22
Pol siya ɨna boɨnɨn, kɨma tɨ yaowae adɨm, kɨma wakae! Kara kɨmiir yai yamdi pɨ hɨnɨɨna nowarki boɨni tariinanɨn. Mɨ sɨmar wakaeki, Pol siya Hibru sɨmiir yaigɨna saiir boɨnki mɨ sɨma yai ɨna tankiyɨm yai bɨ sisimɨmɨnkɨm. Mɨ Pol siya ɨna boɨnɨn.
Kara Juda inkamkɨn, apu kariira, kariirɨn om Tasas hɨr naokainaka, tɨ nu komiiyɨn Silisia siir hɨr. Mɨ hɨrɨn kara yɨnisɨm sapɨsapar haiburgigɨn. Mɨ kara om komii Jerusalem tɨr nae mwrɨi okwonamkɨn. Inkamɨn kariir nɨisiimauuwɨn, krɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir siyɨusae siyɨusae ɨmiir yɨo Gamelielkɨn. Mɨ kara kɨrɨe asi nwokɨn, Adi Komii siir siyɨu ɨiir napamɨn. Wa kɨrɨe kɨma mɨ haiya mɨ hɨriinan saeyaɨrga. Kara dirɨraerarbumbugɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn, ta kara naɨngwo tɨbmiiya saiir hɨriinan. Iikam whɨekakɨm kara sɨmiir nɨsomsom aokaowɨma naɨngwokɨn. Mɨ kara sɨmiirɨn pɨ wɨeyɨn sopni mɨ kogrɨmdɨnu hainami, omaka hɨuyokiyokaiya pɨ saiir hɨr minɨ kiyɨtkaigaigigi. Mɨ prismi yaowae adɨn mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm, sɨma bɨdi kɨgnɨnoknɨnkɨnɨm kariirɨn. Mɨ yaiyɨm wɨ sɨma boɨnmɨmauuwi. Yokwowa sɨma wɨn hauugika kariirɨn Juda sɨmiir iikam isid komiiyɨn om Damaskas hɨr nwowɨm siirɨm mɨ kara ɨna yapamɨn om Damaskas hɨriir iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm tɨ om ɨiir nwowɨm sɨmiir udrɨmdɨnu haiyam mɨ sɨmiirɨn om komii Jerusalem tɨriir nɨkɨunaniyam naɨngwokɨn. Mɨ sɨma hɨk nwokɨ haiyɨm, siyɨu biyɨeyɨm sɨm tɨrɨm sɨmiirsiyɨn. Ɨriig.
Ɨiya Pol siya naɨngwo tɨbmiiya mɨ siya saiir boɨnmɨmauugɨn.
Mɨ ɨiya kara napyokiyokɨiyama siyɨuɨn om Damaskasa namiyɨn hɨriir mɨ om Damaskas kingiin hɨrɨn, nabɨe bopwo hɨr ywowam. Mɨ bɨ kɨmɨmɨnkikɨn, pae komiiya nɨnomor kou hɨrankɨ nɨtkiya ɨni kariiramar hɨrɨrɨu naiiniya. Mɨ kara nu ha namɨkɨiyɨuɨn mɨ kara wakaeki inkam nwɨrɨn siir yaiya kariir boɨnki, Solti! Solti! Kɨra kariir dimusi tɨrbumbu haigɨnɨuwi. Mɨ kara siir yai yamdi ɨna yowarkɨi boɨnɨn, Adi Komii kɨra yɨpɨkɨn? Mɨ siya kariirɨn ɨna boɨnɨn, kara Jisɨsɨn om Nasaret hɨranɨn siya. Kɨra kariir tɨrbumbu haigɨnɨuwi. Kamɨm sɨma kanaka nwowɨm sɨma ɨna kɨgɨm paeya nɨuyakiya. Mɨ inkamɨn yai kanaka boɨnaiyɨn sɨma siir yai bɨ wakaekɨm kanakana wakaekɨn siir yaiyɨm. 10 Mɨ kara boɨnki, Bɨiyan Inkam Komii kara pɨ dimu tɨri? Mɨ siya ɨna boɨnki kariirɨn, kɨra dɨnsiin apnam om Damaskas hɨriir. Mɨ tɨkɨ om ɨiirɨn inkam nwɨrɨn wɨ siya nɨkɨumamauuwɨni mɨi whɨekakɨm kara nɨmbinɨm kɨriirɨm. 11 Mɨ ta paeya saeya prasae bɨ nɨuyakika mɨ kara dimɨn taemɨnɨm bɨ nanaokɨgɨmokikɨm. Mɨ kamɨm kanaka nwowɨm, sɨma kariir ɨɨna aiir asi nonkwokɨm. Mɨ kariirɨn ɨna yɨnkikwona apnamɨm om Damaskasa hɨriir.
