14
Jonɨn op baptais haigɨnɨuanɨn iikamɨm sɨmiir siya bɨdi yaowɨn
(Mk 6:14-29; Lk 9:7-9)
Ta ɨiya Herot siya nu kɨgrɨraowan inkam komii nwokɨn Galili hɨr mɨ siya dimɨnɨm Jisɨs siya tɨrɨm sɨmiir wakaewɨn, Mɨ siya siir mɨiyan kamɨm sɨmiir boɨn, kara ha naɨngwowi, tɨ Jon siyakɨ siyaɨrgɨn inkamɨn iikamɨm sɨmiir baptais haigɨnɨuɨn op, aniya? Bɨiya kara siir nɨmbinkɨn inkamkɨ nɨsomaowɨm. Siya ɨe hɨranka swokɨ ɨnsiin ɨdwokɨn mɨ tɨ hɨriinan kɨrɨe komiiya siir hɨr asi nwowi.
Mɨ bɨiya Herot siir kamɨm sɨma Jon siirɨn hɨriinansi nonkworɨnugɨn mɨ siirɨn wɨeyɨnsopni yɨnɨrkai mɨ maeyauwa hɨuyokiyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya hɨr inɨ haigigik. Dimusi rani, Jon siya maɨrgɨmaɨrga bɨ nwokɨn, Herodias saeya Filip siirar wiga mɨ ɨni yaowae biyɨeyɨn Herot siya swokɨ haɨnɨkɨionkwonan. Bɨiya Jonɨn op baptais haigɨnɨuwan inkamɨn, siya Herot siir boɨnainanaekɨn tɨ dimɨn siir, siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, kɨra ta wig aiir haɨnɨkɨinonkwonan kɨra nonkwonani siyɨu komii ɨiir nɨkrɨpkɨn yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn mɨiyɨk rani. Herot siir kwoɨnɨn Jon siir nɨsomaowamar naɨngwokɨn mɨ siya ɨni Juda iikamɨm sɨmiirsi yɨdidɨn. Dimusi rani, sɨma ha naɨngwokɨm Jon siya profet inkamkɨnɨuwi.
Mhoɨiya ɨigwɨra iikam nhɨrɨm sɨma ɨna yɨtɨm, ɨiya Herot siirɨn siir yopiiga naokaina saiir naemɨrsɨm aiiram mɨ taka ɨiya Herodias saiir yɨnisɨm kopaka saeya ɨg sɨmiir bopwo hɨr inɨ swaeyɨu mɨ Herot siya maɨrgɨmaɨrga komiika saiirɨmɨn. Mɨ siya saiirɨn hɨnɨɨna yɨmbinki, kara kɨriirɨn yaimwowar boɨni, dimɨnɨn kɨra kariirɨm srɨii mɨ kara kɨriirɨn wa hauuwi. Mɨ saiir apua Herodias saeya saiir yɨn kopak aiirɨn hɨnɨɨna boɨnmɨmauugi Herot siirɨmɨn mɨ saeya ɨna boɨna, kɨra Jonɨn op baptais haigɨnɨuwiyɨn siir nɨi ɨiir kaigrɨpki mɨ siirɨn mobmɨr kwɨrni haigɨnki mɨ kɨra kariirɨm tɨriir whauugi mɨ kara wa nɨnoknɨnkɨnɨm siya bɨdi yaowɨn. Mɨ saeya hɨriinan yai aiir boɨn dɨgiya mɨ inkam komii Herotɨn siir kwoɨnɨn ɨni hɨkaka ywokiyɨn. Dimusi rani, siya iikamɨm saɨkar nɨdwokai aeyɨm mɨ siya sɨmiir whwonkam ɨda nɨmbingɨn mɨ siya sɨmiirsi asi nɨdidgɨn. Mɨ siya siir kamɨm sɨmiir boɨnki, ha tɨ hauugi saiirar tɨ dimɨnɨn. 10 Mɨ Herot siya inkam nwɨrɨn maeyauwa hɨuyokiyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨriir namam yɨkropki Jon siir nɨi ɨiir kaigrɨphainakiyɨm. 11 Mɨ sɨma Jon siir mwo kaigrɨphaii dɨgɨn mɨ sɨma siir mwoɨn mobmɨr kwɨra saiir haigɨnki mɨ sɨma ta yɨn kopaka saiir hauugi. Mɨ saeya saiir apu aiirɨm hainam. 12 Mɨ kamɨm Jon siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma wakaewɨnɨm mɨ sɨma ɨna yamɨm siir pɨuɨs aiir inɨ hainaki mɨ sɨma saiirɨn ɨna haɨngikaiyɨm. Sɨma kikai dɨgigɨm mɨ sɨma Jisɨs siir inɨ boɨnmauuɨu. Ɨriig.
