22
Ta boɨniyɨo yaiya nae komiiya wig nonkwonaeiya saiir boɨnka
(Lk 14:15-24)
Jisɨs siya yaeya boɨniyɨo yaiya ɨna swokɨ boɨnɨn sɨmiirɨn mɨ siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, Adi Komii siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana, saeya ɨni inkam komii nu kɨgrɨraowiyɨn, nae komii siir yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn wig nonkwonaɨn siirɨm dirɨraerariyɨn ɨni saiir hɨriinan ywowɨn. Bɨiya kam nhɨrɨm sɨmiir nɨmbina ta wigwas naeya saiir naeyam. Mɨ naeni ɨiya siya siir kam nhɨrɨm sɨmiir yɨkropki. Mɨ sɨma nɨtɨm pɨ boriisopi. Mɨ siya siir mɨiyan kam nhɨrɨm ɨna swokɨ ɨkropkiyɨm mɨ sɨmiir boɨnmauu, kɨma kamɨm kara nɨmbingigɨm sɨmiir dɨkɨunaki mɨ kɨma sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨn, wakae, kariir naeyɨm bɨdi dirɨraerar haigɨngigɨm. Mɨ bulmakau ɨi ɨkɨm mɨ wraisu hɨkae hɨkaeyɨm kara bɨdi yɨsomsom haigɨngigɨm. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm bɨdi dirɨraerar haiigɨngigɨm. Kɨma ta wigwas naeya saiirɨm wɨt. Siya siir mɨiyan kamɨm tɨ yai ɨmiir boɨnmɨmauu dɨgɨn mɨ sɨma ha namɨm, sɨma, sɨmiir yai ɨmiir wakaeyɨm pɨ boriisop mɨ sɨma ɨna nhɨnoopkiyɨm. Nwɨrɨn siir numɨram yam mɨ nwɨrɨn ɨni umɨr mɨi mɨriiyam yamɨn. Mɨ nhɨrɨm inkam komii nu kɨgrɨraowiyɨn siir mɨiyan kam ɨmiir yapiyɨskai kɨgwɨn mɨ sɨma sɨmiir yonkwobumbunɨnkɨn haiigɨnɨugi mɨ sɨmiirɨn ɨna yɨsomsom aokaokiyɨm. Mɨ tɨ hɨriinanɨn inkam komii nu kɨgrɨraowiyɨn siir kwoɨnɨn haugɨ hauga ha whiyɨekiyɨn mɨ siir kamɨm sau nɨnɨtiyɨm sɨmiir yɨkropki. Mɨ sɨma inkam biyɨeyɨm sɨmiir yɨsomao mɨ om ɨiir warar yɨnkɨn haɨngɨmugig. Mɨ sɨma hɨriinan tɨrɨm, inkam komiiyɨn siir mɨiyan kam ɨmiir boɨnmɨmauugi, wigwas naeya bɨdi dirɨraerar haigɨn dɨga, kamɨm kara nɨmbinɨm sɨma mɨiyɨkɨ waeyao panɨɨnsi yɨtsi. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi kɨma ɨkɨ siyɨu whɨekakɨm sɨmiirar dap kɨg yokiyokɨiyam mɨ kam whɨekakɨm kɨma sɨmiir kɨgi mɨ kɨma sɨmiir wɨkɨunani ta wigwas nae aiirɨm. 10 Siya hɨriinan yai boɨnkiyɨn mɨ mɨiyan kamɨm ɨna nhɨnoopkiyɨm. Mɨ siyɨu whɨekakɨm sɨmiir nwowɨm iikamɨm sɨmiir yapboɨnmamauu iikam biyɨe biyɨe ɨkɨm mɨ iikam mɨiyɨk mɨiyɨk ɨkɨm sɨmiir yɨkɨunani wigwas nae aiirɨm. Mɨ sɨma ha nɨtɨm ta omaka wigwas nae dirɨraerara ɨni iikamkɨna yɨnkɨnɨugiya.
