5
Vitxakunsal qꞌu txꞌiibꞌal qꞌii
Utz ¡abꞌitaj vaꞌl tzaꞌ, ex txꞌiiol iqꞌii! Qꞌeqꞌunojex tu oqꞌel tiꞌ u choobꞌal paav vaꞌl sakuꞌ setiꞌ. Saqꞌee qꞌu txꞌiibꞌal eqꞌii. Utz sakꞌuxlu qꞌul ebꞌaꞌnla chaj oksaꞌm tu pokꞌ. Sayan qꞌul ebꞌaꞌnla chaj qꞌan chꞌichꞌ puaj tuchꞌ qꞌul ebꞌaꞌnla chaj saj chꞌichꞌ. Aꞌ u techlal vepaav vaꞌl satxakun tiꞌ itxꞌolax inujul ebꞌen tu choobꞌal paav; aꞌ saoksanex tu u xamal. Kꞌuxh mamaj txꞌiibꞌal qꞌii vetemol taabꞌaul tzaꞌ, aꞌ texh qꞌu yaꞌtebꞌal.* Tan jeꞌyoꞌp isichꞌin qꞌu aanima qꞌuꞌl nitaqꞌonin tzexeꞌ, xeꞌ u Mam Tioxh u ilol tetz qꞌu kam kajayil. Tan nesubꞌeꞌ, yeꞌ nechoo qꞌu jaꞌmel iqꞌii tiꞌ imoltu qꞌu vatz echikobꞌeꞌm. Ech abꞌili tu u Tioxh tu viqꞌilat isikꞌlet setiꞌ. Maꞌxh ebꞌanlu qꞌul etachaꞌv tu u vatz amlika txꞌavaꞌ tzaꞌ. Kaana jeꞌnajla chaj kam nebꞌanbꞌe. Yeꞌxhkam nemaj etibꞌ tiꞌ ibꞌanax qꞌu kam. Maꞌxh tzaqꞌyex, echaꞌ itzaqꞌ tooro vaakaxh aas oponyu u qꞌii saꞌtekpaqꞌaxi. Tan vetexoch jikomla chaj aanima. Utz vetetal ikameꞌ kꞌuxh yeꞌk ipaav. Taꞌxh netileꞌ aas yeꞌxhkam nikꞌulelaneꞌ; nikoꞌxhitxꞌajmi.
U tiqꞌot tibꞌ qꞌu niman tetzu Jesuus tibꞌilaj siꞌaneꞌ
Pek aatz ex hermanos, atoj epaciensia tiꞌ qꞌu kam; qꞌiꞌtaj ul nal u kuBꞌaal Jesuus. Ech sebꞌaneꞌ u chikol aas niꞌxhichꞌia teluꞌl ivatz vichikobꞌeꞌm vaꞌl nitaqꞌ kuꞌ tu txꞌavaꞌ. Ninalichꞌia ikuꞌ u bꞌaxa jabꞌal tuchꞌ u kaꞌbꞌ jabꞌal. Ech atoj chit epaciensia utz, tii txaklojex. Tan tul texh u kuBꞌaal Jesuus.
Yeꞌ koꞌxh motx exoch etibꞌ hermanos, ech yeꞌk sitxꞌol enujul u Tioxh. Tan aꞌ u txꞌolol tetz inujul qꞌu kam utz, tul texhtuꞌ. Atil tek vatz jubꞌal. 10 Hermanos, iltaj el etetz kꞌatz qꞌu oꞌtla alol tetz u yolbꞌal Tioxh qꞌuꞌl ul tibꞌii u kuBꞌaal tan, iqꞌiꞌ qꞌu tzaꞌl motx paalka. Atich ipaciensia, kꞌuxh yeꞌ nichisaꞌl tiꞌ u yolbꞌal Tioxh. 11 Utz aatz sukuvatz, tiira chiꞌbꞌebꞌal tetz tu u Tioxh, qꞌuꞌl iqꞌiꞌ qꞌu tzaꞌl. Abꞌimal setaqꞌo atziꞌ kam vaꞌl paalku u Job. Tan tiira iqꞌiꞌ qꞌu tzaꞌl. Utz yeꞌ koj netileꞌ kam u bꞌaꞌnil paasalik tu u Tioxh. Tan tiira txumul vatz u Tioxh; mam bꞌaꞌnil atil tzixeꞌ.
