24
Jisɨsɨn ɨeyankɨn bɨdi yɨnsiin ɨdwowɨn
(Mt 28:1-10; Mk 16:1-8; Jo 20:1-10)
Mɨ wik kwɨra saiir bɨiyan ɨiya Sande sɨma nugak ɨmumar yamyakwok sɨma maeyauwa Jisɨs siir haɨngikaiya saiir hɨriir yam. Sɨma waɨn pɨuii mɨiyɨk whakiyɨn siir hainam, bɨiya sɨma nikɨ dirɨraerar haigɨnɨn mɨ sɨma ɨna hainamɨm. Mɨ sɨma Jisɨs siir pɨu aiir naokɨnɨm tɨrkɨm. Sɨma ta siiya aiir kɨg, sɨma nikɨ warkɨkɨua, saiirɨn sɨma bɨdi warakpɨtkikiya. Mɨ sɨma ha napnɨnopkai namɨm mɨ sɨma nɨnomor kouan, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir pɨuɨs biyɨe aiir bɨ kɨgɨm. Sɨma ɨna yangwoyɨmiyokɨm mɨ sɨma inkam nwɨso sowiir kɨg sɨmiir kingiin hɨrar nokwowi sowiir yɨuɨso hindara kɨgnɨniyaei. Mɨ tɨ wigɨm sɨma sɨma nɨdid prasae bɨ kikɨnkɨm. Mɨ sɨma ogmwo nɨimwowɨm nua hɨriir kaiyɨrou nam mɨ sɨmiir whwonkamɨm ɨni nua hɨriir kaowɨm. Mɨ tɨ inkam nwɨso sɨmiir boɨn, kɨma inkamɨn omwai waiyokiyokɨiyɨn siiram dimusi hansɨri ta maeyauwa inkam haɨngikaiiya, inkam wɨɨrniya saiir, ha? Siya tapair nwo rani. Bɨdi yɨnsiin ɨdwo namɨn! Kɨma yaiya bɨiya siya kɨmiir boɨnmauuwa saiir tɨ swokɨ aɨngwowarkaigi, ɨi siya nu Galili hɨrar nikɨ owɨn. Siya kɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnmɨmauugɨn, sɨma Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn kariirɨn wɨ iikamɨm dimɨn biyɨekakɨm sɨmiir hauuwi mɨ siirɨn wɨ paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨn saɨka sɨma nɨnkɨn ɨrɨmdɨnu inankɨi. Mɨ ɨi kwoɨmaka kara wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi! Sowa hɨriinan boɨno mɨ tɨ wigɨm sɨma ɨna yaɨngwowarkaigiyɨm ta yaiya bɨiya Jisɨs siya boɨna saiir mɨ sɨma ta maeyauwa inkam haɨngikaiya saiir haiburgik mɨ ɨna swokɨ amɨn. Mɨ sɨma kam ɨuur nwɨrɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir inɨ boɨnmauuɨu mɨ kam nhɨrɨm sɨmiir warar, tɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨma kɨgɨm sɨmiir. 10 Mɨ Maria om Makdalanaka mɨ Joana mɨ Maria Jemsni yopii aka, sɨmar nwokɨm mɨ wig nhɨrɨm sɨmakar nɨnkɨn okɨm sɨma tɨ yaiyɨm aposel kamɨm sɨmiir boɨnmɨmauuɨu. 11 Mɨ tɨ aposel kamɨm sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwokɨm tɨ wigɨm sɨma nɨksɨsaei mɨ sɨmiir yai aiir bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm. 12 Mɨ Pita siya ha nɨnsiinɨn mɨ maeyauwa inkam haɨngikaiya saiir hɨriir iwɨtnam mɨ siya tɨ ɨe ɨiir inɨ waisi kaowɨu mɨ yɨuɨs ɨmiirara kɨg sɨma sɨma nwokai. Mɨ siya omaka hɨriir swokɨ am mɨ ɨni tɨ dimɨn ɨiir inɨ aɨngwoyɨmiyokɨuɨn. Ɨriig.
