20
Ishelanil yip Comam Jesús
(Mt 21:23-27; Mr 11:27-33)
Ay huneꞌ tzꞌayical tiꞌ yet lan̈an iscuywa Comam Jesús yul yatut Comam Dios, yet chalni Comam cuybanile yet colbanile, yapni ebnaj yahawil yin̈ ebnaj sacerdote yebpaxo ebnaj cuywawom yin̈ isley naj Moisés, yeb ebnaj ichamta iswiꞌehal yin̈ con̈ob tuꞌ. Iskꞌamben ebnaj tet Comam:
—¿Mac cachchejni hawatxꞌen huntekꞌan tiꞌ? yebpaxo ¿mac akꞌni hawip? ẍi ebnaj. Istakꞌwi Comam Jesús tet ebnaj:
—Haquinpaxtuꞌan, ay huneꞌ inkꞌambebalan chiwakꞌan teyet. Pajtzewe wetan, ¿mac chejniti naj Juan anican̈ haꞌ iswiꞌ anma, Comam Dios mato haꞌ anma? ẍi Comam.
Yichico ebnaj iskꞌamben tet hunun:
—¿Tzet xin chijute jalni tet naj tiꞌ? Ta chijalaꞌ ta Comam Dios chejn̈eti naj Juan tuꞌ, chalaꞌ naj jet: “¿Tzet yin̈ yuxin machi heyayto yul heyanma yin̈ tzet yal naj?” ẍim naj jet. Macato ta chijalaꞌpaxo ta maẍtaj Comam Dios an̈eti naj, chitij ishowal anma jin̈, cat con̈iskꞌojno camoj, yuto haꞌ naj Juan tuꞌ caw ischejab Comam Dios ye naj yul sat anma, ẍi ebnaj.
Yuxin yal ebnaj tet Comam:
—Mach johtajojan̈ mac akꞌni ismunil naj Juan tuꞌ, ẍi ebnaj. Yuxinto yal Comam Jesús tet ebnaj:
—Hac intuꞌan, mach chiwalpaxilojan teyet mac akꞌn̈e huneꞌ wiptiꞌan inwatxꞌenan huntekꞌan tiꞌ, ẍi Comam.
Yechel yin̈ ebnaj munlawom mach cꞌuloj
(Mt 21:33-44; Mr 12:1-11)
Lahwi tuꞌ xin, yichico Comam Jesús yalni huneꞌxa yechel tiꞌ tet anma:
—Ay huneꞌ naj winaj tzꞌunni teꞌ uva sat istxꞌotxꞌ. Lahwi tuꞌ xin yanito naj istzꞌunub comonal tet huntekꞌan ebnaj munlawom. Isto naj niman tiempo bey huneꞌ txꞌotxꞌ caw nahat. 10 Yet yapni istiempohal yuxlax teꞌ uva, ischejnito naj yahaw txꞌotxꞌ huneꞌ ischejab ischabaꞌ ismajul tet ebnaj munlawom tuꞌ. Hayet yilni ebnaj yapni naj, yoc ebnaj ismakꞌno naj. Maẍticꞌa xin tzet akꞌlax tet naj, ischejlaxtopaxo naj. 11 Lahwi tuꞌ xin, ischejnipaxto naj yahaw tuꞌ huneꞌxa ischejab. Hayet yapni naj, yoc ebnaj munlawom tuꞌ iscajno naj, ismakꞌnipaxo ebnaj naj. Maẍticꞌa tzet akꞌlaxpaxo tet naj, istzumbelaxto naj. 12 Lahwi tuꞌ xin, yanipaxto naj yahaw txꞌotxꞌ tuꞌ huneꞌxa ischejab yet yoxel. Hayet yapni naj tuꞌ, yocpaxo ebnaj munlawom tuꞌ ismakꞌno taho naj, istzumbelaxpaxti naj.
13 Yuxinto yal naj yahaw txꞌotxꞌ hacaꞌ tiꞌ: “¿Tzet wal wutenan tinan̈? Wal xin chinchejtojan huneꞌ incꞌaholtiꞌan caw ochebil wuhan, etzan̈em chixiw ebnaj tet naj,” ẍi naj. 14 Hayet yilni ebnaj yapni naj cꞌahole tuꞌ, yalni ebnaj tet hunun: “¡Ilwecꞌanabtoj! Lan̈an yul naj cꞌahole lah. Haꞌ tet naj chicancano istxꞌotxꞌ ismam tiꞌ. Wal tinan̈ xin comakꞌaꞌwe camo naj haxinwal jetxa chuboco huneꞌ txꞌotxꞌ tiꞌ,” ẍi ebnaj munlawom tuꞌ. 15 Lahwi tuꞌ xin yilaxilto naj yintalto peyab tuꞌ, haꞌ bey tuꞌ akꞌlax camo naj, ẍi Comam. Iskꞌamben Comam tet anma:
—¿Tzet xin chiutelax ebnaj munlawom yu naj yahaw tzꞌunub tuꞌ, heyalni? 16 Wal xin haꞌ naj caw yahaw tuꞌ, chitij cat istan̈tzencanilo naj ebnaj munlawom tuꞌ, cat yanito naj istzꞌunub comonal tet hunuxa majan ebnaj munlawom, ẍi Comam.
