9
U kutxu
Uncheeꞌ yitꞌ ministeer tereꞌn koj suntzꞌibꞌa talax sete tiꞌ u kutxu tetz qꞌu niman tetz u Jesuus vaꞌl selakeꞌ. Tan vootzajle aas tiira ayaꞌl ekꞌuꞌl netaqꞌeꞌ. Utz nivoksa eqꞌii tiꞌ vatz qꞌu niman tetz u Jesuus tu Macedoonia tzaꞌ. Alel te vaqꞌo aas maꞌxchen yaꞌbꞌ cheel etitzꞌataꞌ, ex aa Acaya aas salochonex. Utz kaana tiqꞌot nimal ikꞌuꞌl qꞌu aa Macedoonia tiꞌ vaꞌl netitzꞌa tziꞌ. Echixeꞌat nunchaj opon qꞌu niman tetz u Jesuus tiꞌ etꞌoyaxeꞌ tzaꞌ. Ech yeꞌk labꞌens txubꞌaꞌl u bꞌaꞌnla yol alel setiꞌ vaqꞌo tiꞌ u kutxu setaqꞌeꞌ. Tan alel te vaqꞌo aas chꞌiam texh nebꞌan tiꞌ taqꞌaxeꞌ. Utz bꞌaꞌn oj nitekechꞌiansa. Tan bꞌaꞌn siꞌaneꞌ aas loꞌopon unjoloj niman tetz u Jesuus aa Macedoonia viꞌ utz, noj en ichabꞌaꞌex aas yeꞌk kutxu nechꞌiansa. Chꞌixvebꞌal tek qetz atziꞌ oj yeꞌxhkam. Utz chꞌixvebꞌal setetz majte. Tan nikꞌujeꞌ kukꞌuꞌl setiꞌ. Ech tokeꞌ bꞌaꞌn nunnacheꞌ aas vetunbꞌaxabꞌsa opon qꞌu niman tetz u Jesuus tzexeꞌ tziꞌ. Utz silochꞌex tiꞌ ilakax u kutxu alel setaqꞌo oj yeꞌsaj itzꞌajeꞌ. Chꞌiam texh siꞌaneꞌ. Ech nimnaꞌl ayaꞌl ekꞌuꞌl netaqꞌeꞌ. Yitꞌ yaꞌlumalkojex tiꞌ.
Ulsataj sekꞌuꞌl vaꞌl nital u Yolbꞌal Tioxh ech tzaꞌ:
 
—Abꞌil vaꞌl bꞌiil koꞌn sataqꞌeꞌ,
bꞌiil koꞌn sikꞌuleꞌ.
Pek abꞌil vaꞌl sibꞌal sataqꞌeꞌ,
sibꞌal sikꞌul majte.— Chia.*
 
Ech aꞌ setaqꞌeꞌ jankꞌal vaꞌl vetꞌok tetaanima setaqꞌeꞌ junun ex. Yitꞌ tuchꞌ koj txumuꞌm setaqꞌeꞌ. Utz yitꞌ yaꞌlumal koj ex nikubꞌaneꞌ. Tan tii u Tioxh tiꞌ qꞌuꞌl tuchꞌ txuqꞌtxunchil nitaqꞌ ikutxu. Satakꞌbꞌixsa kajayil vibꞌaꞌnil sekꞌatza tan, Mam Tioxh u Tioxh. Ech tiꞌ ibꞌanax qꞌu bꞌaꞌnla chaj kam tziꞌ, tzꞌajel iatz sachee tzexeꞌ, kam sesavsa bꞌenamen. Tan nital u Yolbꞌal Tioxh ech tzaꞌ:
 
—Aatz u jikomla aanima,
niꞌxhichajpeꞌl tetz;
niloch qꞌu meꞌbꞌaꞌ.
Utz bꞌenamen sailax vijikomil.— Chia.
 
10 Tan u Tioxh vaꞌl niaqꞌon tia u chikol. Utz aꞌ niaqꞌon techbꞌubꞌal qꞌuꞌl nitechbꞌuneꞌ. Utz aꞌ saꞌaqꞌon kajay vaꞌl nesavsa. Aꞌ vaꞌl saꞌakꞌbꞌixsan ivatz qꞌul echikobꞌeꞌm. Ech saꞌxhetil iqꞌaqꞌal u jikomil nebꞌaneꞌ aas netaqꞌ ekutxu. 11 Ech kaana etetz saꞌatin tiꞌ kajay kam. Utz kaana oya sebꞌaneꞌ. Ech saꞌxhkꞌamabꞌel u Tioxh tiꞌ vaꞌl nebꞌaneꞌ. 12 Tan aatz u oya vaꞌl saqiqꞌo bꞌen xeꞌ qꞌu niman tetz u Jesuus tziꞌ, taꞌn koꞌnkoxh itxaꞌk aas siloch tiꞌ qꞌul imeꞌbꞌiꞌl. Pek aꞌ itxaꞌk majte aas sikꞌama Tioxh tiꞌ. 13 Tan samotxtileꞌ aas bꞌaꞌn ichajpeꞌl etetz. Nekꞌucheꞌ aas nojchit nenima u bꞌaꞌnla chusbꞌal tetz u Cristo. Samotxtoksa iqꞌii u Tioxh tan, nelocheꞌ. Utz neloch tereꞌn niman tetz u Jesuus majte. 14 Utz ayaꞌl chit ikꞌuꞌl samotxiqꞌila isikꞌle Tioxh setiꞌ. Tan nojchit atil u mam techalla ibꞌaꞌnil u Tioxh sekꞌatza. 15 Utz ¡taꞌnchittioxh tu u Tioxh tan, vettaqꞌ maꞌl mam oya qe! ¡Yeꞌ nichee kuyol aas kan chaj ech ikꞌamabꞌel te sakubꞌaneꞌ!
* 9:6 Choktaj u Proveerbios 11.24-25. 9:9 Choktaj u Salmos 112.9.