5
Biŋ lôcŋa
Jesu gêlic lau taêsam, tec kêpi lôc teŋ e jagêŋgôŋ sic, ma nê ŋacseŋomi dêdêŋ eŋ sêja. Go gêôc awa sa ma kêdôŋ êsêac to kêsôm gebe
Jesu awa gêôc lau
(Luk 6:20-23)
“Aê aoc êôc êsêac, naŋ sêpô lêna tauŋ kêtu mêtêŋa,
gebe gamêŋ undambêŋa kêtu êsêacnêŋ.
Aê aoc êôc êsêac, naŋ ŋalêlôm ŋawapac,
gebe Anôtô oc ênac êsêac têntac tôŋ.
Aê aoc êôc êsêac, naŋ nêŋ ŋalêlôm malô,
gebe êsêac têtap gêŋ, taŋ Anôtô gêjac mata naŋ sa.
Aê aoc êôc êsêac, naŋ nêŋ êka
ŋanô gebe sêeŋgôm biŋ, taŋ Anôtô
kêjatu naŋ ŋanô êsa,
gebe Anôtô oc êmoasiŋ êsêac.
Aê aoc êôc êsêac, naŋ taêŋ walô lau,
gebe Anôtô oc taê walô êsêac.
Aê aoc êôc êsêac, naŋ nêŋ ŋalêlôm ŋawa,
gebe oc sêlic Anôtô.
Aê aoc êôc êsêac, naŋ sê wama lau,
gebe Anôtô oc êsam êsêac gebe latui.
10 Aê aoc êôc êsêac, naŋ ŋamalac
êjanda êsêac kêtu sêgôm biŋ,
taŋ Anôtô kêjatu naŋ, ŋanô kêsa,
gebe gamêŋ undambêŋa kêtu êsêacnêŋ.
11 “Aê aoc êôc amac tec ŋamalac sêmbu to sêjanda amac ma sêŋgôliŋ biŋ ŋakaiŋ gwalêkiŋ êpi amac êtu aêŋa. 12 Têmtac ŋajam ma atu samuc, gebe nêm ŋagêjô kapôêŋ gêc undambê, gebe amac masigeŋ ma sêgôm propete laŋgwa amboac tonaŋ.
Biŋ nom ŋagwêc to ŋajaŋa
(Mar 9:50; Luk 14:34-35)
13 “Nom ŋagwêc amac. Gwêc embe ŋamakic ênaŋa, oc daŋgôm ŋamakic êsa êtiam amboac ondoc, kêtu secgac. Tambaliŋ siŋ ma lau sêka tôŋ.
14 “Nom ŋaja amac. Malac teŋ embe ênêc lôc, oc êsiŋ tau ôkwi êtôm atom. 15 Embe têtuŋ ja sa, go sêŋgênduc ŋa suc auc atom, tetoc êkô jakaiŋ ŋaô, go êpô lau samob, taŋ sêmoa andu ŋalêlôm naŋ. 16 Amboac tonaŋ nêm ja ŋawê êsa êpô ŋamalac, gebe sêlic amacnêm koleŋ ŋajam ma sêlambiŋ Tamemi undambêŋa.
Biŋ kêpi biŋsu
17 “Taêm anam gebe aê gameŋ kêtu janseŋ Mosenê biŋsu to propetenêŋ biŋ samob suŋa atom. Gamêŋ kêtu janseŋ suŋa atom, kêtu jaŋgôm êtu tôŋŋa. 18 Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Undambê to nom oc ênaŋa ma ŋatalô sepeŋ to sêmôêŋa ŋasauŋ teŋ oc ênaŋa aŋga Mosenê biŋsuŋa atom e samob êtu tôŋ acgom. 19 Amboac tonaŋ, ŋac teŋ embe êwi biŋsu tonaŋ ŋasauŋanô teŋ siŋ ma êndôŋ lau êtôm tonaŋ, oc sêsam eŋ gebe ŋapalê sauŋ ec teŋ aŋga gamêŋ undambêŋa. Ma ŋac teŋ embe êmansaŋ to êndôŋ biŋ tau, oc sêsam eŋ gebe ŋac kapôêŋ aŋga gamêŋ undambêŋa. 20 Gebe aê jasôm êndêŋ amac gebe amacnêm biŋgêdêŋ embe êlêlêc biŋsutau to Parisai nêŋ ŋêŋgeŋ atom, oc asô gamêŋ undambêŋa ana atom.
