24
Nixochax u Pablo vatz u Félix
Pal veꞌt oꞌvaꞌl qꞌii stuul. As oon veꞌt u Ananías tu u Cesarea uvaꞌ bꞌooqꞌol iqꞌesal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As antik kaꞌt unqꞌa bꞌaal tenam tukꞌ umaꞌt u oksan tetz yol uvaꞌ Tértulo. As ok veꞌt chajnaj skajayil vatz u bꞌanol ivatz u ijlenaaleꞌ tiꞌ ixochat u Pablo.
As tul eqꞌol veꞌt ok u Pablo, as xeꞌt ixoch veꞌt ok u Tértulo u Pablo. As ech tal naj ileꞌ te u Félix: —Taꞌntiixh see, pap Félix, tiꞌ unqꞌa bꞌaꞌnla txumbꞌaleꞌ uveꞌ kat abꞌana. As estiꞌeꞌ nu kutxuqꞌtxun seeꞌ, tan bꞌaꞌn kuxh qatineꞌ. As tukꞌ kuxh vabꞌaꞌnla aamaileꞌ kat abꞌanlu bꞌaꞌnil te u kutenameꞌ.
Axh pap Félix uvaꞌ bꞌaꞌn ayolbꞌeleꞌ, tan kat kuxh la kꞌulpukat axh tibꞌaꞌnil. As kꞌuxh kam kuxh qꞌii la kꞌulpu veꞌt axh tibꞌaꞌnil, tan ni qaqꞌ taꞌntiixh see tiꞌ vabꞌaꞌnileꞌ.
As yeꞌ kusaꞌ uvaꞌ la kubꞌal axh. Pet nu kujaj bꞌaꞌnil see uvaꞌ la aabꞌi oꞌ tukꞌ unbꞌiil vas kuyoleꞌ, tan tiꞌ uvaꞌ qootzajle uvaꞌ bꞌaꞌn atxumbꞌal.
As u najeꞌ viꞌleꞌ, tan niyansa naj u kutenameꞌ. As katil kuxh nitoonkat naj as ni toksa naj chꞌaꞌo xoꞌl unqꞌa tenameꞌ vatz u txꞌavaꞌeꞌ skajayil, tan naj nibꞌooqꞌolin unqꞌa uxhchileꞌ uvaꞌ ni toksa tibꞌ kꞌatz umaꞌl u naj uvaꞌ aa Nazaret.
As kat tal naj teqꞌot ok unqꞌa uxhchileꞌ uveꞌ jit tiaal Israel tiꞌ iyansal u kutostiixheꞌ. Estiꞌeꞌ kat kutxey naj. As aꞌ kat qala uvaꞌ la kubꞌan isuuchil naj kam uvaꞌ ni tal u kuleyeꞌ.
Pet kat toksa veꞌt tibꞌ viqꞌesal unqꞌa soleꞌ uveꞌ Lisias. As tukꞌ chit veꞌt chꞌaꞌo kat imaa veꞌt naj u najeꞌ tu kuqꞌabꞌ.
As kat tal veꞌt naj uvaꞌ see la ul kuxochkat u najeꞌ. As an chit axh tuk ootzin isuuchil, tul tuk abꞌan isuuchil u najeꞌ,— tiꞌk u Tértulo.
As kaꞌl unqꞌa tiaal Israel uvaꞌ atik kꞌatz u Tértulo, as iyakꞌinsa veꞌt ok chajnaj u yoleꞌ uveꞌ tal u Tértulo. As ech tal chajnaj ileꞌ: —As ech chiteꞌ skajayil,— tiꞌk chajnaj.
10 As tul kꞌuchun veꞌt u bꞌanol ivatz u ijlenaaleꞌ tukꞌ iqꞌabꞌ uvaꞌ la yolon u Pablo, as yolon veꞌt u Pablo. As ech tal ileꞌ: —Ootzimaleꞌ svaꞌn uvaꞌ nimax veꞌt yaabꞌ ook tiꞌ abꞌanat isuuchil u kutenameꞌ. As ayaꞌl chit unkꞌuꞌl la unqꞌal vibꞌ savatz.
11 As la uch aabꞌit untzibꞌlal uvaꞌ aꞌn kuxh kabꞌlavax qꞌii vul tu u Jerusalén tiꞌ unnachat Tiixh.
12 As jit yaaibꞌ kat unbꞌana, tul kat txeypu veꞌt in. As yeꞌl unqꞌa tenameꞌ kat veqꞌelkabꞌan svaꞌn tu u tostiixheꞌ, as mitaꞌn tu unqꞌa atinbꞌaleꞌ tetz nachbꞌal Tiixh, as mitaꞌn vatz unqꞌa tenameꞌ tu bꞌey.
13 As yeꞌ la chee iyol chajnaj uvaꞌ jik chittuꞌ tiꞌ unxochpik ok savatz.
14 Pet tuk val isuuchil see, u Tiixheꞌ uvaꞌ nik inach unqꞌa qꞌesla kubꞌaaleꞌ, as aꞌeꞌ uveꞌ nunnacheꞌ tul nunnima u txumbꞌaleꞌ. As kꞌuxh ni tal unqꞌa xochol vetzeꞌ uvaꞌ vaꞌlexh nunbꞌaneꞌ, as nunnima jankꞌal viyol u Tiixheꞌ uvaꞌ tzꞌibꞌamal kan.