Jisɨs siya hauu aeyɨm kamɨm nae 5,000 kɨm
(Mk 6:30-44; Lk 9:10-17; Jo 6:1-14)
13 Ɨiya Jisɨs siya ta yai aiir wakaeyɨn mɨ siya tɨ om ɨiir haiburgik mɨ i ɨra saiir kwɨriinam mɨ maeyau iikam karamaeya mɨrmiiya hɨriir yam. Siya siya namkɨn. Iikamɨm sɨma hɨriinan wakaeyɨm mɨ sɨma om ɨiir haiburgik mɨ sɨma ɨni siir mhoɨiya yapnamɨm. 14 Mɨ Jisɨs siya ha namasukuɨn mɨ i aiirɨn ɨna haiburgigɨn mɨ siyar yapkɨgidam iikam isid komiiyɨn hɨrar nwowi. Mɨ siya sɨmiirsi yaɨngwoyɨmiyokɨn mɨ iikamɨm makakɨm ɨni siyar haiswonɨmnɨskɨiyɨm.
15 Mɨ naɨowaka kamɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm sɨma ɨna yɨtɨm siirɨm mɨ ɨna boɨnɨm, ta maeyauwa iikam karamaeka ɨiya ɨni namkirɨba. Mɨ haɨnɨɨngɨn nɨuwi kɨra tɨ iikamɨm sɨmiir dɨkropki mɨ sɨma tɨ omi sɨsɨmɨm kingiin nwowɨm sɨmiir damtɨb mɨ naemɨn tɨ saɨnaeyam tɨb. 16 Mɨ Jisɨs siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, sɨma whɨsarii pɨ dimusi nami? Kɨma hauu ae sɨmiirɨn. 17 Mɨ sɨma siirɨn hɨnɨɨna boɨn, krɨmiir tɨrɨn nae homgakɨ nwo rani. Nɨɨngaka. Bretɨm ɨriiyar mɨ anasu whɨs ha nwowi. 18 Jisɨs siya ɨna boɨnkiyɨn, naeyɨm kariirɨm hainaki. 19 Mɨ iikamɨm sɨmiir boɨnki, kɨma ko aiir dɨdwoki mɨ siya tɨ bret ɨriiyarɨm mɨ anasu whɨswo sɨmiir hai mɨ nɨnomor koua hɨriir kaoki mɨ Adi Komii siir boɨn wadɨeki mɨ siya anasu bretɨm ɨna yɨmbɨmbɨr yɨnop hauugiyɨm kamɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir. Mɨ kamɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir hauugi mɨ sɨma iikam ɨmiir hauunam. 20 Mɨ sɨma ha naeyɨm mɨ sɨmiir mhɨiyɨm ɨni dɨgar ywokiyɨm mɨ kamɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm sɨma nae haɨmiihaɨmiiyɨm sɨma naepɨpɨru haigɨnɨm sɨmiir swokɨ haɨngiriyɨu haiginam mɨ nɨbɨm sɨma haigiyɨm nae haɨmiihaɨmii ɨmiir pariig ɨuur ɨs. 21 Kamɨm tɨ nae ɨmiir naeyɨm 5,000 kɨm, sɨma wigyɨn ɨmiir wara bɨ mwaɨngɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya whɨi kwɨra nunan opa saiir ɨdwowar napnaidamkɨn
(Mk 6:45-52; Jo 6:15-21)
22 Mɨ Jisɨs siya nae sɨmiir hauuwae dɨgikɨn mɨ siya kamɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir boɨnki, kɨma i ɨra saiir kwɨriinam mɨ kariir bɨiya damkwokɨn whɨiya saiir mɨrmiiya hɨriir. Mɨ iikamɨm sɨmiirɨn siyar yɨkropki. 23 Mɨ siya iikamɨm sɨmiirɨn ha nɨkropkiyɨn mɨ mhɨuisɨm whɨr ɨiirɨn Adi Komii siirɨm siya siyar inɨ kwɨsboɨnɨu. Mɨ naɨowaka Jisɨs sasa ywokairɨb mhɨuisɨm ɨiirɨn. 