8
Sol siir kwoɨnɨn ɨni maɨrgɨmaɨrga ywokiyɨn, sɨma Stiven siir nɨsomaokiyɨn.
Sol siya kamɨm Adi Komii siir yaiya saiir boɨnmɨmauuwiyɨm sɨmiirɨn siya nɨsomsom aokaokɨm.
Mɨ taka ɨiya iikam whɨekakɨm sɨma Adi Komii siir isidɨn om komii Jerusalem hɨr nwowɨn, siir dirɨraerar bumbunɨnkɨn haigɨnɨugɨm. Mɨ sɨma om komii Jerusalem hɨr asi haiburgigɨm. Mɨ sɨma ɨna yɨnoopkiyɨm tɨ omɨm tɨ nu whɨso sowiir nwowo, sɨmiir. Nu Judia mɨ nu Sameria. Mɨ ɨni hɨriir yamɨm. Mɨ aposel kamɨm sɨma om komii Jerusalem hɨrɨn wara bɨri haiburgigɨm, sɨmaka. Nɨɨngaka. Mɨ kam nhɨrɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm, sɨma youu haɨngikaiwak, Stiven siirɨn. Sɨma nou prasae bɨri nougɨm.
Mɨ tɨ inkamɨn, Sol nɨkɨuwiyɨn, siya siyɨu whɨruwa bɨri tɨrkɨn Jisɨs siir isid ɨiirɨn. Mɨ omaka omakaɨm siya tɨonhɨntaraoami. Mɨ sɨmiirɨn pɨ hɨrankar kiyɨt kɨigɨiki. Mɨpi omaka sɨma hɨugrɨpkɨikikaiiya pɨ saiir kiyɨtnoudnankaigi sɨmiirɨn. Ɨriig.
Sɨma yai wɨn kɨbɨeya saiirɨn nu Sameria hɨr boɨnmɨmauugɨm.
Mɨ iikamɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm, sɨma ɨni omom omomɨm sɨmiir yɨnoopamɨm. Mɨ sɨma ɨni Jisɨs siir yai kɨbiya ɨni tɨkɨ omom sɨmiir yap boɨnmɨmauuamɨm. Mɨ Filip siya nu komii whɨrɨn Sameria siir hɨriir yapiinam. Mɨ siya inkamɨn Adi Komii siya nɨmbinɨn Kraist, siya siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuamkɨn. Mɨ iikam whɨekakɨm sɨma ɨni ta Filip siir yaiya, saiiramar maugiyɨm. Mɨ sɨma kɨgi, dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm siya dirɨraerarɨm. Mɨ iikam whɨekakɨm tɨ om ɨiir nwowɨm uridyɨu bibiyɨe saiirara, bɨdi yɨnkɨnɨukikaiyɨm. Mɨ tɨkɨ uridyɨu bibiyɨeyɨm, Filip siya nɨnɨmnɨskiigiyɨm sɨma ɨna nhɨnki kaunamɨm. Mɨ iikam whɨekakɨm ɨɨga ɨɨn nɨnsɨmsɨrɨunakiyamɨm, sɨmiirɨn Filip siyar yɨnɨmnɨskii dɨgi. Tɨkɨ iikamɨm nu Sameria hɨranɨm, sɨma ɨni maɨrgɨmaɨrga ywokaeyamɨm.