Hayet yaben anma huneꞌ tuꞌ yalni:
—Machojab bakꞌinal chu hacaꞌ chawal tiꞌ, ẍi anma. 17 Yuxinto oc tꞌan̈no Comam Jesús yin̈ anma, yalni Comam:
—¿Yaj tzettaxca chalilo huneꞌ tzꞌibn̈ebilcano yul Yum Comam Dios heyalni bay chal hacaꞌ tiꞌ?:
Haꞌ huneꞌ chꞌen chꞌen istirilo ebnaj watxꞌem n̈a, haꞌ chꞌen caw ecꞌbal cꞌul yoc xeꞌo n̈a, ẍicanoj.
18 Yaj macn̈eticꞌa chiꞌaycꞌay yiban̈ huneꞌ chꞌen tuꞌ chikꞌahtoj, yaj ta haꞌ chꞌen chꞌaycꞌay yiban̈ huneꞌ mac tuꞌ, chiquechmoto yalan̈ chꞌen, ẍi Comam.
19 Yuxin ebnaj yahawil yin̈ ebnaj sacerdote yeb ebnaj cuywawom yin̈ isley naj Moisés, yet hunep tuꞌ yoche ebnaj istzabayo Comam Jesús, yuto nachalo yu ebnaj ta haꞌ ebnaj chal huneꞌ cuybanile yal Comam, yaj chixiw ebnaj istzabnayo Comam yu anma ayicto bey tuꞌ.
Chꞌen tohlabal chikꞌanlax yu naj yahaw Roma
(Mt 22:15-22; Mr 12:13-17)
20 Yuxin haꞌ ebnaj yahaw yin̈ ebnaj sacerdote yeb ebnaj chicuyni anma yin̈ isley naj Moisés istohla ebnaj huntekꞌan ebnaj to ilno ta chꞌaycꞌay Comam yin̈ hunu lekꞌtiꞌal. Cꞌul yub ebnaj cꞌulchꞌan istzotel ebnaj tet Comam yun̈e yaycꞌay Comam yin̈ hunu tzotiꞌ, cat yanico ebnaj Comam yul iskꞌab naj gobernador. 21 Yalni ebnaj tet Comam:
—Mam cuywawom, caw johtajan̈ ta tzet chawala yeb tzet chacuyu caw toholcanoj, yebpaxo lahan yelapno ye anma yul hasat. Chacuypaxo yin̈ caw isyelal tzet chu cowatxꞌen yin̈ tzet choche Comam Dios. 22 Yuxin chicokꞌambehan̈ tawet: ¿Cꞌulmi jakꞌni cotohlabal tet naj jahaw ay bey Roma, naj César, mato machoj? ẍi ebnaj. 23 Yajaꞌ yohtaxa Comam ta txꞌoj nabil yu ebnaj, yuxin yal Comam tet ebnaj:
24 —Yewe hunu chꞌen melyu wilaꞌan nan̈. ¿Mac najil ayco yechel sat yeb isbi yin̈ chꞌen? ẍi Comam. Istakꞌwi ebnaj:
—Yechel sat naj jahaw ay bey Roma yeb isbi naj ayco yin̈ chꞌen, ẍi ebnaj.
25 Yalni Comam tet ebnaj xin:
—Akꞌwe tet naj César tuꞌ baytet yet naj yehi, cat heyakꞌni tet Comam Dios baytet yet Comam yehi, ẍi Comam.
26 Yajaꞌ maẍticꞌa hunu tzotiꞌ txꞌoj ilchalo yin̈ Comam yu ebnaj yin̈ tzet yal Comam sata anma. Ton̈e cꞌaycanocan̈ iscꞌul ebnaj yu ispaj istzotiꞌ ebnaj yakꞌ Comam. Yuxin matxa tzet yal ebnaj.
