2
Dimɨn biyɨeyɨm yɨpɨkɨ nɨksɨsae kamɨm sɨma tɨri ɨma
Bɨiya nɨksɨsae profet kamɨm Isrelan iikamɨm sɨmaka nwokɨm. Tɨ iikam hɨriinanɨm sɨma nɨti mɨ wɨ kɨmaka ninɨ oni tɨ nɨksɨsae yai bibiyɨeyɨm sɨmiir hainaniyɨm mɨ tɨ hɨriinan dimɨnɨm iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir pɨuganiyɨm wɨ tɨ dimɨnɨm sɨmar nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi mɨ sɨma wɨ digɨumii Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Krais yɨpɨkɨ bɨiya sɨmiir nanmaiwarkainam naowɨn mɨ hɨriinan saiirsika wɨ kɨmɨmɨn tani siya sɨmiirɨn wɨ pae komiiya saiir nɨtnoudnankaigii. Mɨ iikam whɨekakɨm wɨ sɨmiir siyɨu biyɨe ɨmiirar wakaeyokna api mɨ wɨ ha boɨni, yɨo dimɨn karamaeka hɨi hɨriiyar danae. Mɨ mhoɨiya ɨkɨ iikam nhɨrɨm wɨ yai bibiyɨe Adi Komii siir yai ɨmiir nɨgbumbuwi tɨ dimɨnɨm tɨ iikam bibiyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirsika. Sɨma nɨksɨsae niiwiiyɨm sɨmiirɨn mɨnɨm naɨngwowi kɨmiir kwoɨnɨm ɨmiir kiyaeyam mɨ umɨr kɨmiir waraurankɨ haiyam. Adi Komii siya ɨiya tɨ hɨriinan iikamɨm sɨmiir hɨdana saiiramar nwokɨn. Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnanɨn siya nhwo whɨn tani, siya ta ɨiya sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnana saiiramɨn ɨi haruwa haruwa bɨ nwonanaekɨn saeya nɨmbiniyamɨn.
Tɨ hɨriinan dimɨnɨm bɨiya Adi Komii siya tɨrɨm yɨm krɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauugɨm Adi Komii siya wɨ whɨsarii nwonanae rani. Adi Komi siya paekwosɨmɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe tɨrɨm sɨmiir bɨ swokɨ kɨgnɨnkɨn okɨn saɨkar nwowamɨn. Nɨɨngaka. Siya sɨmiirɨn maeyaua paekaka iikamɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnana saiir hɨriir yɨkropki mɨ sɨma ɨni maeyaua paekaka saiir hɨrar nikɨ okrɨpkaiyɨm ɨiya Adi Komii siya iikamɨm sɨmiir hɨdana saiirɨm. Bɨiya Adi Komii siya iikam biyɨeyɨm sɨmiir bɨri swokɨ kɨgnɨnkɨn okɨn tɨ nuɨn omwai siir waiyam. Siya op komii whɨra yɨkropki mɨ iikam whɨekakɨm ɨni siyar kaiyoprɨmdɨpu aokaokiyɨm. Inkam nwɨrɨn Noa nɨkɨuwiyɨn yɨpɨkɨ hɨnɨɨna boɨnmɨmauuwiyɨn iikam sɨma dimɨn taemɨn mɨiyɨk ɨmiiram daɨngwo tɨbmii, siya mɨ iikam ɨriiyar ɨs ɨko sɨma sɨmar ywonaowid, Adi Komii siya sɨmiir bɨri nɨsomaokɨn. Adi Komii siya om Sodom mɨ Gomora sowiir iikamɨm sɨmiir bɨdi hɨdgiyɨm mɨ siya sɨmiir om owiir hangɨmugi mɨ sɨmiirɨn ɨni wara yɨunamɨm. Tɨ hɨriinan dimɨnɨm yɨm aknaɨnan iikamɨm sɨmiir nɨisiimauugɨm yɨpɨkɨ mhoɨiya omwai waiyaei tɨ nu ɨiir mɨ dimɨnɨn yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe sɨmiir tɨriyɨm sɨmiir nɨmbiyami. Adi Komii siya Lot siir kɨgrɨraokɨn inkam mɨiyɨk nwɨrɨn, yɨpɨkɨ siir kwoɨnɨn hauugɨhauuga whiyɨeyɨn hɨinanaeni siyɨu biyɨe sɨma tɨrɨn sɨmiirsi mɨ ɨriipɨ hɨriinan iikamɨm dimɨn mɨiyɨkɨm sɨma tɨranɨm sɨma digɨumii sɨmiir mɨ haimriiyɨugɨn. Inkam mɨiyɨkɨn Lot siya iikam biyɨeyɨm sɨmaka nwokɨn mɨ ɨinokɨinokɨn siya dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirar kɨgɨn mɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨma mɨ boɨnɨm sɨmiirar mɨ wakaekɨm mɨ siya haugɨhauga siyɨu biyɨe sɨma tɨrɨm sɨmiiramar whiyɨekɨn. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm krɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauugɨm Adi Komii siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn siyɨuɨn iikam mɨiyɨkɨm sɨmiir nanmaiwarkainaɨnɨn dimɨn kɨrɨe kɨrɨeyɨm hɨkak nwowiyɨm sɨmiir hɨrankɨn. Mɨ siya wɨ iikam biyɨeyɨm sɨmiir naɨngwo owou rani, sɨmiir tɨrbumbuam mɨ sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnam mɨ sɨma wɨ ta ɨiya Adi Komii siya siir iikamɨm sɨmiir hɨdana wɨ saiirsi napiyok rani. Nɨɨngaka. 10 Mɨ Adi Komii siya ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨn mɨ siya wɨ nɨksɨsae profet iikamɨm yɨpɨkɨ hɨi nanaeni siyɨu biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ siir kɨtinisiinam wɨ sɨmiir naɨngwo owou rani, sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnamɨn mɨ tɨ yɨpɨkɨ iikamɨm, Adi Komii siir kɨrɨe ɨmiir wakaeyokna karamae nwowiyɨm mɨ tɨ nɨksɨsae profetɨm sɨmiir kwoɨnɨm kɨrɨe ywowɨm mɨ sɨma sɨmiir kwoɨn ɨmiirar napikɨm mɨ sɨma yai bibiyɨe paekwosɨm ɨmiir boɨnsi bɨ nɨdidikɨm. 11 Adi Komii siir paekwosɨmɨm sɨmiir kɨrɨeya komiiga ɨni iikam biyɨeyɨm sɨmiir kɨrɨe aiir haiburɨm. Mɨ sɨma tɨ iikamɨm sɨmiir bɨ boɨnhɨuriyɨu boɨnikɨm Adi Komii siir whwonkam ɨda, sɨmiir boɨnwokiyopnatkaigiyamɨn. Mɨ tɨ nɨksɨsae profetɨm yɨm ɨni tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirar tɨrkrɨpkaiyɨm. 12 Tɨ iikam hɨriinanɨm yɨm ɨni hu habɨm kwoɨn mɨiyɨk karamaeyɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨram naɨngwowiyɨm sɨma pɨ hindarar prɨidiraerari iikamkɨ sɨm haiyɨm mɨ sɨma nɨtɨm. Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨm wɨ mhoɨiya tɨoɨdwomaii. Mɨ sɨma dimɨn taemɨnɨm sɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowiyɨm sɨmiirar prɨiboɨn prɨiboɨnikɨm. Mɨ mhoɨiya Adi Komii siya wɨ sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨni, niimauan wraisuɨm iikamkɨ sɨm nɨtkikɨkɨniyɨm sɨmiir hɨriinan. 13 Mɨ sɨmiirɨn dimɨn bibiyɨeyɨm sɨma tɨrɨm, wɨ sɨmiirsi nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Sɨma ha naɨngwowi, kɨnaka naeiya ya dimɨn mɨiyɨka mɨ sɨmiir kwoɨnɨm sɨmiir mhɨi ɨmiirar mɨrnɨnkɨnamar naɨngwowi, sɨma ɨni ta ma biyɨeya paowaigɨ pɨskɨmkopouɨm kɨmiir pɨu nonkwobumbunɨnkɨna ɨni saiir hɨriinan ywowɨm mɨ sɨma sɨmiir nɨksɨsae siyɨu ɨmiiramar maɨrgɨmaɨrgaei sɨmiir wakaeyokna apam. 14 Mɨ sɨma wig ɨmiirar kaonanaeikɨm ɨrɨpa pɨu sɨmaka nwowɨm mɨ tɨ hɨriinanɨn sɨmiir kwoɨnɨn dɨg saeya nwowaigɨnɨu rani. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiigɨm yɨpɨkɨ sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe nwo karamae nwowiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma dimɨn biyɨe asi tɨri. Mɨ sɨma mɨnam naɨngwoyokiyokɨii siyɨu umɨr digworaekwo haiyanɨn yɨpɨkɨ iikamɨm sɨmiir yai ɨmiir wakaeyɨm sɨmiir hɨramkɨ haiyɨm. Mɨ mhoɨiya Adi Komii siya wɨ tɨ hɨriinan sɨmiirsi nhɨnɨkrɨropki. 15 Sɨma digɨumii yaimwo ɨmiir haimriyɨuwi mɨ dimɨn biyɨe ɨmiir napi iikamɨm yɨpɨkɨ siyɨu mɨiyɨk ɨiir haiburgigɨm mɨ ha napwaeyamɨm nae hɨr sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Sɨma dimɨn taemɨnɨm bɨiya inkam nwɨrɨn Belam nɨkɨuwiyɨn Bioni yɨnisɨmɨn siya tɨrɨm sɨmiir wakaeyokna apikɨm. Siya umɨrɨm naɨngwokɨn iikam sɨma hauuwɨm tɨ dimɨn biyɨeyɨm siya tɨrɨm sɨmiirsi. 16 Mɨ siir donkiyɨn habwaowhaenan nwokɨn yai bɨ boɨnikɨn mɨ siya ɨni inkamnanar yomboboɨnɨn mɨ siya yai kɨrɨe siir boɨn mɨ siir mɨ ɨkɨdu dimɨn biyɨeyɨm siya naɨngwowɨm kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiir tɨrsi.