Mɨ tɨ nu komii Sameria hɨrɨn, inkam nwɨrɨn hɨr nwowɨn, siir inɨgɨn Saimonkɨn siya nop nao kɨrɨekɨn. Mɨ iikam whɨekakɨm siir kɨgiyɨm tɨ dimɨnɨn siya tɨrɨn mɨ sɨma ɨni hindara yanaakiyɨm. Mɨ siya sɨmiir boɨn, adi yaowaeyɨn karaɨrgɨn. 10 Mɨ iikam whɨekakɨm tɨ omɨn siir hɨranɨm mɨ iikam nhɨrɨm inɨgakɨm mɨ nhɨrɨm inɨg karamae ɨkɨm mɨ sɨma ɨni Saimon siir yaiya saiirar wakaeyɨm. Mɨ sɨma boɨn, warɨ inkamɨn kɨrɨekakɨn Adi Komii siya hauugɨn siirɨn kɨrɨe. 11 Saimon siya dirɨraerarɨm sɨma bɨdi bɨdinana kɨgnanaekɨm, ta nopa siya nanaowiya. Mɨ sɨma tɨkɨ iikamɨm Saimon siir yaiya saiir asi wakaeyoknakɨm. 12 Mɨ Filip siya ta yai wɨn kɨbiya ɨni saiir boɨnmɨmauuwɨn iikamɨm tɨ omɨn siir hɨranɨm sɨmiir. Siya mɨnam boɨnmɨmauugɨn, ɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowi mɨ Jisɨs Krais siir inɨgɨn siir wara yɨnkɨn boɨnmauu sɨmiirɨn. Mɨ sɨma ɨni ta yaiya siya boɨna, ɨni saiirɨm yaɨngwo tɨbmiikiyɨm mɨ siya iikam ɨmiirɨn op ɨna baptais haigɨnɨuswowɨm. 13 Mɨ tɨ inkamɨn Saimon nɨkɨuwiyɨn siya ta yai aiir wakaeyɨn mɨ siya ɨna yaɨngwo tɨmiigiyɨn. Mɨ Saimon siya ɨni saɨkar ywowɨn. Mɨ tɨ dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm siya sɨmiir kɨgɨn Filip siya dirɨraerarɨm. Mɨ siya ɨni kakakar ywokiyɨn.
14 Mɨ aposel kamɨm om komii Jerusalem hɨr nwowɨm, sɨma wakaewɨn, nu komii Sameria hɨran iikamɨm sɨma bɨdi wakaeyoknaɨm Adi Komii siir yai aiirɨm. Mɨ sɨma ɨna yɨkropkiyɨm Pita Jon sowiirɨn, sowa kɨgnakiyam. 15 Mɨ sowa om komii Jerusalem hɨr haiburgiko mɨ sowa ha napdinamo mɨ nu komii Sameria hɨriir yapnɨmbɨiyam. Mɨ sowa nhwo iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiiram ha ninɨ kwɨsɨuwo mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn sɨmiira yanɨnkɨnɨuɨuɨn. 16 Sowa bɨdi yɨnoknɨnkɨno, bɨiya sɨma whɨsariiya baptaiskɨm Jisɨs Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir inɨgɨ ɨiirɨn. Sɨma Adi Komii siir naeyɨuɨn siir bɨri nikɨ haigɨn nɨɨngar nikɨ okɨm. 17 Mɨ Pita, Jon sowiir ɨɨnao sɨmiir mwo ɨmiir ha nonkwowɨm mɨ sowa ɨna boɨnkiyo, Adi Komii, kɨriir naeyɨuɨn sɨmiir wanɨnkɨnɨuni.
18 Mɨ Saimon siya kɨgi, aposel inkam nwɨso sowa iikamɨm sɨmiir mwowɨm sɨmiir nonkwokiyɨm. Mɨ ɨni siyar kɨgi, naeyɨuɨn sɨmiir nanɨnkɨnɨuɨuɨn. Mɨ siya umɨr asi ninɨ hainakikɨn sowiir saɨnam. Mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn, 19 mɨ kowa warɨ kɨrɨeya kariir warar mɨ hauugi. Mɨ kariir ɨɨna inkam nwɨrni mwo mɨ onkwowi mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn wɨ nwɨrni mɨ anɨnkɨnɨuɨuwɨm. 20 Mɨ Pita siya boɨn Saimon siir, dimɨnɨn Adi Komii siya prɨihauugiyɨn kɨra ha naɨngwowi pɨ umɨr aka saɨnɨm, aniya? Nɨɨngaka. Warɨ kɨriir umɨrɨm wɨ kɨnakar nɨnkɨn kɨguguki. 