31
Anôtô oc êtu lautuc Jerusalem
Ojae êsêac, taŋ aê lamu Aiguptu ma taêŋ kêka hosgeŋ ma sêkêŋ mateŋ kareta gebe taêsam to siŋwaga, taŋ sêŋgôŋ hos ŋaô naŋ, gebe êsêac ôliŋwalô kêlêlêc. Mago sêkêŋ mateŋ Israelnêŋ Ŋac Dabuŋ atom ma teteŋ Apômtau kêtu ênam êsêac saŋa atom. Mago Anôtô eŋ ŋac tokauc. Eŋ kêkêŋ gêŋwapac kêkôniŋ êsêac tôŋ. Eŋ gêjam nê biŋ ôkwi atom. Eŋ oc êndi naenseŋ lau secwaga nêŋ gôlôac ma enseŋ êsêac, taŋ sêjam lau sêgôm secŋa sa naŋ. Lau Aiguptu êsêac ŋamalac, êsêac Anôtô atom. Êndêŋ taŋ Anôtô oc êmêtôc lêma naŋ, gêjam-sawaga oc ênac tau êndu ma ŋac, taŋ eŋ gêjam eŋ sa naŋ, oc embeŋ ma êsêac samob oc sênaŋa sêwiŋ tauŋ.
Apômtau kêsôm biŋ tonec gêdêŋ aê gebe “Lewe têna me lewe ŋalatu embe têtap gwada sa, go gejobwaga bôcŋa nêŋ wambaŋ to ŋakicsêa êtôm gebe êtakê êsêac e sêc su nec atom. Ma aê, lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau amboac tonaŋgeŋ. Ŋaclai teŋ oc êkô aê auc atom êtôm tonaŋ. Aê oc jatu lautuc lôc Sion. Aê, lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau, oc jakêŋ sêliŋ Jerusalem -amboac moc kelelo gebe ênam ŋalatu kêsi. Aê oc janam malac tau sa to jaku ŋacjo tulu.”
Apômtau kêsôm gebe “O lau Israel, akac taôm ôkwi andêŋ aê, taŋ ajam dêmôêm naŋ. Gebe êndêŋ ŋasawa teŋ amac samob oc ambaliŋ nêm gwam sec, taŋ lemem kêmasaŋ ŋa silber to gold naŋ, siŋ ênaŋa. Siŋ oc enseŋ lau Asuriaŋa su ŋa ŋamalacnêŋ ŋaclai atom. Lau Asuriaŋa oc sêc siŋ su sêna ma nêŋ lau matac têtu gêŋôma. Êsêacnêŋ kiŋsêga oc êtênêp tau êndu-êndu ma nêŋ laumata siŋŋa têtakê e sêc su ma sêwi nêŋ gêbôm siŋŋa siŋ.” Apômtau taŋ nê ja kêsa Sion ma nê ja ŋawao gêc Jerusalem naŋ, nê biŋ tonaŋ.