3
Nibꞌaꞌnxisal umaꞌl u koꞌx
Tu umaꞌl u qꞌii, jeꞌ veꞌt u Luꞌeꞌ tukꞌ u Xhuneꞌ tu tostiixheꞌ tiꞌ inachat Tiixh tu oxvaꞌl oora kuꞌqꞌii.
As xonlik umaꞌl u naj uvaꞌ koꞌxik chit stitzꞌebꞌeꞌ tziꞌ u tostiixheꞌ uvaꞌ Bꞌaꞌnla Tziꞌ Kabꞌal ibꞌii. As nikat ijoy naj ipuaj te unqꞌa tenameꞌ uveꞌ nik tok tu tostiixheꞌ.
As tul til veꞌt u koꞌxeꞌ uvaꞌ aalik tok u Luꞌeꞌ tukꞌ u Xhuneꞌ tu tostiixheꞌ, as ijoy veꞌt naj ipuaj te chajnaj.
As isaji veꞌt u Luꞌeꞌ tukꞌ u Xhuneꞌ u koꞌxeꞌ. As ech tal veꞌt u Luꞌeꞌ ileꞌ: —¡Saji tzan oꞌ!— tiꞌk naj.
As tul tabꞌi u koꞌxeꞌ u yoleꞌ, as titzꞌa naj uvaꞌ kamal la taqꞌ chajnaj ipuaj naj uvaꞌ tala.
As ech tal veꞌt u Luꞌ ileꞌ: —Yeꞌl puaj eqꞌomal svaꞌn. Pet kam uvaꞌ eqꞌomal taꞌn u vaanxelaleꞌ, as la vaqꞌ see. Tan tuk val see, tukꞌ vibꞌii u Jesucristo uvaꞌ aa Nazaret, txakpen. As xaanen,— tiꞌk u Luꞌeꞌ.
As tul tal veꞌt u Luꞌeꞌ u yoleꞌ, as itxey veꞌt naj u sebꞌal iqꞌabꞌ u najeꞌ. As itxakpisa veꞌt u Luꞌeꞌ naj. As yakꞌin veꞌt u toj najeꞌ tukꞌ u qul toj najeꞌ.
As txakebꞌ veꞌt naj. As yujpu veꞌt naj. As xaan veꞌt naj. As xekebꞌ veꞌt ok naj tiꞌ u Luꞌeꞌ tukꞌ u Xhuneꞌ vatz iqꞌanal u tostiixheꞌ. As nikat iyujpu veꞌt naj tiꞌ toksat iqꞌii u Tiixheꞌ.
As tul til veꞌt unqꞌa tenameꞌ skajayil uvaꞌ nikat ixaan veꞌt naj as nikat toksa naj iqꞌii u Tiixheꞌ,
10 as texhla veꞌt unqꞌa tenameꞌ naj uvaꞌ naj uveꞌ nikat ijoy ipuaj tul uvaꞌ xonlik naj tziꞌ u tostiixheꞌ uvaꞌ Bꞌaꞌnla Tziꞌ Kabꞌal. As teqꞌo veꞌt taama unqꞌa tenameꞌ, tan bꞌaꞌnik veꞌt naj.
Ni tal u Luꞌ viyol u Tiixheꞌ tu u tostiixh
11 As u najeꞌ uvaꞌ maꞌtik ibꞌaꞌnxisaleꞌ, as yeꞌ nikat ichajpu veꞌt naj viqꞌabꞌ u Luꞌeꞌ tukꞌ u Xhuneꞌ. As teqꞌo veꞌt taama unqꞌa tenameꞌ stiꞌ. As imol veꞌt tibꞌ unqꞌa tenameꞌ tiꞌ chajnaj tu viteentail u tostiixheꞌ uvaꞌ Salomón ibꞌii.
12 As tul til veꞌt u Luꞌeꞌ, as ech tal veꞌt ileꞌ: —Ex kumool tiaal Israel, ¿kam qꞌi uvaꞌ vaꞌl kuxh eteqꞌot etaama sqiꞌ as tiꞌ uveꞌ netileꞌ? ¿As ma oꞌ bꞌa kat olebꞌ oꞌ skujunal tiꞌ ibꞌaꞌnxisal u najeꞌ uveꞌ netitzꞌa? ¿As ma tiꞌ u bꞌaꞌneꞌ uveꞌ nu kubꞌaneꞌ vatz u Tiixheꞌ as kat olebꞌ oꞌ stiꞌ?
13 Pet tuk val isuuchil u yoleꞌ sete, tan aꞌ u Tiixheꞌ uvaꞌ nik inima unqꞌa qꞌesla kubꞌaaleꞌ u Abraham, tukꞌ u Isaac, tukꞌ u Jacob, as aꞌeꞌ kat oksan iqꞌii viKꞌaoleꞌ uvaꞌ Jesús. Pet ech koj ex, tan kat etxey u Jesús. As kat etixva, tan kat etaqꞌoꞌk vatz u Pilato. As yeꞌ kat esaꞌ, tul kat tal u Pilato ichajpuleꞌ.
