28
Jisɨs siya ɨna swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn
(Mk 16:1-10; Lk 24:1-12; Jo 20:1-10)
Ɨi Komiiya pɨu siisiya bɨdi yamkiya mɨ ɨigwɨr nugaka Sande bɨeyɨn ha nɨmbidniyakwokɨn mɨ Maria om Makdalana mɨ Maria ɨr aka sowa yam maeyauwa Jisɨs siir pɨuɨs biyɨe aiir kikaiya saiiram sowa saiir kɨgnakiyam. Mɨ bɨ kɨmɨmɨnkikɨn nɨɨn komiiyɨn ɨna yɨtkiyɨn Adi Komii siir paekwosɨmɨn nɨnomor kou hɨr haiburgigɨn mɨ ɨna yɨuniyɨn mɨ siiya komiiyɨn ɨna warnamɨn mɨ ɨeyɨn siir hɨrankɨn mɨ siya ɨni siiya ɨiirar yɨdwowɨn. Mɨ siir whwonkamɨn ɨni sinana nɨnomɨr kou hɨr sinaniya ɨni saiir hɨriinan yɨuyakiya mɨ siir yɨuɨsa ɨni waumɨra bɨekɨ kainankiya ɨni saiir hɨriinan whɨsnan siingiya. Mɨ sauan kamɨm waigaowɨm sɨma siirsiyɨn nɨdid prasae bɨ kɨnkɨm mɨ sɨma ɨni nopnopa kɨnkiyɨm mɨ sɨma inkamɨn naonamiyɨn ɨni siir hɨriinan ywokiyɨm.
Mɨ paekwosɨmɨn siya wig ɨswo sowiir boɨnmauugi. Kowa kɨpi nɨdid! Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, kowa Jisɨs siirɨm ninɨ hansɨrniko tɨ inkamɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn sɨma nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨn siirɨm. Siya tapi nwo rani, siya bɨdi yɨnsiin ɨdwo namɨn, yaiya bɨiya siya boɨna ɨni saiir hɨriinana swokɨ tɨrɨn! Kowa maeyauwa siir kikaiya saiir unkɨnɨ kɨgni. Mɨ kowa ha damsasau mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna tinɨ boɨnmauuɨu, siya ɨe hɨrankɨ bɨdi swokɨ ɨnsiin ɨdwoɨn. Mɨ siya ɨni kɨmiir bɨiyar yamkwokɨnɨn nu Galili hɨriir mɨ kɨma siirɨn wɨ ta maeyau aiir ninɨ kɨgɨuwi. Kara kowiirɨn tɨsa boɨnkiyɨn! Mɨ wig ɨswo ha nanaakiyo mɨ ɨni maɨrgɨmaɨrga ywonamwo mɨ maeyauwa inkam haɨngikaiiya saiir haiburgik mɨ ɨna iwɨtnamwo kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiiram.
Mɨ sowa ha nikɨ iwɨtamwo mɨ Jisɨs siya sowirɨn siyɨu hɨr yapyɨskaiwɨn mɨ ɨna boɨnɨn. Kowa bɨdi yɨto? Mɨ sowa kingiin ha namwo mɨ ogmwo ɨna yakai hɨunaiinamwo mɨ siir ɨga aiir inɨ onkwoɨu mɨ siir inɨ hainan. 10 Jisɨs siya sowiir boɨnki, kowa kɨpi nɨdid! Kowa kariir nomiiyauɨm sɨmiir tinɨ boɨnmauuɨu mɨ sɨma nu Galili hɨriir dam, kariir kɨgniyɨm. Ɨriig.
Kamɨm sau nɨnɨtiyɨm sɨmiir yaigɨm
11 Wig ɨswo ha nikɨ amwo mɨ sauan kam nhɨrɨm ɨe ɨiir waikaowɨm sɨma ɨni om Komii Jerusalem hɨriir yapnɨnopkainamɨm mɨ sɨma prismi bɨiyan kamɨm sɨmiir inɨ boɨnɨu digworaekwo whɨekakɨm nɨmbiyamɨm sɨmiir. 12 Mɨ prismi bɨiyan kamɨm sɨma Isrel sɨmiir bɨiyan inkamɨm sɨmaka yahangiriyɨu owɨu mɨ sɨma yaiya kwɨra hangiriyɨu boɨnai. Sɨma umɨr whɨekakɨm sauan kamɨm sɨmiir hauugi. 13 Mɨ sɨma sɨmiir boɨnki, kɨma wɨ hɨnɨɨn yaiya saiir boɨn. Kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma nɨiyaka nɨtwɨigɨm mɨ krɨma nhwo bɨdi whɨnamɨm mɨ sɨma siir pɨuɨs biyɨeya saiir inɨ tauae hainakiwɨi. 14 Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn omom omom kɨgrɨraowiyɨm ta yaiya saiir wakaeyɨn mɨ krɨma yai nhɨrɨm sɨmiirɨn wara swokɨ ɨnkɨn boɨnmauugi mɨ kɨma wɨ yaigak nwo rani. 15 Mɨ sauan kamɨm sɨma umɨr hɨriinansi haigɨm mɨ sɨma ɨni sɨmiir yai ɨmiirar mɨ wakaeyoknaɨm. Mɨ ta yaiya ɨni nu Judia siirar yɨniyokɨigiya mɨ bɨiya mɨ tariinanɨm Juda iikam whɨekakɨm sɨma tɨ dimɨnɨm sɨmiir yaɨngwo tɨbmiiyɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm mɨi sɨmiir nɨkɨumauugigɨm
(Mk 16:14-18; Lk 24:36-49; Jo 20:19-23; Ap 1:6-8)
16 Mɨ wig ɨswo sowa sɨmiir boɨn dɨgiywo, kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm ɨuur nwɨrkɨm sɨma nu Galili hɨriir yapnamɨm. Mɨ sɨma tɨ mhɨuisɨmɨn siir yɨmbiyam, Jisɨs siya boɨnkiyɨn sɨmasɨma namam. 17 Mɨ sɨma Jisɨs siir kɨgɨuwɨm mɨ sɨma siir inɨg ɨiir hainan mɨ kam nhɨrɨm sɨmiir kwoɨnɨm ɨni whɨsa ywowɨm. Mɨ ha naɨngwokɨm siya bɨ nɨnsiin ɨdwokɨn siir aknaɨn aeya nɨuwi. 18 Mɨ Jisɨs siya kingiin ha nɨtɨn mɨ sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki Adi Komii siya kariirɨn inɨgak nu nɨnomor sowiir digworaekwo ɨmiiram nwowaigɨnɨugikɨn. 19 Kɨma hɨnda tɨnda asi namkɨm ɨkɨ iikam isid whɨekakɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir ninɨ boɨnmɨmauuwɨuɨm sɨma kariir kɨgna mɨriiyan iikam nwowɨm. Kɨma sɨmiirɨn kariir Adɨn mɨ kara Adi Komii siir yɨnisɨmɨn mɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨkɨm wɨ sɨmiir inɨg ɨmiirar tinɨ baptais haigɨnɨuwɨu. 20 Mɨ kɨma sɨmiirɨn dimɨn whɨekakɨm kara kariir nowomwarkaiyɨuwɨm sɨmiir tinɨ boɨnmɨmauuɨu. Sɨma wakaeyokna dirɨraeraram, wakae, mɨ tariinan mɨ ɨinokɨinokɨn kara wɨ kɨmaka nwoyokiyokɨi mɨ ɨi aeya dɨgi. Ɨriig.