6
Mɨ sɨma kamɨm ɨriiyar nwɨsa yɨmbin aposel kamɨm sɨmiir whɨn mɨriiyɨm
Mɨ taka ɨiya Jisɨs siir isidɨn ɨni komiiyar yoraraowamɨn. Mɨ Judan iikam nhɨrɨm nu Grik hɨr nwowɨm, ɨo sɨma ywo Judan iikam nhɨrɨm nu Isrel hɨr nwowɨm sɨmiirɨn. Mɨ sɨma ɨo dimusi bɨri nwokɨm, Isrelan isidɨn sɨma wig igabae nɨɨngam Grik hɨranɨm, sɨmiirɨn sɨbgu bɨri kɨgrɨraokɨm. Mɨ tɨ aposel kam ɨuur nwɨso sɨma, kamɨm kɨgna dirɨraerariyɨm sɨmiirɨm asi nɨkɨunakɨm. Mɨ sɨma boɨn, nɨm wɨ Adi Komii siir yaiya saiir pɨ haiburgikisi, nae hɨdamɨn. Yɨo tɨ siyɨu hɨnɨɨnɨn yɨo mɨiyɨk rani. Tɨ nomiiyauɨm kɨma kamɨm ɨriiyar nwɨsa tikɨ hansran hainaki krɨmiir isidɨn siir kam nhɨrɨm sɨmiir ta mɨiya, wig igabaemi hɨdauwiya nae saiir kɨgrɨraowɨm. Mɨ tɨ kam ɨriiyar nwɨso Adi Komii siir naeyɨuɨn sɨmiir tɨ ɨnkɨnɨukikai. Mɨ sɨma nɨnoknɨnkɨn inkam dwo. Mɨ nɨm krɨma ɨinokɨinokɨn nhwo ara kwɨsnanaei, iikamɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwɨm, Adi Komii siir yai aiir. Ya ta hɨriinan mɨiya, ya krɨmiir mɨiga. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm, ɨiya sɨma ta yai aiir wakaeyɨm mɨ sɨma boɨn, ta yaiya, yai wadɨeka. Krɨma ɨni maɨrgɨmaɨrga wara nwowɨm. Mɨ sɨma Stiven siir yɨmbin, inkamɨn Adi Komii siir naeyɨugɨn nɨnkɨnɨuwɨn. Mɨ kam nhɨrɨm sɨma nɨmbinɨm sɨmiir inɨgɨm hɨnɨɨn hɨnɨɨngɨm, Filip, Prokoras, Naikena mɨ Taimon, Pamenas mɨ Nikolas. Nikolas siya om Antiok hɨrankɨn. Bɨiya siya Juda sɨmiir isid bɨri nwokɨn mɨ tariinanɨn siya sɨmiir isid bɨdi ywowɨn. Mɨ kam ɨriiyar nwɨso ha nɨmbingiyɨm mɨ sɨmiirɨn ɨna yɨkɨunaniyɨm aposel kamɨm sɨmiiram. Mɨ ɨɨna sɨmiirɨn ha nonkwokiyɨm sɨmiir mɨ sɨma Adi Komii siiramɨn ɨna srɨigiyɨm.
Mɨ Adi Komii siir yaiya maeyau kwɨruwa bɨri nwoka. Nɨɨngaka. Hɨnda tɨnda bɨdi yɨniyokɨiya. Mɨ Jisɨs siir isidɨn om komii Jerusalem hɨranɨn, ɨni hoɨmgakar yamwoɨuɨm. Mɨ prismi isid komiiyɨn, sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm ɨna yɨnkpɨt haigigiyɨm. Ɨriig.
Juda inkamɨm sɨma nokwoyokaigɨm Stiven siirɨn.
Stiven siya inkam ɨmiirsi naɨngwoyɨmiyok prasae bɨri kɨnkɨn. Mɨ siya ɨriipɨ hɨriinan kɨrɨekak. Mɨ siya dimɨn kɨrɨe komii komii whɨekakar mɨ tɨriikɨn, iikam ɨmiirɨn. Mɨ Stiven siya Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuɨn mɨ iikam nhɨrɨm saɨkar yɨnkɨnwamwarkɨi boɨn. Mɨ iikam nhɨrɨm saɨka boɨnɨm, Juda inkamkɨm. Mɨ nhɨrɨm nu haɨmii whɨrɨn Sairini hɨrankɨ nɨtkɨm mɨ nhɨrɨm nu Aleksandriankɨn nɨtkɨm. Mɨ nhɨrɨm nu Silisiankɨn nɨtkɨm mɨ nhɨrɨm nu Esiankɨn nɨtkɨm mɨ tɨkɨ iikam isid komiiyɨn sɨma Stiven saɨkar nɨnkɨnwaomwarkɨi boɨnamar tɨrkɨm. 10 Stiven siir yaiya ɨni saeya yokwonaowida. Mɨ sɨmiir yaiya ɨni yɨkigiya. Stiven siirɨn kwoɨn mɨiyɨkɨn Adi Komii siya hauugɨn mɨ siir yaiya asi nokwonaowidga. 11 Mɨ sɨma kam nhɨrɨm sɨmiir inɨ ɨkɨunaki mɨ ɨna boɨnɨm, pɨ kɨma tinɨ ɨksɨsaeyɨu. Mɨ tɨ kamɨm nɨksɨsaeyɨm sɨma boɨn, Stiven siya Moses siir nɨgbumbugɨn mɨ siya Adi Komii siirɨn wara mɨ ɨnkɨn ɨgbumbu. Tɨkɨ kamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨma Stiven siirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨm. 12 Mɨ kamɨm prɨiyɨksasaeiyɨm sɨma kam adi yaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm, sɨmaka inɨ boɨnɨu. Mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm sɨmiirɨn wara minɨ boɨnɨu mɨ sɨma yai biyɨe Stiven saɨka inɨ boɨnɨu. Mɨ sɨma Stiven siirɨn omaka inkam komiigɨn nɨdwokai wakaeiya yai, saiir hɨriir kiyɨtnɨmnɨr hainam. 13 Mɨ tɨkɨ kamɨm nɨksɨsaeiyɨm mɨ sɨma nɨksɨsae yaiyɨm sɨmiir boɨnkikɨm mɨ tɨkɨ kamɨm sɨma ɨna boɨnɨm, ɨinokɨinokɨn Stiven siya Adi Komii siir omaka saiir nɨgbumbuwikɨn. Mɨ Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn siir wara mɨ ɨkbumbu. 14 Krɨma bɨdi wakaekiyɨm siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, taka omaka Adi Komii siira, wɨ Jisɨsɨn om Nasaretanɨn siya tɨrbumbugi. Mɨ siya siyɨuɨm Moses siya hauuwɨm krɨmiir, wɨ siya kisɨna haigɨni. Tɨ kamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm. 15 Mɨ iikam whɨekakɨm ta omaka yai nɨdwokai wakaeiya saiir nwowɨm sɨma Stiven siir whwonkam ɨiir kɨgiyɨm ɨni Adi Komii siir paekwosɨmɨn siir whwonkamnan ywokiyɨn. Ɨriig.