12
Nɨksɨsaeni siyɨuɨn siirsi mɨntarao
(Mt 10:26-27)
Iikam kasaka rani, hɨr nwomɨmɨrɨm. Sɨma ɨni ɨrɨpa ɨrɨpa ywonamɨm. Mɨ nhɨrɨm sɨmiir ɨga ɨdwowar nɨnkɨn okwo nami. Mɨ takɨ ɨiya Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm bɨi sɨmiir ikɨ boɨnmɨmauugig, kɨma sɨbgu mɨntarao Farisi sɨmiir yis ɨiirsiyɨn. Kara sɨmiir siyɨuɨn yaiyaɨrgɨ nhɨnkɨniyɨm sɨmiir boɨnkɨn. Mɨ Farisi sɨmiir yaiyɨm mɨ siyɨu biyɨe whɨekakɨm tariinanɨn aowa aowa nwowɨm mɨ mhoɨiya sɨma wɨ idowɨiyar nɨmbiyami. Mɨ nɨmprɨo yai whɨekakɨm mhoɨiya sɨmiirɨn wɨ inkamkar nɨnoknɨnkɨn ɨuguskii. Mɨ yai whɨekakɨm bɨiya nɨiyɨɨm nɨiyɨɨm kɨma nɨmprɨo boɨnɨm mɨ mhoɨiya iikamɨm sɨma sɨmiirɨn wɨ idowɨiyar kɨgɨrkaki nabɨenan. Mɨ yai whɨekakɨm hiinsɨm hiinsɨma kɨma boɨnɨm omakanau hɨr mɨ mhoɨiya wɨ Adi Komii siyar nɨisiimauu ɨuguski mɨ wɨ iikam whɨekakɨm wɨ sɨmar wakae ɨrkaki. Ɨriig.
Inkamɨn dimɨn whɨrua siirsi arar dɨdid ɨski
(Mt 10:28-31)
Kariir nomiiyauwɨm, kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii kɨma inkamkɨ kɨmiir nɨsomaosi kɨpi nɨdid. Mhoɨiya sɨma kɨmiirɨn dimɨn whɨr swokɨ tɨrbu rani. Nɨɨngaka. Mɨ inkamɨn kɨma nɨdidanɨn mɨ kara kɨmiirɨn wɨ siir nɨisiimauuwi. Kɨma siirsi dɨdid Adi Komii siiyaɨrgɨn sɨma kɨmiir nɨsom aowi. Mɨ Adi Komii siya kɨrɨekakaɨrgɨn mɨ mhoɨiya siya inkamɨm sɨmiir pɨugɨna wɨ maeyau biyɨeya paekaka saiir mɨ ɨtkaigi. Ɨhɨ, kara kɨmiir boɨnki, kɨma Adi Komii siirsiyar dɨdid.
Kɨma dɨnoknɨnkɨn, inkamɨm sɨma ɨpiyɨn sɨsɨm ɨriiyarɨm umɨrsɨm kwɨso (02 toea) sowiir saɨngɨn. Mɨ Adi Komii siya tɨ hɨriinan ɨpiyɨn sɨm ɨra saiir bɨ swokɨ aɨngwowowouwika ɨiya saeya naowiya. Nɨɨngaka. Mɨ kanɨm kɨmiir mwo nwowɨm siya bɨdi mwaɨnɨm mɨ nuan iikamɨm kɨma sɨmiirsi kɨpi nɨdid, kɨma ɨni ɨpiyɨn sɨsɨm whɨekakɨm sɨmiir haiiburɨm mɨ Adi Komii siya wɨ kɨmiirar kɨgrɨraowi. Ɨriig.
Jisɨs siir inɨg ɨiir boɨnmɨmauuni siyɨu ɨkɨn
(Mt 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
Kara kɨmiir boɨnkii mɨ inkam nwɨrkɨn kariir inɨgɨn iikam whɨekakɨm sɨmiir whwonkam ɨda boɨnmɨmauuwi mɨ ɨriipa hɨriinan, Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn kara kɨriir inɨgɨn wɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨm sɨmiir whwonkam ɨda mɨ boɨnmɨmauuwi. Mɨ inkamɨn kariir inɨgɨn iikam whɨekakɨm sɨmiir whwonkam ɨda nɨmprɨowi mɨ ɨriipɨ hɨriinan kara siir inɨgɨn wa mɨ ɨmprɨowi Adi Komii siir paekwosɨmɨm sɨmiir whwonkam ɨdaɨn.