15 As kꞌujleꞌl unkꞌuꞌl tiꞌ u Tiixheꞌ tiꞌ uvaꞌ la ul taama unqꞌa kamnajeꞌ unpajte, echeꞌ uvaꞌ ni tal unqꞌa najeꞌ. As la ul taama unqꞌa jikla aamaeꞌ tukꞌ unqꞌa txꞌiꞌla aamaeꞌ.
16 Estiꞌeꞌ nunyaꞌlu vibꞌ tiꞌ uvaꞌ bꞌaꞌn chit untxumbꞌal la ibꞌan vatz u Tiixheꞌ as vatz unqꞌa tenameꞌ unpajte.
17 As kat ul in tu u Jerusalén tiꞌ voksat bꞌiil u oy tu u tostiixheꞌ as tiꞌ vaqꞌat u lochbꞌaleꞌ te unqꞌa qitzꞌin qatzikeꞌ, tan nimal yaabꞌ kat el in.
18 As aꞌeꞌ nik unbꞌaneꞌ, tul bꞌex ilej in kaꞌl unqꞌa unmool uvaꞌ tiaal Israel uvaꞌ tzaa tu u Asia, tan nik unbꞌan vucheꞌ vatz iqꞌanal u tostiixheꞌ. As jik kuxh kat bꞌex in tu u tostiixheꞌ, tan yeꞌl unqꞌa tenameꞌ xekelik sviꞌ. As yeꞌxhebꞌil nik iveqꞌelkabꞌan sviꞌ.
19 Asoj at unpaav vatz chajnaj, as chajnajeꞌ la ul savatz tiꞌ tul ixochat in.
20 As la tal chajnaj kam umaj vaꞌlexh kat unbꞌana, tul kat oksal ok in vatz unqꞌa bꞌaal tenameꞌ tu abꞌiꞌmeꞌ.
21 Aateꞌ bꞌa, asoj kat vaqꞌ jeꞌ unbꞌooj tuul unviꞌ xoꞌl unqꞌa bꞌaal tenameꞌ, tul uvaꞌ kat vala tiꞌ u tulebꞌal taama unqꞌa kamnajeꞌ unpajte, as estiꞌeꞌ uvaꞌ la abꞌan unsuuchil cheel,— tiꞌk u Pablo.
22 Tul tabꞌi u Félix u yoleꞌ uvaꞌ tal u Pablo, as tal veꞌt naj uvaꞌ xamtel la ibꞌan naj isuuchil u Pablo, tan maꞌtik tabꞌit naj isuuchil u yoleꞌ tiꞌ u akꞌ txumbꞌaleꞌ. As ech tal naj ileꞌ: —Lanal ul u Lisias, viqꞌesal unqꞌa soleꞌ. As aꞌn la unbꞌan esuuchil tiꞌ veyoleꞌ uvaꞌ netaleꞌ,— tiꞌk u Félix.
23 As tal veꞌt u Félix te viqꞌesal unqꞌa soleꞌ uvaꞌ la kaa u Pablo tu u kaarsa. As la uch ul tilat unqꞌa tetz kꞌultziꞌeꞌ tiꞌ ilochpeꞌ. As yeꞌxhebꞌil la majli, tul la ul qꞌeluloj.
24 As tu veꞌt kaꞌt qꞌii, as oon veꞌt u Félix tukꞌ u tixqeleꞌ uvaꞌ Drusila, tan tiaal Israelik ixoj. As tal veꞌt naj imolol veꞌt u Pablo. As tabꞌi veꞌt naj u yoleꞌ uveꞌ nik tal u Pablo tiꞌ u kꞌujlebꞌal kꞌuꞌleꞌ tiꞌ u Jesucristo.
25 As tul tal u Pablo isuuchil u yoleꞌ tiꞌ uvaꞌ la iyaꞌlu tibꞌ unqꞌa uxhchileꞌ tiꞌ ibꞌanat u jikla txumbꞌaleꞌ as tiꞌ imajat jeꞌ tibꞌ tiꞌ ibꞌanat u vaꞌlexheꞌ, as xoꞌv veꞌt u Félix, tul tabꞌi naj umaꞌt u yoleꞌ uvaꞌ tal u Pablo tiꞌ u kꞌaxkꞌoeꞌ uvaꞌ tuk uloj tiꞌ unqꞌa uxhchileꞌ uvaꞌ yeꞌ ni niman. As ech tal u Félix ileꞌ: —Kuxh veꞌteꞌ. As jatu la uch sunvatz, as aꞌn la unmolo veꞌt axh unpajte,— tiꞌk naj,
26 tan aꞌ nikat tal naj uvaꞌ la taqꞌ u Pablo ipuaj naj. As la ichajpu el tzan naj u Pablo. As estiꞌeꞌ uvaꞌ jatpajul kuxh nik imolo naj u Pablo tiꞌ iyolon stukꞌ.
27 Tul pal veꞌt kaꞌvaꞌl yaabꞌ, as el veꞌt u Félix tiꞌ u tijleꞌmeꞌ. As aꞌ veꞌt u Porcio Festo kaa sichꞌexel u Félix. As taqꞌ veꞌt kan u Félix u Pablo tu u kaarsa, tan aꞌ nik isaꞌ naj uvaꞌ la oksal iqꞌii naj taꞌn unqꞌa iqꞌesal unqꞌa tenameꞌ uvaꞌ tiaal Israel.