11 Iikamɨm sɨma ha nɨdwodwokai dɨgiyɨm mɨ inkam komii sɨmiir napnɨnopkai kɨgam namkɨn. Mɨ siyar kɨgi inkam nwɨrɨn yɨuɨs mɨiyɨk bɨ pɨuainanikɨn wigwas naeya saiir nɨdwokai aeyamɨn. 12 Mɨ inkam komiiyɨn siir boɨnki, akam, kɨra yɨuɨs mɨiyɨk pɨuainani karamae dimusi nwokɨn ta wigwas nae aiiramɨn, ha? Mɨ siya ɨni yai mɨkrɨma ywowɨn. Mɨ ɨna yɨdidkiyɨn. 13 Inkam komiiyɨn siya siir mɨiyan kamɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨma siir ɨga ɨɨnɨm sɨmiir kogrɨmdɨɨnugi. Mɨ maeyauwa nɨiyɨm nɨiyɨm nwowa saiir hɨriir dɨtkaigi. Ta maeyau nɨiyɨm nɨiyɨm aiirɨn siya wɨ kauu ouu prasae kɨn tani. Mɨ siya wɨ hɨk komiigɨkomii aiir haii. Mɨ wɨ siir big ɨiirar mɨ aegiyɨmgiyɨkaeyami. 14 Jisɨs siya ta boɨniyɨo yai aiir boɨn dɨgiyɨn mɨ siya sɨmiir boɨnki, ɨhɨ, Adi Komii siya iikam whɨekakɨm sɨmiirar nɨkɨunaei. Mɨ sɨmiirɨn wɨ ɨrɨra nwɨnwɨra nɨkɨuna apnɨnopkainani. Ɨriig.
Sɨma Jisɨs siir srɨigɨm umɨr Sisa siir hauuwam
(Mk 12:13-17; Lk 20:20-26)
15 Mɨ Farisi kamɨm sɨma yaiya ɨna haɨngiriyɨu hɨd boɨnaiyɨm, Jisɨs siir kɨnankɨuwam. 16 Mɨ sɨma sɨmiir kɨgna mɨriiyɨm kam nhɨrɨm mɨ inkam komii Herot siir kamɨm sɨmiir warar yɨnkɨn ɨkropki. Mɨ sɨma Jisɨs siir hɨriir yɨmbiyam mɨ ɨna inɨ srɨiyɨuɨm yai nhɨrɨm sɨmiiram. Inkam yaimɨn dimɨn nowomwarkaiyɨuwiyɨn, krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kɨra yaimwo boɨnan inkamkɨn. Mɨ kɨra yaimwowa saiirar sɨbgu owomwarkaiyɨu boɨnikɨn dimɨnɨm Adi Komii siir iikamɨm sɨmiirɨm. Kɨra inkam nwɨrni bɨ nwowikɨn kou mɨ nwɨrni bɨ nwowikɨn nua. Nɨɨngaka. Kɨra iikam whɨekakɨm sɨmiirɨn whɨruwar nwowaigɨnɨuwikɨn. 17 Kɨra krɨmiirɨn sɨbgu boɨnmauugi, kɨra panɨɨna naɨngwowi, ha? Moses siir siyɨu komiiyɨn siya boɨnɨn ɨni wadɨeya mɨ owɨn krɨma omom omomi takis umɨrɨm inkam komii Sisa Romanɨn siir hauuwɨn, aniya? Iyɨe? Nɨɨngaka. 18 Jisɨs siya sɨmiir kwoɨn biyɨe biyɨe ɨmiir bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn mɨ siya sɨmiir boɨnki, kɨma nɨksɨsaeyan inkamkɨm. Kɨma kariirɨm dimusi kɨnankɨunikɨm, ha? 19 Kɨma umɨrɨm omom omomiyɨm kɨma haiiyɨm mɨ mɨiya umɨra saiir nwowa inkam komii Sisa siir hauuwiya kariir wɨisiimauugi. Mɨ sɨma umɨra siirɨm asi hainakikɨm, siir nɨisiimauuɨm. 20 Mɨ siya sɨmiir srɨigi, tɨ whwonkamɨn mɨ tɨ inɨg ɨkɨn umɨr aiir nwowɨn siya nhɨnirgɨn. 21 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yowarkɨi boɨnki, inkam komii Sisa. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, dimɨn Sisa nikɨn, yɨo kɨma Sisa siirar hauu. Mɨ dimɨnɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirgɨn yɨo kɨma siirar timɨ hauugi. 22 Sɨma ta hɨriinan yai aiir wakaekiyɨm mɨ sɨma ɨna yanaakiyɨm. Mɨ sɨma siir ɨna haiburgigɨm mɨ ɨna yamɨm. Mɨ sɨma Jisɨs siir kɨnankɨuan yai karamaekɨm. Ɨriig.
