12
Ŋacseŋomi sesolop polom ŋanô gêdêŋ sabat
(Mar 2:23-28; Luk 6:1-5)
Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Jesu kêsêlêŋ gêmoa kôm polomŋa ŋalêlôm gêdêŋ sabat. Mo gêjô ênê ŋacseŋomi ma êsêac sesolop polom ŋanô mêŋseŋ. Parisai sêlic e sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gôlicgac me, nêm ŋacseŋomi sêgôm gêŋ, taŋ sêjac jao gebe daŋgôm êndêŋ sabat atom.” Tec eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Biŋ taŋ Dawid to nê lau sêgôm gêdêŋ mo gêjô êsêac naŋ, asam atom me. Eŋ kêsô Anôtônê andu jageŋ polom, taŋ sêkêŋ gêdêŋ Anôtô kêtu da ma sêjac jao gebe êsêac sêniŋ atom, lau dabuŋwaga tauŋgeŋ. Ma biŋ, taŋ gêc Mosenê biŋsu naŋ, gebe gêdêŋ sabat samob dabuŋwaga sêjac sabat popoc aŋga lôm dabuŋ, mago sêwê ŋakaiŋ atom naŋ asam atom me. Aê jasôm êndêŋ amac gebe Gêŋ taŋ kêlêlêc lôm dabuŋ su naŋ, tau tonec. Embe ajala biŋ tonec gebe ‘Aê gabe akêŋ da atom, gabe taêm walô laugeŋ,’ oc ambu lau, tec nêŋ biŋ masi nec atom, gebe Ŋamalacnê Latu kêtu sabat ŋatau.”
Jesu gêgôm lêma kêtu goloŋ ŋajam kêsa
(Mar 3:1-6; Luk 6:6-11)
Go Jesu gêdi aŋga tonaŋ gêja e kêsô êsêacnêŋ lôm. 10 Ma ŋamalac teŋ lêma kêtu goloŋ gêmoa tonaŋ. Ma lau ŋagêdô sêmoa, taŋ sebe sêŋgôliŋ biŋ êpi eŋ, tec têtu kênac eŋ gebe “Embe daŋgôm lau ôliŋ ŋajam êsa êndêŋ sabat, oc êtôm me masi.” 11 Tec eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amacnêm asa embe nê domba teŋ êmoa ma êu tau êsêp sê êndêŋ sabat, oc naê sa atom me. 12 Op, ŋamalac kêlêlêc domba su ŋêŋgeŋ. Tec tatôm gebe tamoasiŋ lau êndêŋ sabat.” 13 Go kêsôm gêdêŋ ŋac tau gebe “Ômêtôc lêmam.” Tec kêmêtôc lêma e ŋajam kêsa kêtiam kêtôm ŋamakeŋ. 14 Ma Parisai sêsa sêkic ênê biŋ gebe senseŋ eŋ.
Sakiŋwaga taŋ Anôtô kêjaliŋ sa naŋ
15 Jesu kêjala biŋ tonec, tec kêtaiŋ tau su aŋga gamêŋ tonaŋ, ma lau taêsam têdaguc eŋ, ma gêgôm êsêac samob ôliŋ ŋajam kêsa. 16 Go kêbaob êsêac ŋajaŋa gebe sêsôm eŋ lasê atom, 17 gebe biŋ, taŋ propete Jesaia kêsôm naŋ, êtu tôŋ gebe
18 “Alic acgom, aêŋoc sakiŋwaga, taŋ
kajaliŋ sa
to ŋoc ŋac têtac gêwiŋ eŋŋa, taŋ
gallic eŋ ŋajam naŋ,
oc jakêŋ ŋoc Ŋalau êpi eŋ
ma êsôm bêc jamêtôc biŋŋa lasê
êndêŋ lau samuc.
19 Eŋ oc ênam wambaŋ to êmôec
atom,
ma teŋ êŋô eŋ awa aŋga malacluŋ
atom.
