27
Sɨma Pol siirɨn siyaiiya om komii Roma hɨriir nama saiir yani whɨnapyɨkɨu kwɨriigi.
Sɨma bɨdi boɨn tɨbmiigiyɨm krɨma siyaii aiirɨn nu Itari hɨriir namana. Mɨ Pol siya mɨ kam nhɨrɨm hɨugrɨpkɨikinowidnankai ɨkɨm omaka hɨuyokiyokaiya saiir mɨ sɨmar kwɨriinam siyaii aiirɨn. Mɨ yaii nɨnii kamɨm sɨmiir bɨi nwowiyɨn Julias mɨ siya kɨgrɨraowidam sɨmiirɨn. Mɨ tɨ inkamɨn yaii nɨniiyɨn siya tɨ isidɨn yaii nɨniiyɨn om komii Rom hɨran inkam komiiyɨn mɨ siir isidgɨn. Mɨ krɨma siyaii aiirɨn om Adramitiam hɨr yani kwɨriinam mɨ ta siyaiiya ɨni tɨ nu komiiyɨn Esia siir omisɨsɨmɨm sɨmiir gaeya hɨriira kikɨnama. Mɨ Aristakas siya om Tesalonaika nu Masedonia hɨran inkamɨn siya krɨmaka yɨnkɨn am. Mɨ ɨigwɨra om Saidon hɨr yamɨmasuɨu. Mɨ Julias siya Pol siirɨn ɨni siyɨu mɨiyɨk ɨiirar tɨrɨn. Mɨ siya siir bɨri nonkwobugɨn, siir nomiiyau ɨmiir kɨgnakiyamɨn mɨ naeisɨm sɨmiir hɨr ninɨ hainakiyamɨn. Mɨ krɨma tɨ om ɨiir haiburgigɨm mɨ ɨna swokɨ hɨuyanamɨm. Mɨ krɨmiir siyaiiya opudga hugɨriyɨugika mɨ krɨma mhɨuisɨm whɨrɨn Saipras siir yaeka yaeka yokigiyam. Mɨ opuda krɨmiir bɨ namɨtɨunika. Mɨ krɨma nu Silisia mɨ Pamfilia sowiir kingiin hɨriir iyɨkrɨo naidam. Mɨ krɨma om whɨrɨn Maira nu komii Lisia hɨr nwowɨn siir yadu amasuɨu. Mɨ tɨkɨ om ɨiirɨn kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir bɨiyan inkamɨn siya siyaii ɨra om Aleksandria hɨrankɨ nɨta saiir kɨgɨn mɨ siyaiiya saeya pɨ nu komii Itali hɨriir namam tɨrka. Mɨ siya krɨmiirɨn ta siyaiiya saiir asi nɨugiprɨiginamkɨm.
Krɨma ha haiburgigɨm mɨ ɨi kasa rani, siyaii hɨr kigwai amɨm. Mɨ krɨma mɨinan mɨriinaidnikɨm mɨ ɨni om Naidas kingiin tɨriira yɨmbi idniyɨm. Mɨ opud komiiya ha hugnaniya mɨ krɨma mhɨuisɨm whɨrɨn Krit siir hɨriir wokmainaidam mɨ ɨni mhɨu yaekayaeka yakiiyamɨm. Mɨ Salmoni idnabɨn ɨna yakii owarkɨnamɨn. Mɨ opuda krɨmiir bɨ namɨtɨunika. Krɨma mɨinan mɨriinamkɨm, ɨiya krɨma tɨ mhɨuisɨm siir yaekayaeka nakiiyokiyokɨiyama. Mɨ mhoɨiya krɨma maeyau gaenau kwɨra mɨiyɨka hɨuɨmasu kuwiya, om Lasia kingiin hɨr nwowa, saiir yaka amasuɨu.