Sɨma Jisɨs siir srɨigi iikamɨm naonami wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi
(Mk 12:18-27; Lk 20:27-40)
23 Ta ɨi aiirarɨn Sadyusi kam nhɨrɨm Jisɨs siir hɨriir yɨmbiyam. Tɨ kamɨm sɨma hɨnɨɨna boɨnikɨm, inkamɨn naonamiyɨn sɨma wɨ swokɨ ɨnsiin ɨdwo rani. Sadyusi kamɨm sɨma ha nɨmbiyamɨm mɨ sɨma Jisɨs siir inɨ srɨiyɨu, 24 inkamɨn nowomwarkaiyɨuwiyɨn, Moses siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, inkam nwɨrɨn siya yɨnɨe niyɨo karam nwowi mɨ siya ha naonami mɨ siir wig igabaeya siir nomousɨm ɨeyar swokɨ ɨtkɨn ɨdwokai naowid. Mɨ yɨnɨekakɨn wɨ siya nwo haigɨnɨuwi siir yaowae ɨiirɨn. 25 Mɨ kam ɨriiyar nwɨskɨnɨuwi mɨ sɨmiir yaowaeyɨn wig siya yonkwona mɨ siya ɨna yaonamɨn mɨ siya yɨnɨekak bɨ nwogigɨn. Mɨ siir wig igabaeya ɨni siir nomousɨm ɨeyar swokɨ ɨtkɨn ɨdwokainaowida. 26 Mɨ siir nomousɨmɨn ɨriipa hɨriinanar mɨ tɨr, yɨnɨe karamaeyar mɨ aowɨn. Mɨ nwoɨmaka ɨriipa hɨriinanar mɨ tɨr mɨ ɨni hɨrii hɨriinanar tɨr yokiyokɨiyamɨn. Mɨ tɨ iwɨniyao ɨriiyar nwɨso ɨni yɨnɨe karamaeyar yaowɨm. 27 Sɨma yaowɨn naokao dɨgiyɨm mɨ mhoɨigɨ mhoɨiya sɨmiir yao wig igabae aeyar yaonam. 28 Kɨra boɨnki, ɨiya iikamɨm naokaowɨm sɨma nɨnsiin ɨdwowi. Tɨ iwɨnyao ɨriiyar nwɨswo ta wiga saiir kamkɨ kamɨn wɨ nhɨnga nwowi? Kɨra ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, sɨma yaowɨn saiirara nonkwona swokɨm.
29 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yai aka ɨna yowarkɨi boɨnɨn, kɨma Yokwo Komii saiir yai ɨmiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm, ha? Mɨ kɨma Adi Komii siir kɨrɨe aiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn, ha? Mɨ kɨma hɨriinanɨn whaowaeya prɨiboɨn, aniya? 30 Mɨ ɨiya iikamɨm sɨma nɨnsiin ɨdwowi mɨ sɨma wɨ nonkwona rani. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma wɨ Adi Komii siir oman paekwosɨmɨm nɨnomor kou hɨr nwowɨn wɨ sɨmiir hɨriinan nwowi, nɨɨnga nɨɨngar. 31 Tɨ iikamɨm naonamɨm mɨ ha swokɨ ɨnsiin ɨdwowi. Kara kɨmiir srɨiyɨm mɨni. Adi Komii siir yaiyɨm Moses siir hauuwɨm, kɨma sɨmiir bɨ mwaɨngɨm, aniya? Siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, 32 kara Ebraham mɨ Aisak mɨ Jekop sɨmiir Adi Komiigɨn. Adi Komii siya iikamɨm naonamɨm sɨmiir Adi Komii rani. Iikamɨm kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn sɨmiir Adi Komiigɨn. 33 Iikamɨm kingiin nokwoɨm sɨma ta hɨriinan yai aiir wakaekiyɨm mɨ sɨma ɨni hindara yanaakiyɨm Ɨriig.
