12
Maria saeya waɨn umɨr komii saɨnɨn Jisɨs siir ɨga kwɨs owiir naokɨnkikɨn
(Mt 26:6-13; Mt 14:3-9)
Mɨ ɨiyɨm ɨriiyar kwɨra nikɨ owɨm, iikamɨm ɨrɨpa sɨma haɨngiriyɨu owam, yaewou nae komiiya Pasova dapiya saiir nikwo aeyam mɨ Jisɨs siya ɨni om Betani hɨriiyar swokɨ amɨn, omɨn, Lasaras siya nwowiyɨn siir, inkamɨn yɨpɨkɨ bɨiya Jisɨs siya hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn, ɨe hɨrankɨn, ɨiya siya naonama saiir mhoɨiya. Mɨ sɨma nae ɨna dirɨraerarɨm Jisɨs siya hɨrar naeyam. Mata sasar yɨnkɨn dirɨraerar kamɨm nae dirɨraerarɨm sɨmakan. Mɨ inkamɨn Lasaras nɨkɨuwiyɨn, yɨo nae Jisɨs saɨkar yɨdwo ae. Mɨ mhoɨiya wiga Maria nɨkɨuwiya, Lasaras siir yokmana saeya wa yɨukɨdɨn, pɨuii mɨiyɨk whakiyɨn, kɨmɨdiniya Jisɨs siir ɨga kwɨs owiir yaokɨnki mɨ tɨ wa hɨriinanɨn siirɨn umɨr prasae bɨ saɨnikɨn. Mɨ mhoɨiya saeya kɨmɨdiniya saiir kan aiirar swokɨ ɨiyaonam. Mɨ ta siir pɨuiiya omaka ɨni warar yɨtnopkiya mɨ digworaekwo whɨekakɨm ɨni wadɨekɨnar whakiyɨm. Mɨ Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨn inkam nwɨrɨn Judas Iskariot nɨkɨuwiyɨn, inkamɨn yɨpɨkɨ mhoɨiya wɨr Jisɨs siir napwouwi Isrelmi inkam komii komiiyɨm sɨmiir ɨɨn hauugi, siya boɨnki siirɨn. Mɨ sɨma tɨ hɨriinan waɨn pɨuii mɨiyɨk whakiyɨn siirɨn umɨr hai karamae dimusi nwokɨn? Mɨ sɨma siirɨn umɨrɨm pɨ 300 kina pɨ haiyɨm mɨ tɨ umɨrɨm wɨ ɨkɨ iikam paeprikab nhɨrɨm sɨm pɨ hauuwɨn. Siya ɨkɨ iikam paeprikabɨm sɨmiiram bɨ naɨngwokɨn siya hɨiyan inkam nwokɨn. Tɨpnaɨrɨn umɨr Jisɨs siya mɨ kamɨm siir kɨgna mɨrii ɨkɨm sɨma haigiyɨn siyar kɨgrɨraokɨn. Mɨ umɨrɨm siya tauaehaiyɨm, yɨm ɨni siya haigiprakaiyɨm. Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki, saiirarar kɨgnɨnkɨnki. Tɨ dimɨnɨn tɨ saeya niyopkiyɨn kariir, yɨo mɨnam dirɨraerarkwokɨnka, mhoɨiya ɨiya sɨma kariir kikaigii ɨenau, saiiramka. Dimusi rani, kariir ɨiya ɨni kingiin nwowa. Mɨ iikam paeprikabɨm yɨm wɨ kɨmiir bopwo waraurar nwowi ɨinokɨinokɨn. Mɨ ankara nɨɨngaka. Ɨigwɨrkɨ nɨuwi, kara wɨ kɨmiir haiburgigi. Ɨriig.