10 Mɨ inkam nwɨrkɨn Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn yai biyɨe kwɨr siir boɨni mɨ Adi Komii siya siir dimɨn biyɨeyɨm wa haiyoprimdiyɨumiigi. Mɨ inkamɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siir nɨkbumbuwi mɨ Adi Komii siya siir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirɨn wɨ haiyoprimdiyɨumiigi rani. Nɨɨngaka. 11 Mɨ sɨma kɨmiir nɨkɨu nami omaka Adi Komii siir yai nɨdwokai wakaeiya saiir hɨriir. Mɨ inkam komii komiiyɨm gavmaniyɨm mɨ kamɨm inɨgakɨm sɨmiir whwonkam ɨda hɨriir mɨ kɨma kɨpi nɨdid mɨ ha kɨpi naɨngwo. Mɨ krɨma sɨmiir yai aka wɨ panɨɨna nowarkɨi boɨni, ha? Mɨ krɨma wɨ paka hɨnɨɨn yaiya saiir boɨni sɨmiirɨn? 12 Mɨ tariinanɨn kɨmiirɨn pɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar kwɨisiimauuwi, yaiya kɨma ninɨ boɨnɨuwi sɨmaka. Ɨriig.
Boɨniyɨo yaiya inkam umɨrkakɨn whaowaeyɨn siir boɨnka
13 Inkam nwɨrɨn tɨ iikam isid komiiyɨn siir hɨranɨn, siya Jisɨs siir boɨnki, iikam nowomwarkaiyɨuwiyɨn kɨra kariir yaowaeyɨn siirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨn, siya krɨriir adɨn siir digworaekwowɨm pɨ kwɨsa sɨoɨtkɨn hɨd. Mɨ kwɨra pɨ kariir whauu. 14 Mɨ Jisɨs siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, pɨ panɨɨna tɨri, yɨpɨkɨ kariir nɨmbinɨn kɨmiir digworaekwo mɨnɨm sɨmiir hɨdam, ha? 15 Mɨ siya sɨmiirɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, kɨma mɨntarao! Kɨma sɨbgu kɨgrɨraowi mɨ kɨma wɨ dimɨn whɨrɨm kɨgmaɨr tani. Mɨ inkamɨn digworaekwo whɨekakakɨn siirɨn kwoɨn mɨiyɨk wɨ tɨ digworaekwowɨm sɨma hauu rani. Nɨɨngaka, nɨɨngaka.
16 Mɨ Jisɨs siya boɨniyɨo yaiya kwɨra boɨn sɨmiirɨn mɨ umɨr digworaekwo whɨekakak, inkamɨn mɨ siir nuɨn sasae mɨiyɨkar niigɨn. 17 Mɨ siya siir kwoɨnau hɨrɨn hɨnɨɨna yaɨngwokai, kara pɨ panɨɨna tɨri? Kariir numɨran sasae whɨekakɨm sɨmiirɨn omaka haigi dɨg karamaeka mɨ sɨmiirɨn wa haigi dɨg rani. 18 Mɨ siya boɨn, kara wɨ hɨnɨɨna tɨri. Kara wɨ kariir omakaɨm nae haigiiyɨm wɨ sɨmiir nɨinɨmnhɨnkiigi mɨ wɨ komii komii ara mɨrii. Mɨ kariir wit whɨekakɨm mɨ sasae mɨiyɨk mɨiyɨk whɨekak ɨkɨm, wɨ tɨ omaka ɨmiir haigii. 19 Mɨ mhoɨiya kara wɨ hɨnɨɨna nwokɨ boɨnɨm, kara dimɨn mɨiyɨkak inkamkɨn. Tɨ kariir nae dimɨn mɨiyɨk whɨekakɨm wɨ bɨewii kasaka nwo rani. Mɨ kara nae opmɨn kwiyaei mɨ kara wɨ hiinsɨmhiinsɨma maɨrgɨmaɨrga nwowi. 20 Mɨ Adi Komii siya siir boɨnki, kɨra inkam habwowhaekɨn, ta nɨiyaka kɨra pɨ saiirar nao nami mɨ digworaekwo whɨekakɨm kɨra dirɨraerargikɨm wɨ nhɨnga haii? 21 Mɨ Jisɨs siya ɨna swokɨ boɨnkiyɨn ɨriipɨ hɨriinan inkamɨn siya digworaekwo whɨekak ɨmiir haɨngiriyɨu haigɨnmɨmɨriiyɨn siyamar mɨ siya Adi Komii siir whwonkam ɨda wɨ digworaekwokak nwo rani. Nɨɨngaka. Siya wɨ inkam paeprikabnan nwowi. Ɨriig.
