11
Qꞌu chulin ichaj Jesuus
Bꞌaꞌn aꞌ etxꞌak koj bꞌitoj vuntxumbꞌal vaꞌl nivoksa setiꞌ tzaꞌ, kꞌuxh ninaletxꞌakeꞌ. Tan kamal in chit elnaj tu bꞌey sevatz tu vaꞌl nunbꞌaneꞌ. Loqꞌ nikoꞌnkoxhunbꞌanoꞌk vaꞌl nunbꞌaneꞌ. Pek aꞌ yeꞌ nunqꞌiꞌeꞌ aas oj abꞌil koꞌxh saeesanex tu bꞌey. Loqꞌ u Tioxh nioksan sunkꞌatza aas yeꞌ nunqꞌiꞌ u yeꞌxtxoj nibꞌanax sete. Tan chuselex vaqꞌo aas taꞌxh maꞌl seꞌenkꞌex tiꞌ u Cristo. Ech aatz loꞌopon u tiempo aas lavoksaꞌex siatz, bꞌaꞌn ex. Ech ex aꞌ maꞌl ixviak aas yeꞌ tootzaj vinaj, yeꞌ niteesa tibꞌ tu bꞌey. Loqꞌ nunkaꞌtziiuneꞌ. Tan bꞌaꞌn siꞌaneꞌ aas setaqꞌ etibꞌ saeesalex tu bꞌey. Sasotzsal ekꞌuꞌl tiꞌ u Cristo, kꞌuxh jik chit venimataꞌ senacheꞌ. Echaꞌ vaꞌl iꞌan u txꞌiꞌla txokop aas isubꞌ u Eva. Tan vootzajle aas sekꞌuleꞌ kꞌuxh paarten Jesuus sipaaxsa itziiul vaꞌtoj aanima soꞌopon texoꞌl. Utz senima atziꞌ kꞌuxh paarten chusbꞌalil saalax sete vatz vaꞌl alel sete qaqꞌo. Utz sekꞌuleꞌ kꞌuxh paarten aanxel sataloꞌk sete vatz u tetz u Tioxhla Espiiritu kꞌulel setaqꞌo. Pek saval sete etileꞌ. Tan saꞌkojunbꞌaj koꞌp vibꞌ vatz qꞌuꞌl “mamaj ichaj u Jesuus” cheꞌex tiꞌ. Tan oj bꞌitoj chit yeꞌ nuntxꞌol tel yol, vunyol kuꞌen atziꞌ. Pek ech koj bꞌaꞌntan, sibꞌal kam vootzaj tiꞌ u Tioxh utz, kꞌuchel sete qaqꞌo. Ilel setaqꞌo tu vunbꞌanoneꞌ.
Utz ex niꞌilon oj yeꞌxtxoj vaꞌl unbꞌana nenacheꞌ aas oya koꞌn ipaxsal itziiul u bꞌaꞌnla chusbꞌal unbꞌan sete. Kꞌuxh vaqꞌ kuꞌ vibꞌ tan, aꞌ unsaꞌ sitꞌanbꞌaꞌex u Tioxh. Aal unjot niman tetz u Jesuus tu vaꞌt tenam unjitzꞌoꞌk tiꞌ vetz. Taqꞌ vetz kam nunsavsa tuul unpaxsa itziiul u bꞌaꞌnla chusbꞌal texoꞌl. Yeꞌxhabꞌil unjitzꞌoꞌk kꞌuxh kam unsavsa aas atichꞌin texoꞌl. Tan oj kam nichunyaꞌta, aꞌ aqꞌon ve qꞌu niman tetz u Jesuus qꞌuꞌl ul tu Macedoonia. Unbꞌan kuenta aas yeꞌxhabꞌil unjitzꞌoꞌk texoꞌl utz, echat koꞌxh sunbꞌan majte. 10 Tan vootzajle aas atil vinujul sunkꞌatza tu u Cristo tu vaꞌl nivaleꞌ tzaꞌ. Ech yeꞌxhabꞌil koꞌxh maꞌj aa Acaya samajonin tiꞌ. 11 Kꞌuxh nival sete ech tziꞌ tiꞌ koj aas yitꞌ tiiꞌin setiꞌ. Tan Tioxh ootzajin tetz aas tiiꞌin setiꞌ.
