6
Sêkwê lôm dabuŋ sa. Lôm dabuŋ ŋakôm
Go kiŋ Darius kêjatu biŋ gebe sensom andu papiaŋa ôkwi gebe sêjac miŋkatoŋ samob sa gêc andu tonaŋ. Ma aŋga Media ŋamalacsêga Ekbatana êsêac têtap papia luŋ teŋ sa. Biŋ taŋ teto kêsêp papia tau naŋ gebe “Miŋkatoŋ. Gêdêŋ kiŋ Kirus nê gôliŋ ŋajala ŋamataŋa kiŋ Kirus tau kêjatu biŋ tonec gebe Biŋ tonec kêkanôŋ Anôtônê andu aŋga Jerusalem. Êsêac sêkwê andu tau sa êtu gamêŋ sêkêŋ da to dajaŋa êtiam. Lôm ŋasagiŋ êmu êpi amboac saka 15 to ŋagêbôcŋa amboac saka 15 amboac tonaŋgeŋ. Êsêac sêkêŋ poc dênaŋ têlêac ênsac tau ŋaô ma sênsac ka palaŋ êtu sagiŋ ŋakanô. Kôm ŋaôli samob êsa aŋga kiŋnê kanom. Ma akêŋ Anôtônê andu ŋalaclu gold to silber, taŋ Nebukadnesar kêjaŋgo su aŋga lôm dabuŋ Jerusalemŋa ma kejoŋ gêmêŋ Babilon naŋ, êmu êna lôm dabuŋ, taŋ êkô Jerusalem naŋ êtiam. Akêŋ samob êkô ŋamala aŋga Anôtônê andu.”
Kiŋ Darius kêjatu gebe sêkôc kôm sa êtiam
Go kiŋ Darius kêsakiŋ biŋ tau ŋagêjô amboac tonec gebe “Êndêŋ gôliŋwaga gamêŋ, taŋ gêc bu ŋamakeŋ ônêŋa naŋ, Tatenai agêc Sedarbosenai to nê lau ŋagêdô, taŋ aŋgôŋ gamêŋ ŋamakeŋ ônêŋa naŋ. Amoa jaêc gamêŋ tonaŋ. Aliŋ Anôtônê andu ŋakôm su êndêŋ lau Juda nêŋ gôliŋwaga to kasêga tauŋgeŋ. Êsêac sêkwê Anôtônê andu sa êtiam êkô ŋamala laŋgwa. Aê kajatu biŋ ŋagêdô, taŋ kêkanôŋ amacnêm lêŋ anam lau Juda nêŋ kasêga saŋa gebe sêkwê Anôtônê andu sa êtiam. Akêŋ ŋaôli samucgeŋ êndêŋ lau tonaŋ ma anam ŋagêdô tôŋ atom. Akôc mone, taŋ lau aŋga bu ŋamakeŋ ônêŋa sêkêŋ êtu takis naŋ, sa aŋga kiŋnê kanom ma anam ôli lau tonaŋ solop ma êtôm ŋanocgeŋ. Ma gêŋ samob, taŋ êsêac sêpô lêna gebe sêkêŋ êtu dajaŋa sêkêŋ êndêŋ Anôtô undambêŋa amboac bulimakao ŋalatu kapoac ma domba kapoac to ŋalatu akêŋ êndêŋ êsêac. Ma akêŋ polom ŋanô to gwêc ma wain to niptêkwi êtôm taŋ dabuŋwaga Jerusalemŋa sêsôm naŋ, akêŋ êndêŋ êsêac topalêgeŋ êtôm bêcgeŋ. 10 Gebe êsêac sêkêŋ da ŋajamanô êndêŋ Anôtô undambêŋa ma teteŋ mec êtu kiŋ to latuiŋa gebe sêmoa mateŋ jali. 11 Aêŋoc jatu teŋ gêc gebe Ŋac teŋ embe ênam biŋ tonec ôkwi, go sêkip ka gêbôc teŋ sa aŋga ênê andu ma sênac eŋ êpi ka tau ma nê andu êtu lênduc teŋ êtu ênê kesoŋa. 12 Ma Anôtô, taŋ kêkêŋ nê ŋaê gêc andu tonaŋ naŋ, êku kiŋ to lau samob, taŋ sêmêtôc lemeŋ gebe sêŋgêli jatu tonec ma senseŋ Anôtônê andu, taŋ kêkô Jerusalem naŋ, tulu sênaŋa tomalageŋ. Aê Darius kajatu biŋ tonec. Sêŋgôm ŋanô êsa toôliŋ palêgeŋ.”
