Unqꞌa bꞌaꞌnla yol uvaꞌ tzꞌibꞌamal kan taꞌn
u Marcos
tiꞌ u Jesús
1
U yol uvaꞌ ul tal u Xhun uvaꞌ aqꞌon kuꞌ unqꞌa uxhchileꞌ xeꞌ aꞌ
Mateo 3.1-12; Lucas 3.1-9, 15-17; Xhun 1.19-28
As ech ixeꞌt u bꞌaꞌnla yoleꞌ tiꞌ u Jesucristo, viKꞌaol u Tiixheꞌ,
echeꞌ uvaꞌ tzꞌibꞌamal kan taꞌn u Isaías, u qꞌajsan tetz viyol u Tiixheꞌ, uvaꞌ ech ni tal ileꞌ:
Tuk unbꞌaxsa bꞌen umaꞌl u alol tetz vunyoleꞌ savatz,
uvaꞌ la bꞌanon tuch u bꞌeyeꞌ savatz.
Tan la uch umaꞌl u sikꞌiꞌm tu u tzuukin txꞌavaꞌeꞌ.
As ech la tal ileꞌ: «¡Ebꞌantaj etucheꞌ tiꞌ ekꞌulat u kuBꞌooqꞌoleꞌ!
¡As ejikbꞌaꞌtaj vetxumbꞌaleꞌ echeꞌ ijikbꞌaꞌl umaj bꞌey!» chaj la ul taleꞌ, tiꞌk u yoleꞌ.
As kat ul ibꞌan u Xhuneꞌ kam uveꞌ tzꞌibꞌamalik kan taꞌn u Isaías, tan kat ul tal u Xhuneꞌ viyol u Tiixheꞌ tu u tzuukin txꞌavaꞌeꞌ. As kat ul tala uvaꞌ la kuꞌ unqꞌa uxhchileꞌ xeꞌ u aꞌeꞌ, texhlal tetz uvaꞌ kat ikꞌaxal unqꞌa uxhchileꞌ vipaaveꞌ vatz u Tiixheꞌ, aqꞌal uvaꞌ la isotzsa veꞌt Aak ipaav unqꞌa uxhchileꞌ.
As nimal unqꞌa aa Judea tukꞌ unqꞌa aa Jerusalén, as ul tabꞌi veꞌt viyol u Xhuneꞌ. As jankꞌal unqꞌa uxhchileꞌ uveꞌ nikat tal vipaaveꞌ te u Tiixheꞌ, as taqꞌ veꞌt kuꞌ u Xhuneꞌ unqꞌa uxhchileꞌ xeꞌ u nimla aꞌeꞌ uvaꞌ Jordán.
As aꞌ vixiꞌl u camello uvaꞌ atik ok tiꞌ u Xhuneꞌ. As kꞌalik ok umaꞌl u tzꞌuꞌm xeꞌ tuul. As aꞌ unqꞌa talaj sakꞌeꞌ tukꞌ u taꞌl kabꞌeꞌ nikat techbꞌu.
As nik tal u Xhuneꞌ viyol u Tiixheꞌ. As ech tal ileꞌ: —Tuk uloj umaꞌt u uxhchil uvaꞌ nim talchu u tijleꞌmeꞌ sviꞌ. As jit unkꞌuleleꞌ uvaꞌ la unsaapu vikꞌaꞌjil vixaꞌpeꞌ,
tan kꞌuxh kat vaqꞌlu bꞌen ex xeꞌ u aꞌeꞌ, as aꞌ kuxheꞌ uveꞌ kat vaqꞌkat bꞌen ex. Pet ech koj u uxhchileꞌ uveꞌ aꞌn tuleꞌ, tan tul toksa u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelaleꞌ,— tiꞌk u Xhuneꞌ.
Nikuꞌ veꞌt u Jesús xeꞌ aꞌ
Mateo 3.13-17; Lucas 3.21-22
As bꞌex ibꞌan veꞌt tu umaꞌl u qꞌii tul tzaa veꞌt u Jesús tu u Nazaret uvaꞌ echen tu u Galilea. As aqꞌax veꞌt kuꞌ u Jesús xeꞌ u aꞌeꞌ tu u Jordán taꞌn u Xhuneꞌ.
10 As tul jeꞌ veꞌt chꞌuꞌl u Jesús xeꞌ u aꞌeꞌ, as til veꞌt Aak ijajput tibꞌ u almikaꞌeꞌ. As til veꞌt Aak ikuꞌ chꞌuꞌl u Tiixhla Espíritu stiibꞌa, uvaꞌ ech tiloneꞌ echeꞌ umaj paroomaxh.