Prismi bɨiyan inkamɨm Lasaras siir nɨsomaowam kitɨbmii boɨnkɨm
Mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm hɨriinan wakaeyɨm, Jisɨs siya ɨni om Betani hɨr nwowɨn. Mɨ sɨma ɨna yamɨm hɨriir siir kɨgam. Sɨma siir kɨgam bɨ namkɨm, sɨma Lasaras siir kɨgam namkɨm, yɨpɨkɨn Jisɨs siya swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn ɨe hɨrankɨn. 10 Mɨ prismi Bɨiyan Inkam Komii komiiyɨm, sɨma mɨnam kɨnankɨugɨm Lasaras Jisɨs sowiir nɨmprɨo ɨsomaowɨm. 11 Dimusi rani, dimɨn taemɨnɨm Jisɨs siya tɨrɨm mɨ iikam whɨekakɨm sɨma Isrel sɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨmiir yaiyɨm, sɨmiirɨn ɨni hindara ikworɨpukimaigikɨm. Mɨ sɨma ɨni siiraramar yɨnmiinɨnkɨnamɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya om komii Jerusalema hɨriirɨn, inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan nwonamkɨn
(Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lk 19:28-40)
12 Mɨ ɨigwɨr nugakɨn, iikam whɨekakɨm ta yaewou nae komiiya pasova nɨkɨuwiya saiiram nɨtɨm, sɨma ɨrɨpa ha nahaɨngiriyɨuniyɨm mɨ sɨmar wakaewɨn, Jisɨs siya wɨ sɨpi nɨti om komii Jerusalem tɨriirɨn. 13 Mɨ sɨma sikwowɨm ha haiyɨm mɨ kɨmɨndiniya siyɨu ɨiirar haiyɨkwokwowɨn. Mɨ mhoɨiya sɨma ɨna kaɨrwao boɨnkiyɨm, Adi Komii kɨra wadɨekɨn. Kɨra tɨ inkamɨn siir inɨg ɨiir hainanprapraski, yɨpɨkɨ tɨ tɨriir nɨtɨn Adi Komii kɨriir ogsop aiir nokwokairinam. Kɨra tɨ inkamɨn siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu, Isrel krɨmiir iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowɨm. 14 Mɨ Jisɨs siya donki ha haiyɨn mɨ siya ɨna yɨdwonamɨn siir ɨdwo. Yokwo Komii saiir yai aeya boɨnkiya saiir hɨriinan,
15 iikamɨm yɨpɨkɨ om komii Saion siir hɨr nwowiyɨm, yɨm kɨpi nɨdid! Tariinanɨn kɨriir inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn ɨni nɨtɨn, siya ɨni donki haomɨn siir ɨdwo nɨdwonaniyɨn.
16 Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm, sɨma bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm sɨma tɨ hɨriinan dimɨn tɨrɨm. Mɨ mhoɨiya ɨiya Jisɨs siya swokɨ ɨti, omwai siya waiyai mɨ siya ha nami Adi Komii siir om ɨiir mɨ siya wɨ inɨg komiigak ha nwowi. Mɨ mhoɨiya sɨma ɨna boɨnɨm, krɨma yaiyɨm Yokwo Komii saeya boɨnɨm sɨmiir tɨ swokɨ aɨngwowoknaki mɨ sɨma tɨ hɨriinan dimɨnɨn siir dimusi tɨri.
17 Mɨ iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ bɨiya Jisɨs saɨka nwowɨm, ɨiya Lasaras siya swokɨ ɨnsiin ɨdwowa ɨe hɨrankɨn mɨ tɨ iikamɨm, sɨma tɨ dimɨn ɨiir kɨgɨm mɨ kɨmɨdiniya sɨma haigirɨrɨr boɨnam tɨ dimɨnɨn siya tɨrɨn. 18 Mɨ tɨ hɨriinan siirsi bwaekiinaniyamkɨm iikam whɨekakɨm Jisɨs siir kɨgwɨnamɨn. Sɨma bɨdi wakaewɨnɨm hɨnɨɨn, Jisɨs siya tɨ hɨnɨɨn dimɨn komiiyɨn si tɨrkɨn. 19 Mɨ Farisi sɨmiir kamɨm, yai sɨma sɨmar yomboɨn amboɨn, sɨmiir kɨgi, dimɨnɨm siya tɨrɨm kɨma kaiyaonaowidi kɨma wɨ dɨg nwo rani, iikam whɨekakɨm tɨ nu ɨiiranɨm, wɨ siiraramar nɨnkirɨonaei. Ɨriig.