12 Mɨ inkam nwɨrɨn hɨrar nwokɨn tɨ inkamɨn siir inɨgɨn Ananaiskɨn. Tɨ inkamɨn siyaɨrgɨn siyɨu komiini sɨbgu apiyɨn. Mɨ Juda iikam whɨekakɨm om Damaskas hɨr nwowɨm sɨma siirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨm, tɨ inkamɨn inkam mɨiyɨkɨn. 13 Mɨ siya kariir kingiina yamɨkwoni mɨ siya kariirɨn ɨna boɨnɨn, nomiiyau Solti! Kɨriir nhwona ha kaowɨrɨrki. Mɨ ta ɨiya kariir nhwona ɨna kɨgomokiyɨn mɨ kara dimɨn taemɨnɨm ɨna kɨgɨrkakiyɨm. Mɨ Ananais siirɨn ɨni wara yɨnkɨn kɨgiyɨn. 14 Mɨ siya kariirɨn ɨna boɨnmauuɨn, krɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir Adi Komiiyɨn bɨdi yɨmbinɨn kɨriirɨn. Kɨra siir kwoɨn ɨiirɨn wa nɨnoknɨnkɨni mɨ kɨra tɨ inkamɨn siya nɨmbinkiyɨn siirɨn wa kɨgi mɨ siyar boɨniyɨm yaiyɨm kɨra wa mɨ wakaei. 15 Kɨra siir yaiya wɨ saiir boɨnmɨmauuwi iikam whɨekakɨm sɨmiir, tɨ digworaekwowɨm kɨra kɨgɨm mɨ kɨra wakaeyɨm. 16 Mɨ kɨra dimuɨm swokɨ owi? Kɨriir kwoɨnɨn op baptaisɨm daɨngwoki. Mɨ Jisɨs siir inɨg ɨiiram kauwoki mɨ siya wɨ kɨriir digworaekwo biyɨe ɨmiir nwokɨ haiyoprimdiyɨumiigi. Ɨriig.
Adi Komii siya nɨkropkikɨn Pol siirɨn ɨkɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiiram.
17 Mɨ mhoɨiya ɨiya kara tɨ om komii Jerusalem tɨriir swokɨ ɨta mɨ kara Juda sɨmiir omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir hɨr srɨiyɨn Adi Komii siirɨmɨn mɨ kara digworaekwowɨm nhwonan whɨnkɨgmɨmɨkɨn. 18 Mɨ kara krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir kɨg. Mɨ siya kariirɨn hɨnɨɨna boɨnki, ɨni wakaeyɨn kɨra! Kɨra wɨ kɨpi kɨmɨmɨn wɨ om komiiyɨn Jerusalem siir haiburgig mɨ ha dam. Mɨ kɨra kariir yai aiirɨn tɨ om ɨiir boɨnmɨmauuwi mɨ sɨma wɨ wakaeyokna rani, ta yai aiirɨn. 19 Mɨ kara ɨna boɨnɨn, Bɨiyan Inkam Komii, sɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm bɨiya kara omaka whɨekakɨm yai nɨdwokai wakaeiyɨm, sɨmiira namkɨn. Mɨ kariir siyɨuɨn iikamɨm kɨriirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn omaka hɨrar nɨnkɨnɨkou tɨokɨn. 20 Mɨ bɨiya sɨma Stiven siir yɨsomaoki. Siya kɨriir yai boɨnmɨmauuan inkamkɨn. Ta ɨiya kara sɨmaka kingiin warar nɨnkɨn okɨn. Mɨ kariir kwoɨnɨn hɨriiyar mɨ naɨngwo tɨ hɨriinan siyɨuɨn wadɨeyaɨrgɨn. Mɨ kamɨm siir nɨsomaowɨm mɨ sɨmiir yɨuɨs mɨnɨm kara sɨmiir kɨgrɨraokɨm. Kariir siyɨuɨn hɨnɨɨngɨn. Iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm pɨ sɨmiir nɨpɨmpari. 21 Adi Komii siya kariir boɨnkikɨn, kɨra dam! Mɨ kɨriirɨn wɨ kara nɨkropki aru maeyaua, ta yaiwɨn kɨbiya inkam nhɨrɨm Juda iikam tani sɨmiir boɨnmɨmauuam. Pol siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn.
