24
Jisɨs siya Adi Komii siir omaka yai nɨdwokai wakaeiya saiir boɨnkɨn wɨ sapi nɨmbɨɨriyami
Jisɨs siya Adi Komii siir inɨg hainaniya omaka komiiya yai nɨdwokai wakaeiya saiir haiburgikɨn mɨ ɨna yapnaniyamɨn mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma siiram yɨt. Sɨma siir nɨisiimauuam naɨngwokɨm omaka mɨiyɨkɨm Adi Komii siirɨm sɨmiir. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kɨma tɨ digworaekwowɨm sɨmiir bɨdi kɨgiyɨm, aniya? Ɨhɨ, kara kɨmiirɨn yaimwo aiirar boɨnki, tɨ siiyaɨm Adi Komii siir omaka saiirɨm sɨma wɨ siiya kwɨrni ɨdwo nwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ kam nhɨrɨm sɨma nɨti, wɨ tɨ Adi Komii siir omakaɨm sɨmiir nɨinɨkinhɨɨmnhɨnkigi mɨ wɨ nu saɨka dɨga swokɨ amwowɨuwi. Ɨriig.
Jisɨs siya hɨk whɨekakɨm mhoɨiya nɨmbiniyanɨm sɨmiir boɨnkɨn
(Mk 13:3-13; Lk 21:7-19)
Jisɨs siya mhɨu Oliv hɨr nɨdwokɨn mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma sɨmar yɨt siirɨmɨn mɨ sɨma siir inɨ boɨni, kɨra krɨmiir boɨnmauugi, tɨ dimɨn hɨriinanɨm wɨ pakɨ hɨnɨɨn ɨiya saiir nɨmbiyami krɨmiir nɨisiimauuamɨn, ha? Pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨnɨn wɨ bɨi siya nɨmbiyami mɨ krɨma wɨ siir nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm ɨiya kɨra swokɨ haiyɨug ɨtana saeya nɨmbiyami mɨ tɨ nuɨn wa dɨgi, ha?
Jisɨs siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kɨma kɨma kɨmasiyar sɨbgu mɨntɨraona wɨ inkam nhɨrkɨm nɨksɨsaesi kɨmiirɨn. Kam nhɨrɨm sɨma nɨti mɨ sɨma wɨ kariir inɨg ɨiir ninɨ ɨksɨsae dapboɨni, karargɨn Kraisɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn mɨ sɨma wɨ iikam whɨekakɨm sɨmiir nɨksɨsae ɨrkaki. Mɨ mhoɨiya kɨma wɨ yaiini yaiyɨm sɨmiir wakaemɨmɨkwɨni. Yaiiya hɨnda tɨnda ɨna nɨniiya, kingiin mɨ aru ɨriipɨ hɨriinan mɨ kɨma wɨ kɨpi nanaawɨn. Tɨ digworaekwowɨm sɨma wa nɨmbiyami mɨ ɨiya kara nɨtana tɨ nu ɨeya dɨgana ya ɨna nikɨ owa. Nu whɨran kamɨm wɨ nu whɨran kamɨm yaii sɨmaka nɨnii. Mɨ inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn wɨ nu whɨranɨn siir isidɨn yaii wɨ inkam komii nwɨrɨn siir isid ɨnaka nɨnii. Mɨ nu maeyau nhɨrɨm wɨ mhɨi prasae nao rani mɨ nu maeyau nhɨrɨm wɨ nɨɨn prasae nɨt rani. Tɨ digworaekwo whɨekakɨm wɨ wiga yɨnisɨmɨn hɨukrɨmkrɨpɨn naokainam wɨ saiir hɨriinan hɨk kɨmpɨpɨsu haii, bɨiya saeya haiyɨm wɨ saiir hɨriinan nɨmbiyami. Ta ɨi aiirɨn sɨma hɨk kɨmpɨpsu wɨ kɨmiir hauuwi mɨ sɨma wɨ kɨmiir nɨsomsom aokaowi. Mɨ iikam whɨekakɨm hɨnda tɨnda nwowɨm wɨ ɨo nhwo kɨmiir nanaowi. Dimusi rani, kɨma kariir yai aiir wakaeyoknakɨm. Tɨ digworaekwo whɨekakɨm wɨ wiga yɨnisɨmɨn hɨukrɨmkrɨpɨn naokainaɨm wɨ saiir hɨriinan hɨk kɨmpɨpɨsu haii bɨiya saeya haiyɨm wɨ saiir hɨriinan nɨmbiyami.