Inkam nwɨso Jisɨs siirɨn siyɨuɨn omisɨm Emeasa namiyɨn siir hɨr kɨg
(Mk 16:12-13)
13 Mɨ ta ɨi aiirarɨn inkam nwɨso sɨmiiraɨrgo, sowa omisɨm whɨrɨn sɨma dapiyɨn Emeasa siir hɨriir napnamko. Tɨ omɨn siya om komii Jerusalem siir aru ywowɨn. Mɨ ɨni omisɨm Emeas hɨrar yamwowɨuɨn, siir prɨeiyɨn kilomita ɨuur kwɨrkɨm. 14 Sowa ha napnamo mɨ sowa digworaekwo whɨekakɨm tɨ ɨi ɨmiir nɨmbiyamɨm sɨmiir yapboɨnaiyam. 15 Mɨ sowa ha napboɨnaiyamo mɨ ɨni sowa sowa yɨnsrɨi ansrɨiyamo mɨ Jisɨs siya ɨna yɨmbiyamɨn sowiir kingiin hɨrɨn mɨ ɨni sowaka yapamɨn. 16 Mɨ sowiir nhwowo dimɨn whɨrkɨ bɨ kimɨrkaigo mɨ sowa ha bɨ nɨnoknɨnkɨnko, siya Jisɨskɨn. 17 Mɨ Jisɨs siya sowiir boɨn, kowa dimu nouapboɨnaiyami, ha? Siya hɨriinan boɨnɨn mɨ sowa ha nokwowo mɨ sowiir mhɨi kwoɨnɨno ɨni hɨkakar ywowo mɨ sowiir whwonkamo mɨiyɨk bɨ nwoko. 18 Mɨ inkam nwɨrɨn, siir inɨgɨn Kliopaskɨn siya siir yai aka hɨnɨɨan yowarkɨi boɨn mɨ iikamɨm omom omomiyɨm Jerusalem hɨrarar bɨdi yamwomɨmɨrɨuɨm. Mɨ tari kɨnakɨnaɨrgɨn tɨ dimɨnɨn Jerusalem hɨr nɨmbiyamɨn siir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨn, aniya? 19 Siya hɨriinan boɨnkiyɨn mɨ Jisɨs siya sowiir srɨi, dimukɨn, ha? Mɨ sowa siirɨn hɨnɨɨna boɨn, tɨ dimɨnɨn Jisɨsɨn om Nasaretanɨn siir nɨmbiyamkɨn. Siya profet inkamkɨn mɨ siya mɨi mɨiyɨk mɨiyɨk komii komiiyɨm mɨ yai mɨiyɨk mɨiyɨk komii komii ɨkɨm Adi Komii siir whwonkam ɨda mɨ iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨda mɨriikɨn. 20 Mɨ prismi bɨi nwowi kamɨm mɨ kaunselmi bɨiyan kam ɨkɨm, sɨma hauugɨm Jisɨs siirɨn sauan kamɨm sɨmiir ɨɨn, sɨma nɨsomaowɨm, paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir nɨnkɨn ɨrɨnuwɨm. 21 Krɨra bɨiya hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmiigo, tɨ inkamɨn siya Isrelmi iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn. Ɨhɨ, mɨ yai kwɨra hɨnɨɨnga. Tɨ digworaekwo ɨma nɨmbiyama, ɨi kwoɨmɨm bɨdi yamkiyɨm digworaekwo whɨekak nhɨrɨm sɨmaka nɨmbiyamkɨn. 22 Mɨ tapa wig nhɨrɨm krɨmiir isid ɨiirɨn sɨma ninɨ boɨnananikɨm krɨmiirɨn. Sɨma nugak ɨmumar namiyakwokɨm maeyauwa inkam haɨngikaiya saiir. 23 Mɨ sɨma Jisɨs siir pɨuɨs biyɨe aiir bɨ kɨgɨm. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma ɨna swokɨ haiyɨug apnamɨm mɨ sɨma hɨnɨɨna inɨ boɨnɨu, krɨma paekwosɨm nwɨso sowiirɨn nhwonan whɨn kɨgnanikɨm sɨma hɨnɨɨna boɨnkikɨm, Jisɨs siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyaɨn. 24 Sɨma ha boɨn dɨgiyɨm mɨ krɨmiir kam nhɨrɨm sɨma ha namɨm maeyauwa inkam haɨnkikaiiya saiir mɨ sɨma digworaekwowɨm wig ɨma boɨnɨm sɨmiir hɨriinanar swokɨ kɨgɨu. Mɨ yɨm sɨma Jisɨs siir bɨ kɨgɨm.