17 Iikamɨm tɨ kamɨm sɨmiir hɨriinanɨm yɨm bɨ whɨndirɨraerarikɨm, yɨm aeyowɨeyɨm op karamaeyɨm, sɨmsɨnkaigaeyamɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Sɨma ɨni naoni wau komii komiiyɨm koua hɨr nakiibɨmbɨramiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm, ɨkɨ sɨma yaiyɨm sɨbgu whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam boɨntɨdwokiiyɨm mɨ yɨm sɨma pɨ dimɨn whɨrmɨnwhɨrmɨn swokɨ tɨr tani. Adi Komii siya ta maeyaua nɨibwomambwonana sɨmiiram nɨmbinga. 18 Sɨma yai kɨrɨeyɨm yaimwo karamaeyɨm sɨmiir wakaeyokna apikɨm, sɨma wɨ iikamɨm tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm wɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyai. Sɨma wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ dimɨn biyɨe ɨmiir haiburgigɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma nikɨ apkrɨpkaiyɨm sɨmiir kiyaii. 19 Sɨma tɨ kam bibiyɨeyɨm hɨnɨɨna boɨnikɨm, yɨo dimɨn karamaeka iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir naɨngwo apamɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, sɨma tɨ hɨriinan iikamɨm yɨm sɨma wɨ saiir nikwowaisii rani, sɨma ɨni sɨmiiram prɨimɨriiyan iikam ywowɨm mɨ sɨma yaimwoni wakaeyokna apamɨn dɨg nwo rani. Dimɨn whɨrkɨ inkam nwɨrni kwoɨn ɨiir kwɨrii ɨdwokai mɨ siya tɨ dimɨnɨn siir kwoɨn kwɨrii ɨdwokaiyɨn siir swokɨ tɨri, yɨo yaeya dimɨn biyɨe tɨr tani mɨ siya wɨ tɨ dimɨn biyɨe ɨiir swokɨ haiburgig rani. Tɨ dimɨn biyɨeyɨn siya bɨdi ywowɨn siir kouɨn mɨ yɨo siya ɨni whɨsarii mɨi prɨimɨriiyan inkam ywowɨn. 20 Iikamɨm yɨpɨkɨm dimɨn biyɨe nuan iikamɨm sɨma tɨriyɨm sɨmiir haiburgig. Dimusi rani, sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ ɨna naɨngwo tɨbmiiyɨm dimɨn mɨiyɨkɨm Jisɨs siirɨm bɨiya siya naowa krɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haiyoprimdiyɨumiiyɨm mɨ krɨmiir nanmaiwarkainaam. Mɨ sɨma dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnau kwɨri ɨdwokaiyɨm ɨni sɨmiirar swokɨ apnamɨm mɨ sɨma wɨ biyɨeyar nwowougusi dimɨn biyɨe bɨiya sɨma tɨrɨm wɨ sɨmiir haiburgigi. 21 Yɨo tɨ hɨriinanɨn wɨ wadɨe pɨ ywowɨn bɨiya sɨma Adi Komii siir yai kɨbiyɨm bɨiya inkamkɨ boɨnmɨmauuɨm sɨmiir wakae karamaekɨswo mɨ sɨma bɨdi yasae ɨirgrak wakaeyɨm mɨ sɨmiir bɨdi wakaeyokna apɨm. Mɨ mhoɨiya sɨma digɨumii tɨ yai ɨmiir haimriiyɨugig mɨ ɨni siyɨu biyɨe ɨmiir swokɨ apnamɨm. 22 Tɨ hɨriinan dimɨnɨm bɨdi yɨmbiyamɨm yaimwowɨm bɨiya profet kamɨm sɨma boɨnɨm sɨmiir hɨriinan, wraɨn dimɨnɨm siya whɨekɨngikiyɨm pɨ sɨmiirɨmar swokɨ ami sɨmiir naeyɨmar huɨn inkamkɨ hɨisokiyɨn yɨpa swokɨ ami maeyau bropa saiir warɨprapraram. Tɨ yaiyɨm yɨm krɨmiir nɨisiimauuwi tɨ iikam yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ tariinanɨn sɨma digɨumii siir haimriiyɨugigɨn. Ɨriig.