18
Asa êtu ŋac kapôêŋ
(Mar 9:33-37; Luk 9:46-48)
Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ ŋacseŋomi dêdêŋ. Jesu sêja ma sêsôm gebe “Asa oc êtu ŋac towae êlêlêc aŋga gamêŋ undambêŋa.” Tec eŋ gêmôêc ŋapalê sauŋ teŋ mêŋketoc eŋ kêkô êsêac ŋaluŋgeŋ ma kêsôm gebe “Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Amac embe akac taôm ôkwi ma atôm ŋapalê atom, oc asô gamêŋ undambêŋa ana atomanô. Ŋac taŋ kêkôniŋ tau kêtôm ŋapalê tonec naŋ, kêtu ŋac towae kêlêlêc aŋga gamêŋ undambêŋa. Ma teŋ embe êkôc ŋapalê teŋ amboac tonec sa êtu ŋoc ŋaêŋa, oc êkôc aê sa.
Tatim lau atom
(Mar 9:42-48; Luk 17:1-2)
“Ŋac teŋ, embe êtim lau sauŋ, taŋ sêkêŋ gêwiŋ aêŋa naŋ nêŋ teŋ e êtu sec, naŋ lau oc sêwa poctêmui sa eŋ gêsutêkwa ma sêmbaliŋ eŋ êsêp gwêc gêdimbobsêga êna, go ŋajam. Ojae êsêac kalomtênamêŋ. Biŋkalom oc êsa, mago ojae ŋackalomma.
“Lêmam me amkaiŋ embe êtim aôm gebe ôŋgôm sec, naŋ ôndim su ma ômbaliŋ siŋ. Ôŋgôŋ matam jali amboac puliŋ me magi kêsu naŋ, ŋajam êlêlêc sembaliŋ aôm lêmam to amkaiŋ samucgeŋ ôsêp ja, taŋ kêsa gedeŋ toŋgeŋŋa ôna naŋ su. Ma matamanô embe êtim aôm gebe ôŋgôm sec, naŋ ôkip sa ma ômbaliŋ siŋ, ômoa matam jali tomatamanô makeŋgeŋ naŋ, ŋajam êlêlêc sêmbaliŋ aôm tomatamanô lulu ôsêp ja kêlakoc ŋalamboam ŋakêlêndiŋ ôna naŋ su.
Biŋ gôliŋ domba gêlaŋa
(Luk 15:3-7)
10 “Alic taôm gebe ambu êsêac lau sauŋ tonec nêŋ teŋ atom. Aê jasôm êndêŋ amac gebe Êsêacnêŋ aŋela, taŋ sêmoa undambê naŋ, sêlic Tamoc, taŋ gêmoa undambê naŋ, laŋôanô ŋapaŋ. 11 [Gebe Ŋamalacnê Latu gêmêŋ gebe ênam gêŋgebeŋ sa.]
12 “Amac abe amboac ondoc. Ŋac teŋ embe nê domba 100. sêmoa e ŋateŋ êmbôm, oc endec 99, naŋ sêmoa lôc ma naensom gêbôm tonaŋ atom me. 13 Aê jasôm biŋŋanôgeŋ endeŋ amac gebe Embe êtap sa, oc êtu samuc gêŋ tau ŋanô êlêlêc 99, taŋ sêbom atom naŋ su. 14 Amboac tonaŋ tec Tamoc, taŋ gêmoa undambê naŋ, gebe êsêac sauŋ tecenec nêŋ teŋ ênaŋa atom.
Lasitêwai tobiŋ keso
(Luk 17:3)
15 “Lasim embe êŋgôm sec, go ôna e agêc taômgeŋ laŋômanô êpi tageŋ ma ômêtôc eŋ. Embe êkêŋ taŋa aôm, go ambiŋ taôm tôŋ lasitêwaiŋa êtiam. 16 Ma embe êkêŋ taŋa aôm atom, naŋ ôkôc ŋac teŋ me luagêc sêwiŋ aôm acgom, gebe ‘ŋac luagêc me têlêac, taŋ sêŋô biŋ sêwiŋ naŋ, sêpuc biŋ tau tôŋ amboac tonaŋ.’ 17 Embe êkêŋ taŋa Êsêac tonaŋ atom, naŋ ôsôm êndêŋ gôlôac. Ma embe êkêŋ taŋa gôlôac atom, naŋ ôlic eŋ amboac ŋac samuc me teloŋ teŋ.
