3
Qꞌu yuchꞌuꞌm niꞌan u qaqꞌ
Hermanos, yeꞌ koꞌxh ebꞌana aas sibꞌal sete sabꞌens chusul. Tan etootzajle aas aal saꞌxhalax ikuꞌ choobꞌal qiꞌ, abꞌiste oꞌ nikuchusuneꞌ oj kam koꞌxh nikubꞌaneꞌ.
Tan kajay oꞌ nikuyolpeꞌ. Pek oj abꞌil maꞌl yeꞌ niyolpu tiyoloneꞌ, tiira tzꞌajel atziꞌ. Utz nitxꞌol imajtu tibꞌ tiꞌ kajay qꞌu kam yeꞌxtxoj majte. Tan echaꞌ vaꞌl nikubꞌan tu qꞌu chee aas niqoksa ifreno titziꞌ. Niqoleꞌ tiꞌ iqꞌipl iviꞌ taqꞌo. Utz ech niqiqꞌo bꞌen u chee til kusaꞌ. Ech pajeꞌ qꞌu vaarko tan, maꞌl koꞌn tal olibꞌ tetz niiqꞌon ibꞌey tu u olin tetz. Ech til koꞌxh nitiqꞌov bꞌen, kꞌuxh sibꞌ chit ichꞌiieꞌ utz, kꞌuxh kaana ikꞌoꞌpil tu mam kajiqꞌ. Utz ech vaꞌl bꞌanel tu u qaqꞌ majte. Kꞌuxh chꞌoo koꞌxhtuꞌ tan, mam yansaꞌm niꞌaneꞌ. Kaana koꞌxh tꞌeꞌsla chaj kam nitaleꞌ. ¡Ela tuchꞌ maꞌj tal xamal aas soꞌoleꞌ tiꞌ taqꞌax bꞌen bꞌolobꞌ tu maꞌj mam xoꞌl tzeꞌ! Ela tuchꞌ maꞌl xamal u qaqꞌ. Mamaꞌla bꞌanol paav tatin sukukꞌatza. Aal niꞌxhtoleꞌ tiꞌ ibꞌoyax tereꞌn u kuchiꞌl tu paav. Utz u xamal, u choobꞌal paav nilochon u qaqꞌ tiꞌ talax onkonil. Utz kam koꞌn kam niyansa tu u vatz kuqꞌii kusaj.*
Aal nitoleꞌ qꞌu aanima tu u vatz amlika txꞌavaꞌ tiꞌ imajlu kajay qꞌu mamaj txokop. Nitaqꞌ kuꞌ imaanxhoil, kꞌuxh chiꞌolla txokop, kꞌuxh xichꞌomla txokop, kꞌuxh txꞌiꞌla txokop utz, kꞌuxh txokop tu aꞌ. Pek ech koj u qaqꞌ tan, yeꞌxhabꞌil maꞌj nitoleꞌ tiꞌ imajleꞌ. Maꞌl onkonla kam aas yeꞌk chit ijutzeꞌaꞌ. Echaꞌ yatzꞌolla veneno u tatin sukukꞌatza. U qaqꞌ nikubꞌanbꞌe tiꞌ toksal iqꞌii u kuTioxh, u kuTat tu Amlika. Utz aꞌ paj nikubꞌanbꞌe tiꞌ iyoqꞌax qꞌu aanima, qꞌuꞌl aꞌ en eesamal u Tioxh taqꞌo. 10 Maꞌl koꞌn niꞌelkuꞌl qꞌu yeꞌxtxojla yol utz, qꞌu bꞌaꞌnla yol, ayaꞌ u qaqꞌ. Utz yitꞌ bꞌaꞌn koj vaꞌl ech tziꞌ hermanos. 11 Tan echaꞌ tu maꞌj chun aꞌ. ¿Tzꞌoj tzik nichee kꞌayla aꞌ utz, chiꞌla aꞌ tuul? 12 Ech pajeꞌ u viikuxh. ¿Tzꞌoj tzik sataqꞌ vatz olivo? Utz nikoꞌxh u tzeꞌil uuva saꞌkojtaqꞌ viikuxh. Echat koꞌxhtuꞌ u chun aꞌ. Yeꞌxhkam nichee atzꞌamil aꞌ tuul tuchꞌ nojla aꞌ.
Qꞌu nojla bꞌaꞌnla txumbꞌal
13 Oj atil maꞌj aa txumbꞌal texoꞌl, aas atil tootzajibꞌal, ikꞌuch tu vibꞌanoneꞌ. Maanxho vitxumbꞌal siꞌan tu u tootzajibꞌal atile. 14 Pek yeꞌk setal txubꞌaꞌl setibꞌilaj, nikoꞌxh sejeꞌsa etibꞌ tiꞌ qꞌu kam inujul. Kꞌuxh kaana chiꞌnaꞌnkꞌuꞌlil tetaanima utz, vikꞌaybꞌe kꞌuꞌl, yeꞌxh bꞌoj itxaꞌk emol sete. 15 Tan aatz u txumbꞌal vaꞌl ech tziꞌ, yitꞌ xeꞌ Tioxh koj nikꞌaskuꞌl. Pek txumbꞌal koꞌn tu u vatz amlika txꞌavaꞌ tzaꞌ; txokop txumbꞌal tetz u txꞌiꞌliꞌinaj. 16 Tan til atik chiꞌkꞌulaibꞌ utz, til atik chꞌaꞌo, kaana txabꞌkin atile utz, jatvatzul koꞌn paav atil majte. 17 Pek aatz qꞌu aanima qꞌuꞌl atil vitxumbꞌal u Tioxh kꞌatza, oksan paas tu xoꞌl, tiira jik, maanxho, txumul vatz, bꞌaꞌnla chaj txumbꞌal nikꞌucheꞌ. Yitꞌ kaꞌl koj ikꞌuꞌl utz, yitꞌ kaꞌvatz koj. Sikꞌuch tu vibꞌanoneꞌ aas niman Tioxh. 18 Tan aatz qꞌuꞌl aꞌ nititzꞌa u paas, aꞌ nitoksa u paas tu xoꞌl. Ech aꞌ iqꞌaqꞌal sikꞌuleꞌ vijikomal.
* 3:6 Choktaj u Proveerbios 16.27. 3:12 Choktaj u Proveerbios 18.21. 3:17 Choktaj U Santiago 1.5.