2
Dimɨn biyɨekɨ biyɨe ɨeya
Tapa krɨma tɨ nomiiyauwɨm kɨmiirɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir boɨnmauugi, siya wɨ sɨpi swokɨ ɨti mɨ krɨma wɨ ɨrkɨɨrɨpa saɨka nwowi. Krɨma kɨmiir srɨii, tɨ nomiiyauwɨm kɨmiir kwoɨnɨn nɨdid kwoɨn aisiima kɨpi nikɨ o mɨ kɨma ha wakaewɨnkɨm Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya bɨdi yɨtɨn. Nɨɨngaka. Krɨma nɨnoknɨnkɨn tani, kɨmiirɨn inkamkɨ boɨnmauugɨm tɨ dimɨn ɨmiirɨn mɨ inkamkɨ nanaaknɨnki haigɨnɨugɨm mɨ siya tari ha naɨngwokɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnmauugɨn siirɨn mɨ tari yokwoni inkamkɨ wɨnhauugɨn, tɨ dimɨn taemɨnɨm mɨ sɨmiirɨm kɨpi naɨngwo tɨbmii. Mɨ inkam nwɨrkɨ kɨriir kwoɨn ɨiir nɨpiyaokɨiyam kɨpi kɨgnɨnkɨnwɨn tɨ hɨnɨɨn siyɨu bibiyɨeyɨm sɨm, yai biyɨe boɨn mɨ yokwo biyɨe wɨn mɨ ɨkɨ dimɨn biyɨe nhɨrɨm sɨmiir warar. Nɨɨngaka. Mɨ ta ɨiya Bɨiyan Inkam Komii siya swokɨ ɨtana, saeya wɨ whɨsarii nɨmbiyam tani. Nɨɨngaka. Bɨiyan iikam whɨekakɨm wɨ digɨumii Adi Komii siir nikɨ haimriyɨuwi mɨ tɨ inkam biyɨe komiigɨkomiiyɨn yɨo wɨ sasar nanaaknɨnkiinaei. Mɨ tɨ inkam hɨriinanɨn siyaɨrgɨn maeyauwa paekɨ nwowa saiir hɨr tɨoɨdwomaii. Mɨ siya wɨ sasar nokmwɨn okwonaei Adi Komii siir om hɨrɨn, digworaekwo nɨksɨsaeiyɨm iikamɨm sɨm hainaniyɨm sɨmiir bɨiyɨn mɨ siya Adi Komii siir omaka aiir nɨdwokai mɨ siya wa boɨni, karakɨkaraɨrgɨn Adi Komiiyɨn.
Mɨ kɨma daɨngwoki yaiyɨm bɨiya kara kɨmaka nikɨ owa mɨ ha boɨnmamauuwɨm sɨmiirɨn mɨ kɨma sɨmiirɨn bɨri naɨngwowarkainakɨm, aniya? Mɨ tariinanɨn, kɨma tɨ Adi Komii ɨiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn dimɨn siir siyɨu ɨiir nɨnkrɨpkɨiyɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika, siya wɨ sasar nanaaknɨnkiina rani. Nɨɨngaka. Wɨ ɨiya Adi Komii siya nɨmbina siirɨm, wɨ saiirar dɨgi. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, tɨ dimɨn biyɨeyɨm yɨpɨkɨ tɨ inkam biyɨeyɨn wɨ siya tɨri, ɨiya siya nɨti ya bɨdinanar nɨmprɨo amkika mɨ tɨ inkam biyɨeyɨn yɨo wɨ nikɨ ɨt rani. Nɨɨngaka. Siir siyɨuɨn wɨ Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ siir siyɨu ɨiir nɨnkrɨpɨkouwɨn wɨ siyar haiwao budgii siya nɨtamɨn. Mɨ ta saiir mhoɨiyarɨn, tɨ inkam biyɨeyɨn siyɨu biyɨe ɨiir wakaeyokna apiyɨn mɨ siya wɨ sisiyar nanaaknɨnkiinaei. Mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siya inkam biyɨe komiiyɨn siirɨn wɨ yainiyar kubrukigi mɨ Jisɨs siya wa swokɨ ɨti mɨ siya wɨ sasar nanaaknɨnkiinaei mɨ tɨ inkam komii biyɨe siir kɨrɨeya wa dɨgi mɨ siirɨn wa nonkwobumbu nɨnkɨnki. Mɨ tɨ inkam biyɨeyɨn siyɨu biyɨe tɨriyɨn siya wɨ inkam komii biyɨeyɨn siir kɨrɨe komii anaka nɨti mɨ siya wɨ dimɨn kɨrɨe komii komii ɨmiirar tɨri, tɨ dimɨnɨm yɨpɨkɨ bɨiya iikamkɨ kɨg karamae nwowɨm mɨ siya wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar tɨri iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna ap karamae nwowɨm wɨ sɨmiir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi mɨ siya wɨ dimɨn biyɨe kɨrɨe komii komii ɨmiirar dirɨraerari iikamɨm sɨma wɨ nwokɨ kɨgɨdidɨm. 