12 Nipajval vaꞌt kam ibꞌoꞌqꞌol sete hermanos. Oj kam setalaꞌtziꞌi tu u Tioxh, yeꞌ koꞌxh etoksa ibꞌii maꞌj kam tuul; nikoꞌxh u Amlika utz, nikoꞌxh u vatz txꞌavaꞌ; yeꞌxhkam maꞌj kam. Taꞌxhtzii oj “saꞌi” chajex utz, saꞌi atziꞌ. Pek oj “yeꞌka” chajex utz, yeꞌk majte. Ech yeꞌk saꞌalax ikuꞌ choobꞌal paav setiꞌ.
13 Untzꞌoj atil maꞌj nitilin sete, iqꞌila isikꞌle Tioxh. Utz abꞌil maꞌj nitxuqꞌtxuneꞌ, ibꞌitza bꞌitzal tetz Tioxh. 14 Oj atil maꞌj yaꞌv, isikꞌle qꞌu ansiano tu totztioxh. Ech siqꞌila isikꞌle Tioxh tiꞌ, tibꞌii u kuBꞌaal Jesuus. Sataqꞌ jeꞌ aseite tiviꞌ.§ 15 Utz siꞌan bꞌaꞌn u yaꞌv atziꞌ, oj tiira kꞌujlel ekꞌuꞌl tu veqꞌilat esikꞌlet Tioxh tiꞌ. Saꞌaqꞌax itiichajil tu u Tioxh. Utz sakuyax qꞌul ipaav oj kuꞌnaj tu paav. 16 Echixeꞌat altaj setibꞌilaj kam tiꞌ nekꞌaxbꞌixsav etibꞌ utz, kuytaj etibꞌ. Qꞌilataj sikꞌletaj Tioxh setibꞌilaj, ech samotxebꞌan bꞌaꞌn. Tan niꞌxhinujun viqꞌilat isikꞌlet Tioxh u jikomla aanima.*
17 Echaꞌ u Elias, u alol tetz u yolbꞌal Tioxh. Aqꞌax te kam vaꞌl ijaja, kꞌuxh aanima kuꞌen echaꞌ oꞌ tzaꞌ. Loqꞌ tuchꞌ taanima iqꞌila isikꞌle u Tioxh. Ijaja aas yeꞌk sakuꞌ jabꞌal. Ech oxvaꞌl yaꞌbꞌ tuch unnikꞌamte yeꞌt kuꞌ jabꞌal. 18 Utz xamtel tuul, iqꞌila isikꞌle paj Tioxh aas sakuꞌ jabꞌal. Utz anchituꞌ. Xeꞌt paj ikuꞌ u jabꞌal. Ech paj xeꞌt ivatzin qꞌu chikobꞌeꞌm.
19 Hermanos, oj soꞌoleꞌex tiꞌ iqꞌaavoꞌk maꞌl aanima kꞌatz vinujul aas maꞌtich telka bꞌanel, bꞌaꞌn vaꞌl sebꞌaneꞌ. 20 Tan echaꞌ u yol alelka aas: —Abꞌil vaꞌl nitoleꞌ tiꞌ telka u aa paav tiꞌ vibꞌey, ela koꞌxh tuchꞌ maꞌl aanxel veteteesal vatz u kamchil. Utz aal sakuylu sibꞌal paav taqꞌo majte.— Chu u yol.
* 5:3 Choktaj U Tio 6.19. 5:11 Choktaj u Job 1.21-22; 2.10; u Salmos 103.8; 111.4. 5:12 Choktaj U Tio 5.34-37. § 5:14 Choktaj U Kuxh 6.13; U Lucas 10.34. * 5:16 Choktaj u Reyes I 17.1; 18.1. 5:17 Choktaj u Reyes I 18.42-45. 5:20 Choktaj u Proveerbios 10.12.