20 Siŋ taŋ gêjac bic naŋ, eŋ oc
êmandôm su atom,
ma daweŋ gasilana naŋ, eŋ oc êsi
êmac atom,
êŋgôm êmoa e êwê biŋgêdêŋ êku
ŋaŋacjo tulu,
21 ma lau samuc sêkêŋ mateŋ ênê
ŋaê.”
Jesu ma Belsebul
(Mar 3:20-30; Luk 11:14-23)
22 Gêdêŋ tonaŋ sêkôc ŋac teŋ toŋalau sec, naŋ matapec to awamê, dêdêŋ Jesu sêja. Ma Jesu gêgôm eŋ ôli ŋajam kêsa e awamê kêsôm biŋ lasê to gêlic gamêŋ. 23 Ma lau samob sê taêŋ ma sêsôm gebe “Ŋac tonec oc Dawidnê Latu me.” 24 Parisai sêŋô, tec sêsôm gebe “Ŋac tônê kêtiŋ ŋalau sec ŋa ŋalau sec nêŋ kasêga Belsebul.” 25 Jesu kêjala biŋ, taŋ êsêac taêŋ gêjam naŋ, ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Gamêŋ teŋ embe êwa tau êkôc, go êtu gasaŋ ma malac me gôlôac teŋ embe sêwa tauŋ êkôc, oc sêmoa atom. 26 Ma embe Sadaŋ êtiŋ Sadaŋ, go êwa tau êkôc. Ma ênê gamêŋ ênêc amboac ondoc. 27 Ma aê embe jatiŋ ŋalau sec ŋa Belsebul, go amac latômi têtiŋ ŋa asa. Kêtu tonaŋŋa êsêac tauŋ ocgo sêmêtôc amac. 28 Mago aê embe jatiŋ ŋalau sec ŋa Anôtônê Ŋalau, go êwa sa gebe Anôtnê gôliŋ wacêpi amac.
29 “Me ŋac teŋ êsô ŋac ŋajaŋa teŋ nê andu naêjaŋgo ênê waba su amboac ondoc. Eŋ ênsô ŋac ŋajaŋa tau tôŋ êmuŋ acgom, go êjaŋgo ênê waba.
30 “Ŋac teŋ embe êwiŋ aê atom, oc enseŋ aê, ma ŋac teŋ embe ejoŋ ŋanô êwiŋ aê atom, oc êtê saliŋ-saliŋ. 31 Kêtu tonaŋŋa aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋamalacnêŋ sec to biŋ alôb-alôb samob Anôtô oc êsuc ôkwi, tageŋ biŋ alôb-alôb êpi Ŋalau Dabuŋ, tec Anôtô êsuc ôkwi atom. 32 Ma teŋ embe ênam saic biŋ êndêŋ Ŋamalacnê Latu, tec Anôtô oc êsuc ôkwi, mago teŋ embe ênam saic biŋ êndêŋ Ŋalau Dabuŋ, naŋ Anôtô oc êsuc ôkwi êndêŋ têm tonec to ônêŋa atomanô.
Biŋ kaŋanôŋa
(Luk 6:43-45)
33 “Embe asê ka ŋajam, oc ênam ŋanô ŋajam, ma embe asê ka sec, oc ênam ŋanô sec. Gebe ka tajala gêdêŋ ŋanôgeŋ. 34 Moac ŋalatu amac. Amac secgoc, tec asôm biŋ ŋajam amboac ondoc. Gêŋ taŋ geIôc gêc nêm ŋalêlôm naŋ, mêŋkêsa awemsuŋ. 35 Ŋamalac ŋajam oc êtaiŋ gêŋ ŋajam sa aŋga nê awa ŋajam, taŋ gêc nê ŋalêlôm, ma ŋamalac sec oc êtaiŋ gêŋ sec sa aŋga nê awa sec.