11 As abꞌil veꞌt umaꞌl u tuul viꞌ tu almikaꞌ uvaꞌ ech tal ileꞌ: —Axheꞌ axh vunKꞌaoleꞌ uvaꞌ xoꞌn chit axh sve. As vaꞌl chit untxuqꞌtxun veꞌt seeꞌ,— tiꞌk u yoleꞌ.
Nichuk u txꞌiꞌlanaj txumbꞌal tiꞌ uvaꞌ la paavin u Jesús
Mateo 4.1-11; Lucas 4.1-13
12 Tul bꞌaꞌnxi, as ichaj veꞌt bꞌen u Tiixhla Espíritu u Jesús tu u tzuukin txꞌavaꞌeꞌ.
13 As kaꞌviinqil qꞌii kat atin u Jesús tu u tzuukin txꞌavaꞌeꞌ. As kat ichuk veꞌt u Satanás txumbꞌal tiꞌ uvaꞌ la paavin Aak. As nik ilochpu veꞌt Aak taꞌn unqꞌa ángel, tan echenik Aak xoꞌl unqꞌa txooeꞌ uvaꞌ la chiꞌon uxhchil.
Nixeꞌt u Jesús tiꞌ talax viyol u Kubꞌaal Tiixh
Mateo 4.12-17; Lucas 4.14-15
14 Tul maꞌtik toksal u Xhuneꞌ tu u kaarsa, as qꞌaav veꞌt u Jesús tu u Galilea tiꞌ talat veꞌt u bꞌaꞌnla yoleꞌ tiꞌ u tenameꞌ uvaꞌ at jaqꞌ u tijleꞌm u Tiixheꞌ.
15 As ech tal Aak ileꞌ: —Kat ilejlu veꞌt u qꞌiieꞌ uvaꞌ la ok u tenameꞌ jaqꞌ u tijleꞌm u Tiixheꞌ. As ekꞌaxataj vepaaveꞌ. As enimataj u bꞌaꞌnla yoleꞌ,— tiꞌk Aak.
Nimolo u Jesús kajvaꞌl unqꞌa txeyol txay
Mateo 4.18-22; Lucas 5.1-11
16 Tul nik ixaan u Jesús tziꞌ u mar tu u Galilea, as til veꞌt Aak u Simón tukꞌ u titzꞌineꞌ uvaꞌ Lixh. As nik isuti bꞌen chajnaj vikꞌacheꞌ xeꞌ u mar, tan txeyol txay chajnaj.
17 As ech tal u Jesús ileꞌ te chajnaj: —Xekebꞌoj ex sviꞌ. As la voksa veꞌt ex tiꞌ uvaꞌ la eteqꞌo tzan unqꞌa uxhchileꞌ tiꞌ tok sunkꞌatz,— tiꞌk u Jesús.
18 As yak kuxh taqꞌ veꞌt kan chajnaj unqꞌa ikꞌacheꞌ. As xekebꞌ veꞌt chajnaj tiꞌ u Jesús.
19 As bꞌiil kuxh ixaa u Jesús tziꞌ u aꞌeꞌ. As til veꞌt Aak u Jacobo* tukꞌ u titzꞌineꞌ uvaꞌ Xhun, unqꞌa ikꞌaol u Zebedeo. Atik ok chajnaj tukꞌ vibꞌaaleꞌ tu u barco, tan nikat kuxh ikꞌooa chajnaj unqꞌa ikꞌacheꞌ.
20 As imolo veꞌt Aak chajnaj. As taqꞌ veꞌt kan chajnaj vibꞌaaleꞌ uvaꞌ Zebedeo tu u barco tukꞌ unqꞌa ikꞌameꞌ. As xekebꞌ veꞌt chajnaj tiꞌ u Jesús.
Nibꞌaꞌnxisa u Jesús umaꞌl u naj uvaꞌ atik ok subꞌul skꞌatz
Lucas 4.31-37
21 As oon veꞌt u Jesús tukꞌ chajnaj tu u Capernaúm. As tu u xeem qꞌiieꞌ tu jun xhemaana, as nik tex veꞌt Aak tukꞌ chajnaj tu u atinbꞌaleꞌ tetz nachbꞌal Tiixh uvaꞌ nichuspukat viyol u Tiixheꞌ. As nik ichusun veꞌt Aak.
