21
Wig igabaeya saeya umɨr Adi Komii siir hauuga
(Mk 12:41-44)
Jisɨs siya ha kaoyokiyokɨigiyɨn mɨ siya kam umɨrkakɨm sɨma umɨr mɨiya Adi Komii siir omaka saiira, saiir nɨtkaikaiyɨuwi. Mɨ siya kɨg wig igabae paeprikaba mɨ saeya umɨrsɨm kwɨso Adi Komii siir mɨiyanau hɨriir haigigi. Mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn, kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnki, wig igabae paeprikaba saeya umɨr komii ɨiirar haigigika mɨ saiir siyɨuɨn saeya hauugiya umɨr ɨni tɨ iikam whɨekak ɨmiir haiburɨm. Tɨ kara hɨriinan dimusi boɨn tani. Mɨ tɨ iikamɨm sɨma umɨr whɨekakakaɨrgɨm mɨ sɨma haɨmiiyara hauugikɨm, dimɨnɨn Adi Komii siir prɨihauunan. Mɨ ta wiga saeya umɨr karamae kɨɨnga. Mɨ saiir umɨr haɨmiisɨma ɨni sɨmiirar hauuswokiyɨm. Mɨ saeya nae saɨnan umɨr karamaeya ywokiya. Ɨriig.
Jisɨs siya Adi Komii siir omaka saiir boɨnkɨn wɨ sapi bɨmbɨɨrgi
(Mt 24:1-2; Mk 13:1-2)
Kam nhɨrɨm sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm Adi Komii siir omaka aiirɨn, ta omaka saeya omaka wadɨeka sɨma siiya mɨiyɨkɨm sɨmiir pɨuaigɨm mɨ dimɨnɨm Adi Komii siir prɨihauuwɨm sɨmiir warar mɨ pɨuaigɨm. Mɨ Jisɨs siya boɨn, tɨ digworaekwowɨm tariinan kɨma kɨgɨm, ɨiya nɨmbiyami mɨ sɨma siiya nhɨrɨn wɨ siiya nhɨrni ɨdwo kɨgnɨnkɨn o rani. Mɨ sɨma wa nhɨmnhɨnkɨi ɨuguguski mɨ sɨmiirɨn wa nɨtkaigaiki. Ɨriig.
Jisɨs siya hɨk whɨekakɨm nɨmbiyamanɨm sɨmiir boɨnkɨn
(Mt 24:3-14; Mk 13:3-13)
Mɨ sɨma siir srɨigi, inkam nowamwarkaiyɨuan inkam, tɨ dimɨnɨn wɨ paka hɨnɨɨn ɨiya sae nɨmbiyami? Mɨ wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨnɨn siya nɨmbiyami bɨiyɨn mɨ krɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm, tɨ dimɨnɨm ɨni kingiina nwowɨm wɨ sɨmbi nɨmbiyami, ha? Mɨ Jisɨs siya ɨna boɨnɨn, kɨma mɨntarao, kɨmiirɨn wɨ sɨma nɨksɨsaeisi. Mɨ sɨma whɨekakɨm sɨma wɨ kariir inɨg ɨiir ninɨ dapni mɨ sɨma wa boɨni, tɨ inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn, yɨo karargɨn! Mɨ sɨma wɨ hɨnɨɨna boɨni, ɨiya kingiin nwowa mɨ kɨma sɨmiir mhoɨi kɨpi nam. Mɨ mhoɨiya kɨma wɨ hɨnɨɨna wakaei saua ɨni nɨnɨta mɨ yaiiya ɨni mɨ ɨniiya mɨ kɨma kakak kɨpi nwo. Tɨ hɨriinan dimɨnɨm bɨi wɨ sɨma nɨmbiyami mɨ kɨma ɨiya Jisɨs siya nɨtɨna wɨ asiima nikɨ ɨmbiyam tani. Nɨɨngaka. 10 Mɨ siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, nu whɨran iikam isid whɨrɨn, wɨ nu whɨran iikam isid whɨrɨn yaii sɨma nɨnii. Mɨ inkam komii nwɨrɨn nu kɨgrɨraowiyɨn siir isidɨn, wɨ inkam komii nwɨrɨn ɨriipɨ nu mɨ kɨgrɨraowiyɨn wɨ yaii siir isid ɨnaka mɨ nɨnii. 11 Mɨ tɨ nu ɨiirɨn nɨɨn komii komiiyɨm wa nɨmbiyami. Mɨ maeyau nhɨrɨm mhɨi komii wa mɨ aowi mɨ naokao komii komiiyɨm wa mɨ ɨmbiyami. Mɨ nɨnomor kou hɨrɨn wa nɨmbiyami dimɨn kɨrɨeyɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kimainokam.