36 “Aê jasôm êndêŋ amac gebe Êndêŋ bêc mêtôcŋa ŋamalac sêwa biŋ agwaagwa samob, taŋ sêsôm naŋ, ŋam sa. 37 Awamsuŋ ŋabiŋ oc ênam aôm kêsi, ma awamsuŋ ŋabiŋ oc êtiŋ aôm su.”
Lau sec sêjatu geŋtalô
(Mar 8:11-12; Luk 11:29-32)
38 Go biŋsutau to Parisai nêŋ ŋagêdô sêjô Jesu awa gebe “Mêtêmôkê, aêac abe alic aôm ôŋgôm gêŋtalô teŋ.” 39 Tec eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Lau sec to mockaiŋŋa sêjatu gêŋtalô, mago gêŋtalô teŋ oc êndêŋ êsêac atom, gêŋtalô propete Jonaŋa tageŋ. 40 Jona gêmoa gêŋsêga têtaclêlôm kêtôm geleŋŋa têlêac ma gêbêcauc têlêac, ma Ŋamalacnê Latu oc amboac tonaŋgeŋ. Eŋ ômoa nom ŋalêlôm êtôm eleŋŋa têlêac ma êmbêcauc têlêac. 41 Êndêŋ noc mêtôcŋa ŋacwaga Niniweŋa oc sêndi sa sêwiŋ lau tônê ma sêmêtôc êsêac, gebe Jona gêjam mêtê êsêac, tec sêjam tauŋ ôkwi. Ma alic acgom, teŋ kêlêlêc Jona su tec gêmoa. 42 Êndêŋ noc mêtôcŋa kwin aŋga mula-mŋa oc êndi sa êwiŋ lau tônê ma êmêtôc êsêac, gebe eŋ aŋga nom ŋamadiŋ, mago gêmêŋ gebe êŋô Salomonê mêtê. Ma alicgac, teŋ kêlêlêc Salomo su tec gêmoa.
Ŋalau sec gêmu gêja nê gamêŋ laŋgwa kêtiam
(Luk 11:24-26)
43 “Ŋalau ŋatêmui embe êsa aŋga ŋamalac teŋ nê, oc eo êmoa gamêŋ kwalam ma ensom gamêŋ êlêwaŋ tauŋa e êtap sa atom. 44 Go êsôm gebe ‘Aê jamu jana ŋoc andu, taŋ kasa gamêŋ naŋ êtiam.’ Ma embe naêô lasê, oc alic andu tau sawa ma sêkajo sa to sêgêlôŋ. 45 Go naêkôc ŋalau 7, taŋ nêŋ sec kêlêlêc ênê su naŋ, sêwiŋ eŋ sêsô naseŋgôŋ. Go ŋamalac tonaŋ êmoa naeo ŋanô êlêlêc gêmuŋŋa su. Ma lau sec tônê ŋai amboac tonaŋgeŋ.”
Jesu têna ma lasiio to ŋac
(Mar 3:31-35; Luk 8:19-21)
46 Eŋ kêsôm biŋ gêdêŋ lau gêmoa ma têna to lasii mêŋsêkô dêmôêŋa sebe sêsôm biŋ êndêŋ eŋ. 47 Tec ŋac teŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gôlicgac me, tênam to lasimi tec mêŋsêkô dêmôêŋa sebe sêsôm biŋ êndêŋ aôm.” 48 Mago Jesu gêjô ŋac, taŋ kêsôm biŋ gêdêŋ eŋ naŋ, awa gebe “Tinoc asa ma lasici asa lau.” 49 Ma kêmêtôc lêma jakêtôc nê ŋacseŋomi ma kêsôm gebe “Alic acgom, aê tinoc to lasici tau tonec. 50 Lau taŋ sêmasaŋ Tamoc, taŋ gêŋgôŋ undambê naŋ nê biŋ naŋ, go têtu lasicio to ŋac ma tinoc.” *
* 12:50 Sadaŋnê ŋaê teŋ. Alic Mat 10:25