22 As teqꞌo veꞌt taama unqꞌa uxhchileꞌ tiꞌ u chusbꞌaleꞌ uveꞌ nik tal Aak, tan ech iyolon Aakeꞌ echeꞌ umaj naj uvaꞌ at tijleꞌm. Pet ech koj unqꞌa uxhchileꞌ uvaꞌ chusel tibꞌ tiꞌ unqꞌa tzaqꞌiteꞌ, tan jitꞌeꞌch ichusun chajnajeꞌ echeꞌ uveꞌ nik ibꞌan Aak.
23 As atik ok umaꞌl u naj tu u atinbꞌaleꞌ tetz nachbꞌal Tiixh, as atik ok subꞌul kꞌatz naj. As vaꞌlik chit isikꞌin naj taꞌn u subꞌuleꞌ.
24 Ech tal veꞌt naj ileꞌ taꞌn u subꞌuleꞌ: —¡Jesús, aa Nazaret! ¿Kam asaꞌ sqe? ¡Yeꞌ ul ayansa oꞌ! Tan ootzimal svaꞌn uvaꞌ axheꞌ uvaꞌ chajel tzan axh taꞌn u Tiixheꞌ. As ayaꞌl chit akꞌuꞌl nooksa aama tiꞌ Aak,— tiꞌk u najeꞌ taꞌn u subꞌuleꞌ.
25 Pet ech tal veꞌt u Jesús ileꞌ te u subꞌuleꞌ: —¡Chaa tziꞌ! ¡Elen tiꞌ u najeꞌ!— tiꞌk Aak.
26 As xoꞌvebꞌal chit iyikut veꞌt u subꞌuleꞌ u najeꞌ. As mam sikꞌiꞌm ibꞌan naj. As el veꞌt u subꞌuleꞌ tiꞌ naj.
27 As teqꞌo veꞌt taama unqꞌa uxhchileꞌ skajayil. As ech tal veꞌt ileꞌ svatzaj: —¿Kameꞌ qꞌi uveꞌ ni tucheꞌ? ¿As kam chusbꞌalileꞌ qꞌi uveꞌ eqꞌomal taꞌn u najeꞌ? Tan tukꞌ u tijleꞌm najeꞌ, as ni tal naj tel unqꞌa subꞌuleꞌ. As ninima unqꞌa subꞌuleꞌ viyol najeꞌ,— tiꞌk unqꞌa uxhchileꞌ.
28 As oora chit pax veꞌt itzibꞌlal u Jesús tu unqꞌa tenameꞌ uvaꞌ atik tu u Galilea.
Nibꞌaꞌnxisa u Jesús vijiꞌ u Luꞌ
Mateo 8.14-15; Lucas 4.38-39
29 As tul el chꞌuꞌl u Jesús tu u atinbꞌaleꞌ tetz nachbꞌal Tiixh, as bꞌen veꞌt Aak tukꞌ u Jacob, tukꞌ u Xhuneꞌ. As oon veꞌt Aak tu u kabꞌaleꞌ uvaꞌ atikkat u Simón tukꞌ u Lixheꞌ.
30 As koxhlik vijiꞌ u Luꞌeꞌ viꞌ chꞌach taꞌn xamal chꞌoꞌm. As alpu veꞌt te u Jesús.
31 As jetzꞌen veꞌt ok Aak kꞌatz vijiꞌ u Luꞌeꞌ. As itxey veꞌt Aak iqꞌabꞌ. As itxakpisa veꞌt Aak. As oora kuxh el veꞌt u xamal chꞌoꞌmeꞌ tiꞌ vijiꞌ u Luꞌeꞌ. As taqꞌ veꞌt vijiꞌ u Luꞌeꞌ techbꞌubꞌal unqꞌa uxhchileꞌ.
Nimal aachꞌoꞌm nibꞌaꞌnxisa u Jesús
Mateo 8.16-17; Lucas 4.40-41
32 As tzꞌotin veꞌteꞌ, tan maꞌtik ibꞌen veꞌt qꞌii. As yeꞌ saach unqꞌa aachꞌoꞌmeꞌ eqꞌol tzan tukꞌ unqꞌa uxhchileꞌ uvaꞌ atik ok subꞌul skꞌatz. As eqꞌol ok vatz u Jesús.
33 As mamaꞌla tenam imol veꞌt ok tibꞌ tziꞌ u kabꞌaleꞌ uveꞌ atikkat u Jesús.
34 As nimal unqꞌa aachꞌoꞌmeꞌ kat ibꞌaꞌnxisa veꞌt Aak uvaꞌ kam kuxh chꞌoꞌmil nik bꞌanon. As nimal unqꞌa subꞌuleꞌ kat teesa veꞌt Aak tiꞌ unqꞌa uxhchileꞌ. As yeꞌ nik isaꞌ Aak uvaꞌ la yolon unqꞌa subꞌuleꞌ, tan ootzimalik taꞌn unqꞌa subꞌuleꞌ uvaꞌ iKꞌaol Tiixh u Jesús.
