiikimaigɨm, umɨr nhɨrɨm sɨmiir nomiiyauɨm nu Judia hɨr nwowɨm, sɨmiir hauugiyɨm nae sɨma saɨn aeyɨm mɨ sɨmiir dirɨraerar haigɨnɨuwam. Mɨ sɨma yapa yapa nwonɨra sɨmiir kwoɨn ara yaɨngwoki, umɨr nhɨrɨm sɨmiir hɨrar nwowɨm. Mɨ sɨma haɨmii sɨmiir hauugi. 30 Sɨma hɨriinan tɨrɨm mɨ sɨma Banabas mɨ Sol sowiir hauugi tɨ umɨrɨm. Mɨ tɨ umɨrɨm kɨmɨdiniya sowa hainam, inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm om komii Jerusalem hɨr nwowɨm sɨmiiram. Ɨriig.