28
Puc gêdêŋ Epraim
Ojae lau Epraim. Êsêacnêŋ waeŋ gê su amboac sunsuŋ ŋaolaŋa nêŋ kasêga, taŋ wain kêjaŋiŋ naŋ sêkuc. Êsêac teŋbeleŋ aŋgeŋ, mago wain kêku êsêac tulu. Alicgac me, Apômtaunê ŋactêkwa ŋajaŋa teŋ gêmoa. Eŋ oc mêŋêô lasê amboac kompoc to gamêŋ kêlaŋgaŋ sec to amboac bu ŋasamac kapôêŋ. Eŋ oc êku gamêŋ tulu toŋaclai kapôêŋ. Ma ŋacjo oc sêka lau Epraim nêŋ gôliŋwaga, taŋ wain kêjaŋiŋ êsêac naŋ, nêŋ sunsuŋ towae popoc. Ma gôliŋwaga, taŋ tetoc tauŋ sa naŋ, nêŋ ŋawasi oc ê su e malamê amboac jambô ŋalêwê ŋamataŋa, naŋ lau sêlic ma ŋagaôgeŋ têtiŋ su ma seŋ naŋ.
Êndêŋ bêc ônê lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau oc êtu sunsuŋ ŋawasiŋa to naŋeŋeŋ ŋajam êndêŋ nê lau ŋapopoc. Ma eŋ oc êtu ŋac-kêmêtôc-biŋwaga nê ŋalau mêtôc gêdêŋŋa ma êtu êsêac, taŋ sêpuc sec ŋacjo aŋga malac tau ŋasacgêdô naŋ, nêŋ ŋaclai ŋamôkê.
Apômtau geleŋ biŋ to gêjac mata biŋ kêpi Jerusalem
Wain kêjaŋiŋ dabuŋwaga to propete amboac tonaŋgeŋ ma bu ŋajaŋa gêgôm êsêac sêku-sêku. Lau tau sênôm bu ŋajaŋa e kêjaŋiŋ êsêac. Wain kêlênsôŋ êsêac ma bu ŋajaŋa gêgôm êsêac sêku-sêku. Êsêac embe seoc biŋ lasê, go sêkô wiwicgeŋ ma embe sêmêtôc biŋ, go sêkô kôjô-kôjôgeŋ. Êsêac sêluc e ŋasu gêjam nêŋ tebo auc ma gamêŋ ŋajam teŋ gêc atom.
“Eŋ oc êndôŋ kauc tajala biŋŋa êndêŋ asa ma êwa jaeŋ ŋabiŋ sa êndêŋ asa. Êndêŋ ŋapalê ŋasec-ŋasec, taŋ gocgo sêwi teneŋinêŋ su siŋ naŋ me. 10 Eŋ kêdôŋ biŋsu teŋ ma biŋsu teŋ, biŋsu teŋ ma biŋsu teŋ, ŋagôliŋ teŋ ma ŋagôliŋ teŋ, ŋagôliŋ teŋ ma ŋagôliŋ teŋ, kêdôŋ ŋagec aŋga tonec ma ŋagec aŋga ônê.”
11 Biŋŋanô, Apômtau oc êsôm biŋ êndêŋ lau tonec ŋa lau samuc aweŋ ma ŋa lau jaba nêŋ biŋ. 12 Gêmuŋgeŋ eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Alêwaŋ taôm aŋga tonec. Akêŋ lau-têkweŋ-gêbacwaga sêlêwaŋ tauŋ. Aniŋ aweŋ aŋga tonec.” Mago êsêac sêkêŋ taŋeŋ atom. 13 Kêtu tonaŋŋa Apômtau oc êsôm biŋ tonec êndêŋ êsêac gebe “Biŋsu teŋ ma biŋsu teŋ, biŋsu teŋ ma biŋsu teŋ, ŋagôliŋ teŋ ma ŋagôliŋ teŋ, ŋagôliŋ teŋ ma ŋagôliŋ teŋ, êndôŋ ŋagec aŋga tonec ma ŋagec aŋga ônê. Ma êsêac embe sêsêlêŋ oc sembeŋ sêsêp muŋa e ôliŋ popoc ma lakô ênac êsêac to sêkôc êsêac tôŋ.”
Alê kêclêsuŋa kêtu Sioŋa
14 Kêtu tonaŋŋa amac lau-susuwaga, taŋ ajam gôliŋ lau Jerusalemŋa tonec naŋ, akêŋ taŋem Apômtau awa. 15 Amac asôm gebe “Aêac tamoatiŋ poac dawiŋ gêmacanô ma tamasaŋ biŋ dawiŋ lamboam gebe êndêŋ têm ŋawapac sec mêŋêsaŋa oc êtap aêac sa atom, gebe biŋ dansaŋ kêtu aêacnêŋ gamêŋ tasiŋ tauŋŋa.” 16 Kêtu tonaŋŋa Apômtau Anôtô kêsôm gebe “Alic acgom, aê kakêŋ alêpoc kêkô Sion, poc ŋajaŋa teŋ, poc mataêjam teŋ kêtu alê kêclêsuŋa ma lau, taŋ sêkêŋ gêwiŋ naŋ, oc sêc su atom. 17 Ma aê oc jakêŋ mêtôc gêdêŋ êtu ŋadôŋ ma biŋgêdêŋ êtu dôŋpoc. Go kompoc oc enseŋ nêŋ lamu dansaŋ su ma bu ŋasamac êsuŋ nêŋ gamêŋ sêsiŋ tauŋŋa sa.”
18 Go nêm poac gêdêŋ gêmacanô naŋ, oc sêsap tulu ma nêm biŋ, taŋ amoatiŋ gêdêŋ lamboam naŋ, oc senseŋ su. Gêŋwapac ŋamata secsêga tonaŋ embe êpi lau êkajageŋ oc êjamuŋ amac popoc êwiŋ. 19 Oc wacêtap amac sa todim-todim êtôm bêc samob, taŋ mêŋêsa naŋgoc. Amac oc aôc ŋawapac tonaŋ êmbêc to eleŋ samobgeŋ. Ma biŋ, taŋ Anôtô eoc lasê naŋ, oc êtakê amac ŋanô-ŋanô.
28:20–29:24 Anôtô kêkêŋ puc nê lau gebe êmêtôc êsêac, mago gêjac mata gebe ênam êsêac kêsi amboac tonaŋgeŋ. * okwi jakêpi lau tau kêtiam. solopgeŋ.
* 28:19 Biŋ susu, taŋ Jesaianê ŋacjo sêsôm naŋ, Apomtau kakac 28:19 Dôŋ tau sêmasaŋ ŋa gam to poc gebe atoc gêŋ