10 Mɨ siya tɨ iikam ɨmiirɨn wɨ inkam komii biyɨeyɨn siir kɨrɨe komii anakar kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ yɨpɨkɨ iikamɨm Adi Komii siir wakaeyokna ap karamae nwowɨm, yɨm wɨ Adi Komii siyar nonkwobumbunɨnkɨn ɨuguski. Siya wɨ sɨmiir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi. Dimusi rani, sɨmiirɨn bɨ nanmaiwarkainakɨm mɨ sɨma ta Yai Wɨn Kɨbiya kaimwo nwowiya saiirɨm bɨri naɨngwo tɨbmiikɨm. 11 Dimusi rani, ta hɨriinana saiirsika, Adi Komii siya bɨdi kiwakiyɨn dimɨnɨn sɨmiir kiyopsɨmsɨbgikikaiyamɨn. Mɨ siya sɨmiirɨn mɨnam tɨrkikɨn sɨma tɨ nɨksɨsae dimɨnɨn siirɨm nwokɨ naɨngwo tɨbmiiyɨm. 12 Mɨ ta hɨriinana saiirsika, tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ yaimwokɨyaimwo aiirɨm naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm, sɨma wɨ dimɨn biyɨe haii Adi Komii siir hɨrankɨ. Dimusi rani, sɨma dimɨn biyɨe tɨrɨm naɨngwokɨm mɨ Adi Komii siir yai aiirɨm bɨ naɨngwo tɨbmiikɨm. Ɨriig.
Mɨ kɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨn kɨmiir nanmaiwarkainamɨn
13 Tɨ nomiiyauɨm Bɨiyan Inkam Komii siya kɨmiiram naɨngwokwonanaeikɨn mɨ ɨinokɨinokɨn krɨma Adi Komii siir boɨn wadɨe. Dimusi rani, bɨdi bɨdiniyarɨn siyar nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨn kɨmiir nanmaiwarkainaɨm. Kara kɨmiirɨn whɨsarii bɨ nanmaiwarkainakɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siir kɨrɨeni kɨmiirɨn wɨ saeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowamɨn mɨ siir yaimwokɨyaimwo aiiram naɨngwo tɨbmiiyɨm. 14 Siyar nɨkɨunakɨn kɨmiirɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiiram kɨmiir naɨngwo tɨbmiini, ta Yai Wɨn Kɨbiya saiiram yɨpɨkɨ krɨma nanaaknɨnkɨi haigɨnɨuwa kɨmiir mɨ kɨma wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨka haii krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siir hɨrankɨn. 15 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, tɨ nomiiyauɨn kɨra kɨriir kwoɨnɨn kɨrɨe dwo mɨ ha dokworɨnu mɨ ta yai aiir wakaeyokna ap, bɨiya krɨma boɨnmauuwɨm kɨmiir krɨmiir yainiyar mɨ yokwoni krɨma mɨ wɨnhauugi ɨkɨm.
16 Krɨma ha naɨngwowi tɨ krɨmiir Bɨiyan Inkamɨn Jisɨs Krais siyar mɨ krɨmiir Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ krɨmiiram naɨngwokwonanaeiyɨn mɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn siir naɨngwobumbuwa, wɨ krɨmiir hauuwi mɨ naɨngwo tɨbmii mɨiyɨka mɨ ɨiya siya nɨtana saiirɨm nwokwokɨn aka 17 kɨmiir kwoɨn ɨmiir siiboboɨnɨu haigɨnɨuwam mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ hiinsɨma nwowi mɨ kɨma wɨ kɨrɨeya nwokɨ owɨm mɨ siya wɨ kɨmiirar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk tɨram mɨ dimɨn taemɨn nhɨrɨm sɨmiir warar mɨ wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi kɨmiirɨn yaimɨn dimɨn mɨiyɨk boɨnam. Ɨriig.