Ta ɨi aiirɨn sɨma hɨk kɨmpɨpɨsu wɨ kɨmiir hauuwi mɨ sɨma wɨ kɨmiir nɨsomsom aokaowi. Mɨ iikam whɨekakɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨma wɨ ɨo nhwo kɨmiir nanaowi. Dimusi rani, kɨma kariir yai wakaeyoknaeikɨm. 10 Mɨ ta ɨi aiirɨn iikam whɨekakɨm sɨma wɨ sɨmiir naɨngwo tɨbmii aiir haiburgigi. Mɨ sɨma sɨmiir nomiiyauɨm wɨ sɨmiir sau omomɨn siir kɨnmauu ɨti mɨ sɨmiir nhɨrɨm wɨ ɨo sɨma sɨma nɨnwo anwowi. 11 Mɨ ta ɨi aiirarɨn nɨksɨsae profet kam whɨekakɨm sɨma nhɨnani mɨ wɨ iikam whɨekakɨm sɨmiir nɨksɨsaei. 12 Mɨ ta ɨi aiirarɨn dimɨn biyɨeni siyɨuɨn wɨ komiiya nɨmbiyami mɨ iikam whɨekakɨm sɨma wɨ inkam nwɨrnisi naɨngwokwonanae rani. Nɨɨngaka. 13 Iikamɨm sɨma sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨeya nwoyokiyokɨii mɨ mhoɨigɨ mhoɨiyana saiirar namwoɨuwi mɨ tɨ iikamɨm sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siyar swokɨ anmaiwarkainaei. 14 Mɨ sɨma wɨ nu maeyau maeyau whɨekakɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiir napboɨnmamauu ɨrkaki maeyauwa Adi Komii siya kɨgɨrkakana siir digworaekwo whɨekakɨm saiir mɨ iikam isid whɨekakɨm sɨma wa wakae, dimɨn mɨiyɨkɨm Adi Komii siya dirɨraerarɨm. Mɨ wɨ ɨi aeya nadɨgɨuwi. Ɨriig.
Dimɨn biyɨekɨ biyɨeyɨn wɨ sɨpi nɨmbiyami
(Mk 13:14-23; Lk 21:20-24)
15 Inkamɨn ta yaiya saiir mwaɨnɨn siya sɨbgu daɨngworɨnu, Jisɨs siya boɨnki mɨ mhoɨiya kɨma wɨ tɨ dimɨn biyɨekɨ biyɨeyɨn Adi Komii siir omaka ɨo saiir hɨoanɨn wɨ siirar kɨgi, dimɨnɨn Adi Komii siir omaka bopwo nwowɨn igbid kamiyaugakɨn bɨiya profet Daniel siya boɨnɨn nɨmbiyamɨm mɨ siya. 16 Mɨ ta ɨi aiirɨn iikam whɨekakɨm nu Judia hɨr nwowɨm sɨma mhɨua hɨriir yɨdam nɨnopkainam. 17 Mɨ iikamɨm yaba hɨr grɨnkɨn okwowɨm mɨ sɨma sɨmiir digworaekwo ɨmiirɨm kɨpi swokɨ iwɨt nɨnopkainam omaka hɨriirɨn sɨmiir haiyɨm sɨma mhɨua hɨriirar dɨdam ɨugugusamki. 18 Mɨ yɨpɨkɨ inkamkɨm sɨma numɨr nwowi mɨ sɨma sɨmiir oma hɨriir kɨpi swokɨ haiyɨug am, sɨmiir yɨuɨs ɨmiir hainakiyɨm. Sɨma hindara dɨdam ɨugusam. 19 Mɨ wigɨm yɨnpɨugak nwowɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmiyoki mɨ wigɨm yɨnpraigakakɨm sɨmiirsi warar mɨ timɨ aɨngwoyɨmiyoki ta ɨi aiir nwowɨm. Sɨma wɨ nɨdam sasau rani, sɨma wɨ hɨkak nwowi mɨ wa kɨguguwi. 20 Kɨma Adi Komii siiram srɨi boɨn mɨ ɨi kɨma nɨdami saiirɨn wɨ naokɨ kɨpi kɨn mɨ wɨ Judami ɨi komiiya Sabat pɨu siisiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya saiir mɨ ɨdami ya wɨ mɨiyɨk mɨ o rani, tɨ ɨi hɨriinanɨm kɨma wɨ nɨdam sasauni siyɨuɨm whaowaei. 21 Mɨ ta ɨi aiirɨn wɨ hɨk kɨmpɨpɨsu prasae hai rani. Ɨiya nuɨn siya wɨna nikɨ owɨn mɨ ɨni tariinana yamwoniyɨn, tɨ hɨk hɨriinanɨm bɨiya sɨma bɨ nikɨ ɨmbinikɨm. Mɨ mhoɨiya wɨ hɨriinan hɨkɨ mɨ ɨmbiyam tani. 22 Mɨ Adi Komii siya tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir ɨiya saiir nikwokrɨpna karam nwokɨswo mɨ iikam whɨekakɨm sɨma wɨ hɨriiyar pɨ whaowae ɨuguskiyɨn. Adi Komii siya siir kamɨm siya nɨmbinɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmiyokiyɨn mɨ siya tɨ ɨi hɨriinana saiir asi nikwokrɨpnakɨn, tɨ dimɨnɨm sɨma nɨmbiyamam.