Sêjac kawi lôm dabuŋ tau
13 Go gôliŋwaga bu ŋamakeŋ ônêŋa Tatenai agêc Sedarbosenai ma êsêagêcnêŋ laumata, taŋ sêwiŋ êsêac naŋ, sêgôm gêŋ samob, taŋ kiŋ Darius kêjatu sa naŋ, ŋanô kêsa toôliŋ palêgeŋ. 14 Ma lau Judanêŋ laumata sêkwê andu tau têtu wakac kêtu propete Hagai agêc Ido latu Sakaria nêŋ biŋ seoc lasêŋa. Êsêac sêjac dabiŋ andu tau kêtôm Israelnêŋ Anôtô nê jatu to kiŋ Persiaŋa Kirus agêc Darius ma Artakerkes sêjatu. 15 Ma êsêac sêjac dabiŋ andu tau gêdêŋ ajôŋ Adar ŋabêc kêtu têlêacŋa. Gêdêŋ tonaŋ kiŋ Darius nê gôliŋ ŋajala kêtu 6.
16 Ma lau Israel to dabuŋwaga ma lau Lewi to êsêac ŋagêdô, taŋ sêmu sêmêŋ aŋga kapoacwalô naŋ, sêlic nêŋ om sêjac kawi Anôtônê lôm dabuŋŋa totêntac ŋajamgeŋ. 17 Gêdêŋ taŋ êsêac sêjac kawi Anôtônê andu tonaŋ naŋ, êsêac sêkêŋ bulimakao kapoac 100 to domba kapoac 200 ma domba ŋalatu 400 kêtu daja, kêtu da enseŋ lau Israel samob nêŋ sec suŋa. Ma êsêac sêkêŋ noniŋ kapoac 12 kêtôm Israel nêŋ gôlôacmôkê ŋanamba. 18 Ma êsêac têdênaŋ dabuŋwaga to lau Lewi nêŋ toŋ kêtu sênam sakiŋ Anôtô aŋga Jerusalemŋa kêtôm teto gêc Mosenê buku naŋ.
Seŋ Pasa
19 Gêdêŋ ajôŋ ŋamata ŋabêc 14 êsêac, taŋ sêmu sêmêŋ aŋga kapoacwalô naŋ, sêlic om Pasa. 20 Gebe dabuŋwaga to lau Lewi sêjam dabuŋ tauŋ kêtu têtu selecŋa. Êsêac samob têtu selec su, amboac tonaŋ sêjac domba Pasaŋa kêtu lau kapoacwalô samob, taŋ sêmu sêmêŋ naŋ, kêtu nêŋ dabuŋwaga ŋagêdô ma êsêac tauŋŋa gêwiŋ. 21 Ma lau Israel samob, taŋ sêmu aŋga kapoacwalô sêmêŋ naŋ, to êsêac samob, taŋ sêbiŋ tauŋ tôŋ sêwiŋ êsêac ma sêkac tauŋ su aŋga lau gamêŋ tonaŋŋa nêŋ ŋatêmui gebe sênam sakiŋ Apômtau, Israelnêŋ Anôtô naŋ, samob seŋ Pasa tau. 22 Ma êsêac sêlic om polom ŋalucŋa tonaŋ kêtôm bêc 7 totêntac ŋajamgeŋ gebe Apômtau gêgôm êsêac têntac ŋajam kêsa to gêjam kiŋ Asuriaŋa nê ŋalêlôm ôkwi gêdêŋ êsêac. Amboac tonaŋ kiŋ tau gêjam êsêac sa kêtu kôm Anôtô, Israelnêŋ Anôtô nê lôm dabuŋŋa. * March ŋasawa.
* 6:22 Adar katu lau Juda nêŋ ajôŋ ŋamuŋa naŋ February to