Grik sɨmiir iikam nhɨrɨm Jisɨs siir inɨ kɨgnaki
20 Mɨ iikam nhɨrɨm Grik sɨmiir pɨugana saiirɨm, sɨma om komii Jerusalem hɨriir nɨtɨm, Isrel sɨmiir iikam nhɨrɨm sɨmaka yɨnkɨn ɨt yaewou nae komiiya Pasova saiir nikwo aeyam. 21 Sɨma kɨmɨdiniya inkamɨn Pilip nɨkɨuwiyɨn siiram yam siir ninɨ kɨgɨuwam. [Siya om Betsaida hɨrankɨn.] Sɨma boɨn, inkam Komii, krɨma mɨnam naɨngwowi, Jisɨs siir kɨgɨm mɨ yai saɨka boɨnɨm. 22 Mɨ Pilip siya ha namɨn kɨmɨdiniya Endru siir inɨ boɨnɨu mɨ mhoɨiya kɨmɨdiniya sowar yam, Jisɨs saɨka boɨnamɨn. 23 Mɨ Jisɨs siya sowiir boɨnki, ɨiya kingiin bɨdi yɨtkiya, kararɨn tɨ inkamɨn Adi Komii siir om hɨrankɨ nɨtɨn, Adi Komii siya wɨ kariir hauuwi, siir inɨg komiiyɨn mɨ siirɨn wɨ kara haii. 24 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkii, twonidɨm nua nɨkiigɨiyam karamae nwowi mɨ hapaiirɨn nhɨsuwakar nwokii mɨ kɨra sɨmiirɨn nu ha haɨngikaii mɨ mhoɨiya sɨma wɨ yɨn kasa budgi rani. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kara naowi mɨ inkamɨm kariirɨn ha haɨngikaii mɨ mhoɨiya kara ha swokɨ ɨnsiin ɨdwowi mɨ wɨ iikam kasa whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani, kariiram naɨngwo tɨbmiiyɨm. 25 Mɨ yɨpɨkɨ sɨmiir kwoɨn ɨiirar napi, sɨma wɨ sɨma sɨmar swokɨ onkwobumbunɨnkɨnaei. Mɨ yɨpɨkɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiirar nap karamae nwowi tɨ nu ɨiirɨn mɨ sɨma Adi Komii siir kwoɨn ɨiiraramar naɨngwo ɨskii, yɨm wɨ omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨikaeyami. 26 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kariiram naɨngwowɨm mɨ kariir mɨi aiir mɨriiyɨm, yɨm wɨ maeyaua kara nwowa wɨ saiir warar mɨ owi. Mɨ kariir Adɨn, Adi Komii siya, sɨmiirɨn wɨ inkamɨm inɨgakɨm wɨ sɨmiir hɨriinan nwo haigɨnɨuwi. Mɨ sɨma wɨ inɨg komiigak dimusi nwo rani, sɨma kariir kɨgna apkɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya naonama saiir boɨnkɨn
27 Tariinanɨn kariir kwoɨnɨn mɨiyɨk mɨiyɨk nwo rani, kariir kwoɨnɨn ɨni warar yaowhrɨewhrɨeyɨuwɨn mɨ kara pɨ panɨɨna tɨ boɨn? Mɨ kara hɨnɨɨna boɨni, adi, kara tɨ haiburgik tɨ dimɨnɨn nɨmbiniyɨn kariir nɨsomaowam siirsi? Nɨɨngaka. Dimusi rani, kara tɨ nu ɨiirɨn hɨriinanamar nɨtkɨn. 28 Adi Komii, kɨra kɨriir inɨgɨn siir tɨrki, komii nwokiyamɨn. Mɨ Jisɨs siya tɨ hɨriinan yai ɨmiir boɨnkiyɨn mɨ yai kwɨra nɨnomor kouana ɨna kauwok boɨnkiya, kara kariir inɨgɨn, komii bɨdiyar ikɨ okiyɨn mɨ tariinanɨn pɨ komiiyar swokɨ okii.