Naɨngwoyɨmiyokni siyɨugɨn
22 Mɨ Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir boɨnki, kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnki, kɨma kɨmiir pɨu aiirsi kɨpi naɨngwoyɨmiyok mɨ hɨnɨɨna kɨpi boɨn, krɨma wɨ dimu naei? Mɨ kɨma kɨmiir pɨu aiirsi kɨpi naɨngwoyɨmiyoknanae. Mɨ hɨnɨɨna kɨpi boɨn, krɨma krɨmiir pɨua wɨ dimu dimɨn nɨtɨmwanɨuwi? 23 Kwoɨn budɨn yɨo nae siir hɨriinan tani. Mɨ pɨua ya yɨuɨs saiir hɨriinan tani. Nɨɨngaka. 24 Kɨma ɨpiyɨnɨm sɨmiir kɨgnɨnoknɨnkɨnki sɨma sasae bɨ nɨnkɨnikɨm mɨ sɨma sasae bɨ nɨngugu haiigɨm mɨ sɨma nae bɨri haɨngiriyɨu haigɨnikɨm. Mɨ sɨma nae digworaekwo mɨnɨm, sɨmiir omaka karamaekɨm. Mɨ sɨmiirɨn naeyɨm Adi Komii siyar hauuwikɨm. Adi Komii siir kwoɨnɨn hɨnɨɨna naɨngwowi, kɨma ɨni ɨpiyɨn ɨmiir haiburɨm! 25 Mɨ yɨpɨkɨ inkamkɨn siya bɨewii nhɨrɨm omwai swokɨ haɨnɨs waiyayokiyokɨiyɨm swokɨ aɨngwowɨn, ha? 26 Mɨ kɨma hɨriinan dimɨnsɨm whɨr tɨr karamae nwowi mɨ kɨmiir kwoɨnɨm tɨ hɨriinan dimɨn whɨr ɨiirsi dimusi naɨngwoyɨmiyokɨm, ha? Mɨ kɨma hɨriinan kɨpi tɨr. 27 Kɨma kɨp ɨmiir kɨgi sɨma mwrɨiyɨm mɨ sɨma yɨuɨs mɨnɨm sɨma sɨma bɨ mɨriinanaeikɨm. Nɨɨngaka. Bɨiya Solomon siya pɨuai mɨiyɨk whɨekakaɨrgɨn. Mɨ siir pɨuaiyɨm tɨ kɨpɨm sɨmiir bɨ haiburgɨm. Nɨɨngaka. 28 Ɨhɨ, digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm wadɨekɨwadɨeyaɨrgɨm. Kowɨm panaoɨn sɨma pɨ numɨr hɨr whaki mɨ ko ɨmiirɨn wakar swokɨ akɨtkaigaigi paenau hɨriir. Mɨ tɨ kɨp hɨriinanɨm yɨm Adi Komii siya pɨuaiigɨm mɨ kɨpa ya dimɨn komii rani. Mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya komii rani mɨ iikam kɨma ɨni kou ywowɨm. Mɨ kɨma hɨriinana timɨ ɨnoknɨnkɨnkɨɨn. Adi Komii siya wɨ kɨmiirar mɨ sɨbgu kɨgrɨraowi mɨ kɨmiir digworaekwo whɨekak ɨkɨm. 29 Mɨ kɨma hɨnɨɨna kɨpi naɨngwoyɨmyok boɨn, krɨma wɨ dimu dimɨn naei mɨ wɨ papiyan op mɨ kwiyaei. 30 Sɨma kamɨm naɨngwo tɨbmii karamaeyɨm tɨ nuɨn siir tɨranɨm, sɨmiir kwoɨnɨm tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiirɨmar naɨngwokwo nanaeikɨm. Mɨ kɨmiir Adɨn siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn, kɨma wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨnɨn siir haii. 31 Mɨ kɨma Adi Komii siya siir iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakana kɨmiir kwoɨnɨm saiirɨm naɨngwokɨɨni mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm siya wɨ kɨmiirar nɨnkɨn hauuwi. Ɨriig.