25 Mɨ Jisɨs siya ɨo sowiir ywoki, kowa kwoɨn karamaeko! Kowiir mhɨi kwoɨnɨm ɨni hiinsɨma ywowaowɨm profetkɨm boɨniyɨm yai whɨekakɨm sɨmiiram naɨngwo tɨbmiiyɨm. 26 Pɨ panɨɨna tɨri, ha? Mɨ kowa tari bɨ nɨnoknɨnkɨnko, Mesaia Kraisɨn Adi Komii siya nɨmbinɨn siya wɨ hɨk kɨmpɨpɨsu prasae hai rani, bɨiyɨn mɨ siya mhoɨiya wɨ Adi Komii siir hɨrankɨ haii inɨg komiiyɨn, aniya? 27 Mɨ Jisɨs siya Moses siir yaiyɨm sɨmiirar kwaboɨnbwakainam mɨ profet whɨekakɨm sɨmiir ɨma mɨ siya sowiir boɨnmɨmauu. Mɨ siya Yokwo komii saeya boɨnɨm yaiyɨm siir, sɨmiir boɨnmɨmauu.
28 Mɨ sɨma tɨ omɨn sowa namɨm tɨrɨn siir kingiin hɨr yɨmbiyam. Mɨ Jisɨs siya hɨriinan tɨrɨn mɨ siya ɨna yapsasaeyamɨn. 29 Mɨ sowa siir yɨkɨdu mɨ ɨna boɨno, kɨra krɨraka tɨrar dwo. Bɨeyɨn bɨdi yɨkiyamkiyɨn mɨ ɨiya pɨ sapi kakauui. Mɨ siya ɨna yapnɨnopkainamɨn mɨ ɨni sowakar ywowɨn. 30 Mhoɨiya sɨma naeyɨm tɨrɨm mɨ Jisɨs siya sowakar yɨdwo. Mɨ siya bretɨn ha haiyɨn mɨ ɨna boɨn wadɨekiyɨn Adi Komii siir mɨ haɨmiihaɨmiiyo sowiir yɨnop hauu. 31 Siya hɨriinan tɨrɨn mɨ sowiir nhwowo ɨni bɨimi siya kɨnkiyo mɨ sowa siirɨn ɨna yɨnoknɨnkɨnkiyo. Mɨ siya hɨr bɨ swokɨ omɨmɨnkɨn ɨna kwakɨgugugiyɨn, sowa siir bɨ swokɨ kɨgmɨmɨnkiko. 32 Mɨ sowa boɨn, krɨra siyɨu hɨrar nikɨ apniyo mɨ krɨriirɨn yaiyɨm siyar nikɨ apboɨnmamauunikɨn mɨ Yokwo Komii saiir yaimwowɨm sɨmiirar boɨnmɨmauugɨn, krɨriirɨn. Kaimwoka ta ɨi aiirarɨn krɨriir mhɨi kwoɨnɨm maɨrgɨmaɨrga bɨdiyar ywowo!
33 Sowa hɨriinan boɨnaiyo mɨ bɨ kɨmɨmɨnkiko, sowa ta ɨi aiirar swokɨ ɨnsiin haiyɨug apnamo om komii Jerusalem hɨriirɨn. Mɨ sowa tɨ Jisɨs siir kam ɨuur nwɨrɨm sɨmiir inɨ kɨgɨu mɨ nomiiyau nhɨr ɨkɨm, sɨma maeyau kwɨruwa haɨngiriyɨu owi. 34 Mɨ sɨma sowiir boɨn, kaimwokɨ kaimwokɨɨnga, Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn bɨdi swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn. Saimon siya bɨdi kɨgɨn siirɨn. 35 Mɨ sowa ɨna mɨ boɨno, digworaekwo whɨekakɨm sowiir nɨmbiyamo siyɨu hɨr. Mɨ sowa boɨn, siya bret ɨiir nɨnopkɨn mɨ krɨra siirɨn ha kɨgnɨnoknɨnkɨnkikɨn. Ɨriig.
Kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma Jisɨs siir bɨdi kɨgɨm
(Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Jo 20:19-23; Ap 1:6-8)
36 Sɨma ta yai aiirar nikɨ ɨdwokai boɨnaiyɨm mɨ Jisɨs siya bɨri kɨmɨmɨnkikɨn sɨmiir bopwoniya hɨrar yamɨkwoɨu. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, naɨngwobumbua kɨmakar dwo. 37 Mɨ sɨma ɨni hindara yanaakiyɨm mɨ ɨni nɨdidkakar ywonamɨm. Sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwokɨm sɨma aknaɨn kwɨr kɨgi. 38 Mɨ siya sɨmiir boɨn, kɨma dimusi nanaai, ha? Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm hɨnɨɨna dimusi sɨbnaɨngwoyokiyokɨiyami, ha? 39 Kariir ɨga ɨɨna owiir kɨgi. Karaɨrgɨn tɨ nokwowɨn, kɨmiir ɨɨnɨm kariir donkwo mɨpa kɨg. Aknaɨna saeya kɨpkak kɨugak rani, ta kɨma kɨga kariirɨn saiir hɨriinan. Nɨɨngaka. 40 Siya hɨriinan boɨnɨn mɨ siya siir ɨga ɨɨnwo sɨmiir yɨisiimauu. 41 Mɨ sɨma ɨni maɨrgɨmaɨrga ywowɨm mɨ sɨma bɨ nikɨ aɨngwo tɨbmiigɨm. Mɨ sɨma ɨna yɨnaɨngwoyɨmiyokɨm. Mɨ siya sɨmiir srɨigi mɨ kɨma tari nae nhɨrkakɨm tapaiirɨn, nwo rani, aniya? 42 Mɨ sɨma anasu haɨmiiyɨn sɨma nanagɨn siir hauu. 43 Mɨ siya ha haiyɨn mɨ ɨni sɨmar kɨgwo aeiyɨn siirɨn.
44 Mɨ siya ha nae dɨgiyɨn mɨ siya sɨmiir boɨn, bɨiya kara kɨmaka nikɨ owɨn, kara kɨmiir bɨdi boɨnmauuwɨn. Digworaekwo whɨekakɨm bɨiya kariir wɨnboɨnɨm, Mosesni siyɨu komiiyɨn yokwoni sɨma wɨnɨn mɨ profetmi yokwo aka mɨ yokwo Sam sɨma tɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨma wɨ hɨriiyar nɨmbiyam dɨgi. 45 Mɨ Adi Komii siir yai ɨmiirɨn siyar nanaaknɨnkii haigɨnɨugikɨn iikam ɨmiirɨn ta omaka aiir nwowɨm. 46 Mɨ siya sɨmiir boɨn, Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka, Mesaia Kraisɨn wɨ hɨk sɨpi hai mɨ ɨi kwoɨmaka wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi ɨe hɨrankɨn. 47 Mɨ iikam mɨiyɨkɨm sɨma siir inɨgɨn wɨ iikam isid whɨe komiiyɨm tɨ nu ɨirɨn wɨ sɨmiir boɨnmɨmauuwi mɨ sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ Adi Komii siya nwokɨ haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Kɨma ta mɨi aiirɨn om komii Jerusalem tɨrar mɨrii bwakainam 48 mɨ tɨ digworaekwo ɨmiir boɨnmauuwam. 49 Ɨni wakaeyɨm, tɨ dimɨnɨn bɨiya Adi Komii siya boɨnɨn kɨmiir hauuwɨm, yɨo tariinanɨn kara kɨmiirɨm nɨkropkiyɨm tɨri. Kɨma tɨ om komii siirar dwo mɨ ɨiya nɨnomor kouan kɨrɨeya saeya nɨti kɨmiirɨm wɨ saiirar dadɨgɨu. Ɨriig.
Adi Komii siya Jisɨs siirɨn nɨnomor kou hɨriir swokɨ ɨkɨunam
(Mk 16:19-20; Ap 1:9-11)
50 Mɨ Jisɨs siya ha boɨn dɨgiyɨn mɨ siya sɨmiirɨn ɨna yɨkɨunamɨm mɨ om Betani hɨrar yadɨgɨu. Mɨ siir ɨɨna ha ninansiinakiya mɨ nhwo ɨna kwɨsboɨnkiyɨn mɨ siya iikam ɨmiir yɨkboɨnmamaɨrɨn. Adi Komii siya sɨmaka nwowam. 51 Siya nhwo sɨmiirar nikɨ kwɨsboɨnmamaɨrɨn mɨ siya sɨmiirɨn ɨni hɨrar iyopnɨsugikɨn mɨ Adi Komii siya siirɨn ɨni hɨrankar yɨkɨunakiyɨn mɨ nɨnomor kou hɨriir yam. 52 Mɨ sɨma siir inɨg ɨiir hainan mɨ ɨni om komii Jerusalem hɨriir swokɨ amɨm mɨ sɨma ɨni maɨrgɨmaɨrga komiigakar ywonamɨm. 53 Mɨ ɨinokɨinokɨn sɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir omaka saiirama nami, siir inɨg ɨiir hainanɨm. Ɨriig.