42
Job geoc nê biŋ lasê ma Anôtô kêkôc eŋ sa kêtiam
Go Job gêjô Apômtau awa gebe
“Aê kajalagac gebe aôm Ŋaniniŋ Ŋatau,
gêŋ taŋ taêm gêjam gebe ôŋgômŋa naŋ, aôm kôtôm gebe ôŋgôm.
Asa tê gêsaŋ nêm biŋ, taŋ kômasaŋ naŋ, auc ŋa kauc gêbôcgeŋ.
Aê kasôm biŋ kêpi gêŋ, taŋ ŋoc kauc kêsa atom naŋ,
kêpi gêŋsêga, taŋ kêlêlêc aêŋoc kauc su naŋ.
Aôm kôjatu aê gebe ‘Ôkêŋ taŋam ŋoc biŋ
ma ôwa ŋoc kênac, taŋ katu kênac aôm naŋ, sa êndêŋ aê.’
Aê gaŋô aômnêm ŋawae kêsô taŋocsuŋ amboac lau sêjac miŋgeŋ,
mago galoc galic aôm ŋa matocanô.
Tec majoc kêtu biŋ samob, taŋ kasôm naŋŋa.
Aê jambu tauc ma janac tauc auc.”
Anôtô kêkêŋ waba gêdêŋ Job kêtiam
Apômtau kêsôm biŋ samob tonaŋ gêdêŋ Job su, go kêsôm gêdêŋ Elipas aŋga Teman gebe “Aê têtac ŋandaŋ gêdêŋ aôm to nêm ŋac luagêc gebe amac awa aê sa toŋanôgeŋ kêtôm ŋoc sakiŋwaga Job gêwa aê sa naŋ atom. Galoc akôc bulimakao kapoac 7 to domba kapoac 7 andêŋ ŋoc sakiŋwaga Job ana ma akêŋ bôc tau têtu da êtu amacŋa. Job eteŋ mec êtu amacŋa, ma aê jakêŋ taŋoc ênê mec ma jakêŋ ŋagêjô êndêŋ amac êtôm nêm keso atom. Amac awa aê sa toŋanôgeŋ kêtôm ŋoc sakiŋwaga Job gêwa aê sa naŋ atom.” Amboac tonaŋ Elipas aŋga Teman agêc Bildad aŋga Sua ma Sopar aŋga Nama sêja ma sêgôm kêtôm Apômtau kêjatu êsêac. Ma Apômtau kêkôc Jobnê mec sa.
10 Job keteŋ mec kêtu nê lauŋa su acgom, go Apômtau kêmoasiŋ Job kêtiam ma kêkêŋ waba, taŋ gêmuŋgeŋ eŋ gêwê kaiŋ naŋ, kêtu dim luagêc. 11 Go Job lasiio to ŋac samob ma lau samob, taŋ gêmuŋgeŋ sêjala eŋ naŋ, dêdêŋ eŋ sêja ma sêŋgôŋ ênê andu ma seŋ gêŋ sêwiŋ eŋ. Êsêac taêŋ walô eŋ ma sêjac eŋ têtac tôŋ kêtu gêŋwapac samob, taŋ Apômtau kêkêŋ gêdêŋ eŋ naŋŋa. Êsêac samob sêkêŋ mone to joc gold tageŋ-tageŋ kêtôm lemeŋgeŋ gêdêŋ eŋ.
12 Ma Apômtau gêjam mec Jobnê jala ŋamuŋa kêlêlêc nê jala ŋamataŋa su. Eŋ kêtap domba 14,000, kamele 6,000, bulimakao 2,000 ma doŋki 1,000 sa. 13 Eŋ kêka latui 7 to latuio têlêac lasê. 14 Eŋ gê awêsêganê ŋaê gebe Jemima, awê kêtu luagêcŋa gebe Kesia, ma awê kêtu têlêacŋa gebe Keren-Hapuk. 15 Aŋga nom ŋagamêŋ ŋagêdô samob lauo tolaŋôŋ amboac Job latuio sêmoa atom. Tameŋi kêkêŋ êsêac sêwê kaiŋ gêŋlênsêm sêwiŋ luŋi.
16 Tonaŋ su, go Job gêmoa nom jala 140 gêwiŋ ma gêlic dêbui to abai. 17 Eŋ kêtu ŋamalacanô su ma nê jala gêjac pep, tec gêmac êndu. sênam gêlôŋ tauŋŋa kêsêp naŋ. * Hapuk ŋam gebe Katapa sauŋ, tao sêkêŋ nêŋ gêŋ
* 42:17 Alic ŋamadiŋ 12 gêwa biŋ tonaŋ sa. 42:17 Jemima ŋam gebe Balôsi, Kesia ŋam gebe Môsê, Keren