23 Mɨ ta ɨi aiirɨn inkam nwɨrɨn siya wɨ kɨmiir boɨni. Kɨgi, inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn siya tɨsi tɨrar nwowɨn, siya ɨsi hapi nwowɨn, kɨma wɨ siir yai kɨpi naɨngwo tɨbmii. 24 Ta hɨriinana kara kɨmiirɨn saiir boɨnki mhoɨiya kam nhɨrɨm sɨma nɨti mɨ wɨ hɨnɨɨna ninɨ ɨksɨsae boɨni, Kraisɨn karargɨn. Mɨ kara profet inkam nwɨrkɨn. Mɨ sɨma wɨ dimɨn kɨrɨe komii komii nhɨrɨm sɨmiirar dirɨraerari, iikamɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨmiirɨn wɨ sɨma nhɨnprɨiginam kɨnankɨugɨuwi mɨ tɨ iikamɨm sɨma wɨ sɨmiir yai wakaeyokna rani. 25 Wakae, kara kɨmiirɨn bɨi tɨ digworaekwo ɨmiirar boɨnmauugɨm mɨ bɨi wɨ digworaekwowɨm sɨma nɨmbiyami mɨ mhoɨiya kɨma sɨmiir kɨgi mɨ kɨma wɨ hanɨɨngɨ kɨgnɨnoknɨnkɨni.
26 Sɨma kɨmiir hɨnɨɨn yai boɨni, kɨgi. Siya maeyauwa inkam karamaeya nu siiyɨn apa saiir nwowɨn, kɨma wɨ taka maeyauwa saiir kɨpi nam. Mɨ sɨma hɨnɨɨna boɨni, kɨgi, siya ta omaka maeyauwa hɨuyokiyokai saiir hɨr nwokaiyɨn. Kɨma wɨ sɨmiir yai kɨpi naɨngwo tɨbmii. 27 Kɨma ɨna kɨgɨm, sinana bɨekɨ nɨmbiidniyɨn siir hɨrar sinankiyɨm mɨpi bɨekɨ nɨkiiyamiyɨn siir hɨrar namwoɨuwi mɨ mhoɨiya ɨiya Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn kara swokɨ ɨti kɨma kariirɨn wɨ hɨriinanar kɨgwɨni.
28 Maeyauwa inkam whɨigɨ nwowiya mɨ wakikiyao wabɨm pɨ sɨmiir pɨu ɨmiirar natkɨkɨn ɨdwo aei. Mɨ mhoɨiya kara swokɨ ɨti iikam whɨekakɨm sɨma wɨ kariirar kɨgwɨni. Ɨriig.
Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn mhoɨiya siya wa swokɨ ɨti
(Mk 13:24-27; Lk 21:25-28)
29 Hɨk komiiya ta ɨiya saiir haiya saeya dɨg nwoki mɨ bɨeyɨn wa kakauu ɨuguski mɨ bwana wɨ mɨ whwo rani mɨ nauunɨm wɨ nɨnomor kou hɨranka nɨkɨigɨiki. Mɨ nɨnomor kou hɨran dimɨn komii komiiyɨm, sɨma wɨ nɨɨni hanɨɨna nɨtki. 30 Mɨ ta ɨi aiirɨn digworaekwo nhɨrɨm nɨnomor kou hɨranɨm mhoɨiya wɨ iikamɨm wɨ sɨmiir nɨisiimauuwi ta ɨiya. Kara Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn wɨ saiir swokɨ ɨti mɨ iikam isidɨn hɨnda tɨndanɨm nu tɨranɨm sɨma wɨ nou prasae kɨn tani. Mɨ Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn sɨma wɨ kariirar kɨgwɨni waumɨrsɨma kariir dimɨn kɨrɨe komiiyɨm paenan nɨuyaeiyɨm wɨ sɨmaka nɨnkɨn ɨti. 31 Ɨiya kara nɨti, kɨdɨn wa maski. Mɨ ɨiya siya kɨd maski mɨ kariir paekwosɨmɨm sɨma wa namki omom omomɨm hɨda tɨnda nwowɨm sɨmiir, iikamɨm kara nɨmbinɨm sɨma wɨ kariiram nɨkɨunani.
Whrougɨwokiyɨm ɨiya Jisɨs siya nɨtana saiir nɨisiimauugɨn iikamɨm sɨmiir
(Mk 13:28-31; Lk 21:29-33)
32 Kɨma whrou siir bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm. Ɨiya pɨ whrou siya woki tɨ hɨriinanɨn krɨma pa nɨnoknɨnkɨni opɨn wɨ sɨpi nɨuwi. Mɨ opud naowo wa mɨ ɨkii kɨni. Ta hɨriinan ɨiya saeya opkɨ nɨuwi aeya. 33 Ɨni mɨ owɨn, mhoɨiya kɨma ha kɨgi tɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm kara boɨnɨm ɨni nɨmbiyamɨm, kɨma ha dɨnoknɨnkɨnki, ɨiya kara nɨtana ɨni kingiin nwowa. 34 Kara kɨmiirɨn yaimwo aiirar boɨni, iikamɨm sɨma ta ɨi aiirar nikɨ owɨm sɨma wɨ nikɨ aonam tani mɨ tɨ digworaekwo whɨekakɨm wa nɨmbiyami. 35 Nu nɨnomor sowa wa dɨgi mɨ kariir yaiya wɨ swokɨ dɨgi rani. Nɨɨngaka. Saeya wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨi. Ɨriig.
Inkam nwɨrkɨn ta ɨiya Jisɨs siya nɨtana saiir swokɨ ɨnoknɨnkɨn tani
(Mk 13:32-37; Lk 17:26-30,34-36)
36 Inkam nwɨrkɨn ta ɨi aiirɨn nɨnoknɨnkɨn mɨmɨn tani. Mɨ paekwosɨmɨm nɨnomor kou hɨranɨm sɨma ɨriipa hɨriinan sɨma saiir mɨ ɨnoknɨnkɨn tani. Kara Yaowae Adɨn saiir mɨ ɨnoknɨnkɨn tani. Nɨɨngaka. Adi Komii sasa nɨnoknɨnkɨni ta ɨiya kara nɨtana. 37 Ɨiya Noa siya nwowa mɨ siyɨuɨm saiir tɨrɨm, hɨriinan siyɨu kaimwowɨm wɨ saiirar swokɨ tɨri ɨiya kara Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn kara swokɨ ɨti. 38 Ɨiya op komiiyɨn siya nɨuunani karamaeya nikɨ owɨn, sɨma tɨ hɨriinan siyɨuɨm sɨmiir tɨrkɨm opmɨn kwiyae mɨ naemɨn nongwomamaɨr aeikiyam mɨ wigmɨn prɨinonkwonakaeyam. Mɨ ɨni Noa siya yambudkiyɨn siyaiiya hɨriir. 