Mɨ ɨi hoɨmgakɨm bɨdi dɨgiyɨm mɨ Juda iikamɨm sɨmiir ɨi komiiya mɨ nae sɨma haiyaeiya ɨiya ya ɨriipɨ hɨriinan bɨdi mɨ dɨgiya. Mɨ Pol siya sɨmiir asi boɨnmɨmauugɨn. 10 Ɨni wakaeyɨm, kɨma! Ɨi paii rani, pɨ nam tani mɨ siyaiiya mɨ digworaekwo whɨekak ɨkɨm mɨ sɨma sɨma rani mɨ krɨma ɨriipɨ hɨriinan pɨ wara mɨ ɨnkɨn omainaiinami. Mɨ kara bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn. Pol siya hɨnɨɨna boɨnkɨn. 11 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir bɨiyan inkamɨn siya Pol siir yai bɨ wakaeyoknakɨn. Nɨɨngaka. Siya ɨni siyaiiya saiir bɨiyan inkamɨn mɨ saiir nonkwo saɨni ad ɨeya, siya ɨni sowiir yai aiir wakaeyokna ɨskiyɨn. Mɨ sowa boɨn, humba! Nɨmbi nami. 12 Mɨ ta maeyaua tapa krɨma namasua pankɨ nwowi, ɨiya mɨiyɨk bɨ nwowika. Mɨ sɨma ta maeyaua saiir haiburgigɨm mɨnkɨm. Mɨ sɨma om Finiks hɨriir namam kɨnɨnkɨugɨm. Mɨ ɨiya pankɨ nwowiya dɨgikɨswo mɨ wɨ ha pɨ yamɨn. Mɨ Finiks maeyaua siyaiigɨ namasuwiya, ɨni mhɨuisɨmɨn Krit nɨkɨuwiyɨn ɨni siir pɨda nwowa. Ɨriig.
Mɨ opuda ha hugnaniya mɨ hɨnɨn komiiya whɨi komii solwara hɨrana ɨna hugnatmainaniya.
13 Mɨ opudsɨma, sɨmiir yaɨoyae mɨiya hugnani. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwokɨm sɨma pɨ wadɨeyar sɨbgu iwaoidami. Mɨ sɨma ɨdmɨra siiya komii si nomboru ɨtmaiiya ɨna kiboknainiya. Mɨ sɨma mhɨuisɨm whɨrɨn Krit siir yaeka aiirar kikɨnkrɨpkainamɨm. 14 Mɨ bɨri kwakɨmɨmɨnka, opud komiiya ɨna yɨmbiyama. Mɨ ta opuda saiir inɨga whɨɨnmamaoka, saeya not is ankɨn nɨtka mɨ saeya mhɨuisɨm Krit hɨrankɨ hugnatmainanika. 15 Mɨ opuda ɨni siyaii aiirar yamɨtɨuniya. Mɨ siyaiiya ɨni opud aeyar hughainama. Mɨ krɨma ɨni daogugugiyɨm mɨ ɨni saeyar yanɨnkɨnkrɨpkaiya. Mɨ krɨma maeyau kwɨra asi nakiiyamkɨm. 16 Mɨ krɨma mhɨuisɨm whɨrɨn Koda siir yakii haiburgig mɨ ɨna yamɨm. Mɨ krɨma mɨinan mɨrii naidamkɨm, ta siyaiisɨm ɨra mhoɨi nomborukiyɨtkiya saiirɨn. 17 Mɨ sɨma saiirɨn siyaii komiiya saiir ɨdwo yami haiyɨtkɨn mɨ sɨma ta siyaii komiiya saɨka yɨnkɨn kogrɨnu. Mɨ sɨma nɨdid prasae bɨ kɨnkɨm nu Libiya hɨran siiyɨnɨn siir niyɨkɨusi mɨ sɨma ta yɨuɨsa koua nɨtkɨna asi whrohaigikɨm. Mɨ ɨni ɨɨndɨmɨɨndɨma yakiidamɨm. 18 Mɨ ɨi gwɨra opud komiiya ɨna swokɨ huga mɨ siyaiiya saeya kairimdiyɨuam hɨnda tɨnda mɨ sɨma sasae digworaekwo nhɨrɨm opa asi nɨtnowidnamaigikɨm. 19 Mɨ ɨi gwɨra krɨma digworaekwo kɨrɨe kɨrɨe nhɨrɨm siyaii aiir nwokaiyɨm ɨna yɨtnowidnamaigiyɨm opa. 20 Mɨ ɨiyɨm kasa rani, krɨma bɨe nauun sowiir kɨg karam nwowɨm. Mɨ opud komiiya ya ɨni hɨriiyar hugkrɨpkaiya. Mɨ krɨma ɨna yaɨngwokiyɨm, krɨma ombudarɨn pɨ hɨriiyar nwomainaiinami.