12 Aatz vaꞌl nunbꞌan cheel, echat koꞌxh sunbꞌaneꞌ. Tan saꞌkojvaqꞌ tzii tu tzaj tziꞌ nichok txumbꞌal aas aꞌ isaꞌ ech tok iqꞌii tiꞌ vaꞌl niꞌaneꞌ, echaꞌ tok kuqꞌii nibꞌanaxeꞌ. 13 Tan jolol chulin ichaj Jesuus; eesanal tu bꞌey. Nikoꞌxhmotxtaqꞌ bꞌens tibꞌ ichaj Cristo utz, yitꞌ aꞌ koj. Echaꞌ ikꞌoo nimotxtoksa. 14 Ech yeꞌ koꞌxh isotzsa ekꞌuꞌl. Tan anaxh koj nibꞌanax ech tziꞌ. Pek ech niꞌan u txꞌiꞌliꞌinaj majte. Nitaqꞌ bꞌens tibꞌ echaꞌ nojla aanjel vaꞌl ipaqꞌun tiꞌaj. 15 Ech yitꞌ sotzebꞌal koj kꞌuꞌl oj ech niꞌan qꞌu taqꞌonom u txꞌiꞌliꞌinaj untzꞌoj nitaqꞌ bꞌens tibꞌ echaꞌ taqꞌonom Tioxh tiꞌ vijikomal tiloneꞌ. Loqꞌ bꞌaꞌn koj sayaꞌka. Tan sichoo qꞌul ibꞌanoneꞌ.
Qꞌu tzaꞌl nipaalku u Pablotiꞌ u tijleꞌm
16 Uncheeꞌ nipajval sete aas yeꞌ koꞌxh etitzꞌa aas in elnaj tu bꞌey. Loqꞌ oj in elnaj tu bꞌey netaleꞌ, aqꞌtaj tzii ve aas savoksa bꞌoj unqꞌii. Kꞌultaj qꞌul unyol kꞌuxh ech iyolon elnaj tu bꞌey nunbꞌan sevatz. 17 Ech aꞌtzii. Oj tu bꞌey niꞌelkꞌin netileꞌ aas nivoksa unqꞌii, ex saꞌalon. Aatz qꞌu yol nivaleꞌ tzaꞌ aas echaꞌ nivoksa unqꞌii tiloneꞌ, yitꞌ iyol koj u kuBꞌaal. 18 Aatz qꞌu aanima, nitoksa iqꞌii tiꞌ qꞌu kam niꞌan tu u vatz amlika txꞌavaꞌ tzaꞌ. Ech ¿aꞌ tzik in yeꞌ savoksa bꞌoj unqꞌii tiꞌ vaꞌl nunbꞌan tiꞌ u Tioxh? 19 Utz untzꞌoj ex tzakꞌkin. Kantuꞌ nibꞌen ekꞌuꞌl tiꞌ qꞌu txoxkin qꞌuꞌl nisubꞌunex tiꞌ toksal jeꞌ iqꞌii. 20 Netxꞌajmi netoksal tiꞌ inimal u oꞌtla mantaar. Netxꞌajmi eyuchꞌaxeꞌ. Netxꞌajmi nimaal etetz. Netxꞌajmi aas nitoksa iqꞌii unjot aanima setiꞌ. Utz aal sakoꞌxhetxꞌajmi sapaqꞌax ok evatz. 21 Ech bꞌaꞌn aꞌ voksa koj unqꞌii aas atichꞌin texoꞌl. Pek nunchꞌixva talax sete cheel aas yeꞌkich unxamlil tiꞌ ibꞌanaxeꞌ.
Pek oj taꞌxh txumel tu unjot qꞌuꞌl nitoksa jeꞌ iqꞌii setiꞌ, ech savoksa unqꞌii majte, kꞌuxh elchil tu bꞌey sunbꞌan sevatz.