29 Mɨ iikam whɨekakɨm saɨka kingiin hɨr nokwowɨm, sɨma ta yai aiir wakaekiyɨm mɨ sɨma boɨn, nɨnomorka. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm hɨnɨɨna boɨn, paekwosɨmkɨn, Adi Komii siir inkamɨn siya boɨnkii siirɨn. 30 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnki, taka yaiya kariiram bɨ boɨnkika, kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Nɨɨngaka. Ya kɨmiiram boɨnkika, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. 31 Mɨ tariinanɨn taka ɨiya nɨta, Adi Komii siya wɨ tɨ iikamɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm wɨ sɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm wɨ sɨmiirsi hɨdi. Mɨ tariinanɨn siya Setan siirɨn wɨ haɨni nikwowaisiigii, yɨpɨkɨn dimɨn biyɨe biyɨeyɨm tɨ nuɨn siirɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨn. 32 Mɨ mhoɨiya inkamɨm kariirɨn paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka nɨnkɨn ɨrɨnugii mɨ sɨmiir kwoɨnɨm wɨ kara kiyaii, kariiram naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ kariir mhoɨiya nɨtɨm. 33 Jisɨs siya tɨ yai hɨriinanɨm mɨnam boɨnkɨn, iikamɨm sɨmiir nɨisiimauuwam hɨnɨɨn, siya wɨ panɨɨna namisi aonami. 34 Mɨ mhoɨiya iikam whɨekakɨm sɨma siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, Moses siir siyɨu komiiyɨn krɨma napiyɨn, tɨ inkamɨn bɨiya siya wɨnkiyɨn Yokwo Komii aiir, yɨm hɨnɨɨna boɨnkikɨm inkamɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbingiyɨn, iikamɨm omwai waiyayokiyokɨiyanɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ kɨra hɨnɨɨn dimusi boɨnkɨn, inkamɨn Adi Komii siir om hɨranɨn, siirɨn wɨ paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka nɨnkɨn ɨrɨnugi mɨ siya wa naonami, ha? Yɨpɨkɨ siya tɨ inkamɨn Adi Komii siir omɨn siir hɨranɨn? 35 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, bɨeyɨn wɨ ɨi prɨei whwoki rani, iikam kɨmiir waraurɨn. Kɨma ɨiya bɨe ɨeya whwokii mɨ kɨma wɨ wadɨe haɨni nwokii. Mɨ nɨiya wɨ tɨ siyɨu ɨiir higrɨnɨu rani. Mɨ kara kɨmiir haiburgigi mɨ kɨma wɨ inkamɨn, nɨiyɨɨm nɨiyɨɨm napiyɨn, siyɨu ɨiir sɨbgu kɨgomok ap karamae nwowiyɨn maeyaua siya namam tɨra saiir hɨriir, ɨni siir hɨriinan ywowɨn. 36 Kɨma kariiram kɨgna ap mɨ kariiram daɨngwo tɨbmii kɨɨn, karaɨrgɨn bɨenan whwoyaei ɨiya kara tɨ nu ɨiir nwowi. Mɨ mhoɨiya kɨma wɨ dimɨn mɨiyɨkɨmɨiyɨk ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni. Ɨriig.
Isrel sɨmiir iikam whɨekakɨm sɨma Jisɨs siir yai ɨmiiram bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm mɨ siir siyɨu ɨiir bɨ kɨgna apkɨm
37 Mɨ tɨ iikamɨm sɨma dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm siya tɨrɨm, iikamɨm makɨniiyɨm sɨmiir siya haiswonɨmnɨskɨiyɨm sɨmiirɨn bɨdiyar ikɨ kɨgɨm mɨ sɨma siiramɨn hɨnɨɨna bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm siya Mesaiakɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨkropkiyɨn. 38 Sɨma siiram bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm ta yaiya profet Aisaiakɨn siya wɨn boɨnkiya ya wɨ kaimwowar nwowi, siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn,
Bɨiyan Inkam Komii, wɨ nhɨnga naɨngwo tɨbmii kɨɨni, tɨ krɨmiir yai ɨmiiramɨn? Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir kɨrɨeya wɨ nhɨnir nɨisiimauuwi? Ɨni inkam karamaeyar ywowɨskiyɨn.
39 Mɨ iikamɨm sɨma wɨ siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn tani mɨ wɨ siir mɨ kɨgna ap rani. Dimusi rani, bɨiya yaiya Aisaia siya kaimwowar swokɨ wɨnkiya yai kwɨra yokwoni, ya hɨnɨɨna wɨn boɨnkika, 40 sɨmiir kwoɨnɨm Adi Komii siya bɨdi kɨnkrɨpɨm mɨ sɨma wɨ hindarar nanaɨngwoyɨmiyok ɨuwi. Mɨ sɨma hɨrii hɨriiyar naɨngwo whrɨewhrɨei mɨ sɨma dimɨn taemɨnɨm wɨ sɨbgu naɨngwo omok rani. Mɨ sɨma sɨbgu naɨngwo omoki mɨ sɨmiir nhwowɨm sɨbgu kɨgi mɨ sɨma wɨ haɨni naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ wɨ haɨni sɨbgu wakaeyokna api siiramɨn mɨ sɨmiirɨn wɨ haɨni haiswonɨmnɨskɨii. Mɨ yɨm sɨma, wɨ dɨg nwo rani. 41 Aisaia profet inkamɨn siya tɨ hɨriinan dimusi bɨ boɨnkikɨn, siya Jisɨs siir bɨdi kɨgɨn, siya siir inɨg komii ɨiir haiyɨn mɨ siya hɨriinansi boɨnourwokaigikɨn.