21 Ɨi kasaka rani, sɨma naemɨn nɨngugu ae karam nwowɨm. Mɨ mhoɨiya Pol siya sɨmiir yɨnsiin okwo boɨnki, kɨma tɨ kamɨm, kɨma kariir yai aiir wakaeyoknakɨswo kara boɨna tɨ mhɨuisɨmɨn Krit siir kɨpi haiburgig. Mɨ ta hɨriinan dimɨna pɨ krɨmiir di yɨmbiyami. 22 Mɨ tapa kara pɨ kɨmiir boɨnmauuwi, kɨmiir kwoɨnɨn kɨrɨeya dwo kɨpi naɨngwo ɨdid, krɨmiir nwɨrkɨ pɨ kɨgugu rani. Nɨɨngaka. Pɨ siyaiiya sasa nwomainaowidi. 23 Kara Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir inkamkɨn mɨ kara siir inɨg ɨiirar hainanikɨn. Mɨ ii nɨiyaka Adi Komii siir paekwosɨmɨn kariir kingiin tɨrar nokwoidniwɨigɨn. 24 Mɨ siya boɨn, Pol, kɨra wɨ kɨpi nɨdid! Kɨra wɨ inkam komiiyɨn Sisa wɨ siir whwonkam ɨda tinɨ okwo boɨnɨu. Mɨ Adi Komii siya bɨdi wakaeyɨn kɨriir srɨi aiirɨn. Mɨ waka iikam whɨekakɨm kɨnaka nwowɨm siyaii waraur mɨ sɨma wɨ wara kɨgugu rani. Adi Komii siir paekwosɨmɨn siya hɨnɨɨna boɨnmauugigɨn, 25 kɨma tɨ kamɨm, kɨma kɨpi nɨdid! Kara Adi Komii siirɨma naɨngwo tɨbmiigɨn mɨ digworaekwowɨm siya kariir boɨnmɨmauukiyɨm mɨ wɨ sɨpi nɨmbiyami. 26 Krɨma ha dakiyam mɨ krɨma pɨ mhɨuisɨm whɨrɨn pɨ siir namamasuɨuwi. Pol siya hɨnɨɨna boɨnkɨn.
27 Mɨ ɨiyɨm krɨma nakii waiwaiyɨm ɨuur kwii. Mɨ krɨma whɨi komiiya Edria saiir yɨmbiyam mɨ ɨiya nɨi bopwo kingiin nwowa mɨ kamɨm siyaii aiir mɨriiyɨm sɨmiir kwoɨnɨm ɨna yaɨngwoidamwɨiyɨm, sɨma mhɨuisɨm whɨrɨn siir kingiin mɨ owidami. 28 Mɨ sɨma ɨdmɨra siiyani yɨmboru ɨtmai mɨ ɨna hɨumiikɨuɨm. Mɨ ta ɨdmɨra sɨma hɨumiikɨua 120 pida yɨmbiyam. Mɨ krɨma ha swokɨ amɨm mɨ ɨna swokɨ hɨumii kɨuɨuɨm mɨ pariiga yɨmbiyam 90 pid. 29 Mɨ sɨma ɨni nɨdid kwoɨn yaɨngwowɨm. Sɨma nɨdid kwoɨn mɨnsi naɨngwokɨm, siyaiiya pɨ siiya komii sae naeyɨkɨuɨuwisi. Mɨ sɨma siiya komii komii kwiiyɨm asi nombomboru ɨtmaigikɨm ta siyaiiya saiir idao hɨr. Mɨ ta siyaiiya ɨni hɨrar yakirɨrɨra. Mɨ sɨma ɨna srɨiyɨm Adi Komii siirɨm bɨeyɨn pɨ nɨmbiidni sasauɨm. 30 Mɨ kamɨm ta siyaii aiir mɨriiyɨm, sɨma pɨ nɨdamam tɨrkɨm mɨ sɨma ta siyaiisɨma ɨdwo haiyɨtkɨna, saiir asi haiyɨtmai namkɨm. Mɨ sɨma sɨmiir yɨksɨsaenam, krɨma siiya nhɨrɨm pɨ siyaiiya saiir irɨb hɨr nɨmboru ɨtmaigi. 31 Mɨ Pol siya kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir bɨiyan inkamɨn siir boɨn mɨ tɨ kamɨm siyaii tɨrɨn wara nwo karam nwowi mɨ sɨma whɨekakarɨm wa nɨuguski. 32 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨma siyaiisɨma mhoɨiya nomboru kaimikiya saiir ɨd aiir asi nɨkrɨpkikɨm mɨ ya ɨna yakiiyama.