24 Mɨ ta ɨi aiirɨn siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm sɨma ɨni igak whɨi idopwoniya hɨrar yakirɨrɨr mairɨbɨm mɨ opuda ɨni irɨb hɨranka hugnaniya mɨ hɨnɨn komiiya ɨni i aiirar kaibombokɨigiya. 25 Pɨunok nugakɨn bɨe ha nɨiyok naidniyakwokɨn ɨiya pɨrkɨn kingiin nwoyakwoka Jisɨs siya ɨni nunan ta whɨiya ɨni saiir op ɨda yapamyakwokɨn mɨ kamɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir hɨriir yapnɨmbɨiyam. 26 Sɨma kɨgwɨn siya opa saiir ɨdwowar napni mɨ sɨma nɨdid pranae bɨ kɨnkɨm. Sɨma boɨn, warɨ napniyɨn wraigɨn mɨ ha nɨdidɨm mɨ ɨna yɨnkau ankauɨm. 27 Mɨ Jisɨs siya bɨ kɨmɨmɨnkikɨn ɨni sɨmiirar boɨnkiyɨn, kɨma kɨrɨe dwo! Karargɨn, kɨma kɨpi nɨdid! 28 Pita siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, Bɨiyan Inkam Komii kɨrargɨn nɨuwi mɨ kɨra kariir boɨnki mɨ kara pɨ opa saiir ɨdwowa napnani kɨriirɨm. 29 Jisɨs siya ɨna yowarkɨi boɨnki, kɨra ha wɨt! Mɨ Pita siya iya saiir haiburgik mɨ ɨni nunan opa saiir ɨdar kwaewɨskɨn apamɨn Jisɨs siirɨm. 30 Siya opuda saiir kɨnaɨnkɨuwɨnɨn siya ɨna yɨdidwɨnɨn mɨ siya op aowa hɨriirɨn ɨna yokwokwomairaraonainamɨn. Mɨ siya hɨnɨɨna kauwoki, Bɨiyan Inkam Komii kɨra kariir kibokiinawid! 31 Jisɨs siir ɨɨna bɨ kɨmɨmɨnkika ɨni Pita siirar yanka nonkwo sasaugiya mɨ siya siir boɨn, kɨriir naɨngwo tɨbmiiya kabi rani, kɨriir kwoɨnɨn dimusi naɨngwo yɨsyɨskɨn. 32 Mɨ sowa iya saiir inɨ kwɨrii mɨ opuda ɨna hugwokmaigiya. 33 Mɨ kamɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm i hɨr nwowɨm sɨma tɨ dimɨn ɨiir kɨgiyɨm, sɨma ɨni Jisɨs siir inɨg ɨiir hainanɨm mɨ sɨma hɨnɨɨna boɨn, kɨbɨe idwai kɨra Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Ɨriig.
Jisɨs siya nu Genesaret hɨran iikamɨm makɨ niiyɨm sɨmiir haiswonɨmnɨskɨigɨn
(Mk 6:53-56)
34 Mɨ sɨma whɨi aiir niyɨkrɨonaidamɨm mɨ sɨma maeyau kwɨra nu Genesaret hɨrana saiir yamamasu kuɨu. 35 Iikamɨm ta maeyau aiiranɨm sɨma ɨna yɨnoknɨnkɨnɨm, Jisɨs siya tɨo. Mɨ sɨma yaiya ɨna hauu nɨnkɨkɨnkiya om whɨekakɨm kingiin nwowɨm sɨmiiram mɨ sɨma ɨna hainaniyɨm iikam whɨekakɨm makakɨm Jisɨs siiram. 36 Mɨ sɨma siir srɨinanae, ɨni mɨ owɨn iikamɨm makakɨm sɨma kɨriir pɨu aiir nonkwokiyɨn mɨ nɨɨngakɨ mɨ ɨuwi mɨ yɨuɨs mwɨs ɨiirarar timɨ onkwoki ɨɨnara, aniya? Mɨ iikamɨm siir yɨuɨs pɨu owiir nonkwowɨm sɨma ɨni wadɨeyar swokɨ okiyɨm. Ɨriig.