Adi Komii siir bɨigɨ bɨiyan siyɨugɨ siyɨu ɨeyaɨrgɨn
(Mk 12:28-34; Lk 10:25-28)
34 Ta hɨriinan yaiya Jisɨs siya Sadyusi sɨmiir yai aiir boɨn tankaigikɨn. Mɨ Farisi kamɨm sɨma ta yai aiir wakaekiyɨm mɨ sɨma ɨna haɨngiriyɨu boɨnainamɨm. 35 Mɨ sɨmiir bopwo hɨrɨn inkam nwɨrɨn siyɨu ɨmiir nɨnoknɨnkɨniyɨn ɨni hɨrar nwowɨn. Siya Jisɨs siir srɨikɨnankɨuwam namkɨn. 36 Iikam nowomwarkaiyɨuan inkam pɨkɨ hɨnɨɨn siyɨu ɨkɨn, siyɨu whɨekakɨm Moses siya wɨnɨm sɨmiir bɨi nwowɨm, ha? 37 Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya kɨriir Adi Komiigɨn. Mɨ kɨriir mhɨi kwoɨnɨm mɨ kɨriir kɨrɨeya wɨ saiirar hauu ɨuguski mɨ kɨriir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir warar. 38 Tɨ siyɨuɨn siya ɨni siyɨu nhɨrɨm Moses siya wɨnɨm sɨmiir kou ywowɨn. 39 Mɨ mhoɨiyan siyɨu whɨrɨn yɨo hɨnɨɨna boɨnkɨn, kɨra inkam nhɨrɨm sɨmiirɨm naɨngwowiyɨm mɨ kɨramar naɨngwonaeiyɨn saiir hɨriinanar daɨngwo. 40 Tɨ siyɨuwo sowa boɨnkiywo ɨni Moses mɨ profet kamɨm sɨmiir siyɨu ɨmiirar higrɨnɨu ɨrkakiyɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya Farisi kamɨm sɨmiir srɨi yɨpɨkɨ inkamkɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn
(Mk 12:35-37; Lk 20:41-44)
41 Farisi kamɨm sɨma ɨrɨpa nikɨ haɨngiriyɨu owɨm mɨ Jisɨs siya sɨmiir srɨi, 42 kɨma Krais siirɨn ɨni panɨɨna naɨngwowɨm tɨ inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn, ha? Siya nhɨnir pɨugan ankɨn, ha? Mɨ sɨma siirɨn hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, Devid siir pɨuganankɨn. 43 Mɨ Jisɨs siya sɨmiirɨn ɨna swokɨ srɨiyɨn. Dimusika? Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn Devid siir nwowɨn siirɨn siya nɨisiimauugɨn mɨ Devid siya siirɨn Bɨiyan Inkam Komii dimusi dapkɨn, ha? Siya hɨnɨɨna boɨnkɨn,
44 Devid siya hɨnɨɨna boɨnkɨn Adi Komii siya, kariir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn, kɨra kariir ɨɨna ɨɨniga saiir dɨdwo. Mɨ mhoɨiya kɨriir sau omomɨn wɨ kara kɨntɨokɨi sɨmiirɨn. Mɨ wɨ kɨriir aowa nwokaii.
45 Kɨma kɨgi Devid siya dapkikɨn Inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn Bɨiyan Inkam Komii siya mɨ siya tɨ inkamɨn Devid siir isid panɨɨna nwokɨn, ha? Nɨɨngaka. Siyɨu karamaekɨn. 46 Mɨ inkam nwɨrkɨn bɨ nowarki boɨnmɨmɨnkɨn ta Jisɨs siir yaiya. Nɨɨngaka. Mɨ ta ɨi aiirɨn sɨma ɨna yɨdidbwakainamɨm siirsiyɨn mɨ mhoɨiya sɨma siirɨmɨn dimɨn whɨram bɨ swokɨ srɨi mɨmɨnkɨm. Ɨriig.