64
Ojae, ôkac undambê êŋgic ma ôsêp ômôêŋmaŋ,
e lôc ŋawiwic êsa êkô aôm laŋômnêmŋa,
amboac ja geŋ gab ma amboac ja gêgôm bu keletoc
gebe êwaka nêm ŋaê sa êndêŋ nêm ŋacjo
ma êŋgôm tenteŋlatu têtênêp sêkô aôm laŋômnêmŋa.
Aôm gôgôm gêŋsêga kaiŋ teŋ, taŋ taêŋ gêjam atom naŋ,
ma kôsêp gômôêŋ e lôc ŋawiwic kêsa kêkô aôm laŋômnêmŋa.
Lau teŋ sêŋô biŋ amboac tonaŋ ŋateŋ gêdêŋ gêmuŋgeŋ atom
ma kêsô lau teŋ taŋeŋsuŋ atom
ma lau teŋ mateŋanô sêlic anôtô teŋ, taŋ gêmoa gêwiŋ aôm
ma gêjam kôm kêpi êsêac, taŋ sêôŋ eŋ naŋ atom.
Aôm gôwê êsêac, taŋ sêgôm gêŋ gêdêŋ
ma taêŋ gêjam nêm lêŋ sêmoa naŋ.
Aôm têmtac ŋandaŋ gêdêŋ taŋ aêac agôm sec naŋ,
ma aêac ali aweŋ sa gêdêŋ aôm wanêc-wanêc.
Asa oc ênam sa.
Aêac samob atôm ŋac ŋatêmui
ma aêacma koleŋ gêdêŋ samob kêtôm ŋakwê ŋajec.
Aêac samob atu masê amboac ka ŋalauŋ
ma aêacma sec gêju aêac sa amboac mu gêju ka ŋalauŋ sa.
Lau teŋ aweŋ gêjac aômnêm ŋaê atom
ma lau teŋ têntac gêboaŋ gebe sêsap aôm tôŋŋa atom.
Gebe aôm kôsiŋ laŋômanô gêdêŋ aêac
ma kôkêŋ aêac asô tauŋ ma sec ŋaŋaclai ŋalabu.
 
Mago aêacma Tameŋi aôm, Apômtau.
Aêac atôm nomku ma aôm kôtôm ŋac-kêpac-kuwaga.
Aôm lêmam ŋakôm ŋanô aêac samob.
O Apômtau, têmtac ŋandaŋ êndêŋ aêac êlêlêc su atom
ma taêm ênam aêacma sec endeŋ tôŋgeŋ atom.
Ôlic ma taêm ênam acgom, aômnêm lau aêac samob.
10 Nêm malac samob kêtu gamêŋ gasaŋ.
Sion kêtu gasaŋ ma Jerusalem kêtaêŋ.
11 Êsêac sêkêc aêacma lôm dabuŋ ŋajam, taŋ andaŋgeŋ tameŋmai sêlanem aôm sêmoa naŋ,
ma sêjac gêŋ ŋajam samob, taŋ têntac gêwiŋ naŋ popoc.
12 O Apômtau, aôm gobe ôŋgamiŋ taôm êndêŋ aêac
ma ônam taôm tôŋ to ôkôniŋ aêac ŋanôgeŋ me.