9
Kiŋ ŋamuŋa oc ênam nê lau sa
Ôtu samuc, o Sion latuo.
Ônam lasê, o Jerusalem latuo.
Gôlicgac me, nêm kiŋ gêdêŋ aôm gêwac.
Eŋ ŋac gêdêŋ to gêjam sa.
Ŋac malô jagêŋgôŋ doŋki teŋ,
gêŋgôŋ bôc wabaŋa ŋalatu ŋaô.
10 “Aê oc janseŋ kareta siŋŋa su aŋga Epraim
ma hos siŋŋa aŋga Jerusalem.
Aê oc japôŋ talam siŋŋa tulu
ma eŋ oc êjatu biŋmalôŋa êndêŋ tenteŋlatu samob.
Ma nê gamêŋ kiŋŋa oc ênêc aŋga gwêc teŋ e êndêŋ gwêc teŋ,
ma aŋga bu (Euprat) tau e êndêŋ nom ŋamadiŋ tau.
 
11 “Ma kêtu aômŋa, kêtu poac decŋa, taŋ kamoatiŋ gêdêŋ aôm naŋ,
aê oc jaŋgamboac nêm lau kapoacwalôŋa, taŋ sêŋgôŋ sê sawa bu masiŋa naŋ su.
12 Amboac tonaŋ amac lau kapoacwalôŋa, taŋ akêŋ matem naŋ, amu andêŋ nêm lamu ŋaŋêŋŋa amêŋ.
Ocsalô tonec aê jasôm lasê gebe jajô nêm gêŋ êtu dim luagêc êndêŋ aôm.
13 Gebe aê kakêkam Juda amboac ŋoc talam
ma kakêŋ Epraim kêkô tikoc.
O Sion, aê kajatu latômi gebe sênac lau Grik nêŋ latui.
Aê jakam aôm amboac siŋwaga kêmêgôm nê siŋ.”
 
14 Êndêŋ tonaŋ Apômtau oc êô lasê êndêŋ êsêac
ma nê sôb oc êlôp amboac ôsic.
Apômtau Anôtô oc ênac dauc êtaŋ
ma êmêŋ amboac mu ilai, taŋ gêmêŋ aŋga gêmu kêsêpŋa naŋ.
15 Lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau oc ejop êsêac
ma êsêac oc sêndaŋgôŋ lau dabaŋŋa
ma sênôm nêŋ dec amboac wain
e têntac êkôc amboac suc mêŋgêc, ŋawambuc kêsa amboac altar ŋakêclêsu.
 
16 Êndêŋ bêc tonaŋ nêŋ Apômtau Anôtô oc ênam êsêac kêsi.
Eŋ oc ejop êsêac amboac gejobwaga gejob bôc ŋatoŋ teŋ
gebe êsêacnêŋ ŋawê oc êpô ênê gamêŋ
amboac sunsuŋ pocawa gêwê kô.