Nixaan u Jesús tulaj unqꞌa tenam tu u Galilea tiꞌ talat unqꞌa bꞌaꞌnla yol
Lucas 4.42-44
35 Qꞌalaꞌm chit lakpu u Jesús. As tul tokixtele, as el chꞌuꞌl Aak. As bꞌen veꞌt Aak tu umaꞌl u atinbꞌal uvaꞌ yeꞌlkat uxhchil. As inach veꞌt Aak Tiixh.
36 As u Simón tukꞌ unqꞌa imooleꞌ, as bꞌex ichuk veꞌt chajnaj u Jesús.
37 Tul ilej veꞌt chajnaj Aak, as ech tal veꞌt chajnaj ileꞌ: —Nimal chit unqꞌa uxhchileꞌ nichukun seeꞌ,— tiꞌk chajnaj.
38 Ech tal veꞌt Aak ileꞌ: —Koꞌnaj tu kaꞌt unqꞌa tenameꞌ uveꞌ najli tiꞌ bꞌen valat u bꞌaꞌnla yoleꞌ, tan estiꞌeꞌ kat ulkat in,— tiꞌk Aak.
39 As bꞌex tal veꞌt Aak u bꞌaꞌnla yoleꞌ tu unqꞌa atinbꞌaleꞌ tetz nachbꞌal Tiixh tulaj unqꞌa talaj tenameꞌ tu u Galilea. As nik teesa veꞌt el Aak unqꞌa subꞌuleꞌ tiꞌ unqꞌa uxhchileꞌ.
Nibꞌaꞌnxisa u Jesús umaꞌl u naj uvaꞌ atik chꞌaꞌk chin stiꞌ
Mateo 8.1-4; Lucas 5.12-16
40 As ul veꞌt umaꞌl u naj kꞌatz u Jesús uvaꞌ atik ok chꞌaꞌk chin stiꞌ. As kuꞌ naj qaaloj vatz Aak tiꞌ ijajat bꞌaꞌnil. As ech tal naj ileꞌ: —Asoj la asaꞌ, as bꞌan bꞌaꞌnil sve. As eesa u chꞌoꞌmeꞌ sviꞌ, tan la olebꞌ axheꞌ,— tiꞌk naj.
41 As itxum veꞌt Aak ivatz naj. As taqꞌ veꞌt bꞌen Aak iqꞌabꞌ tiꞌ naj. As ech tal veꞌt Aak ileꞌ: —Nunsaꞌ. Kat bꞌaꞌnxiy veꞌt axheꞌ,— tiꞌk Aak.
42 As tul kuxh tal Aak u yoleꞌ, as yak kuxh el veꞌt u chꞌaꞌk chineꞌ tiꞌ u najeꞌ. As bꞌaꞌnik veꞌt naj.
43 As tal veꞌt u Jesús uvaꞌ la bꞌen naj. As tal veꞌt Aak te naj tiꞌ uvaꞌ yeꞌxh katil la talkat naj.
44 As ech tal veꞌt Aak ileꞌ: —Katiniꞌk chit aalkat tiꞌ uvaꞌ kat unbꞌaꞌnxisa axh. Pet kuxh kꞌuch eebꞌ vatz umaꞌl oksan iyol tenam vatz Tiixh. As kuxh aqꞌ u oyeꞌ uvaꞌ alel kan taꞌn u Moisés, texhlal tetz uvaꞌ kat txanyu veꞌt axh,— tiꞌk Aak.
45 Pet aal chit bꞌex ipaxsa veꞌt naj itzibꞌlal u Jesús, kam uvaꞌ kat ibꞌan Aak. Estiꞌeꞌ uvaꞌ yeꞌl Aak nik ikꞌuch veꞌt tibꞌ tu u tenameꞌ. Pet aꞌ atinkat veꞌt Aak tu umaꞌl u atinbꞌal uvaꞌ yeꞌlkat tenam. As katil kuxh tzaakat veꞌt unqꞌa tenameꞌ tiꞌ ul tilat uveꞌ nik ibꞌan Aak.
* 1:19 An chit u Jacobo u Santiago unpajte, tan «Jacobo» ibꞌii tu yolbꞌal griego. Pet «Santiago» as moj «Jacobo» tu kastiiya. 1:21 U xeem qꞌiieꞌ, as aꞌ u qꞌiieꞌ uvaꞌ savaduꞌ uvaꞌ moxtel xhemaana.