33 Mɨ ɨiya bɨeyɨn maskwo kingiin nwoyakwokɨn mɨ Pol siya iikam whɨekakɨm sɨmiirɨn ɨna boɨnmaeyakwokɨn, kɨma nae tɨ aeyakwok. Ɨi kasa rani, kɨma naɨngwoyɨmyokɨm mɨ kɨma nae bɨ naekɨm, mhɨirɨma nwoyokiyokɨigɨm tɨ ɨi ɨuur kwiiyɨm. 34 Mɨ kara pɨ kɨmiir boɨnmauugi kɨma nae nhɨrɨm sɨmiir hai mɨ wɨ saeya kɨrɨe haigɨnɨuwi kɨmiirɨn mɨ kɨma wɨ kɨgugu rani. Nɨɨngaka. Kɨma whɨekakarɨn wɨ hɨriinana swokɨ o dɨgi wɨ dimɨn whɨrkɨn kɨmbu rani. 35 Mɨ siya hɨriinan boɨnkiyɨn mɨ siya paimɨrɨm ɨni sɨmiir whwonkam ɨda haiyɨn mɨ ɨna boɨn wadɨekiyɨn Adi Komii siirɨm. Mɨ siya ha nɨinɨkɨmkɨr prɨigɨnkiyɨn mɨ ɨna yaeyɨn. 36 Mɨ iikam whɨekakɨm sɨmiir kwoɨnɨm ɨni wadɨeya ywokiyɨm mɨ yɨm ɨriipa hɨriinan, ɨna mɨ aeyɨm. 37 Mɨ iikam whɨekakɨm krɨma ta siyaii aiir nwowɨm ɨrɨparɨn kamarɨm ɨuur nwoɨm mɨ nɨɨnga ɨuur ɨriiyar nwɨr 276. 38 Mɨ sɨma nae dɨgiyɨm mɨ sɨma witnidɨm ɨna yɨtmaikiyɨm whɨi komii solwara hɨriir. Mɨ sɨmiir siyaiiya pɨ nwokɨ bokiyɨm. Ɨriig.
Siyaiiya ɨna yɨmbuwamkiya
39 Mɨ ɨiya ha pɨrkɨnɨuguskiyakwoka mɨ kamɨm siyaii aiir mɨriiyɨm sɨma nu ɨiirɨn ɨna kɨgiyakwokɨm. Mɨ sɨma tɨ nu ɨiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm. Mɨ sɨma gae komii kwɨra saiir kɨgi ɨna hɨriiyar yonakaeyama. Mɨ saiir hɨrɨn siiyɨn kɨbiyɨn whɨra nwowi. Mɨ sɨma saiirɨm yomboɨntɨbmiinam, siyaiiya hɨr naka ɨkrɨpkɨnɨuɨm. 40 Mɨ sɨma ɨdmɨr whɨekakɨm sɨma borɨtmaimaiyɨm siiyani ɨni hɨrar yɨkrɨmkrɨp prɨimiigigɨm. Mɨ sɨma wɨeyɨnsopɨn igwɨra siyaii aiir kɨndimdiyɨugiya saiir nwowɨn ɨna hakiyɨn. Mɨ sɨma yɨuɨs komiiya ɨna yɨtkɨnɨm siyaiiya saiir koua hɨriir. Mɨ sɨma ha naɨngwokɨm, siyaii aiirɨn pɨ opud aeya nwokɨ hugainaiidamɨm siiyɨna hɨriir. 41 Mɨ siyaiiya nuyɨn whɨrɨn whɨi idopwoniya nɨdwomaiyɨn siir yaka iyɨkɨuɨu. Mɨ irɨbɨn ɨna yɨniyaekɨn ɨuguskiyɨn nua hɨriir. Mɨ idaowɨn ɨni opnau hɨrar ywomaigiyɨn. Mɨ hɨnɨn komiiya ha nɨta idao ɨiir yakɨ ɨtɨuɨu mɨ ta siyaiiya saiir idaowɨn ɨna yɨnkɨramkiyɨn.
42 Mɨ kamɨm ɨrɨm haiiyɨm sɨmiir kwoɨnɨn kamɨm omaka hɨuyokiyokaiya saiir nwowiyɨm sɨmiir nɨsomsom aowam naɨngwokɨm, pɨ sɨma natmaimaikiya ami mɨpi sɨmbi nɨdamami. 43 Mɨ kamɨm ɨrɨm haiiyɨm sɨmiir bɨiyan inkamɨn Pol siirsi yaɨngwoyɨmiyok. Mɨ siya sɨmiirɨn asi nɨkɨdugɨn. Mɨ siya iikamɨm kiyaeiyɨm bɨi sɨmiir yɨkrop atmaimai kiyaki, siiyɨna hɨriir. 44 Mɨ iikamɨm kiya karamae nwowiyɨm yɨmbi ipii mɨmɨrɨm siyaiiya saiirɨm hɨnɨnkɨn kaiyɨtɨkɨmkɨrkiyɨm, yɨm sɨmiir yonkwosiiskwo mɨgidam. Mɨ krɨma hɨriinan tɨrɨm mɨ krɨma whɨekakarɨn ɨni wadɨeyar yadu owɨuɨm siiyɨn hɨrɨn. Ɨriig.