Biŋ kêpi têntac ŋandaŋ
(Luk 12:57-59)
21 “Amac aŋôgac gebe sêsôm gêdêŋ lau ŋanô gebe ‘Ônac ŋamalac êndu atom. Teŋ embe ênac ŋac teŋ êndu, oc sêmêtôc eŋ.’ 22 Mago aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac teŋ embe têtac ŋandaŋ êndêŋ nê lasitêwainêŋ teŋ, oc sêmêtôc eŋ. Ma teŋ embe êsôm lasitêwainêŋ teŋ gebe ‘Majam gêbac,’ oc gôlôacnêŋ laumata sêmêtôc eŋ. Ma teŋ embe êsôm gebe, ‘Melocma gôbacgac,’ oc êsêp lamboam ŋakêlêndiŋ ŋaja êna. 23 Embe ôkêŋ nêm da êndêŋ altar êna ma taêm ênam taôm gebe agêc lasim nêm biŋ teŋ gêc, 24 go ondec nêm da ênêc altar ŋagala ma ôna agêc lasim amansaŋ biŋ êndêŋ taôm acgom, go ômu ôna ôkêŋ nêm da.
25 “Nêm soŋo-soŋo embe êkêŋ aôm ôndêŋ ŋac-mêtôcwaga, go ôtu palê êndêŋ eŋ sebeŋ êndêŋ taŋ asêlêŋ amoa intêna naŋ, gebe soŋo-soŋo êkêŋ aôm ôndêŋ mêtôcwaga atom. Moae mêtôcwaga êmasuc aôm ôndêŋ gejobwaga kapoacwalôŋa, go eŋ êmbaliŋ aôm ôsêp kapoacwalô ôna. 26 Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ aôm gebe Oc ôsa aŋga tônê ômôêŋ atom e ônac nêm tôp samob êmbacnê acgom.
Biŋ mockalŋoŋa
27 “Amac aŋôgac sêsôm gebe ‘Ôŋgôm gêŋ mockaiŋo to mockaiŋŋa atom.’ 28 Mago aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac teŋ embe mata ê awê teŋ e têtac êkac eŋ, naŋ êŋgôm gêŋ mockaiŋŋa êndêŋ eŋ aŋga nê ŋalêlôm. 29 Matamanô anôŋa embe êtim aôm, naŋ ôkip sa ma ômbaliŋ siŋ. Ôlim ŋagêŋ teŋ ênaŋa acgom, gebe sêmbaliŋ aôm toôlim samucgeŋ ôsêp lamboam ŋakêlêndiŋ ôna atom. 30 Ma lêmam anôŋa embe êtim aôm, naŋ ôndim su ma ômbaliŋ siŋ. Ôlim ŋagêŋ teŋ ênaŋa acgom, gebe sêmbaliŋ aôm toôlim samucgeŋ ôsêp lamboam ŋakêIêndiŋ ôna atom.
Biŋ sêndim sêmôcwalo êŋgicna
(Mat 19:9; Mar 10:11-12; Luk 16:18)
31 “Êsêac sêsôm teŋ gebe ‘Ŋac teŋ embe êndim sêmôcwalô êŋgic, naŋ êkêŋ papia sêwi tauŋ siŋŋa êndêŋ awê.’ 32 Mago aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac teŋ embe êndim sêmôcwalô êŋgic, go êŋgôm eŋ êtu awê mockaiŋoŋa. Embe awê tobiŋ, go tasôm atom. Ma teŋ embe ênam awê, taŋ sêwi siŋ su naŋ, oc êŋgôm gêŋ mockaiŋŋa.