22 Ech oj jolol hebreo aas nimotxtaleꞌ. Echat koꞌxh in majte. Oj Israeel aas nimotxtaleꞌ; in majte. Oj jolol ituꞌxh ixalam Abrahaam aas nimotxtaleꞌ; in majte. 23 Oj jolol taqꞌonom u Cristo aas nimotxtaleꞌ. Echat koꞌxh in majte. Aal paalchꞌin siiꞌ, kꞌuxh in elnaj tu bꞌey netaleꞌ. Tan maas nivaqꞌ yakꞌil tu aqꞌon tiꞌ u Cristo siatz. Paalchu koꞌxh kam nipaalkꞌin siatz. Tan jatpax koꞌn tzꞌuꞌmalin tiꞌ u bꞌaꞌnla chusbꞌal. Jatpax koꞌn kuꞌin tu tzeꞌ tiꞌ u Tioxh. Utz jatpax koꞌn unbꞌana aas bꞌiit koꞌxh yeꞌ nunkameꞌ. 24 Oꞌ pajul tzꞌuꞌmalin tu qꞌu qꞌesal uqꞌaybꞌal xoꞌl qꞌu Israeel aas 39 tzꞌuꞌm nunkuy taqꞌo chajpaj.* 25 Ox pax tzꞌuꞌmalin tu xikꞌxabꞌ. Unpax paqꞌax sivan in. Ox pax kul bꞌenin tiꞌ aꞌ tu vaarko. Utz maꞌl aqꞌbꞌal tuchꞌ vaꞌt qꞌii unbꞌan tu paxaꞌl vaarko viꞌ mar. 26 Maꞌxh xaanyin tiꞌ ipaxsal u bꞌaꞌnla chusbꞌal siatz. Utz kaana tzaꞌl nipaalkꞌin tu bꞌey. Xoꞌebꞌal qꞌu nimaꞌ, qꞌu elqꞌom. Nitojchaꞌin qꞌu vetz aa tenamil. Utz nitojchaꞌin qꞌu puera aanima. Kam koꞌn tzaꞌl nipaalkꞌin tulaj tenam, tulaj tzꞌinlich tzaji txꞌavaꞌ, viꞌaj mar. Utz kam koꞌn tzaꞌl nipaalkꞌin tu qꞌu chulin niman tetz u Jesuus. 27 Paalnajin tu tzaꞌlla chaj aqꞌon, tu koolichil. Jatpax koꞌxh yeꞌ nunvateꞌ. Nunpaal tu vaꞌy, tu tzajiꞌ tziꞌl. Nunkuy unvaꞌy tiꞌ iqꞌilal isikꞌlel Tioxh. Txꞌakel cheꞌv vaqꞌo. Utz yaꞌtamal voksaꞌm. 28 Aꞌ qꞌu tzaꞌl nipaalkꞌin tziꞌ. Utz atileꞌn koꞌxh majte. Pek tiira aꞌ vijatz jun qꞌii nunnacheꞌ u velaꞌ vok tiꞌ kajay qꞌu niman tetz u Jesuus. 29 Tan nitekunyaꞌvbꞌix tiꞌ majte, nunnacheꞌ abꞌil aꞌ nikuꞌ tu yaabꞌil. Utz abꞌil nitaqꞌax bꞌen tu paav, sibꞌ chit niꞌenku ve vaꞌl nibꞌanax te.
30 Ech oj savoksa bꞌoj unqꞌii, aꞌ savoksav tiꞌ qꞌu kam yeꞌk unyakꞌil tiꞌ ibꞌanaxeꞌ. 31 Pek taꞌxh u Tioxh ootzajin tetz qꞌu kam tzaꞌ aas yitꞌ txubꞌaꞌl koj nivaleꞌ. Ayaꞌ u Tioxh, viTat u kuBꞌaal Jesucristo vaꞌl niꞌxhikꞌuloꞌk tiꞌ soꞌok iqꞌii bꞌenamen. 32 Tan aatz atichꞌin tu Damasco, siꞌchitxayin u governadoor, u lochol tetz u ijlenal Aretas. Tal untxaypeꞌ. Ixeeꞌin sol tziꞌ u okebꞌalop tu u tenam taqꞌo. 33 Pek loqꞌ unkan elchil. Tan aqꞌaxkuꞌin tu maꞌl u mam txakatx. Ech chꞌunpileluꞌlin tiꞌ eluꞌl u mam tzꞌach tetz u tenam. Tivintanail maꞌl otzotz elkuꞌlin. Ech yeꞌt kuꞌin tiqꞌabꞌ.
* 11:24 Aatz u tzꞌumaꞌm tu xikꞌxabꞌ tzaꞌ utz, choobꞌal paav xoꞌl qꞌu aa Roma. Ech nichibꞌanax tu qꞌu aanima qꞌuꞌl nipaavin vatz u ijlenal. Aꞌ u tzꞌuꞌm nichibꞌanbꞌel tiꞌ qꞌu aqꞌonom qꞌuꞌl niqeloneꞌ utz, nibꞌanbꞌel tiꞌ teesal yol titziꞌ maꞌj preexhu. Jatpajul koꞌxh tzꞌuꞌm nichikuy u aa paav qꞌuꞌl yitꞌ aa Roma koj. Pek atich maꞌl mantaar tixoꞌl aas taꞌxh maꞌl 39 tzꞌuꞌm satija untzꞌoj aa Roma. Ech ilochax qꞌu aa Roma niꞌan u ijlenal tu Roma. Ech yeꞌk maas nikꞌaxbꞌixsaleꞌ. Echtzixeꞌt nital u Pablo tzaꞌ aas aꞌ tija jankꞌal u tzꞌuꞌm nitaqꞌax tzii tiꞌ tu u qꞌatbꞌal tzii.