42 Mɨ tɨkɨ ɨiyɨm inkam komii komiiyɨm Isrel sɨmiirɨm, sɨma ɨni Jisɨs siiramar yamɨm. Sɨma Farisi inkamɨm sɨmiirsi nɨdidgɨm mɨ sɨma hɨnɨɨn panɨɨnsi boɨnsi, sɨma Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmii. Mɨ sɨma hɨriinan boɨni, sɨma siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ sɨmiirɨn wɨ Farisi inkam ɨma kiyɨtkɨkɨnkii idowɨiya hɨriirɨn, omaka yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiya saiir hɨrankɨn. 43 Mɨ sɨmiir kwoɨn komiiyɨn ha naɨngwowi, iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnɨm, sɨma inkam wadɨekɨm mɨ sɨmiir inɨg ɨmiir hainanprapraski. Mɨ sɨma Adi Komii siiramɨn komiiwao naɨngwo rani mɨ Adi Komii siya wɨ ha nikɨ boɨnɨm, sɨma inkam wadɨekɨm. Mɨ sɨmarɨn, yɨo ɨni nɨɨngakɨ, nɨɨngar ywowɨskiyɨm. Ɨriig.
Mɨ mhoɨiyan iikamɨm sɨmiirɨn wɨ Jisɨs sikɨsiyar hɨdi
44 Mɨ Jisɨs siya ɨni komiiyar kauwok boɨnkiyɨn, yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni, siya wɨ kariiraramar kɨpi naɨngwo tɨbmii kɨɨn. Siya wɨ tɨ yɨpɨkɨn kariir nɨkropkiyɨn, nua tɨriir wɨ siiram warar tɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨn. 45 Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kariir kɨgɨm mɨ sɨma yɨpɨkɨ kariir nɨkropkiyɨn tɨ nu ɨiir siir warar timɨ kɨg. 46 Kara tɨ nu ɨiir nɨtɨn, kara ɨni bɨenan whwoyanan ywokiyɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kariiram nɨti, siya wɨ biyɨe nwo rani, inkamɨn nɨibwomambwo nwowiyɨn siir hɨriinan. 47 Mɨ yɨpɨkɨ kariir yai ɨmiir wakae karamae nwowi mɨ sɨmiir mɨ wakaeyokna ap karamae mɨ owi mɨ kara siirɨn wɨ hɨd rani. Kara tɨ iikamɨm nu tɨr nwowɨm sɨmiir hɨdam bɨ nɨtkɨn. Nɨɨngaka. Kara sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuam nɨtkɨn. 48 Mɨ kɨmiir iikam nhɨrkɨm kariir nikwowaisii mɨ kariir yai ɨmiir mɨ wakae karamae mɨ owi mɨ mhoɨiya inkam nwɨrɨn siirɨn wɨ siya hɨdi. Mɨ yaiyɨm bɨiya kara boɨnmɨmauuɨm, siirɨn wɨ sɨmiirar swokɨ hɨdi, ɨiya Adi Komii siya iikam ɨmiir hɨdi. 49 Tɨriigɨnɨm yɨm kaimwo dimusi bɨ nwokɨm, kara kariir kwoɨn ara bɨ dirɨraerarkɨn mɨ ha bɨ boɨnmɨmauugɨn. Nɨɨngaka. Adi Komiiyɨn, yɨpɨkɨ kariir nɨkropkiyɨn, kariirɨn siya boɨnkikɨn boɨnamɨn. Mɨ kara sɨmiir asi boɨnourwokai haigɨnɨugɨn. 50 Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn yaiyɨm siya boɨnkiyɨm, iikamɨm omwai sɨma waiyayokiyokɨigiyamɨm siya tɨrkiyɨm. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ kara boɨnmɨmauuɨm, yɨm kariir Adɨn siya boɨnmɨmauugi ɨma kariir. Ɨriig.