22 Mɨ Juda iikam whɨekakɨm sɨma ta yaiya Pol siya boɨna, saiir yɨkɨdugi. Mɨ sɨma ɨna kauwok boɨnkiyɨm siirɨn, dɨsomaoki! Tɨ hɨriinan inkamɨn siya omwai kɨpi waiya. Nɨɨngaka. 23 Mɨ sɨma ɨo prasae bɨ nwokɨm. Mɨ sɨma asi prɨikauwok prɨikauwokɨm. Mɨ sɨmiir yɨuɨs mɨnɨm ɨna yɨsɨm mɨ ɨna yonkwo whriwridamɨm. Mɨ nu whrɨnanɨn ɨna yop kabɨtkiyɨn koua hɨriir. 24 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir bɨiyanɨn siya sɨmiir boɨnki, Pol siirɨn dɨnkikwona apnam yaii nɨniiyɨm sɨmiir omaka hɨriir mɨ siirɨn kɨma dɨpɨmpar. Mɨ siirɨn yaimwokɨyaimwowa saiirɨm srɨi. Kɨma wɨ nwokɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm ɨkɨ iikamɨm sɨma siirɨmɨn hɨnɨɨn dimusi kauwok boɨnkɨm? 25 Mɨ sɨma Pol siirɨn ɨdni kogrɨnu okwo sɨma tɨoam ɨdgɨuni. Kamɨm ɨrɨm haiiyɨm sɨmiir bɨiyan inkamɨn ɨni Pol siir kingiina ywokwowɨn. Mɨ Pol siya hɨnɨɨna boɨnki siirɨn, inkam komiiyɨn yai wakaeiyɨn siya kariirɨn hɨnɨɨna bɨ boɨnkikɨn, kara dimɨn whɨr bɨdi tɨrbuɨn. Nɨɨngaka. An kara om komii Rom hɨran inkamkɨn mɨ kɨma kariir kɨpi tɨo. 26 Bɨi nwowiyɨn inkamɨn ta hɨriinan yai aiir wakaeyɨn mɨ siya bɨiyan inkamɨn kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir kɨrgɨraowiyɨn, siir inɨ boɨnmauuɨu. Kɨra panɨɨn tɨrɨm naɨngwowi? Tɨ inkamɨn siya om komii Rom hɨrana inkamkɨn. 27 Mɨ sɨmiir bɨiyan inkamɨn ɨna yɨtɨn Pol siirɨm. Mɨ siir inɨ boɨni, kɨra kariir boɨnmauu, kɨra om komii Rom hɨran inkamkɨn, aniya? Pol siya ɨna boɨnɨn, ɨhɨ! Kara om komii Rom hɨrana inkamkɨn. 28 Mɨ sɨmiir bɨiyan inkamɨn siya ɨna boɨn. Mɨ kara umɨr prasae bɨ saɨngɨn mɨ kara ɨni om komii Rom hɨran inkam ywowɨn mɨ Pol siya boɨn, an kara, nɨɨngaka. Kariir adɨn siya om komii Rom tɨranaɨrgɨn mɨ an kara ɨriipa hɨriinan Rom tɨran inkam asi mɨ owi. 29 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm saɨka kingiin nokwowɨm, siir tɨoam, sɨma bɨ kɨmɨmɨnkɨm, sɨma ɨna yagɨmgɨgɨuɨm. Mɨ sɨmiir bɨiyan inkamɨn siir kwoɨnɨn ha naɨngwokɨn Pol siya om komii Rom hɨran inkamkɨ nɨuwi mɨ siya asi nɨkɨdugɨn. Mɨ kara wara asi nɨdigɨn.
Pol siya inkam komiiyɨn yai wakaeiyɨn siir whwonkam ɨda nokwokɨn
30 Mɨ sɨmiir bɨiyan inkamɨn siya ta yai aiir sɨbgu wakaeyam naɨngwowi. Tɨ Juda iikamɨm sɨmiir tɨrɨm, Pol saɨka dimu dimɨnkɨn? Mɨ siya ɨi gwɨra ɨna hakiyɨn wɨeyɨn sopɨn siir nɨnɨrkaiyɨn. Mɨ yaiya ɨna yɨkɨukiya prismi yaowae adɨm mɨ Judami kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm sɨmiirɨm, sɨma nɨtɨm, ɨrɨpa yai nɨdwo boɨnɨm. Mɨ siya Pol siir yɨkɨunaiini nua tɨriir mɨ sɨma siirɨn ɨna yɨkɨunamɨm sɨmiir whwonkam ɨda nokwoam.