3
Inkam nwɨrɨn ɨga biyɨeyɨn mɨ mhoɨiya ɨni wadɨeya ywokiyɨn
Mɨ Pita, Jon sowa ɨigwɨr naɨowaka bɨeyɨn nad nwowamɨn mɨ sowa ɨna yapamtɨbwo. Mɨ naɨowaka sowa Adi Komii siir omaka saiir yapnɨnopkainam, nhwo kwɨsam. Mɨ inkam nwɨrɨn om komii Jerusalemanɨn siir ɨga mɨiyɨk rani. Mɨ siir apua saeya naokainakiyɨn siirɨn hɨriinanar naokainakɨn. Siir ɨga mɨiyɨk rani. Ɨinokɨinokɨn sɨma siirɨn Adi Komii siir inɨg hainaniya omaka saiir omaka ano hɨr kikɨnɨu ɨdwogikikɨn. Mɨ tɨ anowɨn siir inɨgɨn wadɨekɨn. Tɨkɨ inkamɨn siya hindara prɨikau prɨikauwikɨn iikamɨm ɨkɨ Adi Komii siir inɨg hainaniya omaka saiir niiyamiyɨm umɨr digworaekwowam sɨmiiram. Mɨ tɨkɨ inkamɨn ɨga biyɨekakɨn mɨ siya Pita Jon sowiir kɨgwɨnɨn sowa Adi siir omaka saiir namo mɨ siya ɨna srɨiwɨnɨn umɨrɨm sowiiram. Mɨ Pita sowa Jon ɨni tɨkɨ inkamɨn ɨni siir ywokwo kaonanaeyo. Mɨ Pita siya boɨnki, kɨra krɨriir kaoki. Mɨ tɨkɨ inkamɨn siya ha kaokiyɨn mɨ siir kwoɨnɨn hɨnɨɨna yaɨngwoki pɨ kara kwaeyae kaowi mɨ kariirɨn pɨ umɨr sowa hauuwi. Mɨ Pita siya boɨnki, ao! Kara umɨr karamaeka. Nɨɨngakɨ, nɨɨngaka. Kara dimɨnɨn, whɨra nwowi pɨ kɨriir hauugi. Tɨkɨ dimɨnɨn bɨiyan dimɨnkɨn. Mɨ Jisɨs Kraisɨn om Nasaretanɨn siir kɨrɨeya mɨ kɨra ha dɨnsiin aprɨrɨrki. Mɨ Pita siya tɨkɨ inkamɨn ɨga biyɨekakɨn siir ɨɨna aiir inɨ onkwo kinɨnsiin okwoki. Mɨ siya bɨri kɨmɨmɨnkikɨn ɨna yɨnsiin okwotɨdwokiyɨn mɨ siya ɨna yapnamɨn. Mɨ siir ogmwo paimwowɨm bɨri naptɨdwomwoknamkɨn. Nɨɨngaka. Ɨni wadɨeyar ywonamɨm. Mɨ siya ɨni wadɨeyar yɨnsiin okwotɨdwok apnamɨn. Mɨ siya Adi Komii siir omaka hɨriirɨn ɨni sowaka yɨnkɨn apnɨnopkainamɨn. Mɨ siya ɨna yopnatkiigɨi boɨnamɨn, hae! Adi Komii kɨra wadɨekɨn. Mɨ iikam whɨekakɨm sɨma siir kɨgiyɨm siya naprɨrɨramɨn mɨ siya ɨni Adi Komii siir inɨgɨn siirar hainan yokiyokɨigiyamɨn. 10 Mɨ tɨkɨ iikamɨm sɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm tɨkɨ inkamɨn umɨrɨm prɨikau prɨikauɨn mɨ siya. Adi Komii siir omaka saiir omaka anoɨn siir nikɨ ɨdwokɨn. Mɨ tɨkɨ anoɨn siir inɨgɨn wadɨekɨn mɨ sɨma ɨni wara yanaakiyɨm tɨ dimɨnɨn siir tɨrkiyɨn. Ɨriig.