Dai biŋ tôŋ to tanac pêla biŋ
18 “Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Gêŋ, taŋ amac ai tôŋ aŋga nom naŋ, Anôtô i tôŋ aŋga undambê, ma gêŋ, taŋ amac anac pêla aŋga nom naŋ, Anôtô ênac pêla aŋga undambê. 19 “Ma jasôm teŋ êndêŋ amac êwiŋ gebe Amacnêm luagêc embe nêm ŋalêlôm tageŋ aŋga nom êtu gêŋ samob, taŋ abe ateŋ naŋŋa, Tamoc taŋ gêmoa undambê naŋ, êŋgôm ŋanô êsa êndêŋ amagêc. 20 Gebe gamêŋ-gamêŋ samob, taŋ luagêc me têlêac sêpi tageŋ kêtu ŋoc ŋaêŋa, tê gêŋgôŋ êsêac ŋaluŋ.”
Biŋgôliŋ kêpi sakiŋwaga, taŋ kêsuc biŋ ôkwi atom
21 Go Petere kêsa jakêtu kênac Jesu gebe “Apômtau, lasic embe êŋgôm sec êndêŋ aê, oc jasuc ôkwi êtu dim tendocgeŋ. Êtu dim 7 oc êtôm me masi.” 22 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê jasôm êndêŋ aôm gebe êtu dim 7 geŋ atom, 70 e êtu dim 7 acgom. 23 Kêtu tonaŋŋa gamêŋ undambêŋa kêtôm kiŋ teŋ, taŋ gebe nê sakiŋwaga sêwa ênê awa ŋabiŋ sa êndêŋ eŋ. 24 Gêgôm gêjac m gêmoa ma sêkôc ŋac teŋ, taŋ nê tôp kêtôm gold totalu milion samuc teŋ gêc naŋ, dêdêŋ eŋ sêja. 25 Ma ŋac tonaŋ nê gêŋ gebe êjô tôpŋa gêc atom, tec ŋatau kêjatu gebe sêkêŋ êsêagêc nê awê to nêŋ gôlôac ma nêŋ waba samob lau sênam ôli, ma ŋaôli tau êjô ênê tôp. 26 Tec sakiŋwaga kêpôŋ aduc ma keteŋ nê ŋatau gebe ‘Ôê aêŋoc biŋ tôŋ ma aê janac nêm tôp samob e êmbacnê.’ 27 Amboac tonaŋ apômtau taê walô ŋac tonaŋ, tec kêgaboac eŋ su ma kêsuc tôp tau ôkwi gêwiŋ.
28 “Sakiŋwaga tau kêsa gêja e gêdac nê ŋac teŋ, taŋ sêjam kôm sêwiŋ tauŋ naŋ. Ŋac tonaŋ nê tôp denari 100 gêc eŋŋa. Tec kêkam eŋ tôŋ gêgiŋ eŋ ma kêsôm gebe ‘Ônac ŋoc tôp.’ 29 Ma nê ŋac tonaŋ gêu tau ma keteŋ eŋ gebe ‘Oê ŋoc biŋ tôŋ, ma aê janac nêm tôp e êmbacnê.’ 30 Mago eŋ gedec jakêbaliŋ eŋ kêsêp kapoacwalô gebe ênac ênê tôp e êmbacnê. 31 Tec nê lau, taŋ sêjam kôm sêwiŋ tauŋ naŋ, sêlic gêŋ tonaŋ e têntac kêbôli auc, tec sêja sêsôm biŋ tonec lasê samob gêdêŋ nêŋ ŋatau. 32 Go nê ŋatau gêmôêc eŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Aôm sakiŋwaga sec, aê kasuc aômnêm tôp samob ôkwi kêtu koteŋ aêŋa. 33 Aê tec taêc walô aôm, ma aôm gobe taêm walô nêm ŋac amboac tonaŋ atom me.’ 34 Ma nê ŋatau têtac ŋandaŋ sec ma kêkêŋ eŋ gêdêŋ gejobwaga kapoacwalôŋa gebe sêlênsu eŋ e ênac ênê tôp samob su. 35 Ma amac embe asuc lasiminêŋ biŋ ôkwi tonêm ŋalêlômgeŋ atom, go Tamoc undambêŋa êŋgôm amac amboac tonaŋgeŋ.” *
* 18:35 Denari tageŋ kêtu kômwaganên ŋaôli bêc tageŋŋa.