21 Kɨra taka kɨrɨe aiir haiyɨm, wɨ dɨg nwo rani. Mɨnsika, kɨriir kwoɨnɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn saɨka mɨiyɨk nwo rani. Nɨɨngakɨ, nɨɨngaka. Ɨni biyɨekɨ biyɨe ywokiyɨn. 22 Kɨriir kwoɨnɨn tɨ kisɨna haigi, kɨra Adi Komii siiram tɨ srɨinanae kɨriir dimɨn biyɨeyɨm igbid kamiyau sɨmiir haiyoprimdimiigiyɨm kɨriir mhɨi kwoɨnnau nwokaiyɨm mɨ kɨra wɨ wadɨeyar nwoki owɨm. Mɨ Adi Komii siya wɨ saiir saiira naɨngwokwonanae rani. 23 Pita siir yaiya tasa nikɨ amyokiyokɨiya. Kara bɨdi kɨgɨn kɨriir mhɨi kwoɨnɨm whwokwoka bɨ nwowikɨm. Mɨ kɨra siyɨu mɨiyɨkɨn siiram panɨɨnsi yaɨngwosi. 24 Saimon siya ɨna boɨnkiyɨn, kowa Adi Komii siirɨm tɨ srɨinanae kariir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir nɨinak ɨtkiigɨigiyɨm tɨ dimɨn biyɨeyɨm kariir kwoɨnau tɨr nwokaiyɨm. Mɨ kariirɨn wɨ sɨma nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨnisi.
25 Ɨiya Pita, Jon sowa swokɨ haiyɨuk apnama om komii Jerusalem hɨriir mɨ sowa Adi Komii siir yai wɨn kɨbiyɨm ɨni tɨ iikamɨm tɨ omi sɨsɨmɨm nu Sameria hɨr nwowɨm, ɨni sɨmiir swokɨ apboɨnmamauuamo. Ɨriig.
Filip siya Adi Komii siir yaiya nu Itiopia hɨran inkamɨn siir boɨnmɨmauugɨn
26 Adi Komii siir paekwosɨm nwɨrɨn Filip siir boɨnki, kɨra om komii Jerusalem siir tɨ haiburgik mɨpi tɨ siyɨu komiiyɨn Gasa namiyɨn pɨ siir hɨriir dapniyam. Mɨ kɨra pɨ tɨ siyɨu siiyɨn nu apa nɨɨngan siir dam. 27 Mɨ Filip siya ha napiinamɨn tɨ siyɨu ɨiir mɨ siya nu Itiopiyan inkamɨn om komii Jerusalem hɨr ninɨ hainangikyakwokɨn Adi Komii siir inɨg ɨiir mɨ siya siirɨn siyɨu hɨr yapɨduna, tɨ nu Itiopiyan inkamɨn. Mɨ siya tɨ inkamɨn sɨmiir wig komiiya nu Itiopiya hɨr kɨgrɨraowiya, saiir umɨr digworaekwowɨm sɨmiir bɨiyan inkamkɨn, tɨ inkamɨn. Mɨ ta wiga saiir inɨgɨn Kandesika. 28 Mɨ tɨkɨ inkamɨn ɨna swokɨ amɨm, siir oma hɨriir. Mɨ siya karisa saiir ii ɨdwokainam. Mɨ hos ɨso sowar kiwowotnam, ta karisa. Mɨ siya yokwo kwɨra bɨiya profet Aisaia siya wɨngiga, saiir nɨdwokai mwaɨnamkɨn. 29 Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnki Filip siir, kɨra pɨ ta karisa pɨ saiir pɨda dapam. 30 Filip siya ha niwɨtnamɨn kingiin hɨriir mɨ siya yap wakaeyam, tɨkɨ inkamɨn ta yokwowa bɨiya profet Aisaiakɨ si wɨngiga siya saiir nɨdwokai mwaɨnnami. Filip siya siir boɨnki, kɨriir kwoɨnɨn ta yokwowa kɨra mwaɨna saiir bɨdi yɨnoknɨnkɨnkiyɨn, aniya? 31 Mɨ tɨkɨ inkamɨn siya ɨna wakae boɨnkiyɨn, Filip siir yaiya saiirɨn. Inkam nwɨrkɨn kariir boɨnmɨmauu karamae nwowi, kanakana wɨ panɨɨna nɨnoknɨnkɨni. Nɨɨngaka. Tɨkɨ inkamɨn siya boɨnki, kɨra wiinaini, Adi Komii siir yaiyɨm kariir winɨ boɨnmɨmauuni. 32 Ta yaiya siya mwaɨnama saeya hɨnɨɨnga.