Pita siya yai Adi Komii siir omaka saiir boɨnmɨmauugɨn.
11 Mɨ ɨiya tɨ inkamɨn siir ɨɨna Pita Jon sowiir nonkworɨnuwɨn mɨ iikam whɨekakɨm ha niwɨtnaniyɨm, ɨni sɨmaka yamwoniyɨm. Mɨ sɨma ɨmii ɨmii sɨmaka yɨnkɨn apnɨnopkainamɨm ta maeyau haɨmiiya hɨugrɨpkɨikikaiya Adi Komii siir inɨg hainaniya omaka saiir omaka yainau hɨr. Mɨ ta maeyaua saiir inɨga Solomonka. Mɨ sɨma ɨni kakakar ywokiyɨm tɨ inkamɨn siir ninɨ kɨgɨuwɨm. 12 Mɨ Pita siya kɨgwɨnɨn mɨ siya iikamɨm sɨmiir boɨnwɨn, kɨma Isrel hɨran iikamkɨm kɨma kakak dimusi nwokikɨm tɨ dimɨn ɨiirsiyɨn? Mɨ kɨma krɨriir dimusi kaowaiyɨuwi? Kɨma ha naɨngwokɨm krɨriir kɨrɨeya saeya nɨuwi? Mɨ krɨriir siyɨu mɨiyɨkɨn siya nɨuwi? Nɨɨngaka. Krɨriir kɨrɨeya saeya bɨ tɨrkikɨn mɨ tɨkɨ inkamɨn ha bɨ naprɨrɨrkɨn? Nɨɨngaka, nɨɨngakɨɨnga. 13 Jisɨs siir kɨrɨeya saeya nwowaigɨnɨugigɨn tɨ inkamɨn wadɨe. Mɨ krɨmiir brogaeyɨm Ebraham, Aisak, Jekop sɨmiir Adi Komiiyɨn ɨriipɨ hɨriinan Jisɨs siir inɨg ɨiirar mɨ hainankɨn. Mɨ Jisɨs siirɨn kɨmar kwɨkropkikɨm Pailat siirɨmɨn, siya nɨsomaowam. Mɨ Pailat siir kwoɨnɨn siir nɨkropkiyamar tɨrkɨn. 14 Mɨ wɨm kɨma inkam mɨiyɨkɨn siir boriisop. Kɨma inkam biyɨe siir nɨkɨunam naɨngwokɨm. Tɨ inkamɨn digɨumii kɨma haimriiyɨuɨn inkam biyɨe rani, inkam wadɨe ɨeyaɨrgɨn. Siya dimɨn whɨr bɨri tɨrbusrankɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma tɨ inkam nwɨrɨn inkam nɨsomaokiyɨn mɨ omaka hɨuyokiyokaiya saiir nwokaiyɨn mɨ kɨma kɨmɨdiniya siir yɨkɨuna. 15 Mɨ kɨma tɨ inkamɨn kwoɨn mɨiyɨkɨn inɨgak nwowaigɨnɨuwiyɨn ɨinokɨinok nwokrɨpkaigiyamiyɨn krɨma siir yɨsomaoki. Mɨ siirɨn ɨni Adi Komii siyar swokɨ kinɨnsiin ɨdwokiyɨn ɨe hɨrankar. Mɨ Jon krɨra siir bɨdi kɨgiyɨn. 16 Mɨ Pita, Jon sowiir yaiya tasa nikɨ ama. Jisɨs siir kɨrɨeya saeya kinɨnsiin okwokɨn tɨkɨ inkam ɨga biyɨeyɨn. Kɨma siir bɨdi kɨgɨm mɨ siir bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm. Siya wadɨe asi nwokɨn naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siya hauugiya krɨriir mɨ siirɨn wadɨe saeya nwowaigɨnɨugɨn.