Siyɨuɨn dimɨn mɨiyɨkɨm nɨnomor kou haɨngiriyɨu haigɨni ɨkɨn
(Mt 6:19-21)
32 Kɨma kariir iikamɨm sibsib nanɨm kɨma kɨpi nɨdid. Dimusi rani, kɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨn siir digworaekwo whɨekakɨm yɨm wɨ kɨma kɨgrɨraowi. 33 Mɨ kɨma digworaekwo whɨekakɨm kam nhɨrɨm sɨmiir hauuwi mɨ sɨma saɨni mɨ tɨ umɨrɨm inkam paeprikabɨm sɨmiir hauu. Tɨ hɨriinan siyɨuɨn mhoɨiya wɨ siya whɨndirɨraerar haigɨnɨuwi dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm. Adi Komii siir omɨn dimɨn biyɨe whɨrkɨ bɨ swokɨ tɨrbuwikɨn. Mɨ nɨnomor kou hɨrɨn dimɨnkɨ bɨ swokɨ kɨguguwikɨn mɨ hɨiyan inkam karamaekɨn mɨ dimɨn ɨmiirɨn kɨkomkɨ bɨ swokɨ krɨpikɨn. Nɨɨngaka. 34 Mɨ maeyauwa kɨriir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨma nwowɨm mɨ kɨriir kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn wɨ tɨ om ɨiirar minɨ owouwi. Ɨriig.
Mɨiyan kamɨm dirɨraerar kaowɨm sɨmiir yaiga
35 Mɨ kɨma yɨuɨsɨm haruwa kisɨna kainam mɨ pɨuwop aka kigoknam. Mɨ yɨukɨdɨn kɨma hangumuwi mɨ ha dwo, dimɨnɨn mhoɨiya nɨmbiniyanɨn siirɨm. 36 Kɨma ɨni kamɨm sɨmiir bɨiyan inkam ɨiirɨm nwokwokɨniyɨm sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Sɨma wigwas naeya saiir naenakiyɨm mɨ ɨna swokɨ ɨtɨm. Mɨ siya nɨnmiga hɨr naka okwo kɨekɨkomni mɨ sɨma anowɨn wa haiwao sasaugi. Mɨ Adi Komii siiramɨn hɨriinana sɨbgu okwokɨn. 37 Mɨ bɨiyan inkamɨn siya nɨti, siya siir mɨiyan kam ɨmiirɨn hɨnɨɨna ninɨ kɨgɨuwi sɨma nhwo bɨ whwonkaigɨm mɨ tɨ mɨiyan kamɨm sɨma ha maɨrgɨmaɨrga. Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni mɨ bɨiyan inkamɨn siyarɨn wɨ yɨuɨsa mɨiyana wɨ saiir kisɨna kaii pɨuwopaka mɨ siya wɨ kɨmiir boɨnki, kɨma hɨiya saiir dɨdwo mɨ kɨmiirɨn nae wɨ siyar hauu aei. 38 Mɨ siya nɨibopwo nɨti mɨ bɨiyan ɨuumɨn haigigi mɨ siya ha kɨgi sɨma ɨni siir mɨiyar mɨriiyɨm mɨ tɨ mɨiyan kamɨm sɨma ha maɨrgɨmaɨrga. 39 Kɨma tɨ dimɨn ɨiir daɨngwo. Mɨ omakaɨn adɨn siya bɨiya nɨnoknɨnki hɨiyan inkamɨn pɨ kariir omaka nɨti mɨ siya tɨ hɨiyan inkamɨn siirɨn wɨ kɨgnɨnkɨn apnɨnopkai rani, siir omaka hɨriirɨn, siir digworaekwo ɨmiir haiyam. Nɨɨngaka. 40 Kɨma ɨriipɨ hɨriinan ha timɨ o kɨugɨu kariiram. Dimusi rani, kara Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn ɨiya kara nɨti kɨma wɨ saiir nɨnoknɨnkɨn tani. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Mɨiyan inkam mɨiyɨk mɨ mɨiyan inkam biyɨe sɨmiir boɨniyɨo yaiga
(Mt 24:45-51)
41 Mɨ Pita siya Jisɨs siir srɨi, Bɨiyan Inkam, kɨra ta boɨniyɨo yaiya krɨmiirarar hauuwi, iyɨe? Mɨ inkam nhɨrɨm sɨmiir wara rani. Aniya? 42 Mɨ Jisɨs siya ɨna yowarkɨi boɨnɨn, panɨɨn bɨiyan inkam ɨkɨm, kwoɨn mɨiyɨkakɨn siir mɨiyan kamɨm sɨmiir sɨbgu kɨgrɨraowiyɨn? Tɨ hɨriinan inkamɨn yɨo siya bɨiyan inkamɨn siya nɨmbinkɨn siir mɨiyan kamɨm sɨmiir kɨgrɨraowɨm. Sɨmiir naeni ɨi aiirɨn wɨ siyar nwokɨ ɨnoknɨnkɨn haigɨnɨuwɨm. 43 Mɨ mhoɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya wɨ sɨpi swokɨ ɨti. Mɨ siya tɨ mɨiyan inkamɨn siirɨn hɨnɨɨna ninɨ kɨgni, bɨiya siya boɨngigɨn saiir hɨriinana swokɨ mɨriiyɨn mɨ siya wɨ siir boɨni Kɨriir mɨiya wadɨeka, tɨ hɨriinan mɨiyan inkamɨn siya wɨ maɨrgɨmaɨrga komiigaka mɨ owi. 44 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, Bɨiyan Inkam Komii siya siir mɨiyan inkamɨn wɨ siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgrɨraowan bɨiyan inkam nokmwɨn owaigɨnɨuwi. 45 Mɨ tɨ mɨiyan inkam nwɨrɨn siir kwoɨnɨn tari wɨ hɨnɨɨna naɨngwowi, kariir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn nikɨ ɨtsɨsau rani. Mɨ siya siir mɨiyan iikamɨm sɨmiirɨn ha tɨoɨn mɨ siya nae op mɨnɨm mɨ opa kwiyae whaowaeiya mɨ siya saiirɨn ɨna kwiyaeyɨn. 46 Mɨ siya hɨriinan tɨri mɨ tɨ inkamɨn siir bɨiyan inkamɨn siya nɨti, ɨiya tɨ mɨiyan inkam ɨeya nwowɨn karamae nwowa saiir mɨ siya wɨ nɨnoknɨnkɨnwɨn tani ɨiya siya hindara kɨnkak ɨti. Mɨ siir bɨiyan inkamɨn, siirɨn wɨ hanɨɨngɨ nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Mɨ siya siirɨn wɨ ɨkɨ siir mɨiyan kam nhɨrɨm siir yai aiir wakaeyokna karamae nwowɨm, wɨ sɨmakar nɨnkɨn ɨkropkii.
47 Mɨ inkamɨn siya siir bɨiyan inkamɨn siir yai ɨmiirɨn bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨn mɨ siya bɨiyan inkamɨn siya boɨnɨn sɨmiir bɨ wakaeyokna dirɨraerarkɨn mɨ siirɨn bɨiyan inkamɨn siya ɨdgɨuni wɨ kasaka nɨpɨmpar tani. 48 Mɨ mɨiyan inkamɨn siya bɨiyan inkamɨn siir kwoɨn ɨiir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowi mɨ siya mɨi mɨiyɨk mɨrii karamae ha nwowi mɨ siirɨn ɨdgɨuɨn wɨ komii nɨpɨmpar tani, bɨiyan inkamɨn siya. Mɨ yɨpɨkɨ iikamkɨm digworaekwo whɨekak Adi Komii siya hauuwɨm mɨ sɨma hoɨmgak mɨrii digworaekwowɨm sɨmiir swokɨ iyopkɨiyɨuwɨm yamdi. Mɨ yɨpɨkɨ iikamkɨm digworaekwo Adi Komii siya swokɨ ɨnkɨn hauuwɨm mɨ tɨ iikamɨm sɨma tɨ digworaekwowɨm sɨmiir swokɨ iyopkɨiyɨuwamɨn, kɨma mɨi nhami nhami kɨpi mɨrii. Ɨriig.
Jisɨs siya iikam isidɨn sɨmiir nɨinɨkibɨrɨm nɨtkɨn
(Mt 10:34-36)
49 Mɨ Jisɨs siya boɨn, kara iikamɨm sɨmiir nɨinɨkibɨrɨm nɨtkɨn inkamɨn pae nɨkrɨmtɨowiyɨn haɨmii haɨmiiya siir hɨriinan. Kara hɨnɨɨna naɨngwowi tɨ dimɨnɨn siya dɨmbiyamki. 50 Bɨiyɨn kara hɨk mɨ kɨmpɨpɨsu mɨ wa naonami, wɨ sɨmiir nikɨ haii. Mɨ tɨ dimɨnɨn siya nɨmbinisiyɨn ta kariir hɨka wɨ hɨriiya nikɨ oyokiyokwɨii. 51 Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi, kara nu tɨrɨn yaiiyɨm sɨmiir nikwowaisiiyɨm nɨtkɨn. Nɨɨngaka. Kara kɨmiir boɨnki. Kara iikamɨm sɨmiir nɨinɨkibɨrɨm nɨtkɨn. 52 Mɨ tariinan mɨ mhoɨiya ɨriipɨ hɨriinan iikam ɨriiyarɨm sɨma omaka ɨrni nwowi mɨ isidɨn wɨ whɨsa nwowi ouumɨm wɨ ɨso sowaka nɨnii mɨ ɨso wɨ ouumɨm sɨmaka nɨnii. 53 Mɨ iikamɨm sɨma wɨ yapayapa nwoki. Mɨ adɨn wɨ siir yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn saɨka swokɨ kwɨnii mɨ yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn wɨ siir adɨn saɨkar swokɨ ɨnii. Mɨ yopiiya wɨ saiir yɨnisɨm yɨnugiyɨna saɨka swokɨ kwɨnii mɨ yɨnisɨm yɨnugiyɨna wɨ saiir yopi anakar swokɨ kwɨnii. Mɨ giwaiya wɨ saiir yɨniwig anakar kwɨnii mɨ yɨniwiga wɨ saiir giwai anakar mɨ nɨnii. Ɨriig.
Siyɨuɨn dimɨnkɨ nɨmbiyamiyɨn siir nɨnoknɨnkɨni ɨkɨn
(Mt 16:2-3)
54 Mɨ Jisɨs siya ha boɨn dɨgiyɨn, siya iikamɨm sɨmiir boɨnki, kɨma ha kɨgikɨm waua maeyaua bɨekɨ nɨkiiyamtɨbiyɨn hɨrankɨ nɨmbiniya mɨ kɨma bɨ kɨmɨmɨnkikɨm pa boɨnki, naoɨn kɨnɨm mɨni? Mɨ kaimwowaɨrga naowɨn ha kɨnikɨn. 55 Mɨ kɨma hɨnɨɨna kɨgiwɨi ɨiya krakrarwaiga mɨ kɨma pɨ hɨnɨɨna boɨni waka bɨewii prasae nɨkii rani. Mɨ saeya wɨ hɨriinana mɨ ɨmbiyami. 56 Kɨma yaiyaɨrgɨ nhɨnkɨni inkamɨm! Kɨma nu nɨnomor sowiir dimɨnɨm sɨmiirar bɨdi sɨbgu kɨgnɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ kɨma ta mɨiya Adi Komii siya mɨriiya saiir nɨnoknɨnkɨn karamae dimusi nwowi, ha? Ɨriig.
Kɨra inkamɨn kɨriir boɨnɨuriyɨu boɨniyɨn saɨkar kitɨbmii boɨn
(Mt 5:25-26)
57 Mɨ kɨma siyɨu mɨiyɨkɨn siir sɨbgu naɨngwo hɨd karamae dimusi nwokɨm mɨ ha dirɨraerarɨm, ha? 58 Ɨiya kɨra boɨnam nami inkamɨn kɨriir boɨnhɨuriyɨu boɨnɨn saɨka boɨnɨm, kowa siyɨu hɨrar nikɨ owamiywo mɨ ta ɨiya kowa ɨrɨpa yai saiirar sɨbgu boɨnam. Mɨ kowa hɨriinan tɨr karamae nwowi mɨ siya kɨriirɨn wɨ inkamɨn yai hɨdiyɨn siirɨm nɨkɨu namisi mɨ inkamɨn yai hɨdiyɨn siya wɨ poris inkamɨn siir ɨɨn hauugiisi mɨ poris inkamɨn kɨriirɨn wɨ maeyaua hɨuyokiyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya saiirɨm nɨkropkisi. 59 Kara kɨmiir boɨnkii, kɨra maeyauwa hɨuyokiyokaiya saiirɨn wɨ nikɨ haiburgig sasau rani. Bɨi kɨra digworaekwo whɨekakɨm kɨra nikɨ prɨi haiyɨm, sɨmiir tikɨ hauukɨiyɨu dɨg. Ɨriig.