14 As kat etixva u jikla aamaeꞌ uvaꞌ yeꞌl ipaav ati. Pet aꞌ u najeꞌ kat etal ichajpuleꞌ uvaꞌ yatzꞌol aama.
15 As aꞌ u aqꞌol tetz u kutiichajileꞌ kat etal iyatzꞌpeꞌ. As aꞌeꞌ kat tulsa u Kubꞌaal Tiixheꞌ taama. As ootzimal sqaꞌn uvaꞌ isleꞌl veꞌteꞌ.
16 Tan tiꞌ uvaꞌ kꞌujleꞌl kukꞌuꞌl tiꞌ u Jesús, as kat ibꞌaꞌnxisa u Jesús u najeꞌ uvaꞌ ootzimal setaꞌn uvaꞌ at sukuvatz. As tiꞌ u kꞌujlebꞌal kukꞌuꞌleꞌ uvaꞌ kat taqꞌ Aak sqe as kat ibꞌaꞌnxisa Aak u najeꞌ echeꞌ uvaꞌ kat etil cheel.
17 Pet ootzimal svaꞌn, vitzꞌin vatzik, uvaꞌ tul kat etal iyatzꞌpu veꞌt u Jesús, as exeꞌ yeꞌ kat pal ex stuul tukꞌ unqꞌa eqꞌesaleꞌ tiꞌ uvaꞌ aꞌ u Jesús u Cristo.
18 Pet tul kat etal iyatzꞌpu veꞌt u Jesús, as kat bꞌex ibꞌana uvaꞌ alik kan taꞌn u Tiixheꞌ tul kat tal kan unqꞌa qꞌajsan tetz viyoleꞌ tiꞌ uvaꞌ la ipalebꞌe u Cristo unqꞌa kꞌaxkꞌoeꞌ. As techal la kami.
19 As tuk val sete, ejalputaj vetxumbꞌaleꞌ. As ekꞌaxataj vepaaveꞌ, aqꞌal uvaꞌ la sotzsal vepaaveꞌ. As la taqꞌ veꞌt kuꞌ tzan u Tiixheꞌ vibꞌaꞌnileꞌ setiꞌaj,
20 tan la ul veꞌt u Jesús unpajte taꞌn u Tiixheꞌ, tan kꞌujlu kan taꞌn u Tiixheꞌ uvaꞌ aꞌ u Jesús u Cristo.
21 Pet tuk atinoj u Jesús tu almikaꞌ, techanal la ibꞌan u Tiixheꞌ tuch unqꞌa veeꞌ skajayil echeꞌ uvaꞌ tal kan u Tiixheꞌ, tan naꞌytzaneꞌ ixeꞌtik tzan unqꞌa qꞌajsan tetz viyol u Tiixheꞌ tiꞌ talataꞌ,
22 tan ech tal kan u Moisés ileꞌ te unqꞌa qꞌesla kubꞌaaleꞌ: «As la ichaj tzan u Tiixheꞌ umaꞌt u qꞌajsan tetz viyoleꞌ xoꞌl unqꞌa tenameꞌ tiꞌ talat isuuchil unqꞌa yoleꞌ echeꞌ uvaꞌ nunbꞌaneꞌ. As la enima viyoleꞌ skajayil kam uvaꞌ la ul tal sete.
23 As abꞌil uvaꞌ yeꞌ la niman viyoleꞌ as la eesal el xoꞌl unqꞌa tenameꞌ,» tiꞌk u Moisés.
24 As aꞌ kat xeꞌtikkat tzan unqꞌa qꞌajsan tetz viyol u Tiixheꞌ tiꞌ u Samuel tiꞌ talat kan unqꞌa yoleꞌ tiꞌ uveꞌ ni tuch cheel. As echat kat tal kan unjoltu unqꞌa qꞌajsan tetz viyol u Tiixheꞌ skajayil.
25 As tuk val sete, vitzꞌin vatzik, uvaꞌ exeꞌ la kꞌulun u akꞌ tzaqꞌiteꞌ uvaꞌ alel kan taꞌn unqꞌa qꞌajsan tetz viyol u Tiixheꞌ. As antel etetzeꞌ u yoleꞌ uvaꞌ alpik kan te u Abrahameꞌ, tan ech tal u Tiixh ileꞌ ste: «Tukꞌ vibꞌaꞌnil umaꞌl vaviaaleꞌ uvaꞌ la vaqꞌkat kuꞌ tzan vunbꞌaꞌnileꞌ tiꞌ unqꞌa tenameꞌ skajayil vatz u txꞌavaꞌeꞌ,» tiꞌk u Tiixheꞌ.
26 As setiꞌeꞌ kat ichajkat tzan u Tiixheꞌ viKꞌaoleꞌ bꞌaxa, tul kat ul vatz u txꞌavaꞌeꞌ tiꞌ uvaꞌ la ekꞌul u bꞌaꞌnileꞌ xeꞌ Aak as tiꞌ uvaꞌ la ejalpu vetxumbꞌaleꞌ. As la etaqꞌ kan u vaꞌlexheꞌ uvaꞌ nebꞌaneꞌ,— tiꞌk u Luꞌeꞌ.