17 Hae! Tɨkɨ iikamɨm, kɨma bɨri nɨnoknɨnkɨnkɨm tɨkɨ hɨriinan siyɨuɨn kɨma tɨrɨn. Mɨ kɨmiir yaowaeyɨm sɨma bɨri mɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm. Nɨɨngaka. 18 Bɨiya profet kamɨm sɨma wɨnkiya Jisɨs siya wɨ hɨk sɨpi haii mɨ siya wa naonami. Mɨ tɨ digworaekwo whɨekakɨm bɨiya sɨma wɨnkiyɨm, yɨm Adi Komii siyar tɨrkikɨm. 19 Pita siya nu Isrel hɨran iikamɨm sɨmiir asi boɨnkikɨn, kɨmiir kwoɨnɨm tɨ kisana haigi mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram daɨngwo tɨbmii. Mɨ krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ siyar nɨinak ɨtkiigɨigi. 20 Mɨ Adi Komii siir kɨrɨeya wɨ krɨmaka asi nwowi. Mɨ Adi Komii siya Jisɨs siir nɨkropkii mɨ siya wɨ krɨmaka namwoni. Tɨkɨ inkamɨn bɨiya siya nikɨ ɨmbinɨn siyaɨrgɨn, Mesaia. 21 Mɨ tariinanɨn Jisɨs siya ɨni nɨnomor kou hɨrar nikɨ ɨdwo kaowɨn. Siya mɨnam nikɨ ɨdwo kaowi tɨ digworaekwowɨm wɨn kɨna nɨmbiyamkiyɨm. Mɨ siya nua tɨriirɨn wa swokɨ ɨti. Bɨiya Adi Komii siya profet kamɨm sɨmiir hɨurworwokai haigɨnɨugɨm. Yɨm sɨma ɨni saiirar mɨ boɨnmɨmauuɨm. 22 Mɨ Pita, Jon sowa ɨna nikɨ boɨnyokiyokɨiyamwo. Moses siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, wɨ Adi Komii siya nokmwɨn okwo haigɨnɨuwi kɨmiir inkam nwɨrɨn profet inkam nwowam. Ta siya mɨ okmwɨn okwo haigɨnɨuwa mɨ ta siya mɨ ɨkropkiya kariir saiir hɨriinan. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm siya boɨnmɨmauuwɨm kɨma sɨbgu wakaeyoknam. 23 Mɨ iikam whɨekakɨm tɨ profet inkamɨn siir yai wakae karamae nwowɨm mɨ sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya tɨrkii mɨ sɨma wa naokaoki. Mɨ sɨma wɨ ɨkɨ Adi Komii siir iikam nhɨrɨm sɨmaka nwo rani. Nɨɨngaka. 24 Mɨ profet Samyuel mɨ profet kam nhɨrɨm siir mhoɨi nɨt ɨma sɨma boɨnki, tɨkɨ digworaekwo whɨekakɨm wɨ sɨmbi nɨmbiyami tariinanɨn. 25 Kɨma tɨ iikam whɨekakɨm kɨma profet kamɨm sɨmiirarar isidgɨm. Adi Komii siya nɨmbin tɨbmiikikɨm kɨmiirɨn. Mɨ kɨmiir isidɨn siir inkam nwɨrkɨ nɨuwi wɨ siya whɨn dirɨraerar haigɨnɨuwami iikam whɨekakɨm, omom omom anɨm sɨmiirɨn. Adi Komii siya ta yaiya kɨmiir brogaeyɨn Ebraham siir boɨnmɨmauugikɨn. 26 Mɨ Adi Komii siya Jisɨs siirɨn Isrel krɨmiir isidɨn siir waraur yɨkropki bɨiyɨn, kɨmiir whɨn dirɨraerar haigɨnɨuwam mɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kisɨna haigiyam dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiir si. Ɨriig.