Ɨni sibsib yɨnisɨmnan ywowɨn, sɨma siirɨn ha haimɨm mɨ ɨna yɨsom aowɨn. Mɨ siya yaimɨn dimɨn bɨri nomboboɨnamkɨn, siya ɨni sibsibnan ywowɨn. Sɨma, sɨmiir kan ɨmiir kɨnkrɨmkrɨp haiiyɨm mɨ sɨma bɨri kauwigɨm. Nɨɨngaka. 33 Mɨ sɨma siir yɨgbumbu haigɨnɨu. Mɨ sɨma siirɨn yai mɨiyɨknan bɨri boɨnkɨm. Mɨ siirɨn sɨmar swokɨ ɨsom aoki. Siir ɨiya tɨ nu ɨiir nwowa ɨni dɨg ywokiya. Mɨ siir ɨgsopa bɨ nokwokairiinanaowidgɨn. Mɨ siir niwiiyɨn wɨ nhɨnga boɨnmɨmauuwi siir iikam ɨmiirɨn. Nɨɨngaka.
34 Tɨkɨ inkamɨn nu Itiopianɨn, siya yokwowa ha mwaɨn dɨgiyɨn mɨ siya Filip siir boɨnki, kara kɨriir srɨii, tɨkɨ inkamɨn profet, siya ta yokwowa nhɨniiram wɨnkika? Mɨ siya, siyamar wɨnaka, iyɨe? Mɨ tari inkam nwɨram nasi wɨnkika? 35 Mɨ Filip siya siir yai ɨmiir wakae dɨgiyɨn mɨ siya ɨna kwaboɨnmamauuɨn tɨ yaiyɨm siir. Siya ɨna boɨnɨn, siya ta yai wɨn kɨbiya yokwoni Jisɨs siirɨm wɨnkika. 36 Mɨ sowa ha namwo tɨ siyɨu ɨiir mɨ sowa whɨiisɨm kwɨra saiir yɨmbɨiyam. Mɨ tɨkɨ inkamɨn siya Filip siir boɨnki, kɨra Kɨgi! Tasi opa kwomaiya, kara op baptaisam tɨri. Mɨ dimɨn whɨrkɨ, kariir siyɨuɨn op baptaisiyɨn siir bɨri haigɨnɨkougɨn? 37 Mɨ Filip siya swokɨ boɨnki, kɨriir kwoɨnɨn naɨngwo tɨbmiikɨɨnkɨswo mɨ kɨra wa pɨ tɨbɨn. Mɨ tɨkɨ inkamɨn siya ɨna swokɨ wakae boɨnkiyɨn, kariir kwoɨnɨn ɨna naɨngwo tɨbmiigiyɨn Jisɨs siirɨmɨn, Adi Komii siir yɨnisɨmɨn. 38 Mɨ tɨ nu Itiopiya hɨran inkamɨn siya boɨn, kariir karisa pɨ tɨr kugiki. Mɨ Filip sowa tɨ inkamɨn nu Itiopiyanɨn sowa ɨna yapnatmaimainaniyamwo. Mɨ Filip siya siirɨn ɨna baptais haigɨnɨuɨn. 39 Mɨ sowa opa saiir haiburgikwo mɨ sowa ɨna yapnaidamwo. Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkikɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn, ɨni Filip siirar yɨkɨunamɨn. Mɨ tɨkɨ inkam komiiyɨn Filip siir bɨri swokɨ kɨgikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ siya ɨni maɨrgɨmaɨrga ywowamɨn. 40 Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn Filip siirɨn om Asdot hɨr inɨ diyankinɨsugik. Mɨ siya omom omomɨm sɨmiira yap boɨnmamauuam Adi Komii siir yai wɨn kɨbiya saiirɨn. Mɨ mhoɨiya siya nu Sisaria hɨriir yapnɨmbɨiyam. Ɨriig.