Iskꞌambe ebnaj saduceo yin̈ yet chiitzitzbican̈ camom
(Mt 22:23-33; Mr 12:18-27)
27 Lahwi tuꞌ xin yapni huntekꞌan ebnaj saduceo ilwal yin̈ Comam Jesús. Ebnaj saduceo tuꞌ, chal ebnaj tato matxa chiitzitzbi anma chicami. Iskꞌamben ebnaj tet Comam:
28 —Mam cuywawom, tzꞌibn̈ebilcano yu naj Moisés tato chicam yichamil hunu ix ix, mach xin yuninal naj yeb ix, yilal yikꞌni ix yuẍta naj camna tuꞌ, haxinwal ay yuninal naj yeb ix, cat yoc yuninalo naj camna tuꞌ. 29 Yaj ay hunel ay hujwan̈ ebnaj yuẍtan̈e isba. Naj babel mohyi naj yeb huneꞌ ix, yaj cam naj, machi xin hunu yuninal naj yeb ix. 30 Hacpax tuꞌ naj iscab, mohyi naj yeb ix, iscampaxo naj, machipaxo yuninal naj yeb ix. 31 Ismohyipaxo naj yox yeb ix. Hac tuꞌ xin yu ismohyilo ebnaj hujwan̈ tuꞌ yeb ix, yaj ton̈e la-cam ebnaj sunil. Maẍticꞌa xin hunu yuninal ebnaj yeb ix. 32 Islahobal xin, iscampaxo ix. 33 Yuxin hayet chiapni istzꞌayical yet chiitzitzbican̈ anma camnaxa, ¿mac xin ebnaj hujwan̈ tuꞌ chꞌoc yichamilo ix yuto mohyina ebnaj hujwan̈ tuꞌ yeb ix? ẍi ebnaj.
34 Istakꞌwican̈ Comam Jesús:
—Bey yul sat yiban̈kꞌinal tiꞌ ebnaj winaj chiyikꞌ ebnaj yixal, yeb ebix ix chikꞌ ebix yichamil. 35 Yajaꞌ anma yetticꞌa satcan̈ yehi, yet chiitzitzbocan̈ xol camom, matxa yixal naj winaj, matxapaxo yichamil ix ix. 36 Matxa chicam anma tuꞌ yuto lahanxa chꞌelico yeb ebnaj yángel Comam Dios. Chiꞌoc yuninalo Comam Dios bey satcan̈ yet chiitzitzbican̈. 37 Naj Moisés, yakꞌcano naj johtan̈eloj tato chiitzitzbican̈ anma camnaxa, bay tzꞌibn̈ebilcano yin̈ yet yilni naj yoc kꞌaꞌ yin̈ hun hoban teꞌ txꞌix yet istzotelilti Comam Dios xol kꞌa kꞌaꞌ tet naj. Yalni Comam:
—Haninan isDiosal icham Abraham, isDiosal naj Isaac yebpaxo isDiosal naj Jacob, ẍi Comam. 38 Waxan̈ca camnaxa ebnaj, yaj itzitz ebnaj yul sat Comam Dios, yuto mach isDiosalo camom ye Comam. Yuxin yul sat Comam Dios sunil anma itzitz, ẍi Comam.
39 Yalni huntekꞌan ebnaj chicuyni anma yin̈ isley naj Moisés tet Comam:
—Mam cuywawom caw cꞌul maxawute hapajtzen huneꞌ tiꞌ, ẍi ebnaj. 40 Lahwi tuꞌ xin matxa hunu ebnaj yakꞌ iskꞌambebal tet Comam.
Comam Cristo Iscꞌahol Comam Dios yehi
(Mt 22:41-46; Mr 12:35-37)
41 Yalni Comam Jesús tet anma ayco iscꞌatan̈ tuꞌ:
—¿Tzet yin̈ yuxin chihallaxi tato yin̈ naj David titna Comam Cristo? 42 Yajaꞌ yalcano naj David yin̈ Salmos hacaꞌ tiꞌ:
Yal Comam Dios tet Wahawilan: “Ayan̈ tzꞌon̈no yin̈ inwatxꞌkꞌabtiꞌan,
43 masanto chiwacojan anma ayco ishowal tawin̈ yalan̈ hawoj,”* ẍi naj David.
44 ¿Tzet yin̈ yuxin yal naj David Wahawan yin̈ Comam Cristo, tato yin̈ naj titna Comam? ẍi Comam Jesús tet anma.
Yal Comam Jesús istxꞌojal ebnaj cuywawom yin̈ isley naj Moisés
(Mt 23:1-36; Mr 12:38-40; Lc 11:37-54)
45 Yet ayco anma yaben tzet chal Comam Jesús tuꞌ, yalni Comam tet ebnaj iscuywom:
46 —Caw cheyil heba haxinwal mach chexcꞌayto yu iscuybanil ebnaj chicuyni anma yin̈ isley naj Moisés, yuto ton̈eticꞌa choche ebnaj yecꞌ hucxi yeb huntekꞌan nime xilkꞌape chaco yin̈. Chochepaxo ebnaj ta nanxa islow chu istioẍli anma tet ebnaj yet chiecꞌ ebnaj yulaj txon̈bal. Chisaypaxo ebnaj huntekꞌan tzꞌon̈obal caw ay yelapno yul iscapilla ebnaj Israel, yebpaxo yet chꞌawtelax ebnaj waꞌo yin̈ kꞌin̈. 47 Chelkꞌanpaxilo ebnaj sunil tzet ay ebix hunix. Yun̈e yallax ebnaj cꞌulal yuxin caw nime chute ebnaj yoj istxah. Yaj hanan chiwalan ta caw niman isyaꞌtajil chul yiban̈ ebnaj, ẍi Comam Jesús.
* 20:43 Sal 110:1