Biŋ tatôc lemeŋŋa
33 “Ma amac aŋô teŋ, taŋ sêsôm gêdêŋ lau ŋanô gebe ‘Ôtôc lêmam ônsau atom, ma ôŋgôm biŋ, taŋ kôtôc lêmam naŋ, ŋanô êsa êndêŋ Apômtau.’ 34 Mago aê jasôm êndêŋ amac gebe Atôc lemem atomanô, atôc êndêŋ undambê atom gebe Anôtônê lêpôŋ tônê, 35 ma atôc êndêŋ nom atom gebe ênê akaiŋ ŋalêpôŋ, to atôc êndêŋ Jerusalem atom gebe Kiŋ kapôêŋ tau nê malac. 36 Ma ôtôc lêmam êpi môkêmapac atom gebe aôm tonaŋ ôŋgôm môkêmlauŋ tageŋ êpô tau ôkwi êtu kwalam me êtu jec nec kôtôm atom. 37 Amacnêm biŋ amboac tonec acgom gebe ‘Aec’ to ‘Masi’. Embe asôm ŋalô êIêlêc tonec su, oc aŋga ŋac sec tau nê.
Biŋ ŋagêjôŋa
(Luk 6:29-30)
38 “Amac aŋôgac sêsôm gebe ‘Mataanô êjô mataanô ma luluŋ êjô luluŋ.’ 39 Mago aê jasôm êndêŋ amac gebe Anac jao taôm êndêŋ ŋamalac sec atom. Teŋ embe êtap aôm êsêp alimanô anôŋa, naŋ ôtôc ŋamakeŋ êndêŋ eŋ êwiŋ. 40 Ma ŋac teŋ embe taê ênam gebe êwê aôm ôndêŋ mêtôcwaga ôna êtu êkôc nêm ŋakwê ôlimŋa, naŋ ôkêŋ ŋaobo baliŋ êwiŋ. 41 Ma teŋ embe êkac aôm gebe ojoŋ ênê waba intêna ŋasawa tageŋ, naŋ ôsêlêŋ ŋasawa luagêc ôwiŋ eŋ. 42 Teŋ embe eteŋ gêŋ êndêŋ aôm, naŋ ôkêŋ, ma teŋ embe êkôc tôp aŋga aômnêm, naŋ ôkêŋ dêmôêm eŋ atom.
Biŋ têntac gewiŋ ŋacjoŋa
(Luk 6:27-28, 32-36)
43 “Amac aŋôgac sêsôm gebe, ‘Têmtac êwiŋ nêm lau wacbaŋ aôm ma têmtac endec nêm soŋo-soŋo.’ 44 Mago aê jasôm êndêŋ amac gebe Têmtac êwiŋ nêm soŋo-soŋo to ateŋ mec êtu êsêac, taŋ sêjanda amac naŋŋa, 45 ec atu Tamemi, taŋ gêŋgôŋ undambê naŋ, nê latui, gebe eŋ kêkêŋ nê oc kêpi kêpô lau sec to lau ŋajam, ma kêkêŋ nê kom gêjac lau gêdêŋ to lau keso. 46 Embe têmtac êwiŋ lau, taŋ têntac gêwiŋ amac naŋ, oc ŋanô amboac ondoc. Teloŋ sêgôm gêŋ tonaŋ amboac tonaŋgeŋ. 47 Ma embe awem ênac nêm lasitêwaigeŋ, go aŋgôm gêŋ ŋanô amboac ondoc. Lau samuc sêgôm gêŋ tonaŋ amboac tonaŋgeŋ. 48 Amboac tonaŋ anac dabin taôm ŋapep amboac Tamemi undambêŋa gêjac dabiŋ tau ŋapep.