39 Iikamɨm sɨma bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ sɨma ɨni hɨriinana mɨ prɨi ywowɨm. Sɨma ha bɨ naɨngwokɨm tɨ dimɨnɨm wɨ sɨmbi nɨmbiyami. Nɨɨngaka. Mɨ op komiiyɨn ha nɨuunaniyɨn mɨ ɨni iikam whɨekakɨm sɨmiirar kaipri hainamɨm mɨ sɨma ɨna yaonamɨm. Kara Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn kara nɨti wɨ hɨriinanar mɨ tɨri. Sɨma wɨ nɨnoknɨnkɨn tani mɨ wɨ ha nwokwokɨn tani ɨiya kara nɨtana saiiram. 40 Mɨ ɨiya kara swokɨ ɨti sɨma wɨ nɨnoknɨnkɨnwɨn tani. Mɨ inkam nwɨsko sowa ɨrɨpa mɨi mɨriiguwaki mɨ wɨ nwɨruwaniya nɨkɨunami mɨ nwɨrɨn siirɨn wɨ hɨrar haiburgigi. 41 Mɨ wig ɨso sowa ɨrɨpa mɨi mɨriiguwaki mɨ ɨra wa nami mɨ ɨra wɨ hɨrar haiburgigi. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi 42 kɨma, kɨma kɨmasiyar mɨntɨraowɨn. Kɨma nɨnoknɨnkɨn tani, pakɨ hɨnɨɨn ɨiya wɨ sae swokɨ ɨti kara kɨmiir Inkam Komiiyɨn. 43 Kɨma tɨ dimɨn ɨmiir daɨngwo, omakaɨn adɨn siya ha nɨnoknɨnkɨni hɨi tauaean inkamɨn pɨ sɨpi nɨti mɨ siya pa nɨdwo kaowi mɨ hɨiyan inkamɨn pɨ hɨriir napnɨnopkainam tani 44 Kɨma ɨriipa hɨriinan ha nhɨnkaokwokɨn, kara Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn ɨigwɨra kara nɨti ɨna nwowa. Mɨ kɨma wa nɨnoknɨnkɨn tani kara wɨ ta hɨnɨɨn ɨiya saiir nɨti. Ɨriig.
Boɨniyɨo yaiya mɨi biyɨe mɨ mɨi mɨiyɨk mɨriiyo sowiir boɨniyɨoka
(Lk 12:41-48)
45 Pɨkɨ hɨnɨɨn mɨiyan inkam ɨkɨn kwoɨn mɨiyɨkakɨn mɨ siir mɨi ɨmiir sɨbgu kɨgrɨraowiyɨn, ha? Bɨiyan inkamɨn siya mɨnam nɨmbingɨn siya siir mɨiyan kam nhɨrɨm sɨmiir kɨgrɨraowɨm mɨ nae sɨmiir mɨ ɨnkɨn hauu aeyɨm naeni ɨi aiir. Ɨiya tɨ inkam hɨriinanɨn siya tɨ dimɨnɨm sɨmiir wakaeyokna dirɨraerari mɨ siya inkam mɨiyɨk ɨeya. 46 Mɨ mhoɨiya siir bɨiyan inkamɨn ha nɨtɨn mɨ siya ɨna inɨ kɨgniyɨn tɨ mɨiyan inkam ɨiir mɨ mɨiyɨm bɨiya siya boɨngigɨm ɨni hɨriinanar mɨriikwokɨnɨm mɨ tɨ bɨiyan inkamɨn siya wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi siirɨn. 47 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, mhoɨiya tɨ bɨiyan inkamɨn, wɨ siir nɨmbini, siir dimɨn komii komiiyɨm siya kɨgrɨraowɨm. 48 Mɨ tɨ mɨiyan inkam biyɨeyɨn siir kwoɨnɨn ha naɨngwowi, kariir bɨiyan inkamɨn siya wɨ nɨtsɨsau rani 49 mɨ siya siir ɨrɨpa mɨi mɨriiyɨm kamɨm sɨmiirɨn ɨna tɨo bwakainanamɨn mɨ siya op biyɨe kwiyaeyɨm kamɨm sɨmaka mɨ aekwiyaeikɨn. 50 Mhoɨiya tɨ mɨiyan inkamɨn siir bɨiyan inkamɨn siya nɨti mɨ tɨ mɨiyan inkamɨn ɨiya siya nɨtana saiir nɨnoknɨnkɨn tani. 51 Mɨ bɨiyan inkamɨn siya nɨti wɨ tɨ mɨiyan inkamɨn siirar tɨrbumbunɨnkɨnki mɨ siya siirɨn kamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨmaka nɨkmwɨn owaigɨnɨuwi. Ta maeyau aiirɨn iikamɨm sɨma wɨ nou prasae kɨn tani mɨ sɨma wɨ sɨmiir big ɨmiirar ninan aekiyɨmkiyɨki. Ɨriig.