12 Mɨ tɨ digworaekwo whɨekakɨm wɨ nikɨ ɨmbiyam tani mɨ sɨma kɨmiir nonkworɨmdɨnu dirɨraerar bumbuwi. Mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ omaka Adi Komii siira wɨ saiir hɨr boɨnhɨuriyɨu boɨni mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ maeyau biyɨe hɨuyokiyokaiiya mɨi biyɨe mɨriiya wɨ saiir nɨkmwɨn apnɨnopkaigi mɨ sɨma wɨ kariir inɨg ɨiir nikwowaisiyɨm tɨri, whɨsarii rani, kɨma kariir mɨi kɨgna mɨriigɨm mɨ kɨmiirɨn wɨ sɨma nɨkɨunami, inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn mɨ kamɨm omom omom kɨgrɨraowiyɨm sɨmiiram. 13 Tɨ hɨriinan ɨiya saeya wɨ kɨmiir siyɨu mɨiyɨk nwowi kariir yaiwɨn kɨbi aiir boɨnmɨmauuwɨm. 14 Mɨ kɨma yaiya kɨma nowarkɨi boɨnana sɨmiir saiirsi kɨpi naɨngwoyɨmiyok. 15 Mɨ yaiya kɨma boɨnana wɨ kara hauuwi mɨ nɨnoknɨnkɨn aka. Omomɨm sɨma ta yaiya kara hauuwa wɨ saɨka nantamyɨriyɨr tani. 16 Kɨmiir yopii ad mɨ nomousɨsɨm nomiiyau mɨ kɨmiir ɨrɨpa o nhɨeyɨm kɨmiirɨn wɨ sɨma kɨnmauu ɨti kɨmiir sau omomɨn sɨmiirɨn. Kɨmiirɨn nhɨrɨm kɨmaka nwowɨm wɨ sɨmar nɨsomaowi. 17 Iikam whɨekakɨm sɨmiir kwoɨnɨn haugɨhauga wɨ dimusi whiyɨe rani kɨmiiramɨn, kɨma kariiram naɨngwo tɨbmiigɨm. 18 Mɨ kɨma kariiram naɨngwo tɨbmiikɨɨni mɨ kariir mɨi aiir sɨbgu onkworɨnu mɨrii mɨ kɨma wɨ swokɨ kɨgugu rani. Nɨɨngaka. 19 Kɨma kɨrɨeyar sɨbgu o mɨ kɨma kɨmiir kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn wa swokɨ haiyɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya om komii Jerusalem siir boɨnkɨn wɨ sɨpi nɨdwomaii
(Mt 24:15-21; Mk 13:14-19)
20 Mɨ mhoɨiya kɨma ha kɨgi sauan omomɨn ɨni om komii Jerusalem siir namwokwoyokainiyɨm mɨ kɨma ha dɨnoknɨnkɨn, ɨiya tɨ om komii ɨiir nɨdwomwaiyana ɨni kingiin nwowa. 21 Mɨ taka ɨiya nu Judia hɨran iikamɨm sɨma wɨ mhɨu ɨiir nɨdamami. Mɨ iikamɨm hɨr nwowɨm sɨma tɨ om komii siir haiburgik mɨ maeyau kwɨra dam. Mɨ iikamɨm om komii siir yaba nwowɨm, sɨma siir hɨriir kɨpi swokɨ am. 22 Dimusi rani, taka ɨiya ya saeya Adi Komii siya swokɨ tɨrbuwana iikam whɨekakɨm om komii Jerusalem hɨranɨm sɨmiir dimɨn biyɨe whɨekakɨm sɨmiirsi mɨ yai whɨekakɨm Yokwo Komii saiir hɨr nwowɨm wa nɨmbiyamkɨɨni. 23 Mɨ naɨngwoyɨmiyok komiiga wigɨm yɨnpɨugak nwowɨm mɨ wigɨm yɨnisɨm mwɨi haigiyɨu ɨmiiyaeyɨm ta ɨiya saiirɨn! Hɨk komiiya wɨ tɨ nu ɨiir nɨmbiyami mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir kwoɨnɨn haugɨhauga whiyɨeya wɨ tɨ iikam isidɨn siir naeyɨskaiyɨuwi. 24 Mɨ sɨmiirɨn wɨ kamkɨu ɨeyar nɨuguguski. Mɨ sɨmiirɨn wɨ sɨmiir sauan omom ɨeyar nɨnkɨnɨkou hainami mɨ sɨmiirɨn nu whɨran isidɨn sɨmiir bopwoniya ninɨ hauugigi. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmii karamaeyɨm sɨmiir ɨga om komii Jerusalem siir namɨkwoni mɨ tɨ iikam isidɨn sɨma wɨ hɨriiyar dɨgi mɨ om komii Jerusalemɨn wɨ sɨmiir inɨga nwowi mɨ wɨ sɨmiir ɨiya Adi Komii siya nɨmbina sɨmiiram wɨ saiirar dɨgi. Ɨriig.
Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn siya nɨtni ɨi aeya
(Mt 24:29-31; Mk 13:24-27)
25 Dimɨnpai dimɨnpai wa nɨmbiyami bɨe bwan nauun sɨmiirɨn. Mɨ nu tɨrɨn iikam isid whɨekakɨm sɨmiir kwoɨnɨm wa noki, hɨnɨn komiiya bɨpɨibɨpɨiyakɨna whɨi komii Solwara hɨr saiirsi. 26 Mɨ iikam whɨekakɨm sɨmiir kwoɨnɨn wa naɨngwowi. Aei! Dimu dimɨn biyɨekɨn krɨmiir nɨmbiyamɨn mɨ sɨmiir kwoɨnɨn wa noki mɨ nhwo wa mɨ aowabrombrokainami. Dimusi rani, dimɨn komii komiiyɨm nɨnomor kouanɨm wɨ nɨɨnanar nɨtki. 27 Takana saeya nɨmbiyami ɨiya mɨ wɨ sɨma kɨgwɨni kara Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn ɨni waumɨrsɨm kwɨra saɨka nɨnkɨn ɨtɨn, siya kɨrɨe komiigakɨn. Mɨ dimɨn komiiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn wɨ saɨka nɨnkɨn ɨti. 28 Mɨ mhoɨiya tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨma nɨmbiyam bwakaii mɨ ta ɨiya kɨma wa dokwo. Mɨ kɨmiir mwowɨm wa kɨnɨnsiina kaoki. Dimusi rani, ɨiya Adi Komii siya kɨmiir nanmaiwarkainana saeya kingiin bɨdi yamwoniya. Ɨriig.
Whrou siya ɨi nɨisiimauuwikɨn
(Mt 24:32-35; Mk 13:28-31)
29 Mɨ Jisɨs siya boɨniyɨo yai kwɨra sɨmiir boɨnki. Siya ɨna boɨnɨn, kɨma whrou siir kɨgi mɨ pae nhɨrɨm sɨmiir warar. 30 Mɨ kɨma hɨnɨɨna kɨgi auwɨm ɨni nɨisabɨm whrou wokam, kɨma ha dɨnoknɨnkɨn op komiigɨ nɨuni ɨiya ɨni kingiin nwowa. 31 Mɨ ɨriipɨ hɨriinan kɨma tɨ digworaekwo whɨekakɨm nɨmbiyamɨm sɨmiir kɨgi mɨ kɨma wa dɨnoknɨnkɨnki, ɨiya Adi Komii siya siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana ɨni kingiin nwowa. 32 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkɨɨni, iikam whɨekakɨm ta ɨi aiir nikɨ owɨm sɨma wɨ nikɨ ao rani mɨ tɨ dimɨn whɨekakɨm sɨma wa nɨmbiyami. 33 Nu nɨnomoro yo wa dɨgi mɨ kariir yaiya wɨ wara dɨg rani. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma mɨntarao
34 Mɨ kɨma, kɨmasiyar mɨntarao ɨinokɨinokɨn kɨma nae naeyarɨmar kɨpi naɨngwo, kɨma opa kwiyae whaowaeiya saiir kɨpi kwiyae. Mɨ kɨma dimɨn taemɨnɨm pɨu aiir nwowaigɨnɨuwiyɨm wadɨe, sɨmiiram kɨpi naɨngwo. Mɨ siyɨu hɨriinanɨn kɨmiirɨn wɨ siya nikwowaisii, kara Yaowae Adɨn nɨnomor kouankɨn nɨtɨn kariir ɨiya saeya wɨ kɨmiirar nɨmbini, sauɨn wraisu namɨtɨuwiyɨn siir hɨriinan. 35 Ɨiya kara swokɨ ɨti, ta ɨiya iikam whɨekakɨm mɨ nu haɨmiihaɨmiiyɨm hɨnda tɨnda nwowɨm wɨ sɨmiir nɨmbiyami. 36 Ɨinokɨinokɨn kɨma hindara waikao. Mɨ ɨinokɨinokɨn kɨma nhwo Adi Komii siirɨmar kwɨsboɨnanae, siya kɨrɨe kɨmiir hauuwɨm. Mɨ tɨ dimɨnɨn siya nɨmbiyami mɨ kɨma wɨ wadɨeyar nwoki mɨ kɨma wɨ Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn wɨ siir whwonkam ɨda nokwowi.
37 Mɨ ɨinokɨinokɨn Jisɨs siya iikamɨm sɨmiirɨn Adi Komii siir omaka saiir hɨr nowamwarkaiyɨugɨn. Mɨ nɨiyaka siya pɨ mhɨu whɨrɨn sɨma dapiyɨn Oliv pɨ siir ninɨ whwonkaowi. 38 Mɨ iikam whɨekakɨm sɨma ɨɨmuma nhɨngiyakwokikɨm Jisɨs siir yaiya saiir wakaeyɨm Adi